Г-жа меглена кунева комисар по защита на потребителите


с. 1
Национално сдружение

СЪЮЗ НА ЗАСТРАХОВАНИТЕ В БЪЛГАРИЯ

8001 Бургас, к-с Лазур бл.7, вх. А тел/факс 056 831462 Hotline 0887733261

http://szb.dir.bg

union_insured_bg@abv.bg

ДО
Г-ЖА МЕГЛЕНА КУНЕВА –

КОМИСАР ПО ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ
Генерална дирекция за Защита на потребителите на ЕК

Чрез :

ПРЕДСТАВИТЕЛСТВОТО НА ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ В БЪЛГАРИЯ

УЛ.”МОСКОВСКА” 9

СОФИЯ

ОТНОСНО : Неприлагане на европейското законодателство от страна на

държавен орган за защита на потребителите

Изх.№ 046-С-03/28.03.2007

М О Л Б А

от
Георги Бакалов – председател на квалифицирана организация за защита на колективните интереси на потребителите ”СЪЮЗ НА ЗАСТРАХОВАНИТЕ В БЪЛГАРИЯ” съгласно Заповед № РД 16-61 / 25.01.2007 г. на Министър на икономиката и енергетиката Румен Овчаров.

УВАЖАЕМА Г-ЖО КУНЕВА,

МОЛЯ,

ДА ИНИЦИРАТЕ ПРЕДПРИЕМАНЕТО НА ПРОЦЕДУРА

( INFRINGMENT PROCEDURE ) СРЕЩУ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ЗА НЕПРИЛАГАНЕ НА ЕВРОПЕЙСКОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ В БЪЛГАРИЯ!

Нашите мотиви :
Вече девет месеца в България е в сила Закон за защита на потребителите.

Новите законови разпоредби са синхронизирани с европейските правни норми за защита на потребителите и предоставят много по-добри от досегашните възможности и механизми за защита на потребителите.

За да бъде гарантиран баланс в отношенията между потребители и търговци, за да бъдат от полза на потребителите и обществото ТЕЗИ НОВИ РАЗПОРЕДБИ ТРЯБВА ДА БЪДАТ ПРИЛАГАНИ!
За голямо съжаление, в усилията ни да бъдем полезни на потребителите, ние се сблъскваме с неразбирането на новите европейски стандарти за потребителска защита и нежеланието те да бъдат прилагани от страна на точно този държавен орган, който трябва да контролира прилагането им – от Комисията за защита на потребителите!
Особено ясно се забелязва това при прилагането на новите разпоредби

за сигнали и жалби на потребителите, ”продажба от разстояние”,”заблуждаваща реклама” и разпоредби касаещи други закони, имащи общо със защита на потребителите.
КОМИСИЯТА ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ НЕ СЕ СЪОБРАЗЯВА с разпоредбите на ЗЗП за сигнали и жалби на потребителите :
Според ЗЗП държавните органи са длъжни

а) да образуват производство ( чл.179, ал.1 ) по подадени сигнали, жалби и молби на потребителите ;

б) да вземат решение ( чл.180, ал.1 ) най-късно в едномеисечен срок от датата на постъпване на сигнала, жалбата или молбата ;

в) да съобщят писмено на подателя решението ( чл.180, ал.2 ) в 7-дневен срок от датата на постановяването му.


Тези законови задължения се игнорират от Комисията за защита на потребителите в случаи на сигнали за закононарушения, застрашаващи недвусмислено колективните интереси на потребителите.

Например :

1. Сигнали, изпратени от Съюза на застрахованите в България до Комисия за защита на потребителите остават неразгледани или производството се образува с много голямо закъснение.

а) Сигнал изх.№ 118-Д-08/29.08.2006 г. за ”заблуждаваща реклама” – получен отговор след 2 ½ месеца с неверни твърдения от страна на Комисията за образувано производство и получено становище по случая от друг контролен орган ;

б) Сигнал изх.№ 019-С-01/24.01.2007 г. за ”заблуждаваща реклама” – без реакция от страна на Комисията ;

2. Сигнали, изпратени от сдружението ”Национална лига – потребители на услуги” до Комисия за защита на потребителите, по които не е образувано производство :

Изх.№ С-3/22.01.2007 г. ; Изх.№ С-6 / 02.02.2007 г. ;Изх.№ С-8 / 05.02.2007 г. ;
При това - визираните по-горе сигнали би трябвало да се разглеждат преференциално, тъй като Комисията за защита на потребителите има сключен меморандум за сътрудничество с тези две сдружения на потребителите.

Това обстоятелство ни води до убеждението, че отношението на този държавен орган за защита на потребителите едва ли ще е по-благоприятно към сигналите и жалбите на обикновените потребители!


КОМИСИЯТА ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ ДЕМОНСТРИРА НЕРАЗБИРАНЕ И НЕЖЕЛАНИЕ В ПРИЛАГАНЕТО НА ЕВРОПЕЙСКОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ В БЪЛГАРИЯ при търговската практика”продажба от разстояние”!
Новите законови разпоредби при ”продажба от разстояние” Комисията тълкува в полза на търговците и с това толерира огромен брой закононарушения при предлагтането на стоки в телевизионните пазари.
Съюзът на застрахованите в България съвместно с ”Национална лига – потребители на услуги” локализира и документира множество закононарушения при предлагането на около тридесет и пет продукта в рамките на телевизионните пазари.
Комисията за защита на потребителите получи сигнали с подробно описание на тези закононарушения

( с точни данни за времето на излъчване и телевизионните оператори )

на 02.02.2007 г.с писмо изх.№ С-6/02.02.2007 г. от ”Национална лига – потребители на услуги” ;

на 05.02.2007 г. – с писмо изх.№ С-8/05.02.2007 г. от ”Национална лига – потребители на услуги” ;

на 12.02.2007 г. – с писмо изх. 024-С-02 / 12.02.2007 от Съюз на застрахованите в България ;

на 15.02.2007 г. – с писмо изх.№ 62-00-08 от зам.министър на МИЕ Нина Радева с молба за разглеждане на препратен сигнал вх.№ 62-00-18 от 07.02.2007 г. от Съюз на застрахованите в България ;

на 21.02.2007 г. - с писмо изх.№ 62-00-13 от зам.министър на МИЕ Нина Радева с молба за разглеждане на препратен сигнал от Съюз на застрахованите България ;

на 06.03.2007 г. – с копие на изложение на проблемите изх.№ 035-Д -03 / 06.03.2007 от Съюз на застрахованите в България до еврокомисар Меглена Кунева ;

на 10.03.2007 г. – с писмо изх.№ 037-С-03/10.03.2007 на Съюз на застрахованите в България ;
Комисията за защита на потребителите отговори с писмо изх.№ Ц-00-388/19.03.2007 г.( пощенско клеймо от 22.03.07 ) на част от сигналите ни, изложени в писмото ни до Комисар Меглена Кунева.

Копие от писмото на Комисията получи и Министерство на икономиката и енергетиката.


За да бъде установена състоятелността на нашите твърдения и схващанията на Комисията за защита на потребителите относно Закона, прилагаме обобщение на нашите сигнали за закононарушения и становището на Комисията.

Законът за радиото и телевизията задължава телевизионните оператори в България ( чл.14, ал.1 ) да записват разпространяваните от тях програми и предавания и да съхраняват записите в продължение на три месеца, считано от датата на предаването.

Това позволява на всеки заинтересован да провери достоверността на изложеното от нас, основателността на сигналите ни и на реакцията на Комисията за защита на потребителите.


ПРЕДСТАВЯМЕ САМО НЯКОИ ОТ ЗАКОНОВИТЕ РАЗПОРЕДБИ, КОИТО СЧИТАМЕ, ЧЕ СА НАРУШЕНИ при продажба от разстояние :
Законът за защита на потребителите, в частта му ”продажба от разстояние”

забранява ( чл.51 ) ”продажбата на лекарства, хранителни добавки, хомеопатични и други продукти, ПРЕДСТАВЯНИ С ЛЕЧЕБНО ВЪЗДЕЙСТВИЕ, чрез сключване на договори от разстояние”!
Доставчикът е длъжен ( чл.52, ал.1 ) преди сключването на договора да предостави по ясен и разбираем начин ( чл.52, ал.2 ) в зависимост от вида на използваното средство за комуникация ( в случая това е ”телевизия” – по определението на чл.48, ал.3, т.7 ) информация за :

( чл.51, ал.1 )

т.1. името и адреса на доставчика ;

т.3. цената на стоките или услугите с включени всички данъци и такси ;

т.4. стойността на пощенските или транспортните разходи, невключени в цената на стоките или услугите, свързани с тяхната доставка ;

т.6. начина на плащане, доставка и изпълнение на договора ;

т.7. правото на потребителя да се откаже от договора и условията, при които стоката може да бъде върната ;

т.8. периода, за който направеното предложение или цена остават в сила ;


I. ПРЕДСТАВЯМЕ ОБОБЩЕНО НАШИТЕ КОНСТАТАЦИИ относно предлаганите продукти
1. При четири от визираните продукти в сигналите ни до Комисията за защита на потребителите (”Глюкозамин”;”Ellezza” ; ”Lepten” ;” Ervamatin power”) констатираме, че

се предлагат и представят по безспорен начин ( въпреки забраната на чл.51 от ЗЗП ) като хранителни добавки, хомеопатични и други продукти с ЛЕЧЕБНА ЦЕЛ!И при четирите продукта лекари потвърждават и рекламират лечебните им качества за лекуване или остраняване на болести и болки.Писмено и устно се твърди, че тези продукти лекуват или отстраняват определени заболявания или болки!
При всеки един от визираните по-горе продукти ние констатираме липсата на задължителната информация по чл.51, ал.1, т. 1, 3, 4, 6, 7 и 8 :

не е указано името и адреса на доставчика – нито писмено, нито устно!!! ;

не са включени в цената на стоката и не са указани разходите за доставката, които клиентът допълнително трябва да заплати ;

не са указани ( нито писмено, нито устно!!!) условията на плащане и доставка, правото на потребителя да се откаже от договора и условията, при които стоката може да бъде върната, както и периода, за който направеното предложение или цена остават в сила!!!
КОМИСИЯТА ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ ОТХВЪРЛЯ ВСИЧКИТЕ НИ ”СЪМНЕНИЯ” ЗА ЗАКОНОНАРУШЕНИЯ относно предлагането на визираните по-горе продукти !
2. При всички предлагани еротични продукти, обект на сигналите ни (”Мултивибратор Бобър”; ”Помпа за уголемяване” ; ”Пенис-накрайник” ; ”Изкуствен вибро-пенис” ; ”Спрей за мъже”)

констатациите ни са още по-тревожни!
Освен липсващата информация по чл.51, ал.1, т. 1 ( нито име, нито адрес на доставчика!), т. 3, 4, 6, 7 и 8, се добавя и послание за пълна конспиративност на доставката :

” Никой – дори куриерът няма да знае какво сте получили.”(!!!)


Скандално е, че еротичният продукт ”Спрей за мъже”, се предлага в телевизионните прозорци на няколко телевизии ( с подробни обяснения за начина на употреба и за ефекта от прилагането му ) в най-достъпното за малолетни телевизионно време ( между 07.30 и 19.30 часа ), което очевидно е, за да бъде експлоатирано любопитството на подрастващите и с това – да бъдат спечелени като потребители !!!

Още по-скандално е, че това обстоятелство не може да не е известно на контролните органи!!!
Визираните еротични продукти и продуктите, предлагани с лечебна цел могат

да увредят потребителите не само финансово – могат да увредят и тяхното здраве!

Начинът, по който тези продукти се предлагат, не оставя на потребителите никакъв шанс да защити правата си, при негативни последици от доставянето и прилагането им!
КОМИСИЯТА ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ НЕ НАМИРА НИЩО НЕРЕДНО В ТОВА!!!
Визираните по-горе лечебни и еротични продукти СЕ ПРЕДЛАГАТ И КЪМ ТОЗИ МОМЕНТ ПО СЪЩИЯ НАЧИН В ТЕЛЕВИЗИОННИТЕ ПАЗАРИ!
3. При предлагането на всеки един от указаните по-долу девет продукта

( Йонизатор ”Здравец – 1” ; Специално бельо Slim&Lift ; Козметична

пенсиета Rifeng ; Мултифункционален степер LTS ; Органайзер Purse

Brite ; Уред против хъркане Snore Stopper ; Мултифункционална

кухненска дъска ; Акрилни бои Glitter Liner ; Уред за отслабване InstantAbs)

НЕ СА УКАЗАНИ ИМЕТО И АДРЕСА НА ДОСТАВЧИКА – нито писмено, нито устно !

НЕ СА УКАЗАНИ УСЛОВИЯТА НА ДОСТАВКА – нито писмено, нито устно !

НАРУШЕНИ СА чл.51, ал.1, т. 1, 3, 4, 6, 7 и 8 от Закона за защита на потребителите !


4. При всички останали предлагани в телевизионните пазари продукти, обект на нашите сигнали

(” Ervamatin power” ; ”Шиацу масажор” ; ”Bio Stein” ; ”Латин дансинг” ; “Seven omnipotence” ; “Vital center” ; “Trink`n fit Juicer” ; ”Hallos”; ”Dr.Levine” ; ”Космодиск” ; ”VELFORM” ; ”Easy AB” ; ”Red protek” ; ”dormeo memosan” ; “Dormeo orthopedic” ; “Eir lounge”; ”DRY COOKER” ; ”Джени сауна” ;

“Sauna Slim” ; “abswing II” ; “Power Juicer”)

а) НЕ СА ВКЛЮЧЕНИ В ЦЕНАТА НА СТОКАТА И НЕ СА УКАЗАНИ РАЗХОДИТЕ ЗА ДОСТАВКАТА, които клиентът трябва допълнително да ги заплати !

НАРУШЕН Е чл.51, ал.1, т.4 от ЗЗП!

б) УСЛОВИЯТА ЗА ДОСТАВКА СА ЗАБЛУЖДАВАЩИ – доставчикът препраща към условията на отдавна отменен закон ( ЗЗППТ отм.10.06.2006 г.), които са различни от тези на ЗЗП или препраща към собствените си общи условия, които не са съобразени със ЗЗП.

С това са НАРУШЕНИ чл.51, ал.1, т.6 и т.7 от ЗЗП.
При някои от тези продукти (Ervamatin power” ; ”Шиацу масажор” ; ”Bio Stein” ; ”Латин дансинг” ; “Seven omnipotence” ; “Vital center” ; “Trink`n fit Juicer)

НЕ Е УКАЗАНА ЦЕНАТА НА ОПАКОВКАТА, която потребителят трябва да заплати допълнително към цената на продукта!!!

НАРУШЕН е чл.17 ( задължение за изписване на крайната цена!) от Закона за защита на потребителите!
5. ПРИ ВСИЧКИ ПРОМОЦИОНАЛНИ СЪОБЩЕНИЯ ЗА НАМАЛЕНИЯ ПРИ ВСИЧКИ ПРЕДЛАГАНИ ПРОДУКТИ, обект на нашите сигнали,

е нарушен чл.66, ал.1 от ЗЗП, който забранява ”съобщението за намаление на цените да бъде прилагано за период по-дълъг от един месец и по-кратък от един работен ден”!


6. ПРИ ВСИЧКИ ПРЕДЛАГАНИ ПРОДУКТИ, обект на нашите сигнали, е

нарушен чл.51, ал.1, т.8. – липсва информация относно ”периода, за който направеното предложение или цена остават в сила”!

II. СТАНОВИЩЕТО НА КОМИСИЯТА ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ относно нашите ”съмнения” за нарушаване на ЗЗП при продажба от разстояние :
1. В отговор на сигналите ни за забранена продажба на” хранителни добавки, хомеопатични и други продукти, ПРЕДСТАВЯНИ С ЛЕЧЕБНО ВЪЗДЕЙСТВИЕ, чрез сключване на договори от разстояние експертите от КЗП указват за изрази от контекста на устното предлагане на тези продукти в телевизионните пазари, с които смятат, че могат да онивинят доставчика и по този начин отхвърлят твърдението ни за нарушаване на чл.51 от ЗЗП.
2. В отговор на констатацията ни за липсата на задължителната информация по чл.51 от ЗЗП Комисията за защита на потребителите препраща потребителите на предлаганите продукти към указаните в телевизионните пазари телефони за поръчка !

За Комисията е без значение, че

средството за комуникация в телевизионните пазари ( по определението на чл.48, ал.3, т.7 ) е ”телевизия” ;изключително малка част от обявените телефони за поръчка са безплатни ; голяма част от обявените за поръчка телефони са без указана стойност на импулсите – останалата част от телефоните са с тарифа от страната за София ;
ЛИПСВАЩАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЦЕНАТА НА ДОСТАВКА, която потребителите трябва допълнително да заплатят ЗА ВСИЧКИ ПРЕДЛАГАНИ ПРОДУКТИ, обект на нашите сигнали,

ДЪРЖАВНИЯТ ОРГАН ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ ОПРАВДАВА ( В ПОЛЗА НА ТЪРГОВЦИТЕ !) с различните разстоянвия за доставка и различното тегло на стоките?!Като че ли експертите не знаят, че има и доставчици, които включват всичко в цената на стоката и че техните интереси са застрашени от нелоялните търговци, които Комисията защитава?!

Позорно е, че това становище беше огласено от Комисията публично в някои медии!
Показателно за очевидното и скандално благоразположение на Комисията към търговците е не само, обстоятелството, че Законът се тълкува в тяхна полза!

Още по-скандално е, че за да провери достоверността на нашите твърдения, Комисията ( не случайно и не от некомпетентност !)

не използва записите от програмите на телевизионните оператори, които показват точно какво е предлагано в реално време на милиони телезрители!

Вместо това, за да опровергае нашите твърдения, като доказателство Комисията използва ( не от некомпетентност!) клиповете на търговците, достъпът до които е ограничен и не всеки може да провери тяхното съдържание, както и - дали те са излъчвани в оригинал, съкратени или променени!

УВАЖАЕМА Г-ЖО КУНЕВА,
От писмото на Комисията за защита на потребителите в отговор на част от нашите сигнали е видно, че този държавен орган за защита на потребителите не е предприел нищо, за да бъдат приложени европейските норми за ”продажба от разстояние” в България!

Всеки, по всяко време, включвайки телевизора, може да се увери в това :все същите заблуждаващи съобщения,

същата информация, представена по същия описан от нас начин!

Все същото презрително отношение към новото европейско законодателство – и от страна на търговците, и от тези, които трябва да ги контролират!!!
Съзнателно не засягаме една БОЛЕЗНЕНА ТЕМА, КОЯТО Е ТАБУ за Комисията за защита на потребителите

ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ УСЛУГИ,

която по отношение на застрахователните договори и по отношение на задължителната информацията във връзка с предлаганите застрахователни услуги, от 10.06.2006 г. е ИЗЦЯЛО В КОМПЕТЕНТНОСТТА НА КОМИСИЯТА ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ!!!
Поради всичко изложено дотук и всичко, противоречащо на европейското законодателство за защита на потребителите, което със сигурност ще бъде констатирано при една проверка,

НАСТОЯВАМЕ И МОЛИМ


ДА БЪДЕ СТАРТИРАНА В НАЙ-КРАТКИ СРОКОВЕ

ПРОЦЕДУРА ( INFRINGMENT PROCEDURE ) СРЕЩУ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА НЕПРИЛАГАНЕ НА ЕВРОПЕЙСКОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ В БЪЛГАРИЯ !С УВАЖЕНИЕ

Георги Бакалов – председателСъюз на застрахованите в България
с. 1

скачать файл