Г дирекция: „местни данъци и такси” искане за издаване на документ


с. 1
ДО ОБЩИНА „МАРИЦА”

ОБЛАСТ ПЛОВДИВ

вх. №................./...........20......г. ДИРЕКЦИЯ:

„МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ”


И С К А Н Е

за издаване на документ

От…………………………………………………....................................................../име, презиме, фамилия / наименование на предприятието/

ЕГН/ЛЧН:  ЕИК по БУЛСТАТ: 

Адрес по лична карта: ..................................................................................................................................

Данъчен адрес по чл. 8 от ДОПК.................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

Представлявано от ......................................................................................................................................./трите имане на представителя/
Моля да ми бъде издаден:

  1. Заверен дубликат от квитанция за платени местни и /или такси 

  2. Заверка на молба – декларация и на вече издадени удостоверения 

 обикновена услуга  експресна услуга


Прилагам следните документи:........................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

Исканото удостоверение ми е необходимо във връзка с.......................................................... .........................................................................................................................................................................


Дата ………………………... ПОДПИС:………………Предоставените от Вас данни са защитени, съгласно Закона за защита на личните данни и се обработват само във връзка с осъществяването на установените със закон функции на общините.

Адрес на Дирекция „МДТ” при Община „Марица” – гр. Пловдив, ул. „Средец” № 16

с. 1

скачать файл