Физическо представяне на файловата система


с. 1

1. Софтуерът се разделя на 2 групи:
-Системен софтуер (операционни системи)
-Приложен софтуер (програмни продукти за решаване на конкретни задачи)


2. Системни функции


  • Управление на външната памет.

  • Управление на оперативната памет.

  • Осигуряване мултипрограмна работа.

  • Управление мултипроцесорна обработка на данните.

  • Работа в мрежа.

  • Откриване на различни събития в процеса на работа и осигуряване на съответна реакция.


3. Диалоговите прозорци служат за осъществяване на диалог с потребителя. Те съдържат:

Списъчни полета, които дават възможност  за избор на елемент от падащ списък;

Етикети, които слуват за по-компактно структуриране на съдържанието им.

4.входни - клавиатура, мишка ; изходни- монитор,тонколони

5. Драйверът е софтуер, позволяващ на съответния компютър да комуникира с определен хардуер или устройства. Без драйвери хардуерът, който сте свързали към компютъра (например видеокарта или уеб камера), няма да работи правилно.

6. Логическа организация на файлова система


Файлът е основна единица, чрез която операционните системи осигуряват съхранението на постоянните обекти данни.

Физическо представяне на файловата система


Основни цели на физическата организация са ефективност, надеждност, сигурност и разширяемост.

7.Ако .doc го запаметим .txt ще стане текстов документ ;
Ако със пайнт запаметим .doc файла ще стане документ на Microsoft Word

8. Необходимостта от разделението по време (многозадачност, мултипрограмиране) се проявява още по-силно, когато през 60-те години в качеството на входно-изходни устройства се въвеждат електромеханични клавиатури (а по-късно терминали с електронно-лъчева тръба). Тъй като скоростта на въвеждането на данни от оператора през клавиатурата (и даже на четенето от екрана) е много по-ниска от скоростта на обработка на същите данни от процесора, използването на компютъра в «монополен» режим (с един оператор) щяло да доведе до излишен разход на скъпи изчислителни ресурси. ;
При еднозадачната човек можел да пусне само 1 вид програма
9. -

с. 1

скачать файл