Европейски парламент


с. 1 с. 2 ... с. 11 с. 12


ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ

2009 - 2014


<Commission>{JURI}Комисия по правни въпроси


<RefProc>2012/0146RefProc><RefTypeProc>(COD)RefTypeProc>

{28/05/2013}28.5.2013

ИЗМЕНЕНИЯ

42 - 175

ype>Проектостановище


Алайош Месарош

(PE510.497v01-00)

Електронна идентификация и удостоверителни услуги при електронни трансакции на вътрешния пазар

Предложение за регламент

(COM(2012)0238 – C7 0133/2012 – 2012/0146(COD))
AM_Com_LegOpinion

Изменение 42

Ханс-Петер Мартин
Предложение за регламент

Съображение 10

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(10) С Директива 2011/24/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 9 март 2011 година за упражняване на правата на пациентите при трансгранично здравно обслужване се установява мрежа от национални органи, отговорни за електронното здравеопазване. С оглед на повишаване на сигурността и гарантиране на приемственост при трансгранично здравно обслужване от мрежата се изисква да разработва насоки за трансграничен достъп до електронни здравни данни и услуги, включително чрез „общи мерки за идентифициране и проверка за автентичност с цел да се улесни възможността за предаване на данни при трансгранично здравно обслужване“. Взаимното признаване и приемане на електронната идентификация и електронното удостоверяване на автентичност са ключов фактор за превръщане на трансграничното здравно обслужване в реалност. Когато хората пътуват с цел лечение, тяхната здравна документация трябва да бъде на разположение в държавата, където се извършва лечението. Това изисква солидна, сигурна и надеждна правна рамка по отношение на електронната идентификация.

(10) С Директива 2011/24/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 9 март 2011 година за упражняване на правата на пациентите при трансгранично здравно обслужване се установява мрежа от национални органи, отговорни за електронното здравеопазване. С оглед на повишаване на сигурността и гарантиране на приемственост при трансгранично здравно обслужване от мрежата се изисква да разработва насоки за трансграничен достъп до електронни здравни данни и услуги, включително чрез „общи мерки за идентифициране и проверка за автентичност с цел да се улесни възможността за предаване на данни при трансгранично здравно обслужване“. Взаимното признаване и приемане на електронната идентификация и електронното удостоверяване на автентичност са ключов фактор за превръщане на трансграничното здравно обслужване в реалност. Когато хората пътуват с цел лечение, тяхната здравна документация трябва да бъде на разположение в държавата, където се извършва лечението. Това изисква солидна, сигурна и надеждна правна рамка по отношение на електронната идентификация, при която приложимите стандарти по отношение на защитата на потребителите и данните не могат да бъдат нарушавани.

Or. {DE}deИзменение 43

Франческо Енрико СперониПредложение за регламент

Съображение 11

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(11) Една от задачите на настоящия регламент е да премахне съществуващите бариери пред трансграничната употреба на използваните в отделните държави членки средства за електронна идентификация, така че да се осигури достъп най-малкото до обществените услуги. С него не се цели намеса в системите за управление на електронната самоличност и свързаните с тях инфраструктури на държавите членки. Целта на настоящия регламент е да гарантира, че при достъпа до трансгранични онлайн услуги, предлагани от държавите членки, е възможно да се осъществят сигурни електронна идентификация и електронно удостоверяване на автентичност.

(11) Една от задачите на настоящия регламент е да премахне съществуващите бариери пред трансграничната употреба на използваните в отделните държави членки средства за електронна идентификация, така че да се осигури достъп най-малкото до обществените услуги. С него не се цели намеса в системите за управление на електронната самоличност и свързаните с тях инфраструктури на държавите членки. Целта на настоящия регламент е да гарантира, че при достъпа до трансгранични онлайн услуги, предлагани от държавите членки, е възможно да съществува висока степен на сигурност за идентификация и електронно удостоверяване на автентичност, включително чрез предвиждане на различни нива на сигурност, свързани с вида на услугата, за която достъпът се разрешава.

Or. {IT}it

Обосновка

Изключително важно е да бъдат предвидени различни нива на защита. Предложеният регламент не уточнява до какъв вид услуги онлайн предоставя достъп електронната идентификация. Достъпът до лични и чувствителни данни трябва да бъде свързан с ниво на „надеждност на удостоверяването на автентичност“ различно от това, което се изисква за достъп до обща информация или до услуги по операцията.Изменение 44

Джузепе ГарганиПредложение за регламент

Съображение 11

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(11) Една от задачите на настоящия регламент е да премахне съществуващите бариери пред трансграничната употреба на използваните в отделните държави членки средства за електронна идентификация, така че да се осигури достъп най-малкото до обществените услуги. С него не се цели намеса в системите за управление на електронната самоличност и свързаните с тях инфраструктури на държавите членки. Целта на настоящия регламент е да гарантира, че при достъпа до трансгранични онлайн услуги, предлагани от държавите членки, е възможно да се осъществят сигурни електронна идентификация и електронно удостоверяване на автентичност.

(11) Една от задачите на настоящия регламент е да премахне съществуващите бариери пред трансграничната употреба на използваните в отделните държави членки средства за електронна идентификация, така че да се осигури достъп най-малкото до обществените услуги. С него не се цели намеса в системите за управление на електронната самоличност и свързаните с тях инфраструктури на държавите членки. Целта на настоящия регламент е да гарантира, че при достъпа до трансгранични онлайн услуги, предлагани от държавите членки, е възможно да съществува висока степен на сигурност за идентификация и електронно удостоверяване на автентичност, включително чрез предвиждане на различни нива на сигурност, свързани с вида на услугата, за която достъпът се разрешава.

Or. {IT}itИзменение 45

Франческо Енрико СперониПредложение за регламент

Съображение 16

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(16) Сътрудничеството между държавите членки следва да бъде в услуга на техническата оперативна съвместимост на схемите за електронна идентификация, за които е извършено уведомяване, за да се осигури високо равнище на доверие и сигурност, отговарящи на степента на риск. То следва да се основава на обмен на информация и споделяне на челен опит между държавите членки с оглед на взаимното признаване на посочените схеми.

(16) Сътрудничеството между държавите членки следва да бъде в услуга на техническата оперативна съвместимост на схемите за електронна идентификация, за които е извършено уведомяване, за да се осигури високо равнище на доверие и сигурност, отговарящи на степента на риск. В този контекст е необходимо държавите членки да подлагат схемите за електронна идентификация на предварителна технологична проверка в рамките на цитирания по-горе механизъм за сътрудничество. Това сътрудничество следва да се основава на обмен на информация и споделяне на челен опит между държавите членки с оглед на взаимното признаване на посочените схеми.

Or. {IT}it

Обосновка

Предложението за регламент не предвижда средства, с които дадена държава членка може да оспори техническото съответствие на схемата за електронна идентификация, за която се извършва уведомяването. Този пропуск може да насърчи разпространението в ЕС на несъответстващи схеми. Очакваното хармонизиране, което се въвежда с регламента, може да се превърне в заобикаляне на националното законодателство и да насърчи явления като търсенето на най-благоприятната правна система („forum shopping“).Изменение 46

Серджо Гаетано КофератиПредложение за регламент

Съображение 23а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение
(23а) Съгласно член 9 от Договора за функционирането на Европейския съюз при определянето и осъществяването на своите политики и дейности Съюзът трябва да взема предвид изискванията, свързани с насърчаването на висока степен на заетост, с осигуряването на адекватна социална закрила, с борбата срещу социалното изключване, както и с постигане на високо равнище на образование, обучение и опазване на човешкото здраве. Принципите за достъпност и проектиране за всички следва да бъдат интегрирани при разработването на правни мерки относно електронната идентификация на равнището на Съюза.

Or. {IT}itИзменение 47

Ханс-Петер МартинПредложение за регламент

Съображение 25

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(25) Надзорните органи следва да си сътрудничат и да обменят информация с органите за защита на данните, за да гарантират, че доставчиците на услуги прилагат по подходящ начин законодателните разпоредби във връзка със защита на данните. Обмяната на информация следва в частност да обхваща инциденти, свързани със сигурността, и пробиви в защитата на лични данни.

(25) Надзорните органи следва да си сътрудничат и да обменят информация с органите за защита на данните, за да гарантират, че доставчиците на услуги прилагат по подходящ начин законодателните разпоредби във връзка със защита на данните и потребителите. Обмяната на информация следва в частност да обхваща инциденти, свързани със сигурността, и пробиви в защитата на лични данни.

Or. {DE}deИзменение 48

Ханс-Петер МартинПредложение за регламент

Съображение 28

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(28) Всички държави членки следва да спазват общи основни изисквания по отношение на надзора, с което да се гарантира съпоставимо ниво на сигурност на квалифицираните удостоверителни услуги. С цел да се улесни последователното прилагане на тези изисквания в целия Съюз държавите членки следва да приемат съпоставими процедури и да обменят информация относно своите надзорни дейности и най-добри практики в дадената област.

(28) Всички държави членки следва да спазват общи основни изисквания по отношение на надзора, с което да се гарантира съпоставимо ниво на сигурност и защита на данните на квалифицираните удостоверителни услуги. С цел да се гарантира последователното прилагане на тези изисквания в целия Съюз държавите членки следва да приемат съпоставими процедури и да обменят информация относно своите надзорни дейности и най-добри практики в дадената област.

Or. {DE}deИзменение 49

bers>Франческо Енрико СперониПредложение за регламент

Член 1 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. С настоящия регламент се определят правилата за електронна идентификация и електронни удостоверителни услуги при електронни трансакции с оглед осигуряване на безпрепятственото функциониране на вътрешния пазар.

1. С настоящия регламент се определят правилата за електронна идентификация и електронни удостоверителни услуги при електронни трансакции с оглед осигуряване на безпрепятственото функциониране на вътрешния пазар, гарантиране на високо ниво на сигурност и укрепване на доверието на гражданите в цифровата среда.

Or. {IT}it

Обосновка

За да допринесе ефективно за постигането на целите на настоящия регламент по отношение на насърчаването на доверието в сигурните и надеждни трансгранични електронни транзакции, е необходимо да се гарантира високо ниво на безопасност и да се намали риска от общ спад в сигурността на онлайн средата, които биха могли да настъпят като нежелан ефект от регламента.Изменение 50

Джузепе ГарганиПредложение за регламент

Член 1 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. С настоящия регламент се определят правилата за електронна идентификация и електронни удостоверителни услуги при електронни трансакции с оглед осигуряване на безпрепятственото функциониране на вътрешния пазар.

1. С настоящия регламент се определят правилата за електронна идентификация и електронни удостоверителни услуги при електронни трансакции с оглед осигуряване на безпрепятственото функциониране на вътрешния пазар, гарантиране на високо ниво на сигурност и укрепване на доверието на гражданите в цифровата среда.

Or. {IT}itИзменение 51

с. 1 с. 2 ... с. 11 с. 12

скачать файл