Европейски институции european Union's Server


с. 1

ЕВРОПЕЙСКИ ИНСТИТУЦИИ
European Union's Server

http://europa.eu.int/index-en.htm

EUROPA е порталната страница на Европейския съюз. Тя осигурява съвременно представяне на дейността на Европейския съюз и важна информация по евроинтеграцията. Ползвателите могат да направят справки за цялото законодателство, прилагано или обсъждащо се в последно време, да посетят Интернет страниците на всяко от институциите на ЕС и да научат повече за политиката, изпълнявана от Европейския съюз, в рамките на правомощията наложени от Споразуменията.
  • EUROPA :: European Commission :: Environment :: Resources :: Legislation

http://europa.eu.int/comm/environment/legis_en.htm
  • EUROPA :: European Commission :: Environment :: Policies

http://europa.eu.int/comm/environment/policy_en.htm#f
  • European Community Biodiversity Clearing-House Mechanism

http://biodiversity-chm.eea.eu.int/Европейска агенция по околна среда


European Environment Agency
http://www.eea.eu.int/
Европейската агенция по околна среда има за основна задача да осигури на хората, вземащи решения информацията, необходима за изграждането на солидна и ефективна политика за опазване на околната среда и подкрепа устойчиво развитие. Агенцията гарантира, че тази информация ще бъде достъпна за общата публика, чрез своите публикации и Интернет страница. ЕАОС не създава и не прилага политиката и законодателството на Европейския съюз по отношение на околната среда: това е отговорност на Европейската комисия и на другите институции на ЕС.
Информацията, осигурявана от ЕАОС се фокусира в частност върху оценяването на настоящото и бъдещото състояние на околната среда и заплахите за нея в цяла Европа. Задачите на агенцията включват също и популяризиране на най-добрите практики и технологии в сферата на опазване на околната среда, и подкрепа за Европейската комисия при разпространяването на информация относно резултатите на научни изследвания от областта на околната среда.
Агенцията едновременно събира и разпространява данните и информацията чрез европейската мрежа за наблюдение и информация (European Environment Information and Observation NETwork (EIONET) http://eionet.eu.int/, обединяваща около 300 институции, свързани с околна среда, агенции, обществени и частни центрове за научни изследвания и експертни центрове от цяла Европа. ЕАОС отговаря и за координацията на EIONET. В последно време Агенцията има 29 страни членки и е първата институция на ЕС, която отвори вратите си за 13 страни от Централна и Източна Европа и Средиземноморието, които кандидатстват за членство в ЕС.
Настоящите страни членки са:
- 15-те страни членки на Европейския съюз

- Исландия, Норвегия и Лихтенщайн, които са членове от Eвропейската икономическа общност

- България, Кипър, Чешката Република, Естония, Унгария, Латвия, Литва, Малта, Румъния, Словения и Словашката Република.
European Environment Information and Observation NETwork (EIONET)
http://www.eionet.eu.int/
EIONET e мрежа за сътрудничество на Европейската агенция по околната среда и нейните страни членки, свързваща Национални координационни центрове в ЕС и присъединяващите се страни, Европейски тематични центрове, Национални референтни центрове и основни компонентни елементи. Тези организации осигуряват съвместно информацията, която се използва за вземане на решения за подобряване на състоянието на околната среда в Европа повишаване на ефективността на политиката на ЕС. EIONET е едновременно мрежа от организации и електронна мрежа (e-EIONET).

European Topic Centre on Catalogue of Data Sources

http://195.37.204.97/cds/


Европейският тематичен център (ЕТЦ) Каталог на източници на данни (КИД) се намира в Министерството на околна среда на Долна Саксония, Германия. Мисията на ЕТЦ/ КИД е да създаде концепция и разработи Директорията на информационните ресурси (ДИР), един каталог в областта на околната среда, сочещ указатели за информационните източници в областта на околната среда в Европа. Той покрива следните теми:
EIONET DIRECTORY (директорията на EIONET): адресът на директорията на Мрежата за информация и наблюдение на околната среда (EIONET)
SERIS: списък на национални доклади Състояние на околната среда
ЕС LEGISLATIONS: описание на действащото законодателство на Европейския съюз в областта на околната среда
ПУБЛИКАЦИИ на ЕАОС (EEA PUBLICATIONS): каталог на официалните публикации и продукти на Европейската агенция по околна среда
НАЦИОНАЛНИ ПРОДУКТИ (NATIONAL PRODUCTS): национална информация в областта на околната среда, поддържана от Национални координационни центрове и Референтните центрове
EEA DATA SERVICE: описание на наборите от данни, използвани в периодичните доклади на Европейската агенция по околна среда
The Strategy Guide (Clearing-House for the Pan-European Biological and Landscape Diversity Strategy)
http://www.strategyguide.org/
Стратегическото ръководство е проектирано като механизъм за обмен на информация за Пан-европейската стратегия за биологичното и ландшафтно разнообразие (ПЕСБЛР), който да разпространява новини и основна информация за дейностите по Стратегията, новини за нейните организации членки и други организации, както и общи съобщения, свързани с подобни дейности. Стратегическото ръководство сътрудничи активно с Механизма за обмен на информация на Конвенцията за биологичното разнообразие. То е допълващ механизъм към информационни системи, като например Информационната база данни за световни ресурси на UNEP, BIN21 (Информационната мрежа за биоразнообразие), EC CHM (Механизъм за обмен на информация на Европейската общност), и EIONET (Мрежата за информация и наблюдения на околна среда). Той служи пряко като средство за информация и комуникация на всички страни, ангажирани с прилагането на стратегията.
EnviroWindows - Environmental Information for Businesses and Local Authorities
http://www.ewindows.eu.org/
EnviroWindows е информационния "пазар" за бизнеса, местни власти и техните заинтересовани партньори. Той улеснява достъпа на клиентите до фирмена информация за продукти, най-добри практики, ползване на природните ресурси, и цялостна работа в областта на околната среда. Също така подпомага и местни власти да общуват със заинтересованите граждани, специалисти, определящи политиките хора и компании.

European Directory of Marine Environmental Datasets

http://www.sea-search.net/edmed/welcome.html


Европейската директория за бази данни от областта на морската околната среда (EDMED) е създадена през 1991 год. от BODC (Обединено Кралство) в рамките на EC-MAST и в момента се е установила фактически като европейският стандарт за създаване и търсене на набори от данни, свързани с морската околна среда. Тя обхваща широк спектър от дисциплини и представлява инвентаризация на високо ниво, описваща както наборите с данни, така и Центровете, съхраняващи данните. В момента, EDMED вече описва повече от 2 814 набори данни от повече от 574 Центрове, съхраняващи данните в цяла Европа.

European Directory of Marine Environmental Research Projects

http://www.sea-search.net/mrp/welcome.html


EDMERP е една европейска директория за проекти за научни изследвания, свързани с морската околна среда. Тя обхваща широк кръг дисциплини, морска метеорология; физическа, химична и биологична океанография; седиментология; морска биология и рибовъдство; качество на околната среда; изследвания на крайбрежията и устията; морска геология и геофизика и други. Проектите за научни изследвания са каталогизирани в EDMERP под формата на формуляри с факти или резюмета на най-съществените им аспекти. Основната цел на EDMERP е да съдейства на ползвателите при откриването на интересни действия, свързани с научни изследвания и при свързването им с ангажираните ръководители на научните изследвания и резултатите от проектите като данни, модели, публикации и други, в цяла Европа. Например, полезни характеристики на базата данни са също и това, че са определени научноизследователски проекти за крайбрежието и устията, включително дейностите им по набиране на данни, както и съответната литература.

ЕВРОПЕЙСКИ АСОЦИАЦИИ И ОРГАНИЗАЦИИEuropean Centre for Nature Conservation (ECNC)
http://www.ecnc.nl/
Европейският център за природозащита (European Centre for Nature Conservation – ECNC) е създаден през 1993 год., със задачата да съдейства на Европейската природозащита, като прехвърли мост и запълни празнината между наука и политика. ECNC се превърна в уважаван експертен център, предлагащ подкрепа за развитието, прегледа и приложението на Европейската природозащитна политика. ECNC организира и мобилизира експертния потенциал на университетите, научноизследователските институти, природозащитните агенции и референтни центрове. Комбинираният експертен потенциал на ECNC, както и интердисциплинарния начин, по който той работи, представляват новаторски възможности и решения, които могат да допринесат за една силна и задълбочена Европейска природозащитна политика, изградена върху солидна научна основа.

Eurosite

http://www.eurosite-nature.org/


Eurosite е една голяма мрежа от организации, управляващи природното наследство на Европа. Тя е създадена през 1987 год. и е уникална асоциация от правителствени, неправителствени и частни организации, големи и малки, които са фокусирани върху практическото управление на природните биотопи. Мрежата се е разраснала значително и продължава да се разширява. В последно време тя работи в 20 страни в цяла Европа – от Западна до Централна Европа, както и до Южните и Източни части на континента. Ангажирани са повече от 70 организации. Членовете на Eurosite вземат ежедневни решения, засягащи хиляди хектари природни резервати из цяла Европа и всяка година посрещат хиляди посетители в природните си територии.

EUCC The Coastal Union

http://www.eucc.nl/


Съюзът за крайбрежията (Coastal Union – EUCC) е асоциация с членове и членуващи организации в 40 страни. Основана през 1989 год., с цел да подпомага природозащитата в крайбрежните райони, като създаде мостове между учените, специалистите по околна среда, управляващите териториите хора, тези, които се занимават с планиране и определят политиките, от тогава той се е разраснал до най-голямата в Европа мрежа от практици и експерти по крайбрежията с 14 Национални клона и офиси в седем страни. Районът на работа на EUCC е Европа и съседните региони (по-специално Черноморския, Каспийския и Средиземноморския басейни).
Мисията на EUCC е да пропагандира такова управление на крайбрежията, което съчетава опазването на биоразнообразието с тези форми на развитие, които запазват единството на ландшафта, културното наследство и социалната тъкан на нашите брегове, като вземат предвид и ефекта от промяната на климата. EUCC поддържа най-добрите практики чрез развитие на политиките за крайбрежието и моретата, мобилизирайки експерти и заинтересовани страни, осигурявайки съвет и информация и изпълнявайки демострационни проекти.

European Association of Zoos and Aquaria

http://www.eaza.net/


Европейските зоологически градини са прескочили политическите бариери и са обединили усилията си за създаване на многонационална зоопаркова организация в рамките на Европейската общност още през 1988 год. След падането на Желязната завеса през 1992 год., тази организация се е превърнала в истинска Пан-европейска: Европейска асоциация на зоологическите градини и аквариумите – ЕАЗА (European Association of Zoos and Aquaria – EAZA). Членове на ЕАЗА са повече от 270 зоологически градини от 34 европейски страни.
За институциите членове са разработени стандарти за настаняването и грижата за животните в зоологическите градини. Тези стандарти са изиграли важна роля при развиването на Директивата на ЕС за зоопарковете, която стана официален документ през 1999 год. ЕАЗА е разработила и Етичен код, който е приет по време на Годишната среща на ЕАЗА в Базел, състояла се на 12 август 1999.

European Conservation Agriculture Federation

http://www.ecaf.org/


Европейската федерация за селскостопанска природозащита – ЕФСП (European Conservation Agriculture Federation – ECAF) обединява единадесет национални асоциации, които пропагандират сред европейските фермери някои аспекти на най-добрите природозащитни селскостопански практики за управление на почвата. С асоциациите членове в Белгия, Дания, Франция, Германия, Гърция, Италия, Португалия, Словакия, Испания, Швейцария и Обединеното Кралство, ЕФСП представлява интересите на по-голямата част от интензивно обработваната земя в Европейския съюз.
ЕФСП е учредена в Брюксел на 14 януари 1999 год., като нестопанска асоциация, подчинена на Белгийските закони. Тя е създадена за да работи по всички теми, свързани с поддържането на селскостопанските почви и тяхното биоразнообразие, в контекста на устойчивото селско стопанство. ЕФСП не е ангажирана с никакви комерсиални продукти, оборудване и/ или търговски марки.
European Initiative for Agricultural Research for Development (EIARD)
http://www.eiard.org/
Европейският институт за проучвания и развитие в селското стопанство (European Initiative for Agricultural Research for Development) е политически инструмент, поощряващ сътрудничеството между 18 Европейски партньори (15 членки на ЕС, Европейската комисия, Норвегия и Швейцария) на различни нива (обмяна на информация, концентриране на дейности, общи стратегии / визии), партньорствата между всички заинтересовани страни в Европа и развиващите се страни, както и да създава условия за по-добра свързаност и последователност между политиките за изследване и развитие в селското стопанство.
European Partners for the Environment (EPE)
http://www.epe.be/
Европейски партньори за околна среда (ЕПОС) е форум на много заинтересовани страни, който създава основа за консенсус по отношение на устойчивостта, в следствие на което членовете могат по сигурна да планират действията си. ЕПОС служи като катализатор както в Европа, така и по цял свят, за постигането на по-добър баланс между околната среда, социалните и икономическите елементите на живота в бъдеще. Диалогът изграден чрез дългосрочните връзки между партньори и заздравен от доверието, води до общи прагматични действия.
ЕПОС обединява международни, европейски, национални и местни обществени власти, големи и малки компании, профсъюзи, институти, екологични, потребителски и етични неправителствени организации.
ЕПОС осигурява познание и практическо ръководство за това, как сътрудничеството между партньори създава резултати, които отговарят на целите на устойчиво развитие. ЕПОС осигурява среда на доверие, в която партньорите се срещат в неформална атмосфера, за да разменят идеи, да търсят общи решения и конструктивно да се включват в спорове и проекти от взаимен интерес. Всеки партньор си тръгва с това, което е научил и го прилага в работата си в собствената си организация.

Партньорите в ЕПОС вярват, че всеки от нас, независимо дали става дума за бизнес или правителство или НПО, действа със знанието, че всички ние трябва да служим на обществото. Прилагането на подобна визия на практика, изисква действия за да се разбере какво обществото счита за желателно и необходимо, както и желанието на всички страни да се приспособяват и еволюират.


с. 1

скачать файл