Европейска комисия — Съобщение за медиите


с. 1

Европейска комисия — Съобщение за медиите


Комисията приканва България да гарантира открит и недискриминационен достъп до пазара на наземно цифрово радиоразпръскване

Брюксел, 22 март 2012 г. - Комисията счита, че България не се е съобразила с изискванията, заложени в Директивата за конкуренцията, когато през 2009 г. е предоставила наличните пет лота за наземно цифрово радиоразпръскване чрез две конкурсни процедури, като по този начин е ограничила без основание броя на предприятията, които могат да навлязат на този пазар. Нещо повече, критериите за подбор на конкурсните процедури са били непропорционални и следователно не са в съответствие с изискванията на Директивата за конкуренцията, Директивата за разрешение и Рамковата директива. На кандидатите не е било разрешено да бъдат свързани с доставчици на съдържание (оператори на телевизионни канали), включително оператори, извършващи дейност само извън България, или с оператори на мрежи за радио- и телевизионно разпръскване.

Решението е под формата на мотивирано становище, втора стъпка в процедурата за нарушение съгласно член 258 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС). България сега разполага с два месеца да информира Комисията за мерките, които е предприела, за да отстрани нарушенията на правото на ЕС и да позволи ефективен достъп до българския сектор на наземно цифрово радиоразпръскване. Ако националните органи не отговорят по задоволителен начин в рамките на два месеца, Комисията може да отнесе въпроса към Съда на Европейския съюз.

Комисията приветства обявеното неотдавна от България начало на тръжна процедура за разпределение на спектъра. През декември 2011 г. България прие изменения на законодателството си, за да позволи провеждането на нова тръжна процедура преди 1 септември 2013 г. Комисията очаква България да оповести условията на процедурата възможно най-скоро, така че потенциалните нови участници да могат да подготвят съответната документация, да бъдат подбрани и да навлязат на пазара преди датата, определена за приключването на аналоговото разпръскване — 1 септември 2013 г. Комисията ще следи дали тръжните условия са в съответствие с директивите и дали позволяват ефективно навлизане на пазара на наземното цифрово радиоразпръскване.Контекст

Преходът от аналогово към цифрово радиоразпръскване до 2012 г. е една от целите на политиката на ЕС. Тази промяна дава възможност за по-ефективно използване на радиочестотите и реорганизиране на значителен дял от спектъра за нови услуги („дигиталния дивидент“). За да гарантира, че този процес ще доведе до навлизането на нови участници, които ще насърчат конкуренцията и ще предоставят по-голям избор на зрителя, Комисията следи да се спазват правилата относно ползването на допълнителния капацитет на спектъра, които са определени в Директивата за конкуренцията, Директивата за разрешение и Рамковата директива. Тези правила налагат правата за използване на радиочестотите да се предоставят чрез открити, прозрачни, обективни, недискриминационни и пропорционални процедури, без да се засягат целите от общ интерес.

Комисията се е намесвала в случаи на разпределение на радиочестотен спектър за наземно цифрово радиоразпръскване и в други държави членки, например Италия (вж. IP/06/1019 ) и Франция (вж. IP/11/1115).

Действащото законодателство на ЕС е следното:

Директива 2002/77/ЕО на Комисията от 16 септември 2002 г. относно конкуренцията на пазарите на електронни съобщителни мрежи и услуги (Директива за конкуренцията), ОВ L 249, 17.9.2002 г., стр. 21–26).

Директива 2002/20/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 7 март 2002 г. относно разрешението на електронните съобщителни мрежи и услуги (Директива за разрешение) ОВ L 108, 24.4.2002 г., стр. 21 -32 .

Директива 2002/21/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 7 март 2002 г. относно общата регулаторна рамка за електронните съобщителни мрежи и услуги (Рамкова директива) (ОВ L 108, 24.4.2002 г., стр. 33—50)

За повече информация относно процедурите за нарушение на ЕС вж. (MEMO/12/200).

Актуалните данни във връзка с нарушенията като цяло могат да се намерят тук..


За контакти:

Antoine Colombani (+32 2 297 45 13)Marisa Gonzalez Iglesias (+32 2 295 19 25)IP/12/298

с. 1

скачать файл