Европейска комисия — Съобщение за медиите


с. 1

Европейска комисия — Съобщение за медиите


Право на справедлив съдебен процес: Европейският парламент гласува заподозрените лица да получават „декларация за правата“ в наказателното производство

Брюксел, 13 декември 2011 г. — След днешния вот в Европейския парламент заподозрените лица в Европейския съюз скоро ще получават „декларация за правата“, в която ще се изброяват основните им права по време на наказателния процес. Европейската комисия предложи тази мярка през юли 2010 г. (IP/10/989) като част от усилията ѝ да осигури на хората право на справедлив съдебен процес навсякъде в ЕС. Това е втората стъпка от серия мерки за установяването на общи стандарти на ЕС за наказателни дела. Мярката е част от усилията на Комисията за укрепване на правото на справедлив съдебен процес в целия ЕС и за подобряване на взаимното доверие между съдебните органи. След одобрението от страна на Парламента, тя ще бъде изпратена за разглеждане от министрите с оглед окончателното ѝ приемане в предстоящите седмици от Съвета, преди да се превърне в „закон“.

Приветствайки вота, комисарят на ЕС по въпросите на правосъдието Вивиан Рединг заяви: „Днешното гласуване е важен етап за работата на Европейската комисия в областта на наказателното право. Бих искала да благодаря на Парламента за неговата подкрепа и особено на г-жа Birgit Sippel за работата ѝ като докладчик. ЕС предприема енергични действия за укрепване на правата на хората в наказателните производства и същевременно за подобряване на взаимното доверие в пространството на свобода, сигурност и правосъдие.“

С новите разпоредби се гарантира, че лицата, заподозрени в извършването на престъпление, ще получават подходяща информация за основните си права по време на наказателно производство. Посочените права са право на адвокат, право на информация относно обвинението, право на устен и писмен превод за тези, които не разбират езика на производството, право да се запази мълчание и право на своевременно явяване пред съда след задържане.

Разпоредбите включват по-специално пет нововъведения:  1. заподозрените лица ще бъдат информирани за правата си веднага след задържането;

  2. те ще получават „декларация за правата“, в която подробно и в писмен вид се разясняват правата им;

  3. декларацията за правата ще бъде лесна за разбиране, без юридически жаргон;

  4. тя ще бъде предоставена на език, който заподозряното лице разбира;

  5. тя ще съдържа подробна практическа информация относно правата на лицето.

Текстът ще съдържа също така важни нововъведения, с които се цели укрепване на прилагането на европейската заповед за арест, по-специално като се гарантира, че всяко задържано лице, което е обект на европейска заповед за арест, незабавно получава подходяща „декларация за правата“ (IP/11454).

Комисията предостави на държавите-членки образец на декларацията, който ще бъде преведен на всички 23 езика на ЕС.Контекст

Заедно с правото на устен и писмен превод правото на информация в наказателното производство е част от поредица мерки за справедлив съдебен процес, които имат за цел да повишат доверието в единното пространство на правосъдие на ЕС.

През октомври 2010 г. Европейският парламент и Съветът одобриха първото предложение, с което на заподозрените лица бе предоставено право на писмен и устен превод (IP/10/1305 и MEMO/10/351).

През юни 2011 г. Комисията предложи трета мярка с цел гарантиране на достъпа до адвокат и общуване с близките (IP/11/689). Предложението понастоящем се обсъжда в Европейския парламент и Съвета.

Всяка година в ЕС има над 8 милиона наказателни производства. В момента вероятността гражданите да бъдат правилно информирани за правата си, в случай че бъдат задържани и обвинени в извършването на престъпление, е различна в отделните държави-членки на ЕС. В някои от тях заподозрените получават само устна информация относно процесуалните им права, а в други писмената информация се предоставя само ако бъде поискана.

Съгласно член 82, параграф 2 от Договора за функционирането на Европейския съюз и с оглед на улесняване на взаимното признаване на съдебни решения и подобряване на полицейското и съдебното сътрудничество по наказателноправни въпроси, които имат трансграничен характер, ЕС може да приема мерки за укрепване на правата на гражданите на ЕС в съответствие с Хартата на основните права на ЕС.

Правото на справедлив съдебен процес и правото на защита са уредени в членове 47 и 48 на Хартата за основните права на ЕС, както и в член 6 от Европейската конвенция за правата на човека.

За повече информация:

Новини от Генерална дирекция „Правосъдие“:http://ec.europa.eu/justice/news/intro/news_intro_en.htm

Европейска комисия — права на заподозрените лица и на обвиняемите:http://ec.europa.eu/justice/criminal/criminal-rights/index_en.htm

Интернет страница на заместник-председателя Вивиан Рединг, комисар на ЕС по въпросите на правосъдието:http://ec.europa.eu/reding

ANNEX 1: Indicative model Letter of Rights

The sole purpose of this model is to present an illustration of a Letter of Rights with a view to helping the national authorities when preparing such Letter at national level. Member States are not bound to use this model. When preparing their Letter, they may amend this model to align it with their national applicable rules and add further useful information.

You have the following rights:

A. ASSISTANCE OF A LAWYER / ENTITLEMENT TO LEGAL AID

You have the right to speak confidentially to a lawyer. A lawyer is independent from the police. Ask the police if you need help to get in contact with a lawyer, the police shall help you. In certain cases the assistance may be free of charge. Ask the police for more information.

B. INFORMATION ABOUT THE ACCUSATION

You have the right to know why you have been arrested/detained and what you are suspected of having done.

C. INTERPRETATION AND TRANSLATION

If you do not speak or understand the language, you have the right to be assisted by an interpreter. This is free of charge. The interpreter may help you to talk to your lawyer and is required to keep the content of this communication confidential. You have the right to translation of at least the relevant passages of essential documents, including any order by a judge allowing your arrest or keeping you in custody, any charge or indictment and any judgment. You may in some circumstances be provided with an oral translation or summary.

D. RIGHT TO REMAIN SILENT

While questioned by the Police or judicial authorities, you are not obliged to answer questions about the alleged offence. Your lawyer can help you to decide on that.

E. ACCESS TO DOCUMENTS

When you are arrested, you (or your lawyer) have the right to access essential documents you need to challenge the arrest or detention. If your case goes to court you (or your lawyer) will have the right to access material evidence for or against you.

F. INFORMING SOMEONE ELSE ABOUT YOUR DETENTION / INFORMING YOUR CONSULATE OR EMBASSY

When you are arrested, tell the police if you want someone to be informed of the detention, for example a family member or your employer. In certain cases the right to inform other persons of your detention may be temporary limited. The police will be able to tell you.

If you are a foreigner, tell the police if you want your consular authority or embassy to be informed of the detention. Also tell the police if you want to contact an official of your consular authority or embassy.

G. URGENT MEDICAL ASSISTANCE

When you are arrested, you have the right to urgent medical assistance. Tell the police if you are in need of urgent medical care.

H. PERIOD OF DEPRIVATION OF LIBERTY

After your arrest you may be deprived of your liberty/detained for a maximum period of …. [fill in applicable number of hours/days]. At the end of this period you must either be released or be heard by a judge who will decide on your further detention. Ask your lawyer or the judge for information about possibilities to challenge the arrest, to review the detention or to ask for provisional release.ANNEX II: Indicative model Letter of Rights for persons arrested on the basis of a European Arrest Warrant:

The sole purpose of this model is to present an illustration of a Letter of Rights with a view to helping the national authorities when preparing such Letter at national level. Member States are not bound to use this model. When preparing their Letter, they may amend this model to align it with their national applicable rules and add further useful information.

You have been arrested on the basis of a European Arrest Warrant. You have the following rights.

A. INFORMATION ABOUT THE EUROPEAN ARREST WARRANT

You have the right to be informed about the content of the European Arrest Warrant on the basis of which you have been arrested.

B. ASSISTANCE OF A LAWYER

You have the right to speak confidentially to a lawyer. A lawyer is independent from the police. Ask the police if you need help to get in contact with a lawyer, the police shall help you. In certain cases the assistance may be free of charge. Ask the police for more information.

C. INTERPRETATION AND TRANSLATION

If you do not speak or understand the language, you have the right to be assisted by an interpreter. This is free of charge. The interpreter may help you to talk to your lawyer and is required to keep the content of this communication confidential. You have the right to a translation of the European Arrest Warrant in a language you understand. You may in some circumstances be provided with an oral translation or summary.

D. POSSIBILITY TO CONSENT

You may consent or not consent to being surrendered to the State seeking you. Your consent would speed up the proceedings. [Possible addition of certain Member States: It may be difficult or even impossible to change this decision at a later stage.] Ask the authorities or your lawyer for more information.

E. HEARING

If you do not consent to your surrender, you have the right to be heard by a judicial authority.


За контакти:

Matthew Newman (+32 2 296 24 06)Мина Андреева (+32 2 299 13 82)IP/11/1534

с. 1

скачать файл