Епублика българия окръжен съд пловдив


с. 1


Р

ЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ОКРЪЖЕН СЪД – ПЛОВДИВгр. Пловдив, бул. “Шести септември” № 167 тел./факс: 032/62 36 38 и 62 31 29

e – mail: pvokrsad@dir.bg
З А П О В Е Д № РД 98/14.11.2011 г.
ОТНОСНО: Избор на изпълнител на авариен ремонт на отоплителна инсталация
Поради възникнала авария в отоплителната инсталация на шестетажната административна сграда и свързаните с нея тела - част от Съдебната палата в гр. Пловдив, изразяваща се в бърза загуба на топлоносител след начална безпроблемна работа и в резултат на това - намалено захранване и невъзможност за нормално отопление на съдебните сгради през зимния сезон 2011 г./2012 г.,

както и поради невъзможността за продължаване на работата на тази инсталация и поддържане на необходимата температура без ремонта й, само с предприетото досега временно изолиране на част от тръбопроводите с кранове,

след отправяне на искане до Висшия съдебен съвет за отпускане на средства за авариен ремонт /предложение изх. № 15651/07.11.2011 г./,

независимо от възможността по чл. 2 ал. 2 т. 2 и чл. 2 ал. 3 от Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки /НВМОП/ за избор без набиране на предложения и без сключване на договор,

за да се гарантира избор на изпълнител на ремонта, представил технически най-ефективно и икономически най-изгодно предложение /оферта/
З А П О В Я Д В А М:
1. Да се извърши събиране на оферти, съдържащи техническо и финансово предложение и избор на изпълнител на „Авариен ремонт и възстановяване нормалната работа на отоплителната инсталация в шестетажната административна сграда с четириетажно тяло, част от Съдебната палата в гр. Пловдив”. Събирането на тези оферти и оценяването им няма характера на такова по реда на чл. 2 ал. 1 т. 2 НВМОП, а е по реда на тази заповед.

2. Изискванията за ремонта и необходимите за изпълнение работи са съобразно техническо задание /приложение № 1 към тази заповед/.

3. Офертите да се събират под формата на писмени предложения, изготвени в отговор на покана от възложителя, изпратена до конкретни търговци и публикувана на интернет - страницата на съда. Поканата да съдържа необходимата информация, вкл. за предварителен оглед, както и условия и срок за подаване на офертите. Към всяка покана се прилагат копие от тази заповед, техническо задание /приложение № 1/ и образец на оферта /приложение № 2/.

4. Възлагам на инж. Димитър Дичев, управител съдебни сгради, в срок до 15.11.2011 г. вкл. да връчи покани /с приложенията към тях/ за представяне на оферти. Поканите да се връчат на търговци с опит по предмета по т. 1 – проектиране, изпълнение и ремонт на отоплителни инсталации, като се осигури представяне на не по-малко от 3 предложения за извършване на ремонта. Пълната документация /покана с приложенията към нея/ да се публикува и на интернет - страницата на съда – раздел „Съобщения”.

5. Офертата за изпълнение /техническо и финансово предложение/ следва да има съдържанието и да е съставена съобразно образеца /приложение № 2/. В офертата се посочват:

а/ данни за търговеца, който прави предложението /регистрация, седалище, адрес на управление, представляващ, телефон, факс/;

б/ описание на опита и дейността на търговеца /развитие, опит в проектиране, изпълнение и ремонт на отоплителни инсталации, обекти, клиенти и т. н./;

в/ техническо предложение /описание на предлаганото техническо решение за отстраняване на аварията, на необходимите за това работи и материали/;

г/ финансово предложение /обща стойност на всички ремонтни работи - без и с ДДС и начин на формирането й по отделни позиции/;

д/ гаранционен срок;

е/ срок на изпълнение – дни;

ж/ аванс /ако се претендира/ – % от общата стойност;

Към офертата задължително се прилага документ за търговска регистрация /удостоверение за актуално състояние, разпечатка от Търговския регистър/. По решение на подателя на офертата към нея могат да се прилагат схеми, технически описания, референции и др.

6. Офертите по т. 5, ведно с приложенията към тях следва да се представят в запечатани непрозрачни пликове с надпис, обозначаващ търговеца – подател. Приемането им се извършва всеки работен ден /08.30 ч. – 17.00 ч./ в общата регистратура на съда, с краен срок - 23.11.2010 г. /вкл./. В посоченият срок се приемат и оферти от търговци, до които не е била отправена писмена покана. Всяка постъпила оферта се регистрира с входящ номер, дата и час.

7. До посочения по-горе краен срок всеки кандидат може да извърши оглед на място на отоплителната инсталация на сградата. Огледът се организира от управителя на съдебните сгради.

8. Критериите за оценка на постъпилите оферти са, както следва:

- показател № 1: цена – тежест до 70 т.;

- показател № 2: срок на изпълнение – тежест до 10 т.;

- показател № 3: гаранционен срок - тежест до 10 т.;

- показател № 4: изискване на аванс – тежест до 5 т.;

- показател № 5: опит на кандидата в областта на проектиране, изпълнение и ремонт на отоплителни инсталации – тежест до 5 т.

9. Комисията за отваряне, оценяване и класиране на събраните оферти се назначава с отделна заповед на председателя на съда, веднага след изтичане на срока по т. 6. Комисията преценява редовността на постъпилите оферти, оценява ги по критериите по т. 8, класира ги и прави мотивирано предложение до председателя на съда за сключване на договор с търговеца, класиран на първо място. В хода на работата си, комисията има право да изисква допълнителни данни от участниците. Длъжностните лица – членове на комисията съставят протокол за работата и решенията си. Протоколът се съставя в два еднообразни екземпляра и се представя на председателя на съда за утвърждаване.

10. С избрания по този ред изпълнител, след решение на Висшия съдебен съвет за отпускане на средства за аварийния ремонт, се сключва договор, по който възложител е Окръжен съд Пловдив.

11. Препис от заповедта да се връчи на: управителя на съдебните сгради; на членовете на комисията по т. 9 /след назначаването й/ - за изпълнение; на съдебния администратор – за организация на приемането на офертите и публикуване на интернет – страницата, както и на главния счетоводител – за сведение.ПРЕДСЕДАТЕЛ ОКРЪЖЕН СЪД

ПЛОВДИВ:………………………

/СОТИР ЦАЦАРОВ/


с. 1

скачать файл