Ефективно управление чрез създаване на качествени предпоставки за


с. 1
При обсъждането на проекта за дневен ред на заседанието Кмета на Община Враца- д-р Костадин Шахов запозна общинските съветници с писмо от Врачанска Митрополия относно Решение на Врачанския епархийски съвет, с молба на основание чл.21,т.3 от Закона за Вероизповеданията да им бъде отстъпена сградата на училище „Митрополит Константин” –Враца за безвъзмездно ползване , където има намерение да се устрой Епархийски църковен културно-просветен център и направи предложение докладната записка относно с вносител ПК по приватизация и следприватизационен контрол към ОбС-Враца да бъде оттеглена от вносителя.

Дневният ред на заседанието протече при следния дневен ред :

1.Полагане на клетва от новоизбран кмет на кметство.

2.Питания

3.Предложение за сключване на споразумение за сътрудничество между Община Враца, Областна администрация Враца и Областна администрация Плевен за подготовка и последваща реализация на съвместен проект: „Ефективно управление чрез създаване на качествени предпоставки за изпълнение на политиките на областно и общинско ниво” по бюджетна линия BG051PO002/10/1.3-04, подприоритет 1.3. „Ефективна координация и партньорство при разработване и провеждане на политики”, приоритетна ос 1. „Добро управление” на Оперативна Програма „Административен Капацитет”.

 Докладва: д-р Костадин ШаховКмет на Община Враца

 4.Прекратяване на съсобственост чрез продажба на общинската част от незастроен урегулиран поземлен имот – УПИ XXVIII-5017, кв.316, ж.к. „Толбухин юг” по действащия Устройствен план на гр.Враца.Докладва: д-р Костадин Шахов

Кмет на Община Враца

 5.Продажба на земя, частна общинска собственост, в полза на собственика на законно построена в нея сграда, съставляваща урегулиран поземлен имот – УПИ І, кв.27, ж.к.Медковец, гр.Враца.Докладва: д-р Костадин Шахов

Кмет на Община Враца

 6.Продажба на земя, частна общинска собственост, в полза на собственика на законно построена в нея сграда, съставляваща урегулиран поземлен имот - УПИ XVIII, кв.121, ж.к.„Дъбника”, гр.Враца.Докладва: д-р Костадин Шахов

Кмет на Община Враца

 7. Продажба на земя, частна общинска собственост, в полза на собственика на законно построена в нея сграда, съставляваща урегулиран поземлен имот - УПИ IV, кв.72, ж.к.„Река Лева”, гр.Враца.Докладва: д-р Костадин Шахов

Кмет на Община Враца

 8.Актуализиране на Програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост през 2010г., относно разпореждане с недвижими имоти частна общинска собственост, находящи се на територията на община Враца.Докладва: д-р Костадин Шахов

Кмет на Община Враца

 9.Предварително съгласие за промяна предназначението на поземлен имот – публична общинска собственост във връзка с инвестиционно намерение за изграждане на фотоволтаично съоражение.Докладва: д-р Костадин Шахов

Кмет на Община Враца

 10.Прекратяване осигуряването и изплащането на възнаграждение като управител на „Специализирана болница за пневмо-фтизиатрични заболявания – Враца” ЕООД (СБПФЗ) на д-р Марияна Стоянова Маркова.Докладва: Малина Николова

Председател на ОбС – Враца   

 11.Разни


По т.1 от дневения ред съгласно чл.32,ал.1 от ЗМСМА новоизбрания кмет на с.Вировско,Община Враца г-н Нанко Илиев Тодоров положи клетва след проведените частични избори за кмет на кметството на 23.10.2010г.
По т.2 от дневния ред бяха отправени питания към Кмета на Общината, на които ще бъде даден отговор на следващото заседание на Общинския съвет, съгласно чл.88 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет-Враца, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация.
По т.3 от дневния ред ,Общинския съвет прие решение за даване на съгласие за сключване на споразумение за сътрудничество с Областна администрация Враца и Областна администрация Плевен, с цел подготовка и последваща реализация на съвместен проект: „Ефективно управление чрез създаване на качествени предпоставки за изпълнение на политиките на областно и общинско ниво” по бюджетна линия BG051PO002/10/1.3-04, подприоритет 1.3. „Ефективна координация и партньорство при разработване и провеждане на политики”, приоритетна ос 1. „Добро управление” на Оперативна Програма „Административен Капацитет” и одобрява предложения проект на споразумение за сътрудничество и беше одобрено споразумението за сътрудничество с Областна администрация Враца и Областна администрация Плевен.
По т.4 от дневния ред ,Общинският съвет не прие проекта за решение към докладна записка относно: Прекратяване на съсобственост чрез продажба на общинската част от незастроен урегулиран поземлен имот – УПИ XXVIII-5017, кв.316, ж.к. „Толбухин юг” по действащия Устройствен план на гр.Враца.
По т.5 от дневния ред , Общинският съвет прие експертна оценка от 27.09.2010 г. на лицензиран оценител инж.Евгени Филипов, съгласно която пазарната стойност на земята, частна общинска собственост, съставляваща УПИ І, кв.27, ж.к.Медковец, гр.Враца (или поземлен имот с идентификатор 12259.1025.550 по Кадастралната карта), целият с площ 746 м2, актуван с акт №1258/28.06.2007 г., в които въз основа на учредено право на строеж законно е построена сграда, собственост на Апостол Христов Иванов, възлиза на: 46 190.00 лв. без ДДС (словом: четиридесет и шест хиляди сто и деветдесет лева без данък добавена стойност) или по 62.33 лв./м2 и На основание чл.35 ал.3 от Закона за общинската собственост, чл.36 и чл.37 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество - възлага на Кмета на Община-Враца, да проведе процедура за продажба на земята, частна общинска собственост, съставляваща УПИ І, кв.27, ж.к.Медковец, гр.Враца (или поземлен имот с идентификатор 12259.1025.550 по Кадастралната карта), в полза на собственика на законно построената в нея сграда, по одобрената цена.

По т.6 от дневния ред , Общинският съвет прие експертна оценка от 27.09.2010 г. на лицензиран оценител инж.Евгени Филипов, съгласно която пазарната стойност на земята, частна общинска собственост, съставляваща УПИ ХVІІІ, кв.121, ж.к.”Дъбника”, гр.Враца или поземлен имот с идентификатор 12259.1010.235 по Кадастралната карта, целият с площ 500 м2, актуван с акт за частна общинска собственост №1379/25.06.2008 г., в които въз основа на учредено право на строеж законно е построена сграда, собственост на н-ци на Ангел Ангелов - ЕТ”АВДИ”, възлиза на: 49 480.00 лв. без ДДС (словом: четиридесет и девет хиляди четиристотин и осемдесет лева без данък добавена стойност) или по 98.96 лв./м2. и на основание чл.35 ал.3 от Закона за общинската собственост, чл.36 и чл.37 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество - възлага на Кмета на Община-Враца, да проведе процедура за продажба на земята, частна общинска собственост, съставляваща УПИ ХVІІІ, кв.121, ж.к.”Дъбника”, гр.Враца или поземлен имот с идентификатор 12259.1010.235 по Кадастралната карта, в полза на собствениците на законно построената в нея сграда, по одобрената цена.

По т.7 от дневния ред, Общинският съвет прие експертна оценка от 20.10.2010 г. на лицензиран оценител инж.Даниела Върбанова, съгласно която пазарната стойност на земята, частна общинска собственост, съставляваща УПИ ІV, кв.72, ж.к.”Река Лева”, гр.Враца или поземлен имот с идентификатор 12259.1013.493 по Кадастралната карта, целият с площ 233 м2, актуван с акт за частна общинска собственост №1802/27.09.2010 г., в които въз основа на учредено право на строеж законно е построена сграда, собственост на ЕТ”Витка Младенова”, представлявана от Витка Младенова Димитрова, възлиза на: 18 910.00 лв. без ДДС (словом: осемнадесет хиляди деветстотин и десет лева без данък добавена стойност) или по 81.16 лв./м2. и на основание чл.35 ал.3 от Закона за общинската собственост, чл.36 и чл.37 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество - възлага на Кмета на Община-Враца, да проведе процедура за продажба на земята, частна общинска собственост, съставляваща УПИ ІV, кв.72, ж.к.”Река Лева”, гр.Враца или поземлен имот с идентификатор 12259.1013.493 по Кадастралната карта, в полза на собственика на законно построената в нея сграда, по одобрената в т.1 цена.
По т.8 от дневния ред , Общинският съвет прие да се актуализира Програмата за управление и разпореждане с имоти- общинска собственост през 2010 година относно разпореждане с недвижими имоти частна общинска собственост ,находящи се на територията на Община Враца , а именно :

NoВид на имота

Местонахождение

Акт за ОС

Площ


в м2

Актуализирана пазарна стойност

в лв.

(без ддс)1

2

3

4

5

6

1.

Незастроен урегулиран поземлен имот, отреден за комплексно застрояване /ниско застрояване до 10м/

гр.Враца,

УПИ ХІХ, кв.121, ж.к.”Дъбника”,

п.и. с идентификатор 12259.1010.250

1427

494.00

34 700.00

(по 70.24 лв/м2)2.

Незастроен урегулиран поземлен имот, отреден за комплексно застрояване /ниско застрояване до 10м/

гр.Враца,

УПИ ХІХ, кв.121, ж.к.”Дъбника”,

п.и. с идентификатор 12259.1010.249

1428

369.00

26 000.00

(по 70.46 лв/м2)3.

Незастроен урегулиран поземлен имот, отреден за жилищ. строителство


гр.Враца,

УПИ VІІІ - 833,832,828 , кв.200, ж.к.”Втори юни”,

п.и. с идентификатор 12259.1018.226 по Кадастралната карта

с адрес: ул. „Георги Бързашки” № 3

1595

226.00

39 400.00

(по 174.34лв/м2)4.

Незастроен урегулиран поземлен имот, отреден за жилищно строителство

с.Челопек

УПИ VIIІ , кв.4

1404

760.00

6620.00

(по 8.70 лв/м2)5.

Незастроен урегулиран поземлен имот, отреден за жилищно строителство

с.Челопек,

УПИ VII, кв.4

1405

540.00

4 700.00

(по 8.70 лв/м2)6.

Незастроен урегулиран поземлен имот, отреден за жилищно строителство

с.Челопек,

УПИ VI кв.4

1406

765.00

6 650.00

(по 8.70 лв/м2)7.

Незастроен урегулиран поземлен имот, отреден за жилищно строителство

с.Челопек,

УПИ V, кв.4

1407

775.00

6 740.00

(по 870 лв/м2)8.

Незастроен урегулиран поземлен имот, отреден за жилищ. строителство

с.Челопек,

УПИ ІV, кв.4

1408

510.00

4 540.00

(по 890 лв/м2)9.

Незастроен урегулиран поземлен имот, отреден за жилищ. строителство

с.Челопек,

УПИ IІІ, кв.4

1409

490.00

4360.00

(по 8.90 лв/м2)10.

Незастроен урегулиран поземлен имот, отреден за жилищно строителство

с.Челопек,

УПИ IІ, кв.4

1410

555.00

4 830.00

(по 8.70 лв/м2)11.

Незастроен урегулиран поземлен имот, отреден за жилищ. строителство

с.Челопек

УПИ IX, кв. 4

1403

580.00

5 070.00

(по 8.75 лв/м2)12.

Незастроен урегулиран поземлен имот отреден за магазин

с.Челопек,

УПИ X, кв.4

1402

215.00

2 690.00

(по 1250 лв/м2)13.

Незастроен урегулиран поземлен имот, отреден за жилищ. строителство

с.Челопек,

УПИ XІ, кв.4

1401

660.00

5 750.00

(по 8.70лв/м2)14.

Незастроен урегулиран поземлен имот, отреден за жилищ. строителство

с.Челопек,

УПИ XІІ, кв.4

1400

620.00

5 430.00

(по 8.75 лв/м2)15.

Незастроен урегулиран поземлен имот, отреден за жилищ. строителство

с.Челопек,

УПИ XІІI, кв.4

1399

550.00

4 800.00

(по 870 лв/м2)На основание разпоредбите на чл.21, ал.1,т.8 от ЗМСМА и чл.35 ал.1 от Закона за общинската собственост и чл.35 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета от ОбС Враца - възлага на Кмета на Община Враца да извърши продажба на имотите по т.1 след провеждане на публично оповестен търг, с първоначална тръжна стойност на имотите одобрената в т.1.


По т.9 от дневния ред, Общинският съвет не даде предварително съгласие със срок на валидност една календарна година, за промяна предназначението на поземлен имот с номер 066002 от картата на възстановената собственост /КВС/ в землището на с. Мраморен с ЕКАТТЕ 49223, община Враца, местност „Бърдо”, с площ 464,109 дка., с начин на трайно ползване – пасище, мера, Десета категория и не даде съгласие за учредяване на ограничено вещно право при условията на чл.62,ал.2 от ЗЕ, изразяващо се в учредяване право на строеж за изграждане на площадкови енергийни съоръжения – фотоволтаици, върху горепосочения поземлен имот, след смяна на неговото предназначение съгласно изискването чл.25,ал.7 от ЗСПЗЗ.Учредяването на ограниченото вещно право да стане съобразно разпоредбите на чл.37, ,ал.4,т.4 от ЗОС .
По т.10 от дневния ред , На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, чл.94, ал.1 от КСО и във връзка с предстоящо пенсиониране на д-р Марияна Стоянова Маркова,Общинският съвет прие да се прекрати осигуряването и изплащането на възнаграждение по договор за управление на д-р Марияна Стоянова Маркова, считано от 01.11.2010 година. Възстановява изплащането на възнаграждение по договор за управление на д-р Марияна Стоянова Маркова, считано от 05.11.2010 година.

През периода от 01.11.2010г. до 04.11.2010г. функциите на управител на „Специализирана болница за пневмо-фтизиатрични заболявания – Враца” ЕООД (СБПФЗ) се възлагат на д-р Биляна Василева Иванова – началник КДО към „Специализирана болница за пневмо-фтизиатрични заболявания – Враца” ЕООД (СБПФЗ).


След изчерпване на дневния ред заседанието на Общинския съвет беше закрито.

Н. Гетова

МДПВО Община Враца
с. 1

скачать файл