Е метод на управление на организации с търговска цел


с. 1
Balanced Scorecard е метод на управление на организации с търговска цел. Той е разработен в началото на деветдесетте години на двадесети век в института “Нолан Нортън”, който е изследователско подразделение на KPMG. Създатели на този метод са Дейвид Нортън и Робърт Каплан.

Balanced Scorecard е начин на управление на фирмата, който осигурява на мениджърите необходимите инструменти, които им помагат да изведат компанията към бъдещи успехи и конкурентна борба. Днес организациите се конкурират в сложна обкръжаваща среда, затова е много важно те точно да разберат своите цели и методите чрез които да ги постигнат.

Външната среда изисква нови ресурси за успешно прогресиране и за производствени компании и за организации в сферата на обслужването. Способността на компаниите да мобилизират и експлоатират своите нематериални активи в днешно време вече е по-важно от управлението на физическите материални активи. Нематериалните активи позволяват на организацията:  • да развива отношенията с клиентите, което позволява да се запазят съществуващите клиенти и дава възможност за завладяване на нови потребителски сегменти и ефективно обслужване на нови области от пазара;

  • да се предлагат иновационни продукти и услуги, които имат търсене в целевия сегмент;

  • да произвежда ориентирани към потребителя висококачествени продукти и услуги на по-ниски цени;

  • да мобилизира опита на работниците и да ги мотивира за непрекъснато усъвършенстване на възможностите, качествата;

  • да развива информационните технологии, бази данни и системи.

Balanced Scorecard превръща мисията и стратегията на организацията в набор от комплексни критерии относно качеството на работата, които осигуряват основа за стратегически анализ и система на управление. Така се запазва акцента върху постигането на финансовите цели, но включва и фактори, които допълват тези финансови цели. Методът измерва ефективността на организацията чрез четири балансови направления: финанси, клиенти, вътрешни процеси, обучение и ръст. Също така позволява на компаниите да проследят финансовите си резултати при едновременен контрол върху прогреса на изградените способности и обработените нематериални активи, от който се нуждаят за бъдещия растеж.

Balanced Scorecard съхранява традиционните финансови показатели. Но финансовите показатели показват само миналите събития – история, адекватна за компаниите в индустриалната епоха, за които инвестициите в дългосрочните способности и отношенията с клиентите не са били принципно важни за успеха. Обаче тези финансови показатели не са достатъчни за управление и оценка за компаниите в информационната епоха, които създават бъдеща ценност чрез инвестиции в клиенти, доставчици, служители, процеси, технологии и иновации.

Balanced Scorecard допълва финансовите показатели, оценяващи миналата дейност, с измерители и фактори за бъдещата дейност. Задачите и показателите в Balanced Scorecard се явяват следствие на организационните предвиждания и стратегии. Задачите и показателите позволяват да се проследи дейността на организацията в четири направления. Тези четири направления обезпечават основата на Balanced Scorecard. Фиг. 1

Фиг. 1
Установяването на финансовите и клиентските цели позволява на организацията да определи целите и показателите за нейните вътрешни бизнес процеси. Тази идентификация е явява едно от основните изгоди от използването на този нов подход. Традиционните системи за измерване на дейността се фокусират на подобряването на качеството и времето за реализация на съществуващите процеси. Balanced Scorecard позволява да се издигнат на пръв план тези процеси, които са най-важни за качественото подобряване на дейността в интерес на клиентите и акционерите. Често тази идентификация позволява да се създадат съвършено нови вътрешни процеси, в които организацията трябва да превъзхожда другите.

Предимство на този метод е и връзката между осъществяването на стратегията и целите, свързани с обучението и ръста. Важността на


с. 1

скачать файл