Дружба стил ад


с. 1

ДРУЖБА СТИЛ АД

Финансови отчети
към 31 декември 2006 и 2005


БАЛАНС


31 декември 2006 и 2005Дата: 15-02-2007 г. Съставител: Изп. Директор

/ М. Вълчева/ /К. Кечовски/


Отчет за ДоходитеЗа годините, завършващи на 31 декември 2006 и 2005


Дата: 15-02-2007 г. Съставител: Изп. Директор

/ М. Вълчева/ /К. Кечовски/


ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИЯ ПОТОКЗа годините, завършващи на 31 декември 2006 и 2005Дата: 15-02-2007 г. Съставител: Изп. Директор

/ М. Вълчева/ /К. Кечовски/


ОТЧЕТ ЗА промените в СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛЗа годините, завършващи на 31 декември 2006 и 2005

Дата: 15-02-2007 г. Съставител: Изп. Директор

/ М. Вълчева/ /К. Кечовски/Счетоводна политика и пояснителни бележки към годишен финансов отчет

1 ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ1.1 Обща информация за дружеството
"ДРУЖБА СТИЛ" АД гр. Варна е основано през 1957 год. като държавно предприятие за производство на мъжки костюми, дамски манта и рокли с цел задоволяване на вътрешния пазар и износ за бившия СССР.
Преминава различни етапи на техническо и технологично развитие.
През 1965 год. първо в страната внедрява модерна технология за подлепване на детайли и мостри и въвежда ръсто-размерни таблици за мъжки костюми и дамски манта.

През 1966 год. започват първите търговски контакти и продажби за Германия. Прелом в пазара и продуктовата структура настъпва през 1977 год.,когато се получават сериозни поръчки за изработване на дамски облекла за Канада.


През 1990 год. дружеството се отдели от тежката структура на обединение с други сродни предприятия и започна да води собствена пазарна и финансова политика. Все още държавна собственост, предприятието успя за кратко време да се ориентира в новата обстановка на пазара, настъпила след 1990 год. Без престои и загуба на капацитет производството беше ориентирано изцяло за износ на база ефективни поръчки за Европа, Канада и САЩ. Реализацията на вътрешния пазар обхваща около 5 % от обема на продажбите.
1.2 Правен статут
Дружеството е вписано на 30.09.1993 год. в Търговския регистър на Варненския Окръжен съд под No 34 том 34 стр. 135 на фирмено дело No 6146 / 1993 год.

"ДРУЖБА СТИЛ" АД е акционерно дружество. През 1996г беше приватизирано и от 100 % държавна собственост стана изцяло частно предприятие.


Мажоритарен собственик на "ДРУЖБА СТИЛ" АД е "КОНТЕКС ДРУЖБА" ООД, гр. София с 91.59 % акционерен дял към 31.12.2006г.
Дружеството се управлява от Съвет на директорите в състав:


 1. КОЛЬО НЕДЯЛКОВ КЕЧОВСКИ - изпълнителен директор и председател на Съвета на директорите

 2. СТЕЛКА МАРИНОВА ИВАНОВА - изпълнителен директор

 3. КАТЯ ГЕОРГИЕВА ДИМИТРОВА - член на съвета

 4. ЕЛЕНА ГЕОРГИЕВА ЯНЕВА - член на съвета

Дружеството упражнява дейността си на територията на Република България, със седалище и място на управление гр. Варна, бул. “8 Приморски Полк” № 119.1.3 Предмет на дейност

Основната дейност на Дружеството е: производство и търговия в страната и чужбина на шивашки изделия за горно връхно мъжко и дамско облекло и други потребителски стоки; търговия със суровини, материали и машини за тяхното производство; транспорт в страната и чужбина.


Продуктите произвеждани от "ДРУЖБА СТИЛ" АД са предназначени за широк кръг клиенти от всички възрастови групи. Производствената програма включва следните основни групи облекла:
- Мъжки облекла - костюми, сака, панталони, жилетки, палта

- Дамски облекла - манта, пелерини, шлифери, костюми, сака, панталони, поли, бермуди, жилетки
2 БАЗА ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА ГОДИШНИЯ ФИНАНСОВ ОТЧЕТ2.1 Основни положения
При оповестяване на възприетата от ръководството на “Дружба Стил” АД счетоводна политика за определен отчетен период се оценява нуждата на потенциалните потребители от информацията във финансовия отчет. Във връзка с това, в този елемент към приложението, определящо значение има необходимостта от информация за потребителите, а не регламентът на счетоводните стандарти като елемент на националното счетоводно законодателство, без разбира се това да води до игнориране на посочената за задължително оповестяване счетоводна информация съгласно МСФО.
Настоящите финансови отчети на Дружеството са изготвени в съответствие с изискванията на Международните стандарти за финансово отчитане (МСФО).
2.2 Счетоводни принципи
Настоящите финансови отчети са изготвени при спазване на принципите:

 • текущо начисляване;

 • действащо предприятие.


2.3 Отчетна валута
Финансовите отчети се изготвят и представят в Български лева, закръглени до хиляда. Те се изготвят в съответствие с принципа на историческата цена. От 1 януари 1999 г. е с фиксиран курс към еврото в съотношение 1 EUR = 1.95583 BGN.


3 ДЕФИНИЦИЯ И ОЦЕНКА НА ЕЛЕМЕНТИТЕ НА СЧЕТОВОДНИЯ БАЛАНС3.1 Имоти, машини съоръжения и оборудване
Възприетият подход при класифициране на имоти, машини, съоръжения и оборудване като нетекущи се изразява в следното: като нетекущи активи се отчитат установими нефинансови ресурси, придобити и притежавани от предприятието, които:

 • имат натурално - веществена форма;

 • използват се за производство и/или доставката/продажбата на активи или услуги, за отдаване под наем, за административни или за други цели;

 • очаква се да се използват през повече от един отчетен период;

 • стойността на актива е надеждно изчислена;

 • предприятието очаква да получи икономически изгоди, свързани с актива.

Възприетият стойностен праг на същественост, под който имоти, машини, съоръжения и оборудване, независимо от факта, че са нетекущи, се отчитат като текущ разход при придобиването им е 500.00 лв.


Първоначалното оценяване на имоти, машини, съоръжения и оборудване активи се извършва:

 • по цена на придобиване, която включва: покупната цена (вкл. мита и невъзстановими данъци след приспадане на всички търговски отстъпки), всички разходи, пряко отнасящи се до привеждане на даден актив до местоположението и състоянието, необходими за неговата експлоатация по начина, предвиден от ръководството, първоначалната приблизителна оценка на разходите за демонтаж и преместване на актива и възстановяване на площадката, на която е разположен, задължението за което предприятието поема при придобиването на актива или като последствие от използването на актива през определен период за цели, различни от производството на материални запаси през този период.

Съгласно принципа на признаване предприятието не признава в балансовата стойност на актив от имоти, машини и съоръжения, разходите за ежедневно обслужване на актива. Тези разходи по-скоро се признават в приходи и разходи в момента на извършването им. Разходите за ежедневно обслужване са предимно разходите за труд и консумативи и може да включват стойността на малки резервни части. Целта на тези разходи често се описва като „ремонт и поддръжка” на актива от имоти, машини, съоръжения, оборудване. Последващите разходи за подмяна на част от актив се признават в балансовата стойност на актив от имоти, машини, съоръжения, оборудване ако разходът отговаря на критериите за признаване. При извършването на основен преглед, разходите за него се признават в балансовата стойност на актива от имоти, машини, съоръжения, оборудване, ако са спазени критериите за признаване. Резервни части и сервизно оборудване се отчитат като материални запаси и се признават като разход в момента на влагането им. Основните резервни части и резервно оборудване се считат за машини, съоръжения и оборудване, когато предприятието очаква да ги използва през повече от един период. Ако резервните части и сервизното оборудване могат да се използват само във връзка с отделен имот, машина, съоръжение или оборудване, те се отчитат като имоти, машини, съоръжения.


Нетекущите активи, придобити до 31 декември 1998 г., са преоценени чрез използването на коефициентите, обявени от Националния статистически институт, прилагани към отчетната стойност и начислената амортизация на съответните активи. През 1999 г. са преоценени само сградите на дружеството чрез използването на коефициентите, обявени от Националния статистически институт.

Нетекущите активи, придобити след 1998 г се отчитат по цената на придобиване минус натрупаната амортизация и натрупаните загуби от обезценка.

Възприет подход при оценката на имоти, машини, съоръжения и оборудване след първоначалното им признаване е модела на цената на придобиване, тоест по цена на придобиване без всички натрупани амортизационни отчисления, както и натрупана загуба от обезценка
3.2. Нематериални активи
Възприетият подход при признаване на разходи за развитие като нематериални активи се изразява в следното:


 • Един актив се класифицира за признаване и отчитане като нематериален актив, когато е:

- разграничим непаричен актив без физическа субстанция. (въпреки че може да се съдържа във физическа субстанция или носителят му може да има физическа субстанция);

- вероятно, че предприятието ще получи очакваните бъдещи икономически ползи, свързани с актива;

- със съществено значение при употребата му; при придобиването му е могъл да бъде надеждно оценен ;

- със стойност на придобиване над 500.00 лв.; • Критерия за разграничимост на нематериален актив включва той да е:

- отделим т.е. може да бъде разделени или отделен от предприятието и продаден, прехвърлен, отдаден под наем или разменен, отделно или заедно със съответен договор, или

- да възниква от договорни или други законови права независимо от това, дали тези права са прехвърляеми, или отделими от предприятието или от други права и задължения.


Възприетият подход при определяне на първоначалната оценка на нематериалните активи е по цена на придобиване:

 • За външно създадените нематериални активи - програмни продукти, при придобиването им се оценяват по цена на придобиване, която включва покупната цена и всички преки разходи за подготовка на актива за използването му по предназначение: разходи, свързани с доставката; разходи за инсталиране; разходи за хонорари на програмисти, консултанти, икономисти и т.н., свързани с проекта, икономическата обосновка, поръчката и/или създаването, доставката, инсталирането, параметризирането и др. на нематериалния актив;

Административните и другите общи разходи не се включват в първоначалната оценка, освен ако са пряко свързани с придобиването или привеждането на материалния актив в работно състояние.

Разходите за обучение на персонала за работа с нематериалния актив не се включват в първоначалната му оценка. Те се отразяват като разходи за квалификация на персонала.

Възприетият подход при отчитане на нематериалните активи след първоначалното им признаване е модела на цената на придобиване, намалена с натрупаната амортизация и всякакви натрупани загуби от обезценка.

През финансовата година дружеството не е придобило активи по финансов лизинг.
Бележка №1

Пояснение на ред Общо нетекущи активи от Баланса на дружеството

Амортизацията на имоти, машини, съоръжения и оборудване се начислява за срока на очаквания им полезен живот по линейния метод, като се използват следните годишни амортизационни норми:


 • Сгради: 2.69%

 • Машини и производствено оборудване: 10.00%, 20.00%

 • Компютърна техника: 20.00%

 • Транспортни средства без автомобили 8.00%

 • Автомобили 20.00%

 • Нематериални активи 20.00%

Амортизация не се начислява на неамортизируемите активи - земи, напълно амортизирани активи и активи в процес на придобиване.

Съгласно договори за наем дружеството е предоставило следните активи:

– Детски дом – с отчетна стойност 30 000.00 лв. и балансова стойност – 26 004.00 лв.

– Гаражна клетка – с отчетна стойност 16 545.00 лв. и балансова стойност – 12 869.60 лв.

3.3 Отсрочени данъчни активи
Отсрочените данъци се осчетоводяват като се ползва балансовият метод на задълженията. Данъчните ефекти от операции или други събития се осчетоводяват по същия начин, по който се осчетоводяват самите операции или събития.
Текущите и отсрочени данъци се признават като приход или разход и се включват в нетната печалба или загуба за периода, освен в случаите, когато данъците произтичат от операции или събития, признати през същия или друг отчетен период директно в капитала.
Актив по отсрочени данъци се признава до степента, до която е вероятно да има бъдеща облагаема печалба, срещу която да могат да се използват намаляемите временни разлики.

Бележка № 2Пояснение на ред Нетекущи активи - Отсрочен данъчен актив от Баланса на дружеството

Неползван отпуск и осигуровки върху тях
Обезценка на вземания
Специфичен данъчен актив

Салдо към 01 януари 2006 г.

29
2
1


Възникнали

16
-
-

Признати през годината

26
1
1


Салдо към 31 декември 2006 г.

19
1
-Стойност към 31 декември

2006

(хил. лв.)

%

Данъчен ефект от намаляема временна разлика

Неползвани компенсируеми отпуски

150

10

15

Осигурителни вноски върху неползвани компенсируеми отпуски в т.ч.

Отпуск 2002 г.

Осигуровки 2002 г.

Отпуск 2003 г.

Осигуровки 2003 г.

Отпуск 2004 г.

Осигуровки 2004 г.

Отпуск 2005 г.

Осигуровки 2005 г.

Отпуск 2006 г.

Осигуровки 2006 г.

35
2

-

2-

3

-17

4

12631

10


4
-

-

--

-

-2

1

133

Обезценка на вземания

11

10

1


ОБЩО20


Пояснение на ред Нетекущи активи - Отсрочен данъчен актив от Баланса на дружеството
Стойност към 31 декември

2005

(хил. лв.)

%

Данъчен ефект от намаляема временна разлика

Неползвани компенсируеми отпуски

151

15

23

Осигурителни вноски върху неползвани компенсируеми отпуски в т.ч.

Отпуск 2002 г.

Осигуровки 2002 г.

Отпуск 2003 г.

Осигуровки 2003 г.

Отпуск 2004 г.

Осигуровки 2004 г.

Отпуск 2005 г.

Осигуровки 2005 г.

36

2-

3

1

18

4

128

30

15


15

6

--

-

-3

1

205

Обезценка на вземания

14

15

2

Специфичен данъчен актив

9

15

1


ОБЩО32

Бележка № 3Пояснение на ред Нетекущи активи - Предоставени заеми от Баланса на дружеството
През 2006 г. „Дружба стил” АД е предоставила заеми на следните фирми:


Наименование

Нетекуща част„Контекс Дружба” ООД

1381

„Контекс” ЕООД

1558


29393.4 Вземания
Възприетата в предприятието счетоводна политика относно: признаването, отчитането и оценката (първоначална и последваща) на финансовите активи може да се синтезира по следния начин:
Дружеството признава финансовия актив в своя счетоводен баланс единствено когато стане страна в договорните условия на инструмента.
За финансовите активи възникнали първоначално в предприятието е възприет метод за първоначално признаване – дата на уреждане. Възприетият от дружеството модел за последваща оценка на финансовите активи възникнали първоначално в предприятието е по амортизируема стойност.
Дружеството не притежава финансови активи, които биха се класифицирали като активи държани за търгуване.
Всички финансови активи подлежат на проверка за обезценка. Проверката за обезценка се извършва в края на отчетния период.
Вземанията са отразени по тяхната амортизируема стойност. Към 31.12.2006 г. вземанията на дружеството са тествани за обезценка. За отчетния период няма вземания подлежащи на обезценка.
Балансовата стойност на активите на Дружеството, с изключение на стоково-материалните запаси и отсрочени данъчни активи, се преразглежда към всяка дата на изготвяне на баланса, за да се прецени дали не съществуват признаци за обезценка. В случай, че съществуват такива признаци се прави приблизителна оценка на възстановимата стойност на актива. За нематериални активи, които все още не са готови за използване, приблизителната оценка на възстановимата стойност на актива се прави на всяка дата на изготвяне на баланса. Загуба от обезценка се признава винаги в случай, че балансовата (преносна) стойност на един актив или група активи, генерираща парични постъпления, част от която е той, превишава неговата възстановима стойност. Загуби от обезценка се признават в Отчета за доходите.
Предприятието отписва изцяло или частично финансовите си инструменти (включително произтичащите от обезпечения) единствено когато договорените права или задължения по тях бъдат погасени. Последното е налице при: реализиране на правата или уреждане на задълженията; отказ от правата или отменяне на задълженията; изтичане на срока за реализиране на правата или за уреждане на задълженията.
Ръководството счита, че справедливата стойност на финансовите активи е близка до тяхната балансова стойност. Под справедлива стойност се разбира сумата, за която един актив може да бъде разменен между информирани и желаещи страни в пряка сделка помежду им.
Мажоритарният собственик на дружеството “Контекс Дружба” ООД и “Дружба стил” АД са свързани лица по смисъла на МСС 24. Сделките между свързаните лица за 2006 г. възлизат на: продажби на услуги 4 958 хил. лв., продукция – 1 902 хил. лв. и начислени лихви по предоставен заем 90 хил. лв. Към 31.12.2006 г. “Дружба стил” АД има вземане от свързаното лице в размер на 5 840 хил. лв. и задължение в размер на 1 021 хил. лв. По отношение на ценообразуване сделките между свързаните лица са както при сделки между несвързани лица.
Бележка № 4

Пояснение на ред Текущи активи - Търговски и други вземания от Баланса на дружеството
31 декември

2006

(хил. лв.)
31 декември

2005

(хил. лв.)

Вземания по предоставени кредити

2695
-

Вземания по продажби, бруто

26
10

Вземания по продажби от свързани лица

5860
4 898

Съдебни и присъдени вземания, бруто

92
92

Вземания от НАП

179
17

Други вземания

41
29
8893
5 046

Загуби от обезценка и несъбираемост

(38)
(46)

Общо

8 855
5 000Загубите от обезценка и несъбираемост са както следва:
31 декември

2006

(хил. лв.)
31 декември

2005

(хил. лв.)

Загуба от обезценка в началото на периода

(46)
(52)

Освободена и отписана през периода8
6

Загуба от обезценка в края на периода

(38)
(46)


3.5 Материални запаси

Материалните запаси се оценяват по по-ниска от цената на придобиване или нетната реализируема стойност. Цената на придобиване включва покупната цена, транспортни и митнически разходи и други подобни разходи.


Прилаган метод за отписване на стоково материалните запаси при тяхното потребление е среднопретеглена стойност, при който средно претеглената стойност за всяка единица стоково-материален запас се определя от сбора на среднопретеглената стойност на наличните сходни стоково-материални запаси в началото на периода и стойността на сходните, закупени или произведени през периода стоково-материални запаси, който сбор се разделя на количеството на сходните стоково-материални запаси - носители на тези стойности. Средната стойност се изчислява на периодична основа (или след всяко постъпление).
Бележка № 5

Пояснение на ред Текущи активи - Стоково-материални запаси от Баланса на дружеството3.6 Пари и парични еквиваленти
За целите на отчета за паричния поток парите и паричните еквиваленти включват блокирани парични, средства в брой, по банкови сметки.

Бележка № 6Пояснение на ред Текущи активи - Пари и парични еквиваленти от Баланса на дружеството
31 декември

2006

(хил. лв.)
31 декември

2005 (хил. лв.)

Парични средства в брой

2
1

Парични средства по банкови сметки

256
15

Блокирани парични средства

2 610
-

Общо

2 868
16


Капитал и резерви - Регистриран капитал

Бележка № 7Пояснение на ред Капитал и резерви - Регистриран капитал от Баланса на дружеството

Регистрираният капитал на “Дружба Стил” АД към 31 декември 2006 г. е разпределен на акции, както следва:

Броят на регистрираните акции е 244 140

Броят на платените акции е 244 140

Номиналната стойност на една акция е 1 лв.

Държани акции от “Контекс Дружба” ООД са: 223 605 броя

Държани акции от малцинството са: 20 535 броя


3.7 Капитал и резерви – Резерви от Баланса на дружеството

За отразяване промяната в счетоводната политика дружеството прилага препоръчителния подход съгласно МСС 8 “Счетоводна политика, промени в счетоводните приблизителни оценки и грешки” В предприятието не се третира като промяна на счетоводната политика: • прилагане на счетоводна политика за операции, други събития или условия, които се отличават по същество от предишните

 • прилагане на нова счетоводна политика за операции, други събития или условия, които не са се случвали преди или са били незначителни.

Бележка № 8Пояснение на ред Капитал и резерви – Резерви от Баланса на дружеството
Година,

завършваща на

31 декември

2006

(хил. лв.)
Година

завършваща на

31 декември

2005

(хил. лв.)

Резерви по чл. 246 ал.2 т.1 от ТЗ

122
122

Допълнителни резерви

3 574
5 462

В т.ч. от ревалоризация 1997 г.

1551
1551


Общо


3 696

5 584

Бележка № 9Пояснение на ред Капитал и резерви – Преоценъчен Резерв от Баланса на дружеството
Година,

завършваща на

31 декември

2006

(хил. лв.)
Година

завършваща на

31 декември

2005

(хил. лв.)

Резерв от преоценка 1998, 1999 г.

481
481

Резерв от преоценка към 01.01.2003 г. – Сгради

2 451
2 451


Резерв от преоценка към 01.01.2003 г. –Земи

733
733


Резерв от преоценка към 01.01.2003 г. -Машини и оборудване

321
321


Резерв на отписани през 2003 г. преоценени активи

(84)
(84)


Резерв на отписани през 2004 г. преоценени активи

(273)
(273)


Резерв на отписани през 2006 г. преоценени активи

(182)
0Общо


3 447

3 629

Бележка № 10Пояснение на ред Капитал и резерви – Натрупана печалба/(загуба) от Баланса на дружеството
Година,

завършваща на

31 декември

2006

(хил. лв.)
Година

Завършваща на

31 декември

2005

(хил. лв.)

Нетна печалба/загуба за текущата година

10 253
(279)


Непокрита загуба от минали години

0
(1 609)


Неразпределена печалба от минали години

183
1 231Общо


10 436

(657)

3.8 Текущи пасиви
Бележка № 11

Пояснение на ред Текущи пасиви –Търговски и други задължения от Баланса на дружеството

Търговски и други задължения се отчитат по тяхната амортизируема стойност
4. ДЕФИНИЦИЯ И ОЦЕНКА НА ЕЛЕМЕНТИТЕ НА ОТЧЕТА ЗА доходите
4.1 Приходи от продажби
Приходите от продажба на стоки в предприятието се признават:

 • когато предприятието е прехвърлило на купувача съществените рискове и ползи от собствеността върху стоките;

 • предприятието не запазва продължаващо участие в управлението на стоките, доколкото то обикновено се свързва със собствеността, нито ефективен контрол над продаваните стоки;

 • когато сумата на прихода може да бъде надеждно оценена;

 • когато е вероятно икономическите изгоди, свързани със сделката, да се получат от предприятието;

 • когато направените разходи (или тези, които ще бъдат направени във връзка със сделката) могат да бъдат надеждно оценени

 • приходите за всяка сделка се признават едновременно с извършените за нея разходи.

Приходите, свързани със сделки за извършване на услуги, се признават в зависимост от етапа на завършеност на сделката към датата на съставяне на счетоводния баланс, при условие, че резултатът от сделката може да си оцени надеждно, а именно: • сумата на прихода може да бъде надеждно оценена;

 • вероятно е предприятието да има икономически ползи, свързани със сделката;

 • етапът на завършеност на сделката към датата на баланса може надеждно да се оцени;

 • разходите, направени по сделката, както и разходите за завършване на сделката могат надеждно да бъдат оценени.

Методът за оценка на етап на завършеност на дадена сделка или услуга, който е възприето от предприятието включва - преглед на извършената работа и/или преглед на извършените до момента услуги като процент от общия обем на услугите, които ще бъдат извършени;


Бележка № 11

Пояснение на ред Приходите от продажби от Отчета за доходите:
Приходите от продажба на ДМА възлизат на 14 976 хил. лв. а разходите свързани с продажбата са 917 хил. лв. Финансовият резултат от сделката е 14 059 хил. лв.

Бележка № 12Пояснение на ред Приходите от продажби от Отчета за доходите:

Година,

завършваща на

31 декември

2006

(хил. лв.)
Година,

завършваща на

31 декември

2005

(хил. лв.)

Приходи от продажба на продукция

2 048
836

в т.ч. от:


- продажба на кухненска продукция на персонала


-

22

Приходи от продажба на стоки

-
11

Приходи от продажба на услуги

5 172
7 133

Други приходи

185
121

в т.ч. от:


- продажба на материали

78
36

- наеми

38
34

- продажба на дълготрайни активи43

- други

69
8


Общо


7 405

8 101

Размерът на приходите от продажби към свързани лице е 6 954 хил. лв.


4.2 Суровини, материали и консумативи
Бележка № 13

Пояснение на ред Суровини, материали и консумативи от Отчета за доходите:
Година,

завършваща на

31 декември

2006

(хил. лв.)
Година,

завършваща на

31 декември

2005

(хил. лв.)

Материали

(2 975)
(2 132)

В т.ч.


- основни, спомагателни и резервни части


(2 304)

(1444)

- горива и енергия

(442)
(511)

- други

(229)
(177)


Общо


(2 975)

(2 132)


4.3 Разходи за персонала:
Бележка № 14

Пояснение на ред Разходи за персонала от Отчета за доходите:
Година,

завършваща на

31 декември

2006

(хил. лв.)
Година,

завършваща на

31 декември

2005

(хил. лв.)

Трудови възнаграждения

(3 420)
(2 720)

в т.ч. за неползван отпуск

(126)
(161)

в т.ч. разходи за възнаграждения на ключов ръководен персонал


(772)(209)


Осигурителни вноски и здравни осигуровки

(721)
(891)


Социални надбавки

(650)
(719)

Данък върху социалните надбавки

(98)
(125)

Общо

(4 889)
(4 455)

Средно списъчният брой на персонала на дружеството към към 31.12.2006 г. е 831 човека, в т.ч. жени – 734, а към 31.12.2005 г. е 1108 човека в т.ч. жени - 989.


4.4 Амортизации:
Бележка № 15

Пояснение на ред Амортизации от Отчета за доходите:
Година,

завършваща на

31 декември

2006

(хил. лв.)
Година,

завършваща на

31 декември

2005

(хил. лв.)

Амортизации на :


Сгради

(76)
(82)

Машини, съоръжения, оборудване

(372)
(410)

Транспортни средства

(122)
(137)

Нематериални активи

(6)
(6)

Общо

(576)
(635)


4.5 Доставени услуги:
Бележка № 16

Пояснение на ред Доставени услуги от Отчета за доходите:

4.6 Други разходи за дейността:
Бележка № 17

Пояснение на ред Други разходи за дейността от Отчета за доходите:
Година

завършваща на

31 декември

2006

(хил. лв.)
Година

завършваща на

31 декември

2005

(хил. лв.)

Разходи за командировки

(60)
(8)

Разходи за данъци при източника по чл.35 и чл. 36 от ЗКПО

(11)
(12)


Неамортизирана част на отписан актив

(7)
-

Разходи във връзка с Данъчен Ревизионен Акт

-
(44)


Брак на материални запаси

-
(79)

Реклама

(35)
(26)

Други

(7)
(18)

Общо

(120)
(187)4.7 Стойност на продадени активи:
Бележка № 18

Пояснение на ред Стойност на продадените активи от Отчета за доходите:
Година

завършваща на

31 декември

2006

(хил. лв.)
Година

завършваща на

31 декември

2005

(хил. лв.)

Материали

(12)
(45)

Стоки

-
(11)

ДМА

-
(21)

Общо

(12)
(77)4.8 Нетни финансови приходи/(разходи):
Бележка № 19

Пояснение на ред финансови приходи и разходи от Отчета за доходите:
Година,

завършваща на

31 декември

2006

(хил. лв.)
Година,

завършваща на

31 декември

2005

(хил. лв.)

Приходи от лихви

446
9

Разходи за лихви левов кредит

(24)
(127)

Разходи за лихви по валутен кредит

(19)
(49)

Разходи за лихви по финансов лизинг

(18)
(52)

Банкови такси

-
(13)

Разходи от отрицателни курсови разлики

(9)
(1)


Общо


376

(233)

Текущата оценка на валутните активи и пасиви на дружеството се извършва на годишна база.


4.9 Печалба от дейността:
Бележка № 20

Пояснение на ред Печалба за периода преди данъчно облагане Отчета за приходи и разходи:

Това е финансовият резултат на дружеството от дейността преди облагането му с данъци – 11 699 хил. лв., увеличен с Финансовите приходи в размер на 376 хил. лв.4.10 Разход за данък:

Бележка № 21Пояснение на ред Разход за данък от Отчета за приходи и разходи:
Година,

завършваща на

31 декември

2006

(хил. лв.)
Година,

завършваща на

31 декември

2005

(хил. лв.)

Приход от отсрочени данъци от възникващи и усвоени временни разлики през текущия период

16
-

Текущ разход за данък

(1 811)
-

Разход от отсрочени данъци от възникващи и усвоени временни разлики през текущия период

(27)
(8)
-Разход за данък

(1 822)
(8)

Текущият разход за данък е изчислен върху преобразуван по годишна данъчна декларация финансов резултат както следва: 12 075 хил. лв. * 15% = 1 811 хил. лв.
5. Кредитен риск

Основният клиент на “Дружба стил” АД е “Контекс Дружба” ООД, който е и основен акционер в същото с 91.59 % акционерно участие, поради което не съществува висока концентрация на кредитен риск.6. Лихвен риск

Към 31.12.2006 г. дружеството няма банкови кредити.
7. ДРУГИ ОПОВЕСТЯВАНИЯ


Във връзка с изтеглени банкови заеми от свързаното лице “Контекс Дружба” ООД, “Дружба стил” АД е предоставила обезпечение както следва:

- по договори за банков кредит, сключени ХВБ Банк България ЕАД от “Контекс Дружба” ООД, обезпечение под формата на: • първа по ред ипотека върху недвижим имот собственост на „Дружба стил” АД с площ 13 000 кв.м. находящ се в гр. Варна, бул. “Осми Приморски полк” 119

 • договор 006/26.06.2006 г. запис на заповед издадена от “Дружба стил” АД в размер на 400 хил. EUR.

Във връзка с изтеглен банков заем от „КНК” ЕООД “Дружба стил” АД е предоставила обезпечение - депозит в размер на 631 800 EUR и начислените върху него лихви в размер на 3.5 % годишно.


 1. Справка за СДЕЛКИТЕ МЕЖДУ свързаните лица

Фирма

Тип свързаност

Обем на сделките през одитирания период в без ДДС

Салдо в края на одитирания период в хил. лева

Характер на сделките

Дебит

Кредит

Контекс Дружба ООД

Майка

6860

5840
Продажби


Контекс Дружба ООД

Майка

5921003

Покупки


Контекс Дружба ООД

Майка

1818

Покупки


Контекс Дружба ООД

Майка

1700

1700Заем


Контекс Дружба ООД

Майка

90

Лихви


Контекс Дружба ООД

Майка

1127

Дивидент

Контекс ЕООД


Катя Димитрова – член на СД

1838

1838Заем

Контекс ЕООД


Катя Димитрова – член на СД

26

26Лихви


Катя Димитрова

Изпълнителен Директор

1378

107
Заем


Кольо Кечовски

Изпълнителен Директор

343

293
Заем


Кольо Кечовски

Изпълнителен Директор

8

8
Лихви

АВЕ ООД


Катя Димитрова – член на СД

7


Покупки


ЕСЛАЙН ООД

Управление

95

20
Продажби

ЕСЛАЙН ООД

Управление

5
1

Покупки

КНК ЕООД

Управление

1Дивидент

КНК ЕООД

Управление

39Заем

ГНК ЕООД

Управление

39Заем

Хаус Гид и Ко ООД

Управление


2093

1662
Заем


Физически лица

Акционери


95
95

Дивидент


Физически лица

Акционери
23

Дивидент


Дружба Комерс

Дъщерно предприятие


7

1
Покупки / Продажби

Дружба Комерс

Дъщерно предприятие2

Съучастие11495

1142

9. СЪБИТИЯ СЛЕД ДАТАТА НА БАЛАНСА


Няма събития настъпили след датата на баланса, които налагат корекции в годишните финансови отчети или са съществени за да бъдат оповестени.


10. УСЛОВНИ АКТИВИ И УСЛОВНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ


Към 31.12.2006 г. в дружеството не са възникнали и съответно не са отчитани условни активи и условни задължение.


11. Финансови показателиФинансови показатели
Година,

завършваща на

31 декември

2006

Година,

завършваща на

31 декември

2005

Показатели за рентабилностКоефициент на рентабилност на приходите от продажби

0.46

-0.03


Коефициент на рентабилност на собствения капитал

0.58

-0.03


Коефициент на рентабилност на пасивите

1.91

-0.07

Показатели за ефективностЕфективност на разходите

2.12

0.97

Ефективност на приходите

0.47

1.03

Показатели за ликвидностКоефициент на обща ликвидност

2.50

1.80

Коефициент на абсолютна ликвидност

0.53

0.00

Коефициент на бърза ликвидност

0.53

1.33

Коефициент на незабавна ликвидност

2.04

0.00

Показатели за финансова автономностКоефициент на финансова автономност

3.27

2.25

Коефициент на задлъжнялост

0.31

0.44

Показатели за обращаемост на материални запасиВреме на един оборот в дни

34.44

85

Брой на оборотите

10.45

4.23

Заетост на материални запаси

0.10

0.24

Годишният финансов отчет е приет и одобрен за публикуване на заседание на Съвета на Директорите на 06.03.2007 г.
Дата: 06-03-2007 г. Съставител: Изп. Директор

/ М. Вълчева/ /К. Кечовски/

Ф инансови отчети изготвени по МСФО, 31 декември 2006 и 2005

(Пояснителните сведения представляват неделима част от настоящите финансови отчети)
с. 1

скачать файл