Доставка съгласно техническата спецификация


с. 1
Приложение №4

ДО

БДЖ –ПЪТНИЧЕСКИ ПРЕВОЗИ” ЕООДГР. СОФИЯ 1080

УЛ. "ИВАН ВАЗОВ" № 3

ЦЕНОВА ОФЕРТА

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,
Във връзка с участието си в обявената от Вас обществена поръчка чрез публична покана по реда и условията на глава осем „а” от ЗОП с предмет: „Доставка на ламинатори, детектори и банкнотоброячни машини комбинирани с детектор за нуждите на „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД”


/изписва се името на участника/
.....................................................................................................................................................

/ ЕИК/
............................................................................................................................................................................

/адрес по регистрация/Доставка съгласно техническата спецификация

Количество

по Пътнически центрове

Ед.цена лева без ДДС

Обща цена лева без ДДС

1

Ламинатори

София

Мездра

Дупница

Варна

Пловдив

Русе

Бургас

Горна Оряховица

Стара Загора

32

18

15

17

25

12

10

27

192

Детектори

София

Мездра

Дупница

Варна

Пловдив

Русе

Бургас

Горна Оряховица

Стара Загора

31

12

13

24

8

2

10

12

103

Комбинирана банкнотоброячна машина и детектор

София

Мездра

Дупница

Варна

Пловдив

Русе

Бургас

Горна Оряховица

Стара Загора

2

-

-

3

2

1

2

2

3Общата стойност за изпълнение на поръчката за „Доставка на ламинатори, детектори и банкнотоброячни машини комбинирани с детектор за нуждите на „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД”възлиза на ................ (........................................................) лева без ДДС.


Дата ....... / ........ / 2013 г. Подпис: ................................

Печат

(име и фамилия)(качество на представляващия участника)

Упълномощен да подпише предложението от името на:


......................................................................................................................................................

/изписва се името на участника/
......................................................................................................................................................

/изписва се името на упълномощеното лице и длъжността
с. 1

скачать файл