“доставка на оборудване за създаване на център за дистанционно обучение


с. 1
Оповестяване на ценовите оферти на участниците за обществена поръчка с предмет: “ДОСТАВКА на оборудване за създаване на център за дистанционно обучение, включващо компютърна техника, техника за визуализация и други“

На основание чл.69а, ал.3 от ЗОП Ви уведомяваме, че на 18.06.2013 год. от 10:00 часа в сграда "Ректорат", ул. "Марин Дринов" № 55, гр.Варна на открито заседание на комисията за провеждане на открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Доставка на оборудване за създаване на център за дистанционно обучение, включващо компютърна техника, техника за визуализация и други” ще бъдат отворени и оповестени ценовите оферти на участниците.На заседанието могат да присъстват участниците или нотариално упълномощени от тях представители, както и представители на средствата за масово осведомяване след представяне на документ за принадлежност към съответната медия и юридически лица с нестопанска цел, след представяне на документ от представителните органи на юридическото лице с нестопанска цел, с който са упълномощени да присъстват на заседанията на комисията.
с. 1

скачать файл