Доставка на компютри за Община Бургас по две обособени позиция: оп1


с. 1
Приложение № 1
УЧАСТНИК: ………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………….Седалище и адрес на управление:

………………………......тел…………/факс………......./ e-mail ………………..

………………………………………………………………………………………

ЕИК/Булстат ……………………….......................................................................

Адрес за кореспонденция

О Ф Е Р Т А


УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

С настоящото Ви представяме нашата оферта съгласно публична покана по Глава Осма „а“ от ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет: Доставка на компютри за Община Бургас по две обособени позиция: ОП1 - Компютри за общинска администрация Бургас и ОП2 - Компютри за целите при изпълнение на проект BG051PO001-5.1.04-0116-C0001 "С грижа към хората – Звено за услуги в домашна среда в Община Бургас", финансиран по схема за безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-5.1.04, „Помощ в дома” по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз"

Запознати сме с проекта на договора, приемаме го и ако бъдем определени за изпълнител, ще сключим договор в законоустановения срок.
Ние сме съгласни да се придържаме към това предложение за срок от 90 дни от датата, която е посочена в поканата за дата на получаване на офертата.
Като неразделна част от настоящата оферта, прилагаме:


  1. Техническа оферта;

  2. Ценова оферта, съгласно изискванията на документацията;ПОДПИС и ПЕЧАТ:

__________________________ (име и фамилия)

__________________________ (длъжност на представляващия участника)

Дата: ………………...
ЗАБЕЛЕЖКА: Офертата се подава на български език.


Приложение № 2

УЧАСТНИК: ......................................................................................................

Адрес за кореспонденция .................................................................................

Техническо предложение straight connector 7

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

След запознаване с публичната покана по реда на Глава Осма „а“ от ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на компютри за Община Бургас по две обособени позиция: ОП1 - Компютри за общинска администрация Бургас и ОП2 - Компютри за целите при изпълнение на проект BG051PO001-5.1.04-0116-C0001 "С грижа към хората – Звено за услуги в домашна среда в Община Бургас", финансиран по схема за безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-5.1.04, „Помощ в дома” по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз", декларираме, че сме съгласни с поставените условия и ги приемаме без възражения. Запознати сме с проекта на договора, приемаме го и ако бъдем определени за изпълнител ще сключим договор в законоустановения срок. Валидността на нашето предложение да бъде 90 дни от крайния срок за подаване на оферти и ще остане обвързващо за нас, като може да бъде прието по всяко време преди изтичане на този срок.

До подготвянето на официален договор, тази оферта заедно с писменото приемане от Ваша страна и известие за възлагане на договор ще формират обвързващо споразумение между двете страни.

Ние предлагаме …………. срок в работни дни за изпълнение на поръчката, но не повече от 20 работни дни.


Ние предлагаме да изпълним поръчката съгласно изискванията на Възложителя при следните условия:

1. Качествено и добросъвестно изпълнение, в пълен обем на описаните дейности в Техническото задание

2. Изпълнение на дейностите описани в Техническото задание, в сроковете съгласно заданието.

Дата: ___________ Подпис и печат ______________


Приложение № 3
УЧАСТНИК: ......................................................................................................
Адрес за кореспонденция .................................................................................

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Уважаеми ГОСПОЖИ и господа,
С настоящото Ви представяме нашето ценово предложение за участие в обявената от Вас обществена поръчка по реда на Глава Осма „а“ от ЗОП с предмет: Доставка на компютри за Община Бургас по две обособени позиция: ОП1 - Компютри за общинска администрация Бургас и ОП2 - Компютри за целите при изпълнение на проект BG051PO001-5.1.04-0116-C0001 "С грижа към хората – Звено за услуги в домашна среда в Община Бургас", финансиран по схема за безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-5.1.04, „Помощ в дома” по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз".

1. Потвърждаваме, че сме се запознали с всички условия на изпълнение на поръчката и всички фактори на оскъпяване, които произтичат от местоположението на обектите, организационните и техническите изисквания на Възложителя в Техническата спецификация, условията на договора и в предложената цена сме отчели всички разходи за изпълнение на поръчката в съответствие с посочените изисквания, както и всякакви други изисквания в нормативната уредба, които са задължителни за спазване при изпълнение на поръчката.

2. Предлагаме да изпълним поръчката, включително всички предвидени дейности и други задължения, в сроковете и по начина, предписани в договорните условия, включително „Техническата спецификация” и настоящата документация, за цените, посочени в ценовото предложение.

Ние предлагаме следните цени:

ПОЗИЦИЯ I

Ед. Цена

1.

1.1 Компютър със следните минимални технически характеристики:

Преносим; Процесор: Intel или еквивалент, минимум 2-ядрен процесор, min. 2.5 GHz, да поддържа 64 битова архитектура; Оперативна Памет: 6 GB/1333MHz/DDR3; Твърд диск: 750 GB; Оптично устройство: DVD+/-RW; Дисплей: 17.3" (43.94 cm), резолюция: 1600x900, тип HD+, AG; видео карта: 2048MB, HD; Звук: Stereo speakers; Мрежа: Ethernet 10/100/1000, безжична мрежа WiFI 802.11b/g/n; Bluetooth: да; USB порт: 2 USB 3.0, 2 USB 2.0; Аудио портове: 1 stereo microphone in, 1 headphone/line-out; HDMI порт да; четец за карти: 1 Media Card Reader; кирилизирана клавиатура; Операционна система: не, осигурени драйвери за Windows 7.

Гаранция: 24 месеца.


 • Прогнозно количество: 1 бр.
2.

1.2 Компютър със следните минимални технически характеристики:

Преносим; Процесор: Intel или еквивалент, минимум 2-ядрен процесор, min. 2.5 GHz, min 3MB cache,; Оперативна памет: 4 GB DDR3 c работна честота минимум 1333 MHz, 2 DIMM, 1 DIMM свободен; Диск: 750 GB SATA 5400rpm; Екран 15.6“ (39.62 cm) резолюция 1366x768, тип HD, AG; Видео карта: Intel HD Graphics; Свързаност: 10/100/1000 Mbps, 802.11 b/g/n; USB порт: 2 USB 3.0; 2 USB 2.0; HDMI: да; Bluetooth: да; Оптично устройство: DVD+/-RW; Четец за карти: Media Card Reader; кирилизирана клавиатура; Операционна система: не, осигурени драйвери за Windows 7. • Гаранция: 24 месеца.
3.

1.3 Компютър със следните минимални технически характеристики:

Стационарен, Mini/Micro Tower; Процесор: Intel или еквивалент, Минимум 2-ядрен процесор, min. 3.3 GHz, min 3MB cache; Чипсет: в производство от 2012 г., да поддържа следните технологии на Intel или техния еквивалент: Clear Video и Anti-Theft. Оперативна памет: 1 X 4GB, 1600MHz DDR3; дънна платка с 4 DIMM слота, да поддържа разширение минимум до 32 GB; Твърд диск: 500GB SATA, 7.2krpm; Оптично устройство: не; Видео карта: Integrated; Звук: Integrated High Definition Audio; Мрежа: Integrated 10/100/1000 Ethernet; Интерфейсни портове: 8 х USB 2.0/3.0, 1 сериен, Audio-In и Audio-Out, 2 x PS/2, RJ-45, 1 x DVI или Display Port, 1 x VGA; Разширителен порт: 1x PCI, 2 x PCIe x1, 1 x PCIe x16; Видеоконтролер: интегриран; VGA; DVI или Display Port; Захранване: Захранващ блок с мощност минимум 300W, осигуряващ минимум 85% ефективност; Сигурност: Вграден TPM 1.2 Модул; Сертификати: CE mark, RoHS – EU директива 2002/95/ЕС, WEEE – EU директива 2002/96/ЕС; клавиатура: кирилизирана по БДС, PS2/USB; мишка: оптична, двубутонна, със скрол, PS2/USB. Операционна система: не.

Гаранция: 36 месеца.


 • Прогнозно количество: до 30 бр.
4.

1.4 Комплект техническо оборудване, съставен от:

1 бр. Компютър със следните минимални технически характеристики:

Стационарен, Mini/Micro Tower; Процесор: Intel или еквивалент, двуядрен, min. 2.20 GHz, min. 2 MB cache; Чипсет: в производство не по-рано от 2011 г., да поддържа технологията на Intel Clear Video или еквивалент; Оперативна памет: 1 X 4GB, DDR3; Твърд диск: 500GB SATA, 7.2krpm; Оптично устройство: DVD-RW; Видео карта: Integrated; Звук: Integrated High Definition Audio; Мрежа: Integrated 10/100/1000 Ethernet; USB порт: 8 бр. 2.0/3.0; HDMI порт: да; Ethernet (RJ-45) порт: да; Аудио портове: да; Разширителен порт: PCIe x1: 3 Slots, PCIe x16 (Graphics): 1 Slot, 1 Mini-PCIe, 1/2 length; VGA конектор: VGA; клавиатура: кирилизирана, USB; мишка: оптична, двубутонна, със скрол, USB. Операционна система: MS Windows 7 Home.


 • Гаранция: 12 месеца.1 бр. Монитор със следните минимални технически характеристики:

Размер на екрана, inch: 19" (48.26 cm); Широкоекранен: 16:9; Технология: LED; Резолюция: 1366x768; Разстояние м/у точките, mm: 0.294 mm; Време за реакция, ms: 5ms; Яркост, cd/m2: 250 cd/m2; Статичен контраст: 1000:1; Динамичен контраст: 10000000:1; Ъгъл на видимост H/ V: 170° / 160°; Честота H/ V: 24–82kHz/50–75 Hz; Вход: 15-pin mini D-sub (VGA). • Гаранция: 36 месеца1 бр. мултифункционално устройство със следните минимални технически характеристики:

Печат: Лазерен; Размер на копието: до А4; Функции: Print, Copy and Scan; Принтер резолюция: 600 x 600 dpi; Принтер скорост черно, стр. А4/мин: 22 ppm; Скенер, тип: Colour; Flatbed and Automatic Document Feeder (ADF); Скенер резолюция: Optical: Up to 600 x 600 dpi, Enhanced: Up to 9600 x 9600 dpi; Дълбочина на цвета при сканиране: 24 bit/24 bit (input/output); Нива на сивота: 256 levels; Копир резолюция: 600 x 600 dpi; Копир скорост черно, копия А4/мин: 22 cpm; Мащабиране: 25-400% in 1% increments; Интерфейс: USB 2.0 Hi-speed; Памет, MB: 128 MB; Медия, тип: Plain, heavy, Recycled, Transparecy, Label, Envelope; Капацитет за хартия - Входяща тава: 250-sheet tray; 1-sheet manual feed slot; Капацитет за хартия - Изходяща тава: 100-sheet; ADF: 35-sheet ADF; Съвместими операционни системи: Windows 7/ XP. USB кабел. • Гаранция: 12 месеца.
При така предложените от нас условия, в нашето ценово предложение сме включили всички разходи, свързани с качественото изпълнение на поръчката в описания вид и обхват.

Предложените стойности са определени при пълно съответствие с условията от документацията по процедурата.

Ние се задължаваме, ако нашата оферта бъде приета, да изпълним предмета на договора, съгласно сроковете и условията залегнали в договора.

3. Тази оферта ще бъде валидна, ако бъде приета от Възложителя преди изтичането на 90 (деветдесет) дни от обявения краен срок за представянето на офертите. До подписването на договорно споразумение, тази оферта и решението на Възложителя за избора ни за изпълнител на поръчката ще формират обвързващо споразумение между нас и Възложителя.

Дата:_____________ Подпис и печат ________________

Приложение № 4

Д Е К Л А Р А Ц И Я
по чл. 47, ал. 1, т. 1 от Закона за обществените поръчки
Долуподписаният /-ната/ ______________________________________________________

в качеството ми на _______________________ (посочете длъжността) на _______________ (посочете фирмата на участника) БУЛСТАТ/ЕИК __________________, със седалище и адрес на управление ________________________________ – участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: Доставка на компютри за Община Бургас по две обособени позиция: ОП1 - Компютри за общинска администрация Бургас и ОП2 - Компютри за целите при изпълнение на проект BG051PO001-5.1.04-0116-C0001 "С грижа към хората – Звено за услуги в домашна среда в Община Бургас", финансиран по схема за безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-5.1.04, „Помощ в дома” по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз".Д Е К Л А Р И Р А М, че:

не съм осъден/а с влязла в сила присъда /съм реабилитиран/а , за:

(зачертайте невярното)

а) престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система,

включително изпиране на пари, по чл. 253 - 260 от Наказателния кодекс;

б) подкуп по чл. 301 - 307 от Наказателния кодекс;

в) участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс;

г) престъпление против собствеността по чл. 194 - 217 от Наказателния кодекс;

д) престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от Наказателния кодекс;

Известно ми е, че за посочване на неверни данни в настоящата декларация подлежа на наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.


г. Декларатор: _ __ __

(дата на подписване) (подпис)


Забележка: Когато участникът е юридическо лице декларацията се попълва от лицата в съответствие с чл. 47, ал. 4 от Закона за обществените поръчки.

Приложение № 4А


Д Е К Л А Р А Ц И Я
по чл. 47, ал. 1, т. 2 и 3 от Закона за обществените поръчки
Долуподписаният /-ната/ ______________________________________________________

в качеството ми на______________ (посочете длъжността) на ________________ (посочете фирмата на участника) БУЛСТАТ/ЕИК _______________________, със седалище и адрес на управление ____________________ – участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: Доставка на компютри за Община Бургас по две обособени позиция: ОП1 - Компютри за общинска администрация Бургас и ОП2 - Компютри за целите при изпълнение на проект BG051PO001-5.1.04-0116-C0001 "С грижа към хората – Звено за услуги в домашна среда в Община Бургас", финансиран по схема за безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-5.1.04, „Помощ в дома” по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз".Д Е К Л А Р И Р А М, че:
Представляваният от мен участник _______________ (посочете фирмата на участника):

- не е обявен в несъстоятелност;

- не е в производство по ликвидация или не се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове.

Известно ми е, че за посочване на неверни данни в настоящата декларация подлежа на наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.
г. Декларатор: ____________

(дата на подписване) (подпис)
Забележка: Когато участникът е юридическо лице декларацията се попълва от лицата в съответствие с чл. 47, ал. 4 ЗОП, като за обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 2 и 3 ЗОП е достатъчно подаване на декларация от едно от лицата, които могат самостоятелно да го представляват, съгласно чл. 47 ал.6 ЗОП.

Приложение № 5

Д Е К Л А Р А Ц И Я
по чл. 47, ал. 5, т. 1 от Закона за обществените поръчки

Долуподписаният в качеството ми на ______________________________________ (посочете длъжността) в (посочете фирмата на участника), със седалище и адрес на управление БУЛСТАТ/ЕИК __________ – участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: Доставка на компютри за Община Бургас по две обособени позиция: ОП1 - Компютри за общинска администрация Бургас и ОП2 - Компютри за целите при изпълнение на проект BG051PO001-5.1.04-0116-C0001 "С грижа към хората – Звено за услуги в домашна среда в Община Бургас", финансиран по схема за безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-5.1.04, „Помощ в дома” по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз".


Д Е К Л А Р И Р А М, че:
Не съм свързано лице с Възложителя или със служители на ръководна длъжност в неговата организация.

Известно ми е, че за посочване на неверни данни в настоящата декларация подлежа на наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.
г. Декларатор: ­____________

(дата на подписване) (подпис)

Забележка: Когато участникът е юридическо лице декларацията се попълва от лицата в съответствие с чл. 47, ал. 4 от Закона за обществените поръчки.

Приложение № 5А

Д Е К Л А Р А Ц И Я
по чл. 47, ал. 5, т. 2 от Закона за обществените поръчки

Долуподписаният , в качеството ми на ____________ (посочете длъжността) в (посочете фирмата на участника), със седалище и адрес на управление БУЛСТАТ/ЕИК ______________ - участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: Доставка на компютри за Община Бургас по две обособени позиция: ОП1 - Компютри за общинска администрация Бургас и ОП2 - Компютри за целите при изпълнение на проект BG051PO001-5.1.04-0116-C0001 "С грижа към хората – Звено за услуги в домашна среда в Община Бургас", финансиран по схема за безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-5.1.04, „Помощ в дома” по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз".


Д Е К Л А Р И Р А М, че:

представляваният от мен участник не е сключил договор с лице по чл.21 или 22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.

Известно ми е, че за посочване на неверни данни в настоящата декларация подлежа на наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.


г. Декларатор: ­_______________ 

(дата на подписване) (подпис)
Забележка: Когато участникът е юридическо лице декларацията се попълва от лицата в съответствие с чл. 47, ал. 4 ЗОП, като за обстоятелствата по чл. 47, ал. 5, т. 2 ЗОП е достатъчно подаване на декларация от едно от лицата, които могат самостоятелно да го представляват, съгласно чл. 47 ал.6 ЗОП.

Приложение № 6

Д Е К Л А Р А Ц И Я
по чл. 47, ал. 2, т. 2 и 4 от Закона за обществените поръчки
Долуподписаният /-ната/

в качеството ми на _____________ (посочете длъжността) на (посочете фирмата на участника), БУЛСТАТ/ЕИК ___________ - участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на компютри за Община Бургас по две обособени позиция: ОП1 - Компютри за общинска администрация Бургас и ОП2 - Компютри за целите при изпълнение на проект BG051PO001-5.1.04-0116-C0001 "С грижа към хората – Звено за услуги в домашна среда в Община Бургас", финансиран по схема за безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-5.1.04, „Помощ в дома” по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз".


Д Е К Л А Р И Р А М, че:


 1. Аз лично не съм лишен от правото да упражнявам определена професия или дейност съгласно законодателството на държавата, в която е извършено нарушението.

 2. Представляваният от мен участник няма наложено административно наказание за наемане на работа на незаконно пребиваващи чужденци през последните до пет години

Известно ми е, че за посочване на неверни данни в настоящата декларация подлежа на наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.


________________ г. Декларатор: ­_______________ (дата на подписване) (подпис)
Забележка: Когато участник е юридическо лице декларацията се попълва от лицата в съответствие с чл. 47, ал. 4 от Закона за обществените поръчки.

Приложение № 6А

Д Е К Л А Р А Ц И Я
по чл. 47, ал. 2, т. 1 и 3 от Закона за обществените поръчки
Долуподписаният /-ната/

в качеството ми на ______________ (посочете длъжността) на (посочете фирмата на участника), БУЛСТАТ/ЕИК ______________ - участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на компютри за Община Бургас по две обособени позиция: ОП1 - Компютри за общинска администрация Бургас и ОП2 - Компютри за целите при изпълнение на проект BG051PO001-5.1.04-0116-C0001 "С грижа към хората – Звено за услуги в домашна среда в Община Бургас", финансиран по схема за безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-5.1.04, „Помощ в дома” по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз".


Д Е К Л А Р И Р А М, че:
1. Представляваният от мен участник

(посочете фирмата на участника):

- не е в открито производство по несъстоятелност;

- не е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон;

- не се намира в подобна процедура съгласно националните си закони и подзаконови актове;

- неговата дейност не е под разпореждане на съда и не е преустановил дейността си.2. Представляваният от мен участник няма/има (невярното се зачертава) задължения по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс към държавата и към общината, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, за които не е допуснато/ е допуснато (невярното се зачертава) разсрочване или отсрочване на задълженията или няма/има (невярното се зачертава) задължения за данъци или вноски за социалното осигуряване съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен.
Известно ми е, че за посочване на неверни данни в настоящата декларация подлежа на наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.

________________ г. Декларатор: ­_____________ (дата на подписване)
Забележка: Когато участникът е юридическо лице декларацията се попълва от лицата в съответствие с чл. 47, ал. 4 ЗОП, като за обстоятелствата по чл. 47, ал. 2, т. 1 и 3 ЗОП е достатъчно подаване на декларация от едно от лицата, които могат самостоятелно да го представляват, съгласно чл. 47 ал.6 ЗОП.

Приложение № 7

ДЕКЛАРАЦИЯ
Долуподписаният /-ната/ _ с лична карта № , издаден на от ________________________ в качеството ми на ________________________________ (посочете длъжността) на ______ (посочете фирмата на участника) - участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на компютри за Община Бургас по две обособени позиция: ОП1 - Компютри за общинска администрация Бургас и ОП2 - Компютри за целите при изпълнение на проект BG051PO001-5.1.04-0116-C0001 "С грижа към хората – Звено за услуги в домашна среда в Община Бургас", финансиран по схема за безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-5.1.04, „Помощ в дома” по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз".
ДЕКЛАРИРАМ, че приемам условията в проекта на договора, приложен към документацията.

Известна ми е предвидената в НК отговорност за неверни данни.


……………..2013 г. ДЕКЛАРАТОР:

гр. /…………………………
с. 1

скачать файл