Доставка на бктп и смр за обекти с разрешения за строеж на територията


с. 1 с. 2 ... с. 15 с. 16

ЗА УЧАСТИЕ В ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:


Доставка на БКТП и СМР за обекти с разрешения за строеж на територията на Област Плевен:

 • БКТП в УПИ XVI, стр. кв. 456 (подмяна на съществуващ ТП 501), гр.Плевен;

 • Подпорна стена към БКТП в УПИ XVI, стр. кв. 456, гр.Плевен;

 • Временно ел захранване на същ. консуматори към "КТП 501";

 • Външно ел. захранване СрН и НН на "Жилищна сграда" на ул. "Драва" №29 , УПИ XIII-7354, 7355 , стр. кв. 182 , гр.Плевен.“

РЕФ. № РРС 13-066


гр.София, 2013 год.

Съдържание


 1. Публична покана
 1. Описание на предмета на поръчката
 1. Технически изисквания на Възложителя
 1. Указания за подготовка на офертата
 1. Образец на Оферта
 1. Образец на Техническо предложение
 1. Образец на Ценово предложение
 1. Проект на договор
 1. Проект на Споразумение за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд
 1. Списък на материалите доставка от Възложителя
 1. Образци


I. ПУБЛИЧНА ПОКАНА

II. ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА
„ЧЕЗ Разпределение България” АД на основание чл.14, ал.4, т. 1 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) провежда избор на изпълнител чрез публична покана на обществена поръчка с предмет: „Доставка на БКТП и СМР за обекти с разрешения за строеж на територията на Област Плевен:

 • БКТП в УПИ XVI, стр. кв. 456 (подмяна на съществуващ ТП 501), гр.Плевен;

 • Подпорна стена към БКТП в УПИ XVI, стр. кв. 456, гр.Плевен;

 • Временно ел захранване на същ. консуматори към "КТП 501";

 • Външно ел. захранване СрН и НН на "Жилищна сграда" на ул. "Драва" №29 , УПИ XIII-7354, 7355 , стр. кв. 182 , гр.Плевен.“

Реф. № РРС 13-066.

Обектът предмет на поръчката е разположен на територията на ,,ЧЕЗ Разпределение България”АД, гр. Плевен и обхваща:

Доставка и монтаж на Типово изпитан комплектен трансформаторен пост в бетонова обвивка (БКТП), за монтаж на отлят на място бетонов фундамент, с необходимото технологично съоръжаване, обслужвано отвътре, за свързване към подземни кабелни електропроводни линии, с размери 5,7м. / 3м., отговарящ на изискванията на инвестиционния проект и на приложения вътрешен стандарт за материал - 20 02 24 zz.

Като част от фундамента, следва да бъде отлята стоманобетонова подпорна стена съгласно одобрения инвестиционен проект.

БКТП ще бъде монтиран на мястото на действащ метален комплектен трансформаторен пост, предвиден в проекта да се демонтира. Съществуващите абонати електрозахранени от МКТП, по време на строителството ще бъдат електрозахранени по временна схема, съгласно изготвен проект.

След монтажа на новия БКТП, съществуващите кабели СрН и НН ще се завърнат и присъединят към БКТП, след удължаването им с нови кабели, положени заривно и в нова тръбна кабелна мрежа.

От новия БКТП ще бъде електрозахранена "Жилищна сграда" на ул."Драва" №29, УПИ XIII-7354 , 7355, стр. кв. 182, гр. Плевен, чрез кабел положен заривно и в тръбна кабелна мрежа, разпределителна касета и електромерно табло.
Критерият за оценка е „най-ниска цена”. На първо място се класира участникът предложил най-ниска цена за изпълнение на видовете и количества работи описани в количествено - стойностна сметка.
Срокът на договора е 12 месеца, считано от датата на сключването му или до достигане на стойността, за която е сключен, в зависимост от това, кое събитие настъпи първо.

На участника избран за Изпълнител, ще бъде предоставен пълен комплект одобрени инвестиционни проекти.

Изпълнението на договора ще се извърши на един етап. Възложителят съставя възлагателен протокол, в който описва видовете работи и количеството им, срокът за изпълнение, цената на база единични цени от количествено стойностната сметка (КСС) и друга информация, необходима за изпълнение на видовете дейности. Към възлагателния протокол, Възложителят прилага инвестиционен проект. Във възлагателният протокол се посочват и материалите, които Възложителят предоставя на Изпълнителя. Възлагателният протокол се подписва от Възложителя и Изпълнителя.

Демонтираните материали се предоставят в Централен авариен склад - гр. Плевен на Възложителя с приемо-предавателен протокол.

Материалите доставка на Възложителя се получават от Изпълнителя в склад Логистика - гр.Левски.

Всички транспортните разходи за доставката на материали при изпълнението на обекта са от и за сметка на Изпълнителя.

Изпълнителят се задължава по време на изпълнението, при поискване от лицето упражняващо инвеститорски контрол, да предостави „Монтажни карти” за всички вложени материали и извършени СМР за обекта на хартиен и електронен носител. Монтажните карти да бъдат оформени в електронна таблица и попълнени за всеки възложен обект, по позиции съгласно възлагателния протокол. След окончателното завършване на обекта Изпълнителят ще предостави на лицето упражняващо инвеститорски контрол: Протокол за установяване завършването и за заплащане на натурални видове СМР /акт.19/ за обекта, на хартиен и електронен носител. Протоколът следва да е оформен по позиции съгласно приложената Количествено - стойностна сметка.
Всеки участник има право да се запознае с инвестиционните проекти и да извърши оглед на обекта, предмет на настоящата поръчка. Инвестиционните проекти се намират в сградата на ”ЧЕЗ Разпределение” АД в гр. Плевен, ул. Дойран №77, ет.2, стая 208. Лицата за контакт са следните:


 1. Илия Кръстев – тел: 064 / 896 790;

 2. Борислав Кънев – тел. 064 / 896 725.

Огледите могат да се извършват всеки работен ден от 9:00 до 16:00 часа, но не по-късно от един ден преди деня за подаване на оферти, след предварително съгласуване по телефона с едно от лицата за контакт.

ІІІ. ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР
1. Технически изисквания за изтегляне на кабел в кабелни канални системи с РVС тръби.

Кабелни канални системи с PVC тръби се използват при пресичане на пътни и улични платна, други проводи и съоръжения, при необходимост от механична защита и при полагане на кабели през площи с ценна настилка или в стеснени участъци с по-голям брой кабелни линии. Тръбите, използвани за кабелна канална система, се избират от типоразмерите:Тръбите се полагат директно върху дъното на изкопа, ако е чисто от камъни и строителни отпадъци, или върху пласт пясък или чиста пръст с дебелина 0,1 m. При необходимост и техническа възможност в отделни участъци тръбите се полагат чрез хоризонтално сондиране на терена. Тръбите се свързват помежду си със застъпване или със съединителни муфи. Краищата на всяка тръба, самостоятелна или елемент от съставна тръба, се обработват така, че не представляват опасност за нараняване на външната обвивка на изтегляния кабел.

Всяка РVС тръба от системата е отделена от съседните и от стените на изкопа посредством слой бетон с дебелина, равна на половината от диаметъра на тръбите. Минималното земно покритие върху положена кабелна канална система е 0,6 m. Допуска се огъване на тръби от РVС при спазване на предписанията на производителя и с радиус на огъване най-малко 0,9 m.

Върху залепените и подредени тръби от първия ред на тръбната система се поставят дистанционни гребени. Тръбите от втория ред на тръбната мрежа се спускат и подреждат в горните /свободни/ вдлъбнатини на гребените. С оглед предотвратяването на евентуално изплуване на РVС тръбите при заливането им с бетон, тръбите трябва да се завързват с мека тел със сечение минимум 2,5 mm2, в близост до местата на залепването им и на разстояние 3 m от тях. Заливането на тръбната мрежа се извършва с бетон марка В 10, направен от пясък и филц с едрина 5-20 mm.

Шахтите и капаците се оразмеряват на очакваните механични натоварвания и въздействия на околната среда с възможност за полагане на кабелите при спазване на допустимите радиуси на огъване и удобното им обслужване. Във всяка шахта към всеки кабел се прикрепва маркировъчна табелка. Допуска се под тротоари с широчина до 3 m изграждането на допрени подземни канални системи за силнотокови и съобщителни кабелни линии при спазване на нормираните отстояния.

Не се допуска поотделно изтегляне на едножилни кабели в стоманена тръба или през затворен контур от магнитен материал.
2. Технически изисквания за полагане на кабел в изкоп.

При изпълнение на кабелни линии непосредствено в земята кабелите се полагат на дъното на изкопа, ако по него няма камъни или строителни отпадъци, които може да ги наранят. Едножилните силови кабели СрН, които образуват трифазна линия, се полагат като сноп с форма на равностранен триъгълник, пристегнат през всеки 3 m. При опасност от нараняване се разстила подложка с дебелина 0,10 m от пясък или пресята пръст. Върху кабелите се насипва пласт от пясък или пресята пръст (която се трамбова) с дебелина 0,35 m и върху насипа се поставя предупредителна лента от подходяща синтетична материя. Кабелният изкоп се дозасипва с чиста пръст, която се трамбова на пластове по 15-20 cm, след което се възстановява съответното външно покритие.

В населени места под тротоари или терени, където не се движат превозни средства, кабелите се полагат на дълбочина:

1. за напрежение до 1000 V - 0,7 m;

2. за напрежение над 1000 V до 35 kV - 0,8 m;

Ако пръстта е рохка и няма твърди примеси, тя може да се използва за обратна засипка. Изкопните работи върху съществуващи кабели се правят ръчно, в присъствие на представител на дружеството. Към кабелните глави се монтират марки указващи типа, сечението и посоката на кабела.

При полагане на кабели в градската част трасетата минават в тротоарните ивици на улиците и на отстояние 0,6-1,4 m от регулационните линии в съответствие с изискванията на Правилата и нормите за полагане на надземни и подземни проводи и съоръжения.

Под уличните платна или терени, по които се движат транспортни средства, кабелите се полагат на дълбочина най-малко 1,0 m. Допуска се при необходимост кабелите да се положат на по-малка дълбочина, като се осигури механичната им защита.

Извън населени места кабелите се полагат на дълбочина 1,3 m, ако минават през земеделски земи или на дълбочина 1,0 m - в останалите случаи.

Допуска се при недостатъчно място намаляването на хоризонталните отстояния, както следва:

1. силови кабели с напрежение до 35 kV от съобщителни кабели - до 0,10 m при условие, че единият от двата вида кабели е положен в негорими тръби;

2. силови кабели за всички напрежения от топлопровод - до 0,50 m при условие, че топлоизолацията на топлопровода по целия участък на сближаване не допуска допълнително нагряване на почвата в зоната на кабелите, което да повиши температурата й с повече от 10 °С за кабели с напрежение до 10 kV и с повече от 5 °С - за кабели с по-високи напрежения;

3. силови кабели за всички напрежения от кабелни съоръжения - до допиране при условие, че кабелите са положени така, че не пречат при експлоатацията на съоръжението.

При недостатъчно място се допуска намаляване на вертикалните отстояния, както следва:

1. на силови кабели от топлопровод - до 0,25 m при условие, че топлоизолацията на топлопровода в участъка на пресичане и на 2 m от всяка негова страна не допуска допълнително нагряване на почвата в зоната на кабелите, което да повиши температурата й с повече от 10 °С - за кабели с напрежение до 10 kV, и с повече от 5 °С - за кабели с по-високи напрежения;

2. на силови кабели за всички напрежения до нефтопровод или газопровод - до 0,25 m при условие, че кабелите са положени в стоманена тръба с широчина, равна на широчината на пресичането и по два метра от всяка страна;

3. на силови кабели за всички напрежения до кабелни съоръжения - без отстояние, при условие, че кабелите са положени в негорими тръби, така че не пречат при отваряне на съоръжението, ако това е необходимо.

При полагане на силови и съобщителни кабели под общ тротоар поясът на силовите кабели се разполага най-близко до регулационната линия.

Когато се полагат успоредно няколко кабела с напрежение не по-високо от 20 kV, светлото разстояние между тях е най-малко 0,10 m. Кабелите, полагани успоредно на жп линия, отстоят извън охранителната й зона освен ако няма друго предписание от службите на жп транспорт. Кабелите, полагани успоредно на трамвайна линия, отстоят от най-близката релса на разстояние най-малко 2 m или се полагат в неметални тръби. Кабелите, полагани успоредно на пътища, отстоят на разстояние най-малко 1 m от външната страна на канавката, освен ако няма друго предписание на пътните служби.
3. Монтаж на разпределителни шкафове (касетки)

Кабелните разпределителни шкафове се монтират по начина, както е посочено на чертежа на Фиг. 1. За да се укрепи механически кабелният разпределителен шкаф се поставя върху стабилизираща плоча. Кабелният разпределителен шкаф се закрепва към стабилизиращата плоча с болтове с диаметър не по-малък от 12 mm. Вътрешното пространство на основата на кабелния шкаф се запълва с изкопаната пръст на височина около 300 mm по-ниско от земната повърхност (терена).За да се намали влажността във вътрешното пространство на кабелния разпределителен шкаф в основата на шкафа (касетката) върху пръстта трябва да се насипе фин дребнозърнест пясък, така както е посочено на Фиг. 1. Насипаният слой дребнозърнест пясък представлява преграда срещу проникването на почвена влага във вътрешността на кабелния разпределителен шкаф.

с. 1 с. 2 ... с. 15 с. 16

скачать файл