Доставка и гаранционно поддържане на 10 броя Тестери 100A/3V за изпитвания


с. 1
BG-София

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Институт по електрохимия и енергийни системи "Акад. Евгени Будевски" при Българската академия на науките (ИЕЕС), ул. „Акад. Георги Бончев“, Научен комплекс 1 на БАН, бл. 10, ет. 2, стая № 217 (за подаване на оферти), За: инж. Георги Шейтанов - асистент, Република България 1113, София, Тел.: 02 8731552, E-mail: gsheytanov@abv.bg, Факс: 02 8731552

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.bas.bg/cleps/.

Адрес на профила на купувача: http://www.bas.bg/cleps/PublicProcurement.htm.
ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки
КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Доставка и гаранционно поддържане на специализирана научна апаратура - 10 броя Тестери 100A/3V за изпитвания на живот при циклиране на оловни клетки със силни токове, заедно с необходимия софтуер и обучение за работа със софтуера. Тестерите с такива технически характеристики са необходими при извършване на научно-изследователска работа за разработване на нови оловни батерии, които се използват в хибридни електромобили, както и за усъвършенстване на технологиите за производство на оловни батерии.
КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

38970000


Описание:

Изследователски, изпитвателен и научнотехнически симулатор


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Доставка и гаранционно поддържане на 10 броя Тестери 100A/3V за изпитвания на живот при циклиране на оловни клетки със силни токове, заедно с необходимия софтуер и обучение за работа със софтуера.


ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

45000 BGN


МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Република България, гр. София.


NUTS:

BG411
ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:1. Изисквания към участниците: 1.1. Участник в процедурата може да бъде всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице, както и техни обединения, които лица отговарят на условията за участие съгласно настоящата покана. Не може да участва в процедурата за възлагане на обществената поръчка физическо или юридическо лице, за което e налице някое от обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 или ал. 5 от Закона за обществените поръчки /ЗОП/. Не може да участва в процедурата за възлагане на обществената поръчка чуждестранно физическо или юридическо лице, за което в държавата, в която е установено, e налице някое от обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 от ЗОП. 1.2. Критерии за подбор - Икономическо и финансово състояние Участникът трябва да има общо приходи от доставки и/или услуги, сходни с предмета на поръчката за последните три години (2010 – 2012 г.) в размер на минимум 50 000 (петдесет хиляди) лева без ДДС – общо за трите години. Под „доставки и услуги, сходни с предмета на поръчката” се има предвид доставки и услуги включващи доставка на оборудване за изпитване на батерии и клетки, и гаранционни услуги свързани с поддръжката на такова оборудване. 1.3. Критерии за подбор - Технически възможности и квалификация 1.3.1. Участникът трябва да е изпълнил най-малко два договора или две доставки през последните три години (2010 – 2012 г.) включващи доставка на оборудване за изпитване на батерии и клетки, придружени от препоръки за добро изпълнение. Под „изпълнени договори” и „изпълнени доставки” се разбира договори / доставки, чиито срок за изпълнение е приключил към 31.12.2012 г. и оборудването е доставено и прието от възложителя / получателя по договора или доставката. Гаранционният срок по договора / доставката не се включва в срока за изпълнение. 1.3.2. Участникът трябва да разполага със сервизна база, в която да може да ремонтира повредени тестери, която база разполага с телефон и по възможност с факс и електронна поща за връзка. 1.4. За изпълнението на условията по т. 1.1 – 1.3 участниците следва да представят съответните документи и доказателства, съгласно т. 7.1 от Документацията към публичната покана. 1.5. Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице, изискванията по т. 1.2 – 1.3 се прилагат за обединението участник, а не към всяко от лицата, включени в него, с изключение на съответна регистрация, представяне на сертификат или друго условие, необходимо за изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на нормативен или административен акт и съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението. 1.6. Когато участникът предвижда участие на подизпълнители, изискванията по т. 1.2 – 1.3 ще бъдат прилагани към подизпълнителите съобразно вида и дела на тяхното участие. Освен документите и доказателствата съгласно т. 1.1 – 1.3, офертата трябва да съдържа и: - При участници обединения – документ, подписан от лицата в обединението, в който задължително се посочва представляващият обединението; - Техническо предложение за изпълнение на поръчката; - Ценово предложение за изпълнение на поръчката; - Срок на валидност на офертата - най-малко 90 дни, считано от крайния срок за получаване на офертите. За повече подробности виж документацията към публичната покана, включително техническото задание за възлагане на поръчката и проекта на договор. Допълнителна информация относно изискванията на възложителя за изпълнение на поръчката са посочени в Пълно описание на предмета на поръчката и техническите спецификации за възлагане на поръчката (приложение № 1 от Документацията към публичната покана) и в проекта на договор (приложение № 5 от Документацията към публичната покана).
КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена


ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:
СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

18/02/2013 17:00


ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ
ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:Прогнозната стойност на поръчката е 45 000 лв. без ДДС (четиридесет и пет хиляди лева без ДДС), което е и максимална стойност. Оферти надвишаващи посочената стойност от 45 000 лева без ДДС се отстраняват. Настоящата публична покана е публикувана и на Интернет страницата на Възложителя - Институт по електрохимия и енергийни системи „Акад. Евгени Будевски” при Българска академия на науките (ИЕЕС) - http://www.bas.bg/cleps/, рубрика ‘PUBLIC PROCUREMENT/ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА (in Bulgarian)’, под-рубрика „Обществени поръчки и публични покани, открити през 2013 г.”. На същото място е публикувана и документацията към публичната покана, съдържаща указанията и изискванията за изпълнение на поръчката, техническото задание за възлагане на поръчката, образците на документите за попълване, допълнителни подробности относно условията за участие както и проекта на договор.
СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

18/02/2013
с. 1

скачать файл