Документация за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка


с. 1


ОДОБРЯВАМ:…………………

/Себихан Мехмед/

Кмет на община Крумовград


ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ


В ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ

НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

ЧРЕЗ ПУБЛИЧНА ПОКАНА

с предмет: „Инженеринг - Изграждане на обществено достъпна детска площадка за игра на открито

в градски парк гр. Крумовград”

Община Крумовград

Април 2012 година

ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ

В ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ

НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

ЧРЕЗ ПУБЛИЧНА ПОКАНА

С ПРЕДМЕТ:

Инженеринг - Изграждане на обществено достъпна детска площадка за игра на откритов градски парк гр. Крумовград”

Изготвили: 1. инж. Абидин Мехмед Хаджимехмед …………………………..

 2. инж.Мирян Илиев Първанов ……………………………............

 3. Валерия Бисерова Пехливанова ………………………………..

 4. Ибрахим Юсеин Хабиб ………………………………………….

 5. Златка Митева Кючукова ………………………………………...


Община Крумовград

Април 2012 година

ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ

В ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ

НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

ЧРЕЗ ПУБЛИЧНА ПОКАНА

С ПРЕДМЕТ:

Инженеринг -Изграждане на обществено достъпна детска площадка за игра на откритов градски парк гр. Крумовград”
Община Крумовград

Април 2012 година
СЪДЪРЖАНИЕ
I. ОБЩИ УСЛОВИЯ

1. Възложител

2. Описание на обекта на поръчката

3. Срок за изпълнениеII. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ

4.Общи изисквания към участниците

5.Административни изисквания към участниците

6.Специални изисквания към участниците

7.Финансови изисквания към участниците

8. Технически изисквания към участниците

9.Срок на валидност на офертата

ІІI. ОФЕРТА

10.Подготовка на офертата

11.Съдържание на офертата

12.Запечатване на офертата

13.Подаване на оферти

14.Промени, оттегляне на оферти

15.Приемане на оферти/връщане на оферти

ІV. РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ОФЕРТИ, ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛ И СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

16. Разглеждане на оферти, определяне на изпълнител и сключване на договор

17. Място и дата на отваряне на офертите

18. Оценка на офертитеV. ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ
ПРИЛОЖЕНИЯ:

Образци за участие в процедурата

1. Оферта за участие (Образец № 1)

2. Административни сведения (Образец № 2)

3. Декларация, че участникът се задължава да спазва действащите в страната нормативни изисквания за извършване на дейности с предмета на поръчката и за безопасност на труда. (Образец № 3)

5. Декларация по чл. 47, ал. 1 от ЗОП (Образец № 4)

6. Декларация по чл. 47, ал. 2 от ЗОП (Образец № 4 А)

7. Декларация по чл. 47, ал. 5 от ЗОП (Образец № 4 Б)

8. Декларация за участието на подизпълнители (Образец № 5)

9. Декларация за съгласие участие на подизпълнител (Образец № 6)

10.Техническа оферта (Образец № 7)

11. Ценово предложение (Образец № 8)

14. Списък-декларация на техническите лица (Образец № 9)

15.Декларация за разположение на техническите лица (Образец № 10)

16.Декларацияза минимална цена на труда в строителството (Образец № 11)

17. Проект на договор

I. ОБЩИ УСЛОВИЯ

1. Възложител

1.1. Възложител на настоящата поръчка е Кмета на Община Крумовград.

2. Описание на обекта на поръчката


2.1. Предметът на настоящата обществена поръчка е: Инженеринг „Изграждане на обществено достъпна детска площадка за игра на открито в градски парк гр. Крумовград”
2.2. Цел на заданието:

2.2.1. Да се осигури възможност за игра на децата и отдих на посетителите на градския парк в подходяща естетическа среда и гаранции за сигурност на съоръженията, съобразно Наредба №1 за условията и реда за устройството и безопасността на площадките за игра от 12.01.2009г на МРРБ и възприетите европейски стандарти.

2.2.2. Да се създаде площадка за игра, която да осигури максимален брой занимания за деца на възраст между 3 и 12 години – с висока игрова стойност.

2.3. Териториален обхват на задачата: Детската площадка е разположена в градския парк на град Крумовград, в УПИ І, кв. 73 по ПУП на гр. Крумовград с площ от 1384 кв.м.

Обхватът на детската площадка е определен в приложената скица към документацията за участие.


2.4. Описание на поръчката:

2.4.1. Съобразно местоположението на площадката, определено в приложената скица участниците разработват, като част от документите за участие, идейно решение - проект, отговарящ на критерии за висока игрова стойност, оригиналност и уникалност. Идейният проект да послужи за остойностяване на изпълнението. Същият да включва обяснителна записка, ситуационно решение, предложение за детски съоръжения със снимки (визуализации) – подробно описани какво включват като игри и занимания, обзавеждане, озеленяване и количествена сметка за изпълнение. Начина на представяне на идейния проект е по избор на участниците.

2.4.2. Участниците предлагат срок за изпълнение с линеен график - времева програма, която трябва да показва срока за проектиране и срока за изпълнение на площадката, като изпълнението на поръчката трябва да е обвързан с крайния срок за изпълнение.

2.4.3. Участниците предлагат обща стойност (цена) за проектиране и изпълнение по количествена сметка от идейния проект на площадката.

3. Срок за изпълнение на поръчката

3.1. Срокът за проектиране и изпълнение на поръчката следва да е не повече от 90 календарни дни, считано от датата на подписване на договора.

II. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ

4. Общи изисквания към участниците


4.1. В процедурата за възлагане на обществена поръчка могат да участват български или чуждестранни физически или юридически лица, включително техни обединения.

4.2. В случай, че участникът участва като обединение, което не е регистрирано като самостоятелно юридическо лице, тогава участниците в обединението представят документ (споразумение, договор и др.) за създаване на обединението. Участниците в обединението трябва да определят едно лице, което да представлява обединението за целите на поръчката. Не се допускат промени в състава на обединението след подаването на офертата. Когато участникът е обединение, но не е приложен документ за създаването на обединението или в приложения документ не е посочено лицето представляващо обединението, или състава на обединението се е променил след подаването на офертата – участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка.

4.3. Когато Участникът предвижда участие на подизпълнители документите към офертата за участие се представят съгласно изискванията на Възложителя и разпоредбите на чл. 56, ал. 2 от ЗОП.

4.4.Когато Участникът е обединение, което не е юридическо лице, документите към офертата за участие се представят съгласно изискванията на Възложителя и разпоредбите на чл. 56, ал. 3 от ЗОП.

4.5. Когато Участникът в процедура е чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, същите представя офертата си съгласно изискванията на Възложителя и разпоредбите на чл. 56, ал. 4 от ЗОП.

5. Административни изисквания към участниците


5.1. Участникът да не е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран:

  • за престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране на пари, по чл. 253 - 260 от Наказателния кодекс;

  • за подкуп по чл. 301 - 307 от Наказателния кодекс;

  • за участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс;

  • за престъпление против собствеността по чл. 194 - 217 от Наказателния кодекс;

  • за престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от Наказателния кодекс.

5.2. Участникът да не е обявен в несъстоятелност.

5.3. Участникът да не е в производство по ликвидация или да не се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове.

5.4. Участникът да не е в открито производство по несъстоятелност, или да не е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон, а в случай че Участникът е чуждестранно лице – да не се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове, включително когато неговата дейност е под разпореждане на съда, или Участникът да не е преустановил дейността си.

5.5. Участникът да не е лишен от правото да упражнява определена професия или дейност, пряко свързана с настоящата обществена поръчка, съгласно законодателството на държавата, в която е извършено нарушението.

5.6. Участникът да няма парични задължения към държавата или към община по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията, или да няма парични задължения, свързани с плащането на вноски за социалното осигуряване или на данъци съгласно законодателството на държавата, в която Участникът е установен.

5.7. Участникът да няма наложено административно наказание за наемане на работа на незаконно пребиваващи чужденци през последните до 5 години.

5.8. Не може да участва в процедурата за възлагане на обществена поръчка участник, при който лицата по чл. 47, ал. 4 от ЗОП са свързани лица с възложителя или със служители на ръководна длъжност в неговата организация..

5.9. Участникът да не е сключил договор с лице по чл.21 и чл.22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.

5.10. Всички изисквани документи по тази процедура удостоверяващи съответствие с изискванията на документацията, които са налични на чужд език, трябва да са преведени на български език, а документите по т.11.2.4. се представят в официален превод.

5.11. Участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка, ако не отговаря на някое от изисквания по точка 5.

6. Специални изисквания към участниците


6.1. Изисквания към проекта:
6.1.1. Общи изисквания

Съоръженията предвидени за оборудване на площадката да са обединени от обща тема и да бъдат с висока игрова стойност, изразена в следните:Общи игрови функции

1. люлеене;

2. пързаляне;

3. въртене;

4. клатушкане;

5. пазене на равновесие;

6. катерене;

7. игри със сюжети и роли;

8. експериментиране;

9. учене;

10. общуване - колективни игри. • подборът на детските съоръжения да е по възможност от многофункционални, подходящи за игра на повече деца от различни възрастови групи и интереси, отговарящи на мащабите на площадката;

 • да осигуряват възможности за занимания на деца с увреждания, както и съответен достъп до съоръженията /чл.5, ал.(1) и ал.(2) от Наредба №1 от 12.01.2009г.;

 • съоръженията да отговарят на изискванията за безопасност /Наредба №1 от 12.01.2009г./.

 • елементите на съоръженията, изработени от пластмаса, като седалки, улеи на пързалки, стъпала, странични панели (прегради, стени), покриви, парапети и др., да бъдат от HDPE (High Density Polyethylene- полиетилен с висока плътност с ултравиолетова защита и защита срещу неблагоприятни климатични условия) и изделия, изработени от HPL (High plywood Laminated – висококачествен ламиниран шперплат);

 • да се предвиди ударопоглъщаща настилка в изискуемия диапазон съгласно Наредба 1 от 12.01.2009г на МРРБ;

 • съоръженията да бъдат с обща зона за безопасност (площ на удар, съгласно чл. 16,ал. 3, Приложение 2 от Наредба 1 от 12.01.2009г.), определена от производителя или съгласно чл. 47,ал. 2, Приложение 6 от Наредба 1 от 12.01.2009г на МРРБ,

 • зоната на безопасност на всяко съоръжение да не бъде завишавана с повече от 20% от минимално определената зона за безопасност, определена от производителя или съгласно чл.47,ал.2, Приложение 6 от Наредба №1 от 12.01.2009г.

 • цветовата гама и рисунъкът на настилката, както и дизайнът на съоръженията да не бъде в конфликт със заобикалящата среда - архитектурни и паркови елементи.

 • съоръженията да притежават сертификат за съответствие с приложимите стандарти в зависимост от вида на съоръжението: БДС EN-1176, БДС EN-1176-1, БДС EN-1176-2, БДС EN-1176-3, БДС EN-1176-4, БДС EN-1176-5, БДС EN-1176-6, БДС EN-1176-7, БДС EN-1177 и Наредба №1 за условията и реда за устройството и безопасността на площадките за игра от 12.01.2009г на МРРБ.


6.1.2. Минимални изисквания за обекта:
6.1.2.1. Площ 1385 м2. Възрастова група от 3 до 12 г.

На площадката трябва да има разположено минимум едно голямо комбинирано съоръжение, което да има минимум две пързалки – единична права и една винтообразна (спираловидна) пързалка, кули и др. с минимум 3 игрови функции на обща площ (зона за безопасност, определена от производителя или съгласно чл. 47,ал. 2, Приложение 6 от Наредба 1) минимум 110 м2.

Описаното по-горе съоръжение е задължително като минимално оборудване. Участниците в идейният си проект предлагат и други съоръжения, с цел максимално оползотворяване на площта, като се съобразят със зоната за безопасност (площ на удар, съгласно чл. 16,ал. 3, Приложение 2 от Наредба 1 от 12.01.2009г.), определена от производителя или съгласно чл. 47,ал. 2, Приложение 6 от Наредба 1 от 12.01.2009г на МРРБ.

6.1.2.2. Минимални игрови функции:

1. люлеене;

2. пързаляне;

3. въртене;

4. клатушкане;

5. катерене;

Минималните изисквания се отнасят за съоръженията разположени на цялата предвидена площ.

6.1.2.3. Минимални изисквания към ударопоглъщащата настилка:

При опасност от височина на свободно падане по-висока от 1 м да се предвиди ударопоглъщаща настилка от синтетични продукти. Ударопоглъщащата настилка от синтетичени продукти, за които в Наредба 1 от 12.01.2009г на МРРБ не са определени конкретни изисквания, се изпълняват с дебелина на слоя в зависимост от височината на свободно падане в съответствие с инструкциите на производителите им.6.2. Съдържание на работния инвестиционен проект:

Работният проект се изготвя на базата на идейния проект, след сключване на договор и трябва да включва:

Паркоустройствен проект на детската площадка с разположението на детските съоръжения, градинско обзавеждане и предвидени дендрологични дейности, с възможност за запазване на съществуващата растителност.

Проектът трябва да съдържа: 1. Обяснителна записка

 2. Ситуационен план на площадката в М 1:200

 3. Проект за площадката за игра /с който се определят вида и разположението на съоръженията за игра/ в М 1:200

 4. Трасировъчен чертеж.

 5. Детайли на съоръженията и елементите на обзавеждането и начина на закрепването им в настилката.

 6. Детайли на настилките.

 7. Подробни инструкции, определени от производителя на детски съоръжения за определяне на минималното разстояние за разполагане, ползване и монтаж, поддръжка и контрол, включително и сертификати и протоколи от изпитванията.

 8. Инструкции за ударопоглъщащите настилки и указания за полагане, поддържане и контрол, конкретни изисквания за дебелината в зависимост от височината на свободно падане с приложимите стандарти в зависимост от вида на съоръжението..

 9. Визуализации.

 10. Доклад, изготвен от лицензирана фирма за съответствие с Наредба №1 за условията и реда за устройството и безопасността на площадките за игра.

12. Количествени-стойностни сметки включващи видове СМР като:

- подготовка на терена;

- конструктивно закрепване насъораженията;

- настилки;

- детски съоръжения и парково обзавеждане;

- зелено строителство;

13. Обща количественно-стойностна сметка .
Проекта ( чертежи във формат DWG и PDF и пълната текстова част) да се предостави на възложителя на магнитен носител – CD – 2 броя и в три броя на книжен носител - цветни хартиени екземпляра.

При изготвяне на проекта да се спазват изискванията по всички действащи до момента нормативни документи – Наредба № 4 за обхват и съдържание на инвестиционните проекти, Наредба № 1 за условията и реда за устройството и безопасността на площадките за игра, Наредба № 4 за осигуряване на достъпна среда за хора с увреждания.

Проектите да бъдат изготвени и подпечатани от архитекти, с пълна проектантска правоспособност.
6.3. Специфични изисквания при изпълнението:
6.3.1. Технически изисквания


 • да се предвидят всички мерки за безопасност при изпълнение на СМР;

 • да се предвидят качествени материали, придружени със съответните сертификати;

 • да се съблюдават всички норми при изпълнение на строителството, гарантиращи лесно поддържане в процеса на експлоатация;

 • след изпълнението на площадката да се възложи на лицензиран орган за контрол, да извърши проверка за съответствието на изпълнената площадка с изискванията за безопасност по реда на Наредба №1, който да изготви доклад и/или сертификат за слединсталационен контрол. Въз основа на резултатите от проверката органът определя съответствието на площадката за игра с изискванията на наредбата и на съответните стандарти и се издава удостоверението за въвеждане в експлоатация на площадката.

 • да се изготви паспорт на площадката, който да включва проекта и всички документи по изпълнение и предаване на обекта.


6.3.2. Срок за изпълнение – не повече от 90 дни.

Срокът се отчита от датата на подписване на договора. Участникът следва да предложи времева програма, която трябва да показва срока за проектиране и срока за изпълнение на площадките, като изпълнението на поръчката трябва да е обвързан с крайния срок за изпълнение.


6.3.3. Цена - обща цена за проектиране и изпълнение на обекта. Максималния финансов ресурс за изпълнението на поръчката е в размер на 113 656.00 лв с вкл. ДДС.

7. Финансови изисквания към участниците


7.1. Финансовото изисквание към участника е следното:

 • Участникът трябва да има издадена на негово име валидна застраховка за професонална отговорност по чл.171 от ЗУТ като лице изпълняващо строителна дейност за строежи V-та категория.

За доказване на съответствие с финансовите изисквания, участникът следва да приложи към офертата си копие на валидна застраховка за професионална отговорност по чл. 171 от ЗУТ като лице изпълняващо строителна дейност за строежи V-категория.

8. Технически изисквания към участниците


8.1. Участниците в процедурата трябва да имат опит в извършване на проектиране и строително-ремонтни работи с предмет детски площадки.

а) Участниците следва да представят копие на сертификати, издадени от акредитирани институции или агенции за управление на качеството, удостоверяващи съответствието на детските съоражения и противоударни настилки с Наредба № 1 за условията и реда за устройството и безопасността на площадките за игра и с изискванията на БДС EN – 1176 и БДС EN – 1177 или еквивалент.

б) Ръководният и техническият персонал на участниците трябва да притежава опит и квалификация, съответстващ на предмета на поръчката. Участниците трябва да приложат списък-декларация Образец № 9 за екипа от техническите лица, отговарящи за проектирането и изпълнението на поръчката. Участниците трябва да докажат, че разполагат с минимум специалисти, от които:


 • минимум 1 архитект – с пълна проектантска правоспособност

 • минимум 1 строителен инженер;

 • минимум 1 геодезист с висше или средно специално техническо образование

в) Участниците трябва да приложат документи, удостоверяващи образованието и професионалната квалификация на ръководният и техническият персонал, отговарящ за изпълнението на поръчката.

За специалистите (1 архитект, 1 строителен инженер, 1 геодезист) се прилагат професионални автобиографии, копия от дипломи за завършено образование и декларации, че ще бъдат на разположение при изпълнението на поръчката –Образец № 10. За архитекта се прилага и копие на удостоверението за пълна проектантска правоспособност.8.2. Обекта е от V-категория, съгласно чл. 10, ал. 1, т. 6 от Наредба № 1 от 30.07.2003 г. за Номенклатурата на видовете строежи – участниците следва да отговарят за съответната категория и да го докажат с надлежен документ.

9. Срок на валидност на офертите


9.1. Срокът на валидност на офертите е 180 (сто и осемдесет) календарни дни, считано от крайния срок за подаване на офертите.

9.2. Възложителят може да поиска от участниците да удължат срока на валидност на офертите до сключване на договор.

9.3. Участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка, ако представи оферта с по–кратък срок на валидност и откаже да го удължи или ако представи оферта с изискания в т. 9.1 срок, но при последващо поискване от Възложителя – откаже да я удължи.

ІІІ. ОФЕРТА
10. Подготовка на офертата

  1. Участниците трябва да проучат всички указания и условия за участие, дадени в документацията за участие. При изготвяне на офертата всеки Участник трябва да се придържа точно към условията, обявени от Възложителя. Отговорността за правилното разучаване на документацията за участие се носи единствено от Участниците.

  2. Представянето на оферта задължава Участника да приеме напълно всички изисквания и условия, посочени в тази документация, при спазване на ЗОП.

  3. До изтичане на срока за подаване на офертите, всеки Участник може да промени, допълни или оттегли офертата си.

  4. Всеки Участник в процедурата има право да представи само една оферта.

  5. Лице, което участва като подизпълнител в офертата на друг Участник, не може да представя самостоятелна оферта.

  6. Участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка, ако е:


  • представил оферта, която не отговаря на нормативните изисквания за изграждане на детски съоражения за игра или на обявените в документацията условия;

  • представил е оферта с варианти;

  • представил е самостоятелна оферта, въпреки че в оферта на друг Участник е посочен като подизпълнител и е попълнил Декларация – Образец № 5

  • представил е оферта, в която е посочил дадено лице за подизпълнител, но не е приложил неговата Декларация – Образец № 6, а същевременно това лице е подало самостоятелна оферта и е декларирало, в хода на провеждането на процедурата, пред Възложителя, че не знае за посочването си като подизпълнител и не е съгласно да бъде такъв.

  • представил ценово предложение надвишаващо обявения максимален финансов ресурс посочен в т. 6.3.3.
 1. Съдържание на офертата


11.1. Всяка оферта, подадена от Участник, трябва да се състои от три части:

  • ПЛИК №1 – „Документи за подбор”

  • ПЛИК №2 – „Предложение за изпълнение на поръчката”

  • ПЛИК №3 – „Предлагана цена”

11.2. ПЛИК №1 - „Документи за подбор” трябва да има следното съдържание:

11.2.1. Списък на документите съдържащи се в офертата, подписан от Участника.

11.2.2. Оферта за участие (Образец № 1);

11.2.3. Административни сведения (Образец № 2);

11.2.4. Регистрационни документи на Участника:

 • документ за регистрация и единен идентификационен код (ЕИК) съгласно чл.23 от Закона за търговския регистър, заверени с подпис и печат на лицето определено по съдебна регистрация да представлява дружеството (за юридическо лице, което е регистрирано в България);

 • документ за регистрация на чуждестранното лице, съобразно националното му законодателство, като документът бъде преведен на български език и легализиран (за юридическо лице, което не е регистрирано в България);

 • Когато не е представен ЕИК съгласно чл.23 от Закона за търговския регистър, участниците – юридически лица или еднолични търговци, прилагат и удостоверение за актуално състояние. Чуждестранните юридически лица прилагат еквивалентен документ на съдебен или административен орган от държавата, в която са установени, като документът се представя в официален превод на български език.

11.2.5. Декларации:

а) Декларация, че Участникът се задължава да спазва действащите в страната нормативни изисквания за подобни обекти за проектиране и за безопасност на труда (Образец № 3);

б) Декларации за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, ал. 2 и ал. 5 от ЗОП (Образци № 4, 4А и 4Б)

Забележка: Декларациите за липса на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1 и ал. 2, т. 2, ал. 5 от ЗОП се подават от лицата посочени в чл. 47, ал. 4.

в) Декларация за участието на подизпълнители (Образец № 5);

г) Декларация за съгласие за участие като подизпълнител в обществената поръчка (Образец № 6), ако е приложимо;

д) Декларация, че в предложената цена е спазено изискването за минимална цена на труда в строителството(Образец № 11);11.2.6. Доказателства за изпълнение на техническите изисквания от Участника по чл. 51, ал.1, т. 6 и т.7 от ЗОП съгласно точка 8 от настоящите указания.

11.2.7. Споразумение за създаване на обединение за участие в обществената поръчка (в случай, че Участникът е обединение, което не е регистрирано юридическо лице);

11.2.8. Договор за изпълнение на обществена поръчка (проект) – попълват се само административните данни на участниците и се подписва и подпечатва от Участника на всяка страница;11.2.9. Доказателства за изпълнение на финансовите изисквания от Участника по чл. 50, ал.1, т. 1 от ЗОП съгласно точка 7 от настоящите указания.
11.3. Когато се предвижда участие на подизпълнители, следните документи задължително

се представят и за тях:11.3.1. Регистрационни документи съгласно точка 11.2.4. от настоящата документация;

11.3.2. Декларация - Образец № 6;

11.3.4. Доказателства за изпълнение на техническите изисквания от подизпълнителя относно частта, която ще изпълнява от настоящата обществена поръчка съгласно точка 8 от настоящите указания;

11.3.5. Декларации по чл. 47, ал. 1, ал. 2 и ал. 5 от ЗОП;

11.3.6. Декларация, че в предложената цена е спазено изискването за минимална цена на труда в строителството.

11.3.7. Доказателства за изпълнение на финансовите изисквания от Участника по чл. 50, ал.1, т. 1 от ЗОП съгласно точка 7 от настоящите указания.

11.4. ПЛИК №2 – „Предложение за изпълнение на поръчката” трябва да има следното съдържание:

11.4.1. Техническа оферта (Образец № 7) с приложенията към нея.

11.4.1.1. Линеен график - времева програма

11.4.1.2. Идеен проект с количествени сметки без остойностяване на видовете работи;
Начините на представяне на идейния проект (чертежи, скици, визуализации, проспектни материали и снимки) е по избор на участниците.
11.5. ПЛИК № 3– „Предлагана цена” съдържа ценовото предложение (Образец № 8) заедно с попълнена и приложена обща количествено-стойностна сметка и остойностени количествени сметки по пера от идейния проект/. Извън „ПЛИК №3” не трябва да е посочена никаква информация относно цената, предложена от Участника. Участници, които по какъвто и да е начин са включили някъде в офертата си извън плика “Предлагана цена” елементи, свързани с предлаганата цена (или части от нея), ще бъдат отстранени от участие в процедурата.

12. Запечатване на офертата


12.1. Офертите, в подвързан вид, подредени съобразно посочените по-горе изисквания, се запечатват в три непрозрачни плика, които се надписват както следва: Плик №1 с надпис „Документи за подбор”; Плик №2 с надпис „Предложение за изпълнение на поръчката”; Плик №3 с надпис „Предлагана цена”.

12.2. Трите плика (ПЛИК №1, ПЛИК №2 и ПЛИК №3) се запечатват първо поотделно а след това в един общ непрозрачен плик. Върху плика се изписва:

  • Името на участника, адрес за кореспонденция, телефон и по възможност факс и електронен адрес;

  • Наименованието на обществената поръчка и адреса на възложителя;

12.3. Върху пликовете не се поставят никакви други обозначения и не се полагат никакви други фирмени знаци.

13. Подаване на оферти


13.1. Желаещите да участват в процедурата за възлагане на обществената поръчка подават офертите си лично или чрез упълномощено лице, или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка на адрес гр. Крумонград, Община Крумовград пл. „България” № 16, сектор „Административмно обслужване”.

13.2. Крайният срок за подаване на офертите е до 17:00 часа на 11.05.2012 год.

13.3. Всеки участник следва да осигури своевременното получаване на офертата от Възложителя.

14. Промени, оттегляне на оферти


14.1. До изтичане на срока за получаване на оферти, всеки участник може да промени, допълни или оттегли офертата си.

14.2. Оттеглянето на офертата прекратява по-нататъшното участие на участника в процедурата.

14.3. Допълнението и промяната на офертата трябва да отговарят на изискванията и условията за представяне на първоначалната оферта, като върху плика бъде отбелязан и текст „Допълнение/Промяна на оферта (с входящ номер)”.

15. Приемане на оферти / връщане на оферти


15.1. При подаване на офертата и приемането й върху плика се отбелязва входящ номер, дата и час на постъпване и посочените данни се отбелязват във входящ регистър.

15.2. За подаването на офертата на участника се издава документ.

15.3. Оферти, които са представени след крайния срок за подаването им или са незапечатани или са с нарушена цялост се връщат на подателя незабавно. Тези оферти не се вписват в регистъра.

ІV. РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ОФЕРТИ, определяне на изпълнител и сключване на договор

16. Разглеждане на оферти, определяне на изпълнител и сключване на договор

На основание чл. 101г., ал. 1 от ЗОП длъжностни лица назначени със заповед на възложителя получават, разглеждат и оценят офертите, съгласно обявения критерий. За получените резултати от работата си същите изготвят протокол. Протоколът се предава на Възложителя за утвърждаване.

Въз основа на извършено от длъжностните лица и отразено в протокола, класиране на офертите Възложителят сключва писмен договор с Участника, класиран на първо място и определен за изпълнител.

17. Място и дата на отваряне на офертите - Офертите ще бъдат отворени на 14.05.2012 год. от 13:00 часа в сградата на общинска администрация гр. Крумовград, пл. „България” № 5, ет. № 2 от назначени със заповед на Възложителя длъжностни лица.

18. Оценка на офертите


18.1. При оценката на офертите, длъжностните лица извършват оценяване съгласно методиката.

18.2. Критерият за оценка на офертите е икономически най-изгодната оферта за цялата площадка от 1385 кв.м., при следните показатели за определяне на комплексната оценка:

18.2.1. Идейно решение (ИР) – 60 точки

ИР = ИФ + БИ

18.2.1.1. Идейно решение с предложени най-много на брой игрови функции (ИФ) – 40 точки;

ИФ = (ИФn/ИФmax)* 40, където:

ИФn е броят на игровите функции предложени в идейното решение на n-тия участник.

ИФmax е максималния брой игрови функции предложен от участник/ци.

Игровите функции се показват с предложените съоръжения - плановете и приложените снимки и визуализации на съоръженията, подробно и ясно описание на игровите функции на съоръженията в площадката. Описанието се извършва в обяснителната записка към идейния проект. Видовете игрови функции са определени в Наредба № 1 за условията и реда за устройството и безопасността на площадките за игра от 12.01.2009г., както следва:

1. люлеене;

2. пързаляне;

3. въртене;

4. клатушкане;

5. пазене на равновесие;

6. катерене;

7. игри със сюжети и роли;

8. експериментиране;

9. учене;

10. общуване - колективни игри.18.2.1.2.Идейно решение с предложени най-много на брой игри (БИ) – 20 точки;

БИ = (БИn/БИmax)* 20, където

БИn е броят на игрите предложени в идейното решение на n-тия участник.

БИmax е максималния брой игри предложен от участник/ци.

При определяне броя на игрите по показателя БИ ще се отчита общия брой на игрите независимо от тяхната повтаряемост, като игрова функция. Оценява се общия броя на игрите и заниманията, които включват предложените детски съоръжения в площадката. За целта се използва подробното и ясно описание на съоръженията в площадката с изброени съставните им части. Описанието се извършва в обяснителната записка към идейния проект.

Пример: Ако на площадката се предвиждат 3 /три/ броя пързалки, то това ще се приема за 1 /една/ игрова функция и за 3 /три/ броя игри.

18.2.2. Цена – 40 точки

Оценяване на предложената обща цена за проектиране и изпълнение в лева с ДДС (по най-ниска цена) – Показател за обща цена - Пц

Максимален брой точки – 40.

Общата стойност на детската площадка предложена от всеки участник се оценява спрямо най - ниската стойност предложена от участник.

Максималният брой точки получава офертата с предложена най-ниска обща цена за проектиране и изпълнение. Точките на останалите участници се определят в съотношение към най-ниска цена по следната формула:
Най-ниската цена получава най-висока оценка – 40 точки.

Оценките на останалите участници се определят по формулата:

Пц =

Комплексната оценка на всеки участник се получава като сбор от точките от оценките на офертата по двата показателя по формулата:КО = ИР + Пц

Точките за оценка по всички показатели се закръгляват до 2 знака.

Класирането на офертите се извършва по низходящ ред на база получената комплексна оценка, като на първо място се класира офертата с най-висока комплексна оценка

Класираният на първо място участник изготвя проекта във фаза „Работен проект” след сключване на договора.


ОБРАЗЕЦ № 1
ОФЕРТА ЗА УЧАСТИЕ

Инженеринг - Изграждане на обществено достъпна детска площадка за игра на открито в градски парк гр. Крумовград”


Настоящата оферта е подадено от ...........................................................................

/наименование на участника/

и подписано от

/трите имена/

в качеството му на

/длъжност/УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

 1. Заявяваме, че желаем да участваме в процедурата за възлагане на цитираната обществена поръчка при условията, обявени в документацията и приети от нас.

 2. Приемаме да бъдем обвързани с тази оферта за срок от 180 (сто и осемдесет) дни, считано от крайния срок за подаване на офертите.

 3. Заявяваме, че до подписване на договора настоящето заявление ще представлява споразумение между нас и община Крумовград.

 4. Заявяваме, че сме запознати с условията на финансиране, както и всички документи, включени в документацията за участие, и приемаме да изпълним всички задължения, произтичащи от обявените условия.

Дата: Подпис и печат:………………………. /име, длъжност/

ОБРАЗЕЦ № 2

АДМИНИСТРАТИВНИ СВЕДЕНИЯ
1. Наименование на участника

_______________________________________________________________________


2. Адрес

2.1. Адрес за кореспонденция

_______________________________________________________________________

/град, код, улица №/

телефон: _________________ мобилен телефон: _________________________

факс: _________________

E-mail: _________________2.2. Адрес на регистрация

_______________________________________________________________________

/град, код, улица №/

3. Паспортни данни на ръководителя /пълномощника/

_______________________________________________________________________

/трите имена/

лична карта № _____________________, издадена на _________________________

от ______________________________

4. Фирмени данни:

Рег. ф.д. №______/____________г. по описа на ______________________________

ДДС регистрация на: ________________ г.


5. Обслужваща банка

име: _________________________________________________________________

IBAN: _________________________________________________________________

BIC: _________________________________________________________________

титуляр на сметката: ____________________________________________________

6. Идент. № по ДДС:______________________________

7. ЕИК:_________________________

Дата: Подпис и печат:…………………..…… /име, длъжност/

ОБРАЗЕЦ № 3


Д Е К Л А Р А Ц И Я

Долуподписаният/ата..............................................................................

(трите имена)в качеството си на …………………………...............…..........……................


(длъжност)
на участник:....................…………………………………...........................

(наименование на участника)


ДЕКЛАРИРАМ,

че при изпълнението на поръчката, се задължавам да спазвам действащите в страната нормативни изисквания за подобни обекти и за безопасност на труда.Дата: .............................. Подпис и печат:……………………..


ОБРАЗЕЦ № 4
Д Е К Л А Р А Ц И Я

по чл. 47, ал. 1, т. 1 и ал. 2, т. 2 от Закона за обществените поръчки

Долуподписаният/ата .......................................................................................................

(трите имена)

л.к. №...................................., издадена на..................... от......................................., адрес:............................................................., в качеството си на ...............................................на ..............................................................., регистрирано по ф.д. №.................. на ......................., ЕИК (ЕИК по БУЛСТАТ)............................., със седалище и адрес на управление.................. .....................................................................................................ДЕКЛАРИРАМ, че:

1. Не съм осъден/а с влязла в сила присъда за:

1.1. престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране на пари по чл.253 – чл.260 от Наказателния кодекс;

1.2. подкуп по чл.301 - чл.307 от Наказателния кодекс;

1.3. участие в организирана престъпна група по чл.321 - чл.321а от Наказателния кодекс;

1.4. престъпление против собствеността по чл.194 – чл.217 от Наказателния кодекс;

1.5. престъпление против стопанството по чл.219 - чл. 252 от Наказателния кодекс;

2. Не съм лишен/а от правото да упражнявам определена професия или дейност съгласно законодателството на държавата, в която е извършено нарушението.


Задължавам се при промяна на посочените обстоятелства писмено да уведомя възложителя на обществената поръчка в 7-дневен срок от настъпването на съответната промяна.

Известно ми е, че за вписване на неверни данни в настоящата декларация подлежа на наказателна отговорност съгласно чл. 313 от Наказателния кодекс.Дата: ................................... Декларатор: ..............................

гр. ........................................ (подпис)
ОБРАЗЕЦ № 4А
Д Е К Л А Р А Ц И Я

по чл. 47, ал. 1, т. 2 и т. 3 и ал. 2, т. 1, т. 3 и т.4 от Закона за обществените поръчки
Долуподписаният/ата.........................................................................................................

(трите имена)

л.к. №...................................., издадена на..................... от......................................., адрес:............................................................., в качеството си на ..........................................на........................................................................, регистрирано по ф.д. №.................. на ......................., ЕИК (ЕИК по БУЛСТАТ)............................., със седалище и адрес на управление........................................................................................................................
ДЕКЛАРИРАМ, че:

Представляваното от мен дружество:

1. Не е обявено в несъстоятелност;

2. Не се намира в производство по ликвидация или подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове;

3. Не е в открито производство по несъстоятелност и не е сключило извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл.740 от Търговския закон.

В случай, че участникът или участникът е чуждестранно лице - не се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове,

4.Дейността на представляваното от мен юридическо лице не е под разпореждане на съда.

5.Представляваното от мен юридическо лице не е преустановило дейността си.

6. Няма парични задължения към държавата или към община по смисъла на чл.162, ал.2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, (или има такива задължения, но е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията), или парични задължения, свързани с плащането на вноски за социалното осигуряване или на данъци съгласно правните норми на държавата, в която дружеството е установено.

7. Няма наложено административно наказание за наемане на работа на незаконно пребиваващи чужденци през последните до 5 години.


Задължавам се при промяна на посочените обстоятелства писмено да уведомя възложителя на обществена поръчка в 7-дневен срок от настъпването на съответната промяна.

Известно ми е, че за вписване на неверни данни в настоящата декларация подлежа на наказателна отговорност съгласно чл. 313 от Наказателния кодекс.


Дата: ................................... Декларатор: ..............................

гр. ........................................ (подпис)

ОБРАЗЕЦ № 4 Б
Д Е К Л А Р А Ц И Я

по чл. 47, ал. 5 от Закона за обществените поръчки

Долуподписаният/ата .....................................................................................................

(трите имена)

л.к. №...................................., издадена на..................... .от......................................., адрес:............................................................., в качеството си на ..........................................................., както и временно изпълняващ такава длъжност в ............................................................, регистрирано по ф.д. №.................. на ......................., ЕИК (ЕИК по БУЛСТАТ)............................., със седалище и адрес на управление ..........................................................................................................................................................


Д Е К Л А Р И Р А М, че:

1. Като .............................................................(лице по чл.47, ал.4 от ЗОП), не съм свързано лице с_____________________ (посочете наименованието на Възложителя) или със служители на ръководна длъжност в организацията на Възложителя.


2. Не съм сключил договор с лице по чл. 21 или 22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.

Задължавам се при промяна на посочените обстоятелства писмено да уведомя възложителя на обществена поръчка в 7-дневен срок от настъпването на съответната промяна.

Известно ми е, че за вписване на неверни данни в настоящата декларация подлежа на наказателна отговорност съгласно чл. 313 от Наказателния кодекс.


Дата: .................................... Декларатор: ..............................

гр. ........................................ (подпис)

*Декларация се подписва задължително от лицата по чл.47, ал.4 от ЗОП

ОБРАЗЕЦ № 5

Д Е К Л А Р А Ц И Я
Долуподписаният/ата ................................................................................................................

(трите имена)

л.к. №...................................., издадена на ............................. от......................................., адрес:............................................................., в качеството си на ...................................................................................................................., регистрирано по ф.д. №.................. на ......................., ЕИК (ЕИК по БУЛСТАТ)............................., със седалище и адрес на управление ............................................................................................................

ДЕКЛАРИРАМ:
1.Че при изпълнението на обществена поръчката с предмет:

Инженеринг - Изграждане на обществено достъпна детска площадка за игра на открито в градски парк гр. Крумовград” няма да ползвам / ще ползвам подизпълнител (и).(ненужното се зачертава)

2. Подизпълнителя/-ите, който ще ползвам е/са следните:

Подизпълнител No.1: .……….................................................................…………

(наименование на подизпълнителя)

..............…………………………...................................................................………

с дял на участие ............. % от общата стойност. Работата му ще обхваща следните дейности (посочва се конкретната част от предмета на обществената поръчка):

..............…………………………...........................................................…………

Подизпълнител No.2: .……….................................................................…………

(наименование на подизпълнителя)

..............…………………………...................................................................………

с дял на участие ...... % от общата стойност. Работата му ще обхваща следните дейности (посочва се конкретната част от предмета на обществената поръчка):

..............…………………………...........................................................…………

3.Ще отговарям за действията, бездействията и работата на посочения подизпълнител /посочените подизпълнители/ като за свои действия, бездействия и работа.
Дата:.....................2012г. Подпис и печат:.........................

/име, длъжност/
ОБРАЗЕЦ № 6

Д Е К Л А Р А Ц И Я
за съгласие за участие като подизпълнител в обществената поръчка

Долуподписаният/та/ ..........................................................................................................................................

с /лична карта/документ за самоличност № .............................................., издадена на ............................................от ..............................,

в качеството ми на /длъжност, или друго качество/..............................................................................................................., съгласно /документа, от който лицето черпи съответните права – учредителен акт, пълномощно и пр./,

..........................................................................................................................................

на /наименование на подизпълнителя/

..........................................................................................................................................

с БУЛСТАТ/ЕИК .............................. регистрирано в ....................................., със седалище ............................. и адрес на управление .....................................


Д Е К Л А Р И Р А М, че:

1. /Аз лично/Представляваното от мен дружество /наименование на дружеството/....................................................................................................

ще /участвам/участва/ като подизпълнител на участника /наименование на участника/,....................................................................................................

ако същият бъде избран за изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Инженеринг -Изграждане на обществено достъпна детска площадка за игра на открито в градски парк гр. Крумовград”

2. Видовете и обема дейностите, които ще изпълнявам като подизпълнител са: /наименование изброяват се дейностите и обема/.

.................................................................................................................................

3. /Аз лично/Представляваното от мен дружество/ не /участвам/участва/ в посочената процедура със самостоятелна оферта, включително като член на обединение.Дата:.................2012г. Подпис и печат:...........................

/име, длъжност/

ОБРАЗЕЦ № 7

.........................................................................................................................................................( наименование на участника )

представлявано от .........................................................................................................................( трите имена)

В качеството на ...........................................................................................................................................(длъжност)
Т Е Х Н И Ч Е С К А О Ф Е Р Т А
за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Инженеринг -Изграждане на обществено достъпна детска площадка за игра на открито в градски парк гр. Крумовград”


  1. След като получихме и проучихме документацията за участие с настоящата техническа оферта правим следното обвързващо предложение за


Срок за изпълнение на поръчката: ………/…………/ кал. дни

( не повече от 90 календарни дни)

в т.ч:


1. За проектиране: ……………………кал. дни

2. За изпълнение на СМР: ………………....... кал. Дни


Прилагаме линеен график –времева програма

2. Прилагаме идейно решение, изготвено в обхват съгласно т.2.4.1 на документацията за участие

3. Декларираме гаранционен срок за изпълнените строително-монтажни дейности ………………………………………… /словом/ год.Забележка: Предложението за гаранционен срок не може да бъде по-малко от от 5 (пет) години, съгласно чл.18г от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и да е в съответствие с Наредба № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнение на СМР, съоръжения и строителни обекти.
При несъответствие на посочените в тази оферта числа в изписването им с думи и с цифри, обвързващо за нас е предложението, посочено с думи.

Приложения: 1. Линеен график

 2. Идейно решение

 3. Приложения към идейното решение

Дата:..............2012г. Подпис и печат:.............................

/име, длъжност/

ОБРАЗЕЦ № 8

.................................................................................................................................

/наименование на участника/

Ц Е Н О В О П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е


За изпълнение на обществена поръчка с предмет: „Инженеринг - Изграждане на обществено достъпна детска площадка за игра на открито в градски парк гр. Крумовград”

І. Цена на поръчката

Цена на поръчката без ДДС .............................................лв.

(словом) лв. .................................................

Цена на поръчката с ДДС .............................................лв.

(словом) лв. .................................................

в т.ч.:


1. Цена за проектиране:

Цена без ДДС .............................................лв.

(словом) лв. .................................................

2. Обща стойност СМР /без ДДС/ .............................................. лв.

(словом) лв. .................................................ІІ. Елементи на ценообразуване

1. Часова ставка …….лв./час

2. Допълнителни разходи върху труд …….%

3. Допълнителни разходи върху механизация …….%

4. Доставно-складови разходи …….%

5. Печалба …….%


Приложение: КСС

Забележка: В предложената цена влизат и разходите предвидени в чл. 12, т. 14 от приложения проекто-договор.

Срокът на валидност на предложението е 180 календарни дни.
Дата: Подпис и печат:……………………… /име, длъжност/

ОБРАЗЕЦ № 9

..............................................................................................................................................

/наименование на участника/

представлявано от..........................................................................................................................

/трите имена/

в качеството на.............................................................................................................................

/длъжност, или друго качество/


участник в процедура по реда на гл. осма «А» на ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Инженеринг - Изграждане на обществено достъпна детска площадка за игра на открито в градски парк гр. Крумовград”
СПИСЪК-ДЕКЛАРАЦИЯ НА ТЕХНИЧЕСКИТЕ ЛИЦА за изпълнение на поръчката

Име, презиме, фамилия

Проф. опит/год./

Образование,

квалификация


Длъжността

която ще

изпълнява в обществената

поръчка


Вида на

правоотношение

на лицата

с участника

(трудово, гражданско)

Дата: Подпис и печат:……………………

/име, длъжност/

ОБРАЗЕЦ № 10

Д Е К Л А Р А Ц И Я
Подписаният .................................................................................................

(трите имена)


в качеството си на ......................................................................................


(вида техническо лице, съгласно офертата)

на участник: ……………………………………………………………………(наименование на участника)

ДЕКЛАРИРАМ, че: 1. На разположение съм да поема работата по тази процедура за цялото времетраене на договора.

 2. Задължавам се да работя, в съответствие с предложението на настоящия участник за качественото изпълнение СМР на предмета на поръчката.

 3. Заявените от мен данни и посочената информация в автобиографията ми са верни.

 4. Разбирам, че всяка умишлено недостоверна информация може да доведе до отстраняване на участника.


Дата: Подпис:……………


ОБРАЗЕЦ № 11

Д Е К Л А Р А Ц И Я 1
По чл. 56, ал. 1, т. 11 от Закона за обществените поръчки

.........................................................................................................................................................

/наименование на участника/

представлявано от .........................................................................................................................

/трите имена/

в качеството на .............................................................................................................................

/длъжност, или друго качество/
участник в процедура по реда на гл. осма «А» на ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Инженеринг - Изграждане на обществено достъпна детска площадка за игра на открито в градски парк гр. Крумовград”
Д Е К Л А Р И Р А М, че:
При определяне на предлаганата от /наименование на участника/поидзпълнителя/ цена е спазено изискването за минимална цена на труда, съгласно § 1, т. 12 от Допълнителната разпоредба на Закона за обществените поръчки.

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс.Дата: Подпис и печат:…………………

/име, длъжност/

ПРОЕКТ ЗА ДОГОВОР
Днес, …… …………… 2012 г. в гр. Крумовград, между Община Крумовград със седалище и адрес на управление в гр. Крумовград, пл.”България” № 5, БУЛСТАТ 000235913, представлявана от Себихан Керим Мехмед – кмет на община Крумовград и Атанаска Иванова Гинева – главен счетоводител, тя и н-к отдел „ФС” на община Крумовград наричана за краткост по-долу „ВЪЗЛОЖИТЕЛ”, от една страна

и от друга страна

........................................., рег. ф.д.№ ....................... по описа на ..........................................., представлявано от ........................................., със седалище и адрес на управление ................................................................., община ......................................., ЕИК по БУЛСТАТ .................., ДДС регистрация ......................, обслужваща банка ........................................................, IBAN сметка ..............................., BIC код...................................., наричан за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ,

в изпълнение на утвърден протокол от ............................ от проведена процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на глава осма «А» от ЗОП и на основание чл. 101е от Закона за обществените поръчки, се сключи настоящия договор за следното:


I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОР

Чл.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извърши: Инженеринг - „Изграждане на обществено достъпна детска площадка за игра на открито в градски парк гр. Крумовград”
ІІ. ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Чл.2. Общата стойност на поръчката е .............................. лв. /................................................../ с ДДС, съгласно приетото ценово предложение, неразделна част от договора и не подлежи на промяна за срока на изпълнение.

Чл.2.1.Стойността за проектирането е ................................... /........................../ лв. с ДДС.

Чл.2.2. Стойността за СМР е ......................../......................................../ лв. с ДДС.

Чл.3. Разплащането на договорените видове работи се извършва както следва:

Чл.3.1.ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ превежда на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 20 % аванс от договорените видове работи по чл.2.1, в размер на ................................ лв. /.................................................................../ с ДДС, в срок до 15 дни след подписване на договора.

Чл.3.2.ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ превежда на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 20 % аванс от договорените видове работи по чл.2.2, в размер на ................................ лв. /.................................................................../ с ДДС, в срок до 15 дни след подписване на протокол за откриване на строителна площадка.Чл.3.3.Окончателното разплащане по чл.2.1 се извършва в 30 дневен срок от одобрението на инвестиционния проект от ОЕСУТ, като се приспада преведения аванс.

Чл.4.1 Разплащането по чл.2.2 се извършва по единични фирмени цени, съгласно ценовото предложението, въз основа на акт за установяване на извършени СМР, съставен между ВЪЗЛОЖИТЕЛ и ИЗПЪЛНИТЕЛ и фактура.

Чл.4.2. Окончателното разплащане се извършва при условията на чл.4.1 в 30 дневен срок след приемане на обекта с акт 15, подписан от ВЪЗЛОЖИТЕЛ и ИЗПЪЛНИТЕЛ, получен сертификат и въведен в експлоатация обект, като се приспада преведения аванс.

Чл.5. За действително извършени и подлежащи на разплащане се считат само тези видове работи, които са отразени в акт за извършени СМР.

Чл.6. Единичните фирмени цени от предложението не могат да се променят за срока на договора.

III. СРОК НА ДОГОВОРА

Чл.7. Срокът за изпълнение на инженеринговата поръчка е ........... / ............. / календарни дни :

1.Срок за проектиране е ........... / ................. / календарни дни от подписването на договора.

2.Срок за изпълнение на СМР е ............../............./календарни дни , считано от датата на подписване на протокол за откриване на строителна площадка.

V. ПРАВА, ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ОТГОВОРНОСТИ НА СТРАНИТЕ

А. НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

Чл.8 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава:

 1. Да осигури необходимите средства по чл.2 за финансиране на обекта.

 2. Да приеме съгласувания проект в 5 дневен срок от представянето му от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ с протокол за приемане на проектните разработки, ако са изпълнени съгласно изискванията на документацията за представяне на проекта и приетото идейно решение.

3. Да осигури инвеститорски контрол при извършване на СМР и предаване на обекта с протокол за откриване на строителна площадка .

4. Да извършва разплащане в сроковете предвидени в договора.

5. Да участва със свой представител при приемане на обекта.

6.Да уведомява ИЗПЪЛНИТЕЛЯ писмено в 5 (пет) дневен срок след установяване на появили се в гаранционния срок дефекти.

Чл.9. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да проверява изпълнението на този договор по всяко време, относно качеството на видовете работи, вложените материали и спазване правилата за безопасна работа по начин, не затрудняващ работата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл.10. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право при констатиране на некачествено извършени работи, влагане на некачествени или нестандартни материали, да спират извършването на СМР до отстраняване на нарушението. Подмяната на същите и отстраняването на нарушенията са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл.11. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не носи отговорност за действия или бездействия на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в резултат на които възникнат:

 1. Смърт или злополука, на което и да било физическо лице;

 2. Загуба или нанесена вреда на каквото и да било имущество, вследствие изпълнение предмета на договора през времетраене на строителството.

Б. НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

Чл. 12. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:

1.Да изпълни възложената задача качествено и в договорения срок по чл.7, като организира и координира цялостния процес на строителството в съответствие с:

 • поетите ангажименти, съгласно предложението с приложенията към него, неразделна част от договора;

 • одобрения график за изпълнение, неразделна част от договора;

 • действащите нормативни уредби в Република България –за проектиране и строителство,безопасност и хигиена на труда и пожарна безопасност.

2.Да осигури свой представител за съставяне и подписване на протокол за откриване на строителна площадка.

3.Да влага при изпълнението качествени материали, отговарящи на изискванията заложени в документацията за участие и Наредбата за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти, за които да представи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ необходимите сертификати и фактури за придобиването им.

4. Да предоставя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ възможност да извършва контрол по изпълнението на работите на обекта.

5. Да изпълнява всички нареждания и заповеди по изпълнението на СМР, дадени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

6. Да извършва за своя сметка всички работи по отстраняването на виновно допуснати грешки, недостатъци и др., констатирани от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на обекта и приемателната комисия.

7. Да уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за извършени СМР, които подлежат на закриване и чието качество и количество не могат да бъдат установени по-късно. След съставяне на двустранен акт обр. 12, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ ще даде писмено разрешение за закриването им.

8. Да не изпълнява СМР извън договорените, в противен случай ще бъдат за негова сметка.

9. Да съставя, оформя и представя необходимите документи за разплащане, отчитащи извършените СМР (количествени сметки, акт за извършена СМР и фактури).

10. Преди приемателната комисия, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ да почисти и отстрани от обекта цялата своя механизация, излишните материали, отпадъци и различните видове временни работи.

11. Да охранява обекта за своя сметка, до предаването му на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

12. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да сключи и да поддържа надлежно по време на изпълнението на строителните работи за своя сметка застраховка “професионална отговорност”, като лице изпълняващо строителна дейност за вреди, причинени на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или на трети лица при или по повод изпълнението на дейности за строежи втора категория, съгласно Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството (Д.В. бр.17/2004г.). Застрахователната полица да се представи при сключването на договора.

13. Да спазва изискванията на Наредба №1 за условията и реда за устройството и безопасността на площадките за игра от 12.01.2009г на МРРБ и задълженията, произтичащи от Наредба №2/22.03.2004г. на МРРБ.

14. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава след изпълнението на площадката да възложи, за своя сметка, на лицензиран орган за контрол, да извърши проверка за съответствието на изпълнената площадка с изискванията за безопасност по реда на Наредба №1 от 12.01.2009г., който да изготви доклад и/или сертификат за слединсталационен контрол.Чл.13. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право да се позове на незнание и/или непознаване на обекта, предмет на договора.

Чл.14. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи пълна отговорност за безопасността на всички видове работи и дейности на обекта.

Чл.15. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ по време на изпълнението на СМР се задължава да не допуска повреди или разрушения на инженерната инфраструктура в и извън границите на обекта, при осъществяване на действия по изпълнение на договора.

(2). В случай, че по своя вина ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ причини щети по предходната алинея, то възстановяването им е за негова сметка.

Чл.16. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да не допуска замърсяване на улици и околната среда, да осигурява опазване на дърветата, тротоарите и площадките. Санкциите при констатирани нарушения са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

V. ГАРАНЦИОННИ СРОКОВЕ

Чл.17.(1). Гаранционният срок е ..................год., съгласно предложението на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ .

(2). При поява на дефекти в срока на предходната алинея, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в 5(пет) дневен срок след установяването им.

(3). ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да отстрани за своя сметка появили се дефекти в гаранционния срок в срок до 20 календарни дни.

VI. УСЛОВИЯ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРАЧл. 18. Настоящият договор може да бъде прекратен:

1. С изтичане срока на договора;

2. Преди изтичане срока на договора:

2.1. По взаимно съгласие;

2.2. При виновно неизпълнение на задълженията на една от страните по договора, с 10 (десет) дневно писмено предизвестие от изправната до неизправната страна;2.3. С писмено уведомление от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ при забавяне на строителството с повече от 10 (десет) календарни дни.

2.4. При прекратяване на договора по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, същият възстановява получения аванс или остатъка от него, заедно със законната лихва.

VII. НЕУСТОЙКИ И САНКЦИИ

Чл.19. Всички щети, понесени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, врезултат на грешки, недостатъци и пропуски, както и в резултат от некачественото СМР и неспазване на сроковете, са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл.20. При неспазване срока по чл.7 по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, същият дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 0,1 % от стойността по чл. 2 за всеки просрочен ден, но не повече от 10 % от същата стойност, която неустойка се удържа при окончателното разплащане на обекта.

Чл.21.При некачествено изпълнение на поръчката от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, същият дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 5 % от стойността на договора по чл.2.2.

Некачественото изпълнение се констатира с констативен протокол, съставен от длъжностни лица на община Крумовград и се връчва на ИЗПЪЛНИТИЛЯ.Чл.22. Наложените глоби от държавните институции за установени нарушения са за сметка на виновната страна.

Чл.23. В случаите на неизпълнение на срока по чл.7 т.2 по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, окончателното завършване на обекта се извършва по единичните фирмени цени, които са били в сила до изтичане на срока и не подлежат на актуализация.

Чл.24. При неотстраняване на появилите се дефекти в гаранционния срок от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, същият дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ тройния размер на направените за отстраняването им разходи, както и претърпените щети.

VIII. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.25. За неуредените в този договор въпроси се прилагат Закона за задълженията и договорите и други действащи нормативни документи.

Чл.26. Настоящият договор се състави в 3 (три) еднообразни екземпляра - два за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.


ПРИЛОЖЕНИЕ: Ценовото предложението на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ със съответните приложения.


ВЪЗЛОЖИТЕЛ ИЗПЪЛНИТЕЛ
КМЕТ НА ...............................:

ОБЩИНА КРУМОВГРАД:

/ Себихан Мехмед/ / ....................../
ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ:

/Ат. Гинева/

1 Подава се от участника в процедурата и от всеки от подизпълнителите, които ще извършват СМР.


с. 1

скачать файл