Документация за участие в открита процедура за възлагане на обществена


с. 1 с. 2 ... с. 5 с. 6


ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2007-2013

ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:

ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“
Одобрявам:
КМЕТ:.................................................

/ Айдън Ариф Осман /

ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ

В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА
ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:

Избор на изпълнител за извършване на СМР по проект „Рехабилитация на път KRZ1436- с. Комунига – с. Женда - яз. Боровица - с. Безводно от км. 0+000 до км. 25+00 в община Черноочене, обл. Кърджали“с. Черноочене

2013 г.

СЪДЪРЖАНИЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЯТА
Раздел I: Решение и обявление за открита процедура за възлагане на обществена поръчка

Раздел II: Общи условия и изисквания за участие в откритата процедура за възлагане на обществената поръчка.

Раздел ІІІ: Минимални изисквания за икономическо и финансово състояние на участниците, технически възможности и квалификация.

Раздел ІV: Изисквания при изготвяне и представяне на офертата. Общо съдържание на офертата и на документите към нея.

Раздел V: Разглеждане на офертите. Провеждане и приключване на процедурата. Сключване на договор.

Раздел VІ: Методика за определяне на комплексна оценка на офертите.

Раздел VІІ: Техническа спецификация - пълно описание на предмета на поръчката и одобрени количествени сметки.

Раздел VІІІ: Приложения

Приложение 1: Начален документ на оферта за изпълнение на предмета на общ.поръчка

Приложение 2: Административни сведения за участника

Приложение 3: Декларация за запознаване с мястото на изпълнението и условията на откритата процедура и с инвестиционния проект

Приложение 4: Декларация по чл. 47, ал. 1, т. 1, б. “а“-„д“, ал. 2, т. 5 и ал. 5, т. 1 от ЗОП

Приложение 5: Декларация по чл. 47, ал. 1, т. 2 и т. 3, ал. 2, т. 1, т. 2а (предл. първо), т. 3 и т. 4 и ал. 5, т. 2 от ЗОП

Приложение 6: Декларация за ползване на подизпълнител/и, с посoчване на вида и обема на работите, които ще изпълнява/т, както и дела на участието му/им

Приложение 7: Декларация от подизпълнител /попълва се при наличие на такъв/

Приложение 8: Декларация по чл. 56, ал. 1 т. 11 от ЗОП

Приложение 9: Гаранция за участие

Приложение 10: Гаранция за изпълнение

Приложение 11: Предлагана цена - Ценово предложение

Приложение 12: Техническо предложение за офертата

Приложение 13: Декларация по член 50 ал.1 т.3 от ЗОП за общия оборот и за оборота от строителство

Приложение 14: Справка по член 51, ал.1, т.2 от ЗОП за изпълнени договори, сходни с предмета на поръчката, през последните 5/пет/ години, считано от датата определена като крайна за получаване на офертите.

Приложение 15: Справка декларация за инженерно-техническия екип

Приложение 16: Справка декларация по образец на строителните машини и техническото оборудване

Приложение 17: Проект на договор за изпълнение на обществената поръчка

Приложение 18: Декларация по чл. 56 ал. 1 т. 12 от ЗОП

Приложение 19: Количествено-стойностни сметки


Раздел І. РЕШЕНИЕ и ОБЯВЛЕНИЕ
Открита процедура по възлагане на обществена поръчка с предмет :

Избор на изпълнител за извършване на СМР по проект „Рехабилитация на път KRZ1436- с. Комунига – с. Женда - яз. Боровица - с. Безводно от км. 0+000 до км. 25+00 в община Черноочене, обл. Кърджали“


Раздел II: Общи условия и изисквания за участие в откритата процедура за възлагане на обществената поръчка

Настоящата документация се издава на основание чл. 28 от Закона за обществените поръчки, Решение на Кмета на Община Черноочене за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнител за извършване на СМР по проект „Рехабилитация на път KRZ1436- с. Комунига – с. Женда - яз. Боровица - с. Безводно от км. 0+000 до км. 25+00 в община Черноочене, обл. Кърджали“ и обявление за обществена поръчка изпратено за публикуване до Агенция по обществени поръчки в Регистъра на обществените поръчки.

Настоящата документация е изготвена с цел да Ви помогне да се запознаете с условията и да подготвите своите оферти за участие в тази процедура, съгласно Закона за обществени поръчки /ЗОП/ и обявените условия на Възложителя.

Участниците в процедурата следва да прегледат и да се съобразят с всички указания, образци, условия и изисквания, представени в документацията.
 1. ОБЩИ УКАЗАНИЯ


1.1. Документация за участие в процедурата може да бъде закупена на хартиен носител всеки работен ден от 8:00 часа до 12:00 часа и от 13:00 часа до 16:00 часа в срок до 10 (десет) дни преди изтичане на срока за подаване на офертите. Стойността на настоящата документация на хартиен носител е в размер 12.00 лв. (дванадесет лева) с включен ДДС, като сумата се заплаща в посочения в обявлението срок на касата на Община Черноочене, находяща се в с.Черноочене, ул. „Шеста“ № 9 срещу редовно издаден платежен документ или се превежда по банкова сметка Община Черноочене в СИБАНК - Кърджали IBAN - BG21BUIB - 78973306143003 и Банков код - BIC:BUIBBGSF.

Документацията за участие в процедурата за възлагане на обществена поръчка се получава на хартиен носител в Община Черноочене - с. Черноочене, ул. „Шеста“ № 9 . Заинтересованите лица имат право да разгледат документацията на място преди да я закупят. Това може да стане в сградата на Община Черноочене от 8:00 часа до 12:00 часа и от 13:00 часа до 16:00 часа, всеки работен ден.

При поискване от заинтересовано лице документацията може да му бъде изпратена на хартиен носител в случай, че искането му е придружено с платежен документ за стойността на същата, както и необходимите данни за издаване на фактура и адрес за изпращане. Документацията се изпраща за сметка на лицето, отправило искането.

Пълен достъп до настоящата документацията е предоставен и на официалната интернет страница на Община Черноочене – www.chernoochene.com.


1.2. С цел коректното изготвяне офертите на участниците, Възложителят предоставя достъп за запознаване с инвестиционните проекти и техническата документация, както и възможност за посещение на строителната площадка на обекта. Всеки участник изпраща предварително писмено уведомление до Възложителя, в което посочва дата, на която ще посети обекта и прилага копие от Удостоверение за актуално състояние или ЕИК. Посещението се извършва от законния представител на участника лично или чрез надлежно и изрично упълномощен да извърши огледа представител с пълномощно с нотариална заверка на подписа. Копие от пълномощното се прилага към уведомлението за предстоящ оглед.

В случай на участие на консорциум/обединение, посещението на място се извъшва от лицето/ата, което представлява/т участника, или от надлежно и изрично преупълномощено да извърши огледа лице с пълномощно с нотариална заверка на подписа.


Всеки участник задължително включва в офертата си декларация, че е запознат, респективно незапознат с инвестиционния проект, строителната площадка и условията на строителство на място, при което незапознаването и/или непълното запознаване и евентуалната възможност от представянето на оферта, несъответстваща на изискванията на Възложителя е за негов риск и отговорност.
1.3. Офертите на участниците се приемат всеки работен ден от 8:00 часа до 12:00 часа и от 13:00 часа до 16:00 часа в срока съгласно обявлението за обществена поръчка в деловодството на Община Черноочене, находяща се в с. Черноочене, ул. „Шеста“ № 9 .
1.4. Офертите ще бъдат разгледани от комисия за разглеждане, оценка и класиране, която ще започне своята работа в административната сградата на Община Черноочене, находяща се в с. Черноочене, ул. „Шеста“ № 9 в часа и на деня, посочен в обявлението.

Датата и часът за отваряне на ценовите оферти ще бъде обявен на сайта на Община Черноочене – www.chernoochene.com - чрез изрично съобщение.

Всеки участник ще бъде писмено уведомен за резултатите от разглеждането и оценяването на представената от него оферта.
2. ФИНАНСИРАНЕ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ
2.1. Възложител в настоящата Обществена поръчка е Община Черноочене.
2.2. За финансиране на обществената поръчка Община Черноочене използва финансова помощ по мярка 321 "Основни услуги за населението и икономиката в селските райони" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013г., подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.
2.3. Финансов ресурс

Предлаганата от участника цена трябва да е съобразена с финансовия ресурс, който възложителят може да осигури за изпълнение на поръчката и който е посочен в обявлението за обществена поръчка като максималната цена на проекта е 4 235 250,00 лв (четири милиона двеста тридесет и пет хиляди двеста и петдесет лева) без ДДС, разпределени по бюджетни пера по дейности/обекти, както следва:


Вид на дейностите/обекти по проекта

Максимален финансов ресурс

ОБЕКТ:„Рехабилитация на път KRZ 1436- с. Комунига – с. Женда - яз. Боровица - с. Безводно от км. 0+000 до км. 16+690 в община Черноочене, обл. Кърджали“

2 546 218,00

ОБЕКТ: „Избор на изпълнител за извършване на СМР по проект „Рехабилитация на път KRZ1436- с. Комунига – с. Женда - яз. Боровица - с. Безводно от км. 18+000 до км. 25+000 в община Черноочене, обл. Кърджали“

1 487 354,00

Непредвидени разходи за СМР общо за проекта/до 5 %/

201 678,00

ВСИЧКО:

4 235 250,00Участниците задължително изработват предложенията си при съобразяване с максималната стойност на осигурения от възложителя бюджет като цяло и по отделни бюджетни пера по дейности/обекти.

Ценовото предложение задължително включва пълния обем дейности по техническата спецификация, като при формиране на общата цена и съответно цената по бюджетни пера не трябва да надхвърля максимално предвидения финансов ресурс – при установяване на оферта надхвърляща обявения максимален общ финансов ресурс и/или по някое от бюджетните пера по дейности/обекти, офертата на участника ще бъде отстранена от участие в процедурата.
2.4. Всички плащания по договора за възлагане на обществената поръчка се извършват по банков път в лева.

Схема на плащане:

1.1. АВАНСОВО ПЛАЩАНЕ в размер на 50 % (петдесет процента) от цената по договора, дължимо в срок до 15 (петнадесет) дни, считано от дата на подписването на договора и след представяне на оригинална фактура, на стойност равна на стойността на аванса с включен ДДС;

1.2. МЕЖДИННИ ПЛАЩАНИЯ в общ размер до 30% (тридесет процента) се извършват на база реално изпълнени и приети без забележки СМР, установени с констативен приемо – предавателен протокол за установяване на действително извършени работи, подписан от представители на страните по Договора или от конкретно оправомощени правоспособни лица, при следната процедура:

1.2.1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ отправя към ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ покана за приемане и заплащане на изпълнените СМР, като посочва ден и час, в които ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ следва да осигури присъствие на легитимен представител. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ извършва обстойна документална проверка и проверка на място за удостоверяване извършването на заявените за плащане СМР.

1.2.2. Извършените СМР се приемат с подписването на констативен приемо – предавателен протокол за установяване на действително извършени работи.

1.2.3. Неявяването на представител на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в деня и часа за приемане, посочени в поканата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, се счита за приемане без забележки на извършената работа и е основание за плащане. Констативният протокол се подписва от явилите се лица.

1.2.4. Всяко междиннo плащанe се извършва в срок до 15 (петнадесет) дни след актуване на извършените СМР и представяне на следните документи:

- констативен приемо – предавателен протокол;

- оригинална фактура, на стойност равна на стойността на сметката.

1.2.5. От стойността на всяко междинно плащане се извършва пропорционално приспадане на платения аванс.

1.3. ОКОНЧАТЕЛНО ПЛАЩАНЕ се извършва в срок до 15 (петнадесет) дни след подписване на окончателен приемо – предавателен протокол (респ. Акт образец 15) и издаване на фактура от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Размерът на окончателното плащане се изчислява като от цената на договора се приспаднат междинните плащания и аванса.

2. Сборът от стойностите на авансовото плащане, междинните плащания и окончателното плащане не може да надхвърля общата стойност на договора.


Условията, сроковете и другите специфични условия във връзка с начина на плащане са отразени в приложения образец на Договора за изпълнение на СМР – Приложение № 18.
3. ОБЩИ УСЛОВИЯ И ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА
3.1. Предмет И кратко описание на поръчката

3.1.1. Предметът на настоящата обществена поръчка е:

Избор на изпълнител за извършване на СМР по проект „Рехабилитация на път KRZ1436- с. Комунига – с. Женда - яз. Боровица - с. Безводно от км. 0+000 до км. 25+00 в община Черноочене, обл. Кърджали“


3.1.2. Кратко описание на проекта във връзка, с който се възлага осъществяването на поръчката:

Дейностите, предмет на обществената поръчка са:

1. „Реконструкция на път SML 2213 с. Черноочене - с. Рибница, общ. Черноочене, обл. Смолян - І етап“, с дължина 1,685 км;

2. „Реконструкция на път SML 2213 с. Черноочене - с. Рибница, общ. Черноочене, обл. Смолян - ІІ етап“- участък от км 1+685 до км 3+030, с дължина 1,345 км ;

3. „Реконструкция на път SML 3220/ІІ-86, Черноочене-граница Гърция - м. Дуревци“- участък от км 0+000.00 - до км 0+592.22, с дължина 0,592км;

4. „Рехабилитация на път SML 3216 с. Черноочене - с.Борие, общ.Черноочене, обл.Смолян“, с дължина 1,563 км.

, всичките съгласно одобрени инвестиционни проекти.
3.1.2. Предметът на поръчката включва изпълнение на дейностите, подробно описани в Раздел VІІ: Техническа спецификация - пълно описание на предмета на поръчката и одобрени количествени сметки, ведно с Приложение 19: Количествено-стойностни сметкиЗабележка: Изпълнителят следва да съгласува с Възложителя всяко свое решение и/или предписание и/или съгласие за извършване на работи, водещи до промяна в количествено-стойностните сметки за осъществяваните СМР.
Пълно описание на обекта на настоящата процедура е дадено в „Техническа спецификация - пълно описание на обекта на поръчката”, съгласно Раздел VІІ от настоящата документация.
3.2. Място и срок за изпълнение на поръчката

3.2.1. Мястото на изпълнение на поръчката е на територията на Община Черноочене

Мястото на изпълнение на СМР допълнително е конкретизирано в проектната документация.


3.2.2. Поръчката е за текущо изпълнение и за срок, който е в зависимост от срока на завършване на СМР, а именно не по-късно от 9 /девет/ месеца.
ВАЖНО !!! С оглед обема и сложността на поръчката и нейното технологично правилно и качествено изпълнение, Възложителят определя 9 (девет) месеца като реален минимален срок за изпълнение на поръчка, като при съобразяване с условията на договора за безвъзмездна финансова помощ срокът следва да не превишава максималния за реализация на проекта, а именно 15 (петнадесет) месеца. При изготвяне на своите предложения участниците следва задължително да се съобразят с така посочените минимален и максимален срок за изпълнение на поръчката, като при констатиране на предложения под установения минимален и над максималния, ще бъдат отстранени от участие в процедурата.
4. Разходи за участие в процедурата

4.1. Разходите за изготвянето на офертите са единствено за сметка на участниците в процедурата. Те не могат да предявяват към Възложителя никакви претенции за разходи, направени от самите тях по подготовката и подаването на офертите им и по провеждането на настоящата процедура, освен в случаите, посочени в чл. 39 ал. 5 от ЗОП - При прекратяване на процедурата за възлагане на обществена поръчка по чл. 39 ал. 1, т. 3, 5 и 6 или ал. 2 от ЗОП възложителят възстановява на участниците направените от тях разходи за закупуване на документацията за участие в процедурата в 14-дневен срок от решението за прекратяването.
5. ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ
5.1. Участник в процедурата за обществена поръчка може да бъде всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице, както и техни обединения, които отговарят на условията, посочени в Закона за обществените поръчки (ЗОП) и предварително обявените от Възложителя условия. При изготвяне на офертата всеки участник трябва да се придържа точно към обявените от възложителя условия. Участниците в откритата процедура са длъжни да спазват изискуемите срокове и условия, посочени в обявлението, техническите спецификации и документацията на откритата процедура за обществената поръчка.
5.2. Участниците представят задължително оферта в оригинал за участие в настоящата процедура, като при изготвяне на офертата всички документи от всеки един от отделните пликове от офертата се сканират последователно в общ файл в PDF формат (поотделно за всеки един плик) и се представят и на електронен носител, който се поставя в съответния плик.
5.3. Участникът следва да представи оферта с приложени документи в обхвата, посочен в чл. 56, ал. 1 от ЗОП и съгласно условията на Възложителя за участие в настоящата процедура.
5.4. Участниците задължително подават една оферта за целия предмет на обществената поръчка. Не се допуска частично или непълно офериране и констатирането на подобни непълноти води до отстраняване на участника.
5.5. Участие на обединение / консорциум

5.5.1. Участие в откритата процедура за възлагане на обществената поръчка могат да вземат на равни начала всички български и чуждестранни физически и юридически лица, както и техните обединения, притежаващи капацитет за работи и услуги, необходими за успешна реализация на обекта на настоящата обществена поръчка.

5.5.2. Тези условия са валидни за всички физически и юридически лица, компании и дружества, учредени по и управлявани съгласно нормативни актове от гражданското, търговското или публичното право на държавата, в която са установени участниците.

5.5.3. Условията, изброени в Подклаузи 5.5.1. и 5.5.2. включително, се отнасят и за всички съдружници в консорциум, ако участникът е такъв.

5.5.4. Ако участникът е обединение, което не е регистрирано като самостоятелно юридическо лице с ЕИК в Агенцията по вписванията, преди подаването на офертата за настоящата обществена поръчка, тогава неговите членове задължително сключват споразумение с нотариална заверка на подписа помежду си за целите на настоящата обществена поръчка. Като минимум, споразумението задължително трябва да съдържа клаузи, гарантиращи следното:

 • че всички членове на обединението/консорциума са отговорни, заедно и поотделно, по закон за изпълнението на договора

 • да посочат упълномощено лице, което ще представлява участника при изпълнението на договора и което лице е упълномощено да задължава, да получава указания за и от името на всеки член на обединението/консорциума.

 • че всички членове на обединението/консорциума са задължени да останат в него за целия период на изпълнение на договора


5.5.5. В споразумението или в друг документ с нотариална заверка на подписите, членовете на обединението трябва да определят едно физическо лице, което официално да представлява обединението за целите на настоящата обществена поръчка. След подаването на офертата не се допускат никакви промени в състава на обединението.

5.5.6. Споразумението за създаването на обединение задължително се прилага към офертата на участника.

5.5.7. Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице:

1. документите по чл. 56 ал. 1, т. 1 и 6 от ЗОП се представят за всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението;

2. документите по чл. 56 ал. 1, т. 4 и 5 от ЗОП се представят само за участниците, чрез които обединението доказва съответствието си с критериите за подбор по чл. 25, ал. 2, т. 6 от ЗОП;

3. декларация по чл. 56 ал. 1, т. 11 от ЗОП се представя само за участниците в обединението, които ще изпълняват дейности, свързани с услугите, предмет на поръчката.5.5.8. Участник в настоящата обществена поръчка, който е обединение, ще бъде отстранен от нея, ако:

 • към офертата му не е приложено споразумение за сьздаването на обединение и/или

 • в приложеното споразумение липсват клаузи, уреждащи всички изисквания, посочени в т. 5.4.4. по-горе и/или

 • съставът на обединението се е променил след подаването на офертата.

5.5.9. Лице, което участва в обединение или е дало съгласие и фигурира като подизпълнител в офертата на друг участник, не може да представя самостоятелна оферта. В процедура за възлагане на обществена поръчка едно физическо или юридическо лице може да участва само в едно обединение. Установяване наличието на подобно обстоятелство ще доведе до отстраняване на всички предложения, с които е ангажирана страната.
5.6. Подизпълнители

5.6.1. Когато участникът предвижда участие на подизпълнители, документите по чл. 56 ал. 1, т. 1, 4, 5, 6 и 11 от ЗОП се представят за всеки от тях, а изискванията към тях се прилагат съобразно вида и дела на тяхното участие.

5.6.2. Лице, което е дало съгласие и фигурира като подизпълнител в офертата на друг участник, не може да представя самостоятелна оферта.

5.6.3. Възлагането на работи/задачи на подзпьлнител/-и е допустимо само, ако участникът приеме, че отговаря за действията и/или бездействията на всеки от подизпълнител/-ите като за свои действия и/или бездействия.
5.7. Когато участникът в процедура е чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, офертата се подава на български език, документът по чл. 56 ал. 1, т. 1 от ЗОП се представя в официален превод, а документите по чл. 56 ал. 1, т. 4, 5, 6 и 11 от ЗОП, които са на чужд език, се представят и в превод.
5.8. Всеки участник в откритата процедура за възлагане на обществената поръчка може да участва само с една оферта, при което варианти не се допускат. Представянето на повече от една оферта, ще доведе до отстраняване на всички предложения, с които е ангажирана страната.

До изтичането на срока за получаване на офертите, всеки участник може да промени, допълни или оттегли офертата си. Оттеглянето на офертата прекратява по-нататъшното участие на участника в процедурата. Допълнението и промяната на офертата трябва да отговаря на изискванията и условията за представяне на първоначалната оферта, като върху плика ясно се изписва следното: „Допълнение/ Промяна на оферта, към вх. №…..............…”.


5.9. Комуникация между Възложителя и Участниците

5.9.1. Комуникацията между Възложителя и участниците в настоящата процедура е в писмен вид.

5.9.2. Обменът на информация между Възложителя и участника се извършва по един от следните начини:

- лично срещу подпис;

- по пощата – писмо с обратна разписка, изпратено на посочените адреси;

- чрез куриерска служба;

- по факс; изрично посочен от страните, За Възложителя: 03691 6265

- по интернет, За Възложителя: www.chernoochene.com;

- чрез комбинация от тези средства.

5.9.3. Писмата и уведомленията трябва да бъдат адресирани до посочените лица за контакти.

5.9.4. При подаване на офертата си участникът може да посочи чрез изрично отбелязване коя част от нея има конфиденциален характер, като постави гриф „Конфиденциална информация” или „Търговска тайна” върху всяка страница на документите, за които счита, че съдържат такава информация и да изисква от Възложителя да не я разкрива.

Възложителят няма право да разкрива информация, предоставена му от участниците, посочена от тях като конфиденциална по отношение на технически или търговски тайни, с изключение на случаите по чл. 44 и чл. 73, ал. 4 и 5 от ЗОП.5.9.5. Решенията и протоколите на Възложителя, за които той е длъжен да уведоми участниците, се връчват лично срещу подпис или се изпращат по факс или писмо с обратна разписка.

5.9.6. До 10 дни преди изтичането на срока за подаване на офертите всяко лице може да поиска писмено от възложителя разяснения по документацията за участие. Възложителят е длъжен да отговори в 4- дневен срок от постъпване на искането, като изпраща своя отговор едновременно до всички лица, които са закупили документация за участие и са посочили адрес за кореспонденция, без да отбелязва в отговора лицето, направило запитването. Разяснението се прилага и към документацията, която се закупува от други лица.
6. ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА УЧАСТИЕ
6.1. В процедурата за възлагане на обществена поръчка не може да участва и Възложителят ще отстрани всеки участник, който е:

а/ осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за: • престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране на пари, по чл. 253 - 260 от Наказателния кодекс;

 • подкуп по чл. 301 - 307 от Наказателния кодекс;

 • за участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс;

 • престъпление против собствеността по чл. 194 - 217 от Наказателния кодекс;

 • престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от Наказателния кодекс;

б/ обявен в несъстоятелност;

в/ в производство по ликвидация или се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове.

г/ при които лицата по чл. 47 ал. 4 от ЗОП са свързани лица с възложителя или със служители на ръководна длъжност в неговата организация;

д/ които са сключили договор с лице по чл. 21 или 22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.

е/ е в открито производство по несъстоятелност, или е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон, а в случай че кандидатът или участникът е чуждестранно лице - се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове, включително когато неговата дейност е под разпореждане на съда, или кандидатът или участникът е преустановил дейността си;

ж/ който е виновен за неизпълнение на задължения по договор за обществена поръчка, доказано от възложителя с влязло в сила съдебно решение;

з/ има задължения по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс към държавата и към община, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията, или има задължения за данъци или вноски за социалното осигуряване съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен.

и/ има наложено административно наказание за наемане на работа на незаконно пребиваващи чужденци през последните 5 години;

й/ който е осъден с влязла в сила присъда за престъпление по чл. 313 от Наказателния кодекс във връзка с провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки
6.2. Изискванията по буква „а”, „г“ и буква „й” по-горе се прилагат, както следва:

1. при събирателно дружество - за лицата по чл. 84, ал. 1 и чл. 89, ал. 1 от Търговския закон;

2. при командитно дружество - за лицата по чл. 105 от Търговския закон, без ограничено отговорните съдружници;

3. при дружество с ограничена отговорност - за лицата по чл. 141, ал. 2 от Търговския закон, а при еднолично дружество с ограничена отговорност - за лицата по чл. 147, ал. 1 от Търговския закон;

4. при акционерно дружество - за овластените лица по чл. 235, ал. 2 от Търговския закон, а при липса на овластяване - за лицата по чл. 235, ал. 1 от Търговския закон;

5. при командитно дружество с акции - за лицата по чл. 244, ал. 4 от Търговския закон;

6. при едноличен търговец - за физическото лице - търговец;

7. във всички останали случаи, включително за чуждестранните лица - за лицата, които представляват кандидата или участника;

8. в случаите по т. 1 - 7 - и за прокуристите, когато има такива; когато чуждестранно лице има повече от един прокурист, декларацията се подава само от прокуриста, в чиято представителна власт е включена територията на Република България.
6.3. За обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 2 и 3, ал. 2, т. 1, т.2а, т. 3 и т. 4 и ал. 5, т. 2 от ЗОП (б. „б”, „в”, „д”, „е”, „ж“, „з” и „и”), когато участникът е юридическо лице, е достатъчно подаване на декларация от едно от лицата, които могат самостоятелно да го представляват.

6.4. Когато участникът предвижда участието на подизпълнители при изпълнение на поръчката, изискванията по т. 2.1. и т. 2.2. по-горе се прилагат и за подизпълнителите.

6.5. При подаване на заявлението за участие или офертата кандидатът или участникът удостоверява липсата на обстоятелствата по т. 2.1. по-горе с декларация.

6.6. При подписване на договора за обществена поръчка участникът, определен за изпълнител, е длъжен да представи документи от съответните компетентни органи за удостоверяване липсата на обстоятелствата по букви „а”, „б”, „в”, „е”, „з”, „и” и „й“.

6.7. Не може да участва в процедура за възлагане на обществена поръчка чуждестранно физическо или юридическо лице, за което в държавата, в която е установено, е налице някое от обстоятелствата по букви „а”, „б”, „в”, „е”, „ж”, „з”, „и” и „й“.

6.8. При подписване на договора за обществена поръчка участникът, определен за изпълнител, е длъжен да представи документи за удостоверяване липсата на обстоятелствата по букви „а”, „б”, „в”, „е”, „з”„и” и „й“, издадени от компетентен орган, или извлечение от съдебен регистър, или еквивалентен документ на съдебен или административен орган от държавата, в която е установен. Когато в съответната чужда държава не се издават документите по букви „е”, „з”, „и” и „й“ или когато те не включват всички случаи по букви „а”, „б”, „в”, „е”, „з”, „и” и „й“, участникът представя клетвена декларация, ако такава декларация има правно значение според закона на държавата, в която е установен.

6.9. Когато клетвената декларация няма правно значение според съответния национален закон, участникът представя официално заявление, направено пред съдебен или административен орган, нотариус или компетентен професионален или търговски орган в държавата, в която той е установен.
6.10. Участниците са длъжни да уведомяват възложителя за всички настъпили промени в обстоятелствата в 7-дневен срок от настъпването им. Възложителят има право по всяко време да проверява заявените от участника данни в представената оферта.
6.11. Ще бъде отстранен от участие в процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка, Участник, за когото e налице някое от следните обстоятелства:


 • Подадената оферта е представена в нарушение на изискванията на чл. 57, ал. 2 от ЗОП.

 • По отношение на участника е налице някое от обстоятелства по чл. 47 ал. 1 и ал. 5 от ЗОП, и посочените от Възложителя в обявлението обстоятелства по чл. 47 ал. 2 от ЗОП.

 • Представената оферта, включително и отделни нейни части в техническото и ценово предложение, не отговаря на предварително обявените в обявлението и в тази документация условия.

 • Не е представен някой от документите, съгласно чл. 56 от ЗОП и изискванията на настоящата документация.

 • По отношение на участника се установи неизпълнение на минималните изисквания за икономическо и финансово състояние, както и технически възможности и квалификация съгласно предварително обявените в обявлението и в тази документация условия.

 • Не е представил документ за закупуване на документация, както и документ за представена гаранция за участие.

 • Гаранцията за участие е представена под формата на банкова гаранция със срок на валидност, по-кратък от срока на валидност на офертата.


7. ГАРАНЦИИ ЗА УЧАСТИЕ И ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ
Всеки участник е длъжен да представи гаранция за участие в процедурата, а определеният изпълнител представя гаранция за изпълнение при подписването на договора.

7.1.Гаранцията за участие в процедурата е в абсолютна сума и е в размер на 42 000.00 лв/четиридесет и две хиляди/.Гаранцията за участие се превежда от участника по банкова сметка на Община Черноочене: СИБАНК - Кърджали IBAN - BG21BUIB - 78973306143003 и Банков код - BIC-BUIBBGSF или се представя безусловна и неотменяема банкова гаранция, издадена от банка в полза на Възложителя със срок на валидност и условия, съгласно приложеният в документацията образец /Приложение №9/. Банковата гаранция или съответния платежен документ, доказващ внасянето на гаранцията, се представят в оригинал при подаването на офертата за участие в настоящата процедура. Гаранцията за участие в процедурата се задържа по реда на чл. 61 от ЗОП и се освобождава, съгласно изискванията на чл.62 от ЗОП.В случай, че гаранцията за участие е банкова, срокът и на валидност трябва да бъде не по-малък от срока на валидност на офертата.7.2. Гаранция за изпълнение на договора е в размер на 1 % от стойността на договора без ДДС. Гаранция за изпълнение на договора се превежда по банкова сметка на Община Черноочене: СИБАНК - Кърджали IBAN - BG21BUIB - 78973306143003 и Банков код - BIC-BUIBBGSF или се представя безусловна и неотменяема банкова гаранция, издадена от банка в полза на Възложителя със срок на валидност и условия, съгласно проекто-договора и приложеният в документацията образец /Приложение №10/.Банковата гаранция следва да задължава неотменяемо, независимо от валидността и действието на Договора, институцията издател, да заплати на възложителя всяка сума максимум до нейния размер, при получаване на надлежно подписано и подпечатано искане за плащане, деклариращо, че участникът не е изпълнил частично или изцяло задълженията си по Договора.Ангажиментът по гаранцията се намалява автоматично със сумата на всяко плащане, извършено по нея по силата на предявен иск.Банковата гаранция или съответния платежен документ, доказващ внасянето на гаранцията, се представят в оригинал към момента на сключване на договора за възлагане на обществената поръчка. При внасяне на гаранция, в платежното нареждане изрично се посочва наименованието на процедурата, за която се внася. Гаранцията за изпълнение се задържа в случаите, предвидени в проекта на договор за възлагане на обществената поръчка. Възложителят освобождава гаранциите, без да дължи лихви за периода, през който средствата законно са престояли при него. Банковите разходи по откриването на гаранцията са за сметка на участника. Той трябва да предвиди и заплати своите такси по откриване и обслужване на гаранцията така, че размерът на получената от Възложителя гаранция да не бъде по-малък от определения в настоящата процедура. Гаранцията за изпълнение се освобождава в срок до 30 календарни дни след: изтичане срока на договора /след изчерпване предмета на поръчката и подписване на съответните приемателни протоколи/.
Раздел ІІІ: Минимални изисквания за икономическо и финансово състояние на участниците, технически възможности и квалификация.

1. МИНИМАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИКОНОМИЧЕСКО И ФИНАНСОВО СЪСТОЯНИЕ:
1.1. Участникът в процедурата трябва да отговаря на минимални изисквания за икономическо и финансово състояние, както следва:
1.1.1. Участникът да е реализирал сумарно за последните 3 (три) приключили финансови години (2010, 2011 и 2012), в зависимост от датата, на която е учреден или е започнал дейността си, общ оборот в размер не по-малко от 4 100 000 лв. (четири милиона и сто хиляди) лева без ДДС и общ оборот от строителство, равен или над 4 000 000 лв. (четири милиона) лева.
Изпълнението на това минимално изискване се доказва от участниците с Декларация по образец – Приложение 13 по член 50 ал.1 т.3 от ЗОП за общия оборот и за оборота от строителство, за последните три приключили финансови години, в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си и се удостоверява със заверени от участника копия на следните съставни части на годишните финансови отчети за последните 3 (три) приключили финансови години /2010,2011 и 2012/, в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си, оформени съгласно Закона за счетоводството и приложимите нормативни актове, а именно: заверено копие на балансите за последните 3 (три) приключили финансови години /2010,2011 и 2012/; заверено копие на отчетите за приходите и разходите за последните 3 (три) приключили финансови години /2010,2011 и 2012/ или представяне на ЕИК (в случаите, когато същите са надлежно публикувани в Търговския регистър към Агенция по вписванията). В случай, че участникът е чуждестранно лице, то представя отчети за приходите и разходите когато публикуването им се изисква от законодателството на държавата, в която е установен, а когато не е регламентирано съставянето на такива, тогава същият представя еквивалентен документ, съставен съобразно законодателството на страната, в която е установен, както и справка за общия оборот и за оборота от строителство. При липса на предвидена правна регламентация и несъставяне на еквивалент, възложителят приема съгласно чл.50, ал.2 от ЗОП участникът да представи информация за общия оборот и за оборота от строителство и декларация за верността на посочените от него обстоятелства.

В случай, че към момента на подаване на офертата участникът няма изготвени горецитираните съставни части на годишните финансови отчети за 2012 г., то същият представя справка за приходите и за приходите от строителство, подписана от участника/или представляващия го/ и главния счетоводител.
1.1.2. Участникът следва да притежава сключена валидна към датата, определена в Обявлението за обществена поръчка като краен срок за подаване на офертите, застраховка за професионална отговорност на Участниците в строителството съгласно чл. 171 ал.1 от ЗУТ или еквивалентен документ на стойност, покриваща минималната застрахователна сума вида строеж, съответстващ на предмета на настоящата поръчка.

Обстоятелството се удостоверява с копие от валидна застрахователна полица на стойност, покриваща минималната застрахователна сума вида строеж, съответстващ на предмета на настоящата поръчка, или еквивалентен документ. Към копието се прилага в свободен текст Декларация от участника, че в случай, че по време на действие на договора застраховката изтече, то действието и ще бъде подновено със срок не по – малък от срока на строителството и договора.

* При участие на обединения, които не са юридически лица, критериите за подбор се прилагат към обединението участник, а не към всяко от лицата, включени в него, с изключение на съответна регистрация, представяне на сертификат или друго условие, необходимо за изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на нормативен или административен акт и съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението.Когато участника в процедурата предвижда участието на подизпълнители, изискванията по настоящия раздел се прилагат по отношение на тях, съобразно вида и дела на тяхното участие.
2. МИНИМАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ТЕХНИЧЕСКИ ВЪЗМОЖНОСТИ И КВАЛИФИКАЦИЯ:
2.1. Участник в процедурата трябва да отговаря на минимални изисквания за технически възможности и квалификация, както следва:
2.1.1. Участникът следва да има изпълнени успешно в рамките на последните 5/пет/ години, считано от датата определена като крайна за получаване на офертите, договор/и/ за строителство на обекти с предмет, сходен* с предмета на поръчката, с общ обем не по-малко от 60 000 кв.м. (шестдесет хиляди).

*Под общ обем не по-малко от 60000 кв.м. (шестдесет хиляди) от строителство на обекти с предмет, сходен с предмета на поръчката, се разбира – СМР по полагане на пътна основа, ново асфалтиране, ремонт и рехабилитация, поддръжка и отстраняване на дупки по пътища.

Когато е предвидено участие на подизпълнители, изискването се прилага по отношение на тях, съобразно вида и дела на участието им. Когато участникът е обединение изискването е общо за обединението.Списък на основните договори, изпълнени през последните 5 (пет) години до датата на подаване на офертата (в зависимост от датата, на която участникът е започнал дейността си), придружен от препоръка/и (референция) за добро изпълнение. В препоръката/ите задължително се посочва наименованието на възложителя, общата стойност на договора, датата и мястото на строителството, както и дали изпълнението е професионално и в съответствие с нормативните изисквания, адрес и телефон за контакт с подписалия препоръката.

2.1.2. Участникът следва да има въведена интегрирана система за управление на качеството, здравословни и безопасни условия на труд и опазване на околната среда, съгласно съответните системи: ISO 9001:2008 за внедрена система за управление на качество с обхват на дейностите “строително-монтажни работи” или еквивалентен или да представи доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството; ISO 14001:2004 за внедрена система за управление на околната среда с обхват на дейностите “строително-монтажни работи” или еквивалентен или да представи доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на опазването на околната среда. В случай на участие на обединение/консорциум, който не е регистриран като самостоятелно юридическо лице, както и в случаите, когато се ползва подизпълнител, сертификатите се представят за всеки един от членовете на обединението/консорциума, респективно подизпълнителите, които са пряко ангажирани със строително-монтажните работи.

Изпълнението на изискването се доказва със сертификат за въведена система на управление на качеството ISO 9001:2008 или еквивалентен – представя се заверено от участника копие. Съгласно чл. 53, ал. 4 от ЗОП, Възложителят може да приема и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството, с обхват отговарящ на предмета на поръчката; Сертификат за въведена система за управление на околната среда ISO 14001:2004 или еквивалентен – представя се заверено от участника копие. Съгласно чл. 53, ал. 4 от ЗОП, Възложителят може да приема и други доказателства за еквивалентни мерки за опазване на околната среда, с обхват отговарящ на предмета на поръчката;

2.1.3. Участникът трябва да разполага със следните експерти:

 • Ръководител на екипа - висше образование в областта на промишленото и гражданското строителство, пътното строителство или еквивалентно; минимум 5 (пет) години професионален опит в областта на пътното строителство.;

 • Технически ръководител - дипломиран строителен инженер или строителен техник, отговарящ на условията на чл. 163а от ЗУТ, минимум 5 години стаж като строителен инженер или строителен техник и минимум 2 години опит на позиция ръководител на строеж;

 • Специалист – контрол на качеството лице, с висше или средно техническо образование, което притежава удостоверение/сертификат за вътрешен одитор по качество или еквивалентно;

 • Специалист по здравословни и безопасни условия на труд - лице, притежаващо удостоверение (сертификат) за завършен курс за длъжностно лице по здраве и безопасност, минимум 2 години стаж на тази позиция;

Участникът трябва да докаже, че разполага с необходимите специалисти за предоставяне на всички услуги и работи, нужни за качественото изпълнение на поръчката. Предлаганият ключов персонал от участника трябва да има изискуемия опит, изрично посочен от възложителя в документацията и обявлението. Представят се: Автобиография във формат по образец и документи, удостоверяващи обстоятелствата в нея (официални документи, удостоверяващи образованието, професионалната квалификация и стажа на лицата, отговарящи за изпълнението на поръчката, с приложени заверени копия на дипломи за завършено образование, удостоверения за вписване в професионалните регистри, сертификати, трудови или осигурителни книжки), както и Декларация за разположение на експерт.

2.1.4. Участникът трябва да разполага с необходимото строително оборудване, транспортни средства и механизация за изпълнение на дейностите от предмета на поръчката, както следва:

Багер – 1 брой;

Товарачна машина тип фадрома – 1 брой;

Комбиниран багер – 1 брой;

Валяк – 1 брой;

Автогрейдер – 1 брой;

Товарен автомобил тип самосвал – 2 броя;

Товарен автомобил тип бордови – 1 брой;В случай, че участникът е обединение, което не е юридическо лице, изискванията по-горе трябва да бъдат изпълнени в съответствие с чл. 25, ал. 8 от ЗОП, а при участие на подизпълнители изискването се прилага съобразно вида и дела на участието им.

Обстоятелството се удостоверява със Справка декларация по образец на строителните машини и техническото оборудване за изпълнение на обществената поръчка и на техническото оборудване за изпитване и изследване, с което ще се осигурява контрол на качеството на изпълнените строителни и монтажни работи. Списъкът съдържа наименование на машината или оборудването, технически характеристики, свързани с тяхната производителност и основание за ползване от участника, придружен от копие на документи, удостоверяващи основанието за ползване от участника (собственост, наем, лизинг, предварителен договор, друго основание за официален ангажимент за срока на изпълнение на поръчката, конкретизирано от участника). В случай, че участник използва ресурсите на други физически или юридически лица при изпълнение на поръчката, същият следва да докаже, че ще има на свое разположение тези ресурси.

Участниците може да предлагат в справката декларация на строителните машини и техническото оборудване за изпълнение на обществената поръчка и на техническото оборудване за изпитване и изследване и други стр.машини и техн.оборудване, така че да бъдат подсигурени всички дейности – по преценка на изпълнителя, съгласно представеното техническо предложение обвързано с визуализирания строителен график за изпълнение на поръчката.
2.1.5. Лицето, което ще участва пряко в изпълнението на строителството, трябва да е вписано в Централния професионален регистър на строителя и да има издадено удостоверение от Камарата на строителите за изпълнение на строежи втора група трета категория, предмет на настоящата обществена поръчка. В случай, че участникът е чужд.лице – представя се еквивалентен документ, допускащ съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен и осъществява дейността си извършване на строителните работи обект на настоящата обществена поръчка, в заверено копие, придружен с превод на български език. Когато участникът е обединение или е предвидил участие на подизпълнители, това изискване се отнася само за този/тези член/ове на обединението, съответно подизпълнител, който ще поеме извършването на строителството.

Обстоятелството се удостоверява със заверено копие на валидно Удостоверение от КСБ или декларация, посочваща ЕИК и точно наименование на юридическото лице, от лицето за вписване в Централния Професионален Регистър на Строителя за изпълнение на СМР от Правилника за реда за вписване и водене на ЦПРС или за чуждестранни лица съответен еквивалентен документ или декларация от компетентните органи съгласно националния му закон за вписването на лицето в съответен професионален регистър на държавата, в която е установен, допускащ съгласно законодателството на държавата, в която лицето е установено и осъществява дейността си извършване на строителните работи обект на настоящата обществена поръчка, придружен с превод на български език. В случай, че чуждестранният участник не е вписан в ЦПРС към датата на подаване на офертата си или не притежава аналогичен документ, същият прилага декларация (свободен текст), че се е запознал с условията за вписване в ЦПРС, отговаря на тях и ако бъде определен за изпълнител се задължава в 30-дневен срок от получаване на решението за определянето му на изпълнител да представи изискваните по тази точка документи, удостоверяващи вписването му в ЦПРС.
* При участие на обединения, които не са юридически лица, критериите за подбор се прилагат към обединението участник, а не към всяко от лицата, включени в него, с изключение на съответна регистрация, представяне на сертификат или друго условие, необходимо за изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на нормативен или административен акт и съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението.

Когато участника в процедурата предвижда участието на подизпълнители, изискванията по настоящия раздел се прилагат по отношение на тях, съобразно вида и дела на тяхното участие.
3. Участникът може да използва ресурсите на едно или повече други физически или юридически лица (трето лице) при изпълнение на поръчката, при условие че докаже, че ще има на свое разположение тези ресурси.

Раздел ІV: Изисквания при изготвяне и представяне на офертата. Общо съдържание на офертата и на документите към нея.
1. Срок на валидност на офертите

1.1. Срокът на валидност на офертите трябва да е не по-малко от 180 (сто и осемдесет) календарни дни включително, считано от крайния срок за получаване на офертите.

1.2. Възложителят може да поиска от класираните участници да удължат срока на валидност на своите оферти до сключване на договор.

1.3. Участник ще бъде отстранен от участие в настоящата процедура, ако представи оферта с по - кратък срок на валидност и/или откаже да го удължи, при последващо поискване от страна на Възложителя.
2. Изчисляване на срокове

2.1. Сроковете, посочени в настоящата документация за възлагане на обществена поръчка се изчисляват, както следва:

 • когато срокът е посочен като определен час на дата, той изтича в посочения час.

 • когато срокът е посочен в дни, той изтича в края на последния ден на посочения период:

 • когато последният ден от един срок съвпада с официален празник или почивен ден, на който трябва да се извърши конкретно действие, счита се че срокът изтича в края на първия работен ден, следващ съответния почивен ден или официален празник.

2.2. Сроковете, посочени в настоящата документация, са в календарни дни, респективно календарни месеци. Когато срокът е определен в работни дни, това е изрично указано след посочването на съответния срок.
3. Изисквания при изготвяне и представяне на офертата

3.1. Всяка оферта трябва да се изготви и представи в 1 (един) оригинал.

3.2. Страниците на всеки един от документите, които са включени в плик № 1 с надпис „Документи за подбор“, в плик № 2 с надпис „Предложение за изпълнение на поръчката“ и в плик № 3 с надпис „Предлагана цена“, трябва да бъдат последователно номерирани.

3.3. Когато участникът в процедура е чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, офертата се подава на български език, документът по чл. 56 ал. 1, т. 1 от ЗОП се представя в официален превод, а документите по чл. 56 ал. 1, т. 4, 5, 6 и 11, които са на чужд език, се представят и в превод. Ако участникът е обединение, документите се представят от всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението

3.4. Всяка подадена от участника оферта в запечатан общ непрозрачен плик трябва да съдържа три отделни запечатани непрозрачни и надписани плика, както следва:

3.4.1. Плик № 1 с надпис „Документи за подбор“, в който се поставят документите, изисквани от възложителя съгласно чл. 56, ал. 1, т. 1–6, 8, 11–14, отнасящи се до критериите за подбор на участниците;

3.4.2. Плик № 2 с надпис „Предложение за изпълнение на поръчката“, в който се поставят документите, свързани с изпълнението на поръчката, съобразно избрания от възложителя критерий и посочените в документацията изисквания;

3.4.3. Плик № 3 с надпис „Предлагана цена“, който съдържа ценовото предложение на участника съгласно образец към документацията.

3.4.4. При изготвяне на офертата всички документи от всеки един от отделните пликове от офертата се сканират последователно в общ файл в PDF формат (поотделно за всеки един плик) и се представят и на електронен носител, който се поставя в съответния плик.

3.5. Документите, подредени съобразно посочените по-горе изисквания, се запечатват в трите непрозрачни плика, които се надписват в долния ляв ъгъл: „плик № 1", „плик № 2" и „плик № 3” и съответно наименованието на участника. Трите плика („плик № 1", „плик № 2" и „плик № 3”) се запечатват първо поотделно, а след това в един общ непрозрачен плик/кутия/кашон.

3.6. Общият непрозрачен плик се надписва както следва :


ДО

ОБЩИНА ЧЕРНООЧЕНЕ

с. Черноочене, ул. "Шеста" № 9Оферта

за участие в открита процедура с предмет :

Избор на изпълнител за извършване на СМР по проект „Рехабилитация на път KRZ1436- с. Комунига – с. Женда - яз. Боровица - с. Безводно от км. 0+000 до км. 25+00 в община Черноочене, обл. Кърджали“наименование на участника……………………………..,

адрес за кореспонденция………………………………….

телефон, факс и електронен адрес……………………….3.7. Върху пликовете не се поставят никакви други обозначения и не се полагат никакви други фирмени знаци.

3.8. Участник, чиято оферта и документите в нея не отговарят на изискванията на чл. 57 ал. 1 и ал. 2 от ЗОП се отстранява от участие в процедурата по възлагане на настоящата обществена поръчка.
4. Съдържание на плик № 1 с надпис „Документи за подбор“

4.1. Начален документ на оферта за изпълнение на предмета на общ.поръчка – Приложение № 1

4.2. Подробен списък, изброяващ документите, поставени в офертата, подписан от участника;

4.3.Документ, подписан от всички участници в обединението /Нот. заверено пълномощно/определящ лицето, което е упълномощено да представлява участника в настоящата процедура. Този документ се представя, когато лицето, представляващо участника, не е законен представител на участника, съгласно официалните документи за регистрация на участника.

4.4. Административни сведения за участника - Приложение № 2

4.5. Копие от документ за регистрация или ЕИК съгласно чл. 23 от ЗТР /Когато не е представен ЕИК съгласно чл. 23 от ЗТР, участниците - юр.лица или ЕТ, прилагат към своите оферти и удостоверения за актуално състояние. Чуждестраните юридически лица прилагат в официален превод еквивалентен документ на съдебен или административен орган от държавата, в която са установени, но с представянето му не отпада задължението за представяне на документа за регистрация, също в официален превод/, когато участникът е юр.идическо лице или ЕТ; копие от документа за самоличност, когато участникът е физическо лице;

Ако участникът е обединение, документите се представят от всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението.4.6. Декларация за запознаване с мястото на изпълнението и условията на откритата процедура и с инвестиционния проект - Приложение № 3

4.7. Декларация по чл. 47, ал. 1, т. 2 и т. 3, ал. 2, т. 1, т. 2а (предл.първо), т. 3 и т. 4 и ал. 5, т. 2 от ЗОП - Приложение № 4

4.8. Декларация по чл. 47, ал. 1, т. 1, б. “а“-„д“, ал. 2, т. 5 и ал. 5, т. 1 от ЗОП - Приложение № 5

4.9. Декларация за ползване на подизпълнител/и, с посoчване на вида и обема на работите, които ще изпълнява/т, както и дела на участието му/им- Приложение № 6

4.10. Декларация за съгласие от подизпълнител (попълва се при наличие на такъв) - Приложение № 7 с приложени документи от подизпълнителя съгласно чл. 56 ал. 1 т. 1, 4, 5, 6 и 11 от ЗОП

4.11. Декларация по чл. 56, ал. 1 т. 11 от ЗОП - Приложение № 8

4.12. Споразумение за създаване на обединение за участие в обществената поръчка с нотариална заверка на подписите (представя се в случаите, когато участникът е обединение/консорциум);

4.13 Документ за внесена гаранция за участие (оригинал на платежно нареждане или банкова гаранция) - Приложение № 9

4.14. Доказателства за изпълнение на изискванията за икономическо и финансово състояние ва участника, съгласно условията на чл. 50 от ЗОП, обявлението и документацията за настоящата поръчка:

4.14.1. Декларация по образец – Приложение №13 по член 50 ал.1 т.3 от ЗОП за общия оборот и за оборота от строителство, за последните три приключили финансови години, в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си и заверени от участника копия на следните съставни части на годишните финансови отчети за последните 3 (три) приключили финансови години /2010,2011 и 2012/, в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си, оформени съгласно Закона за счетоводството и приложимите нормативни актове, а именно: заверено копие на балансите за последните 3 (три) приключили финансови години /2010,2011 и 2012/; заверено копие на отчетите за приходите и разходите за последните 3 (три) приключили финансови години /2010,2011 и 2012/ или представяне на ЕИК (в случаите, когато същите са надлежно публикувани в Търговския регистър към Агенция по вписванията). В случай, че участникът е чуждестранно лице, то представя отчети за приходите и разходите когато публикуването им се изисква от законодателството на държавата, в която е установен, а когато не е регламентирано съставянето на такива, тогава същият представя еквивалентен документ, съставен съобразно законодателството на страната, в която е установен, както и справка за общия оборот и за оборота от строителство. При липса на предвидена правна регламентация и несъставяне на еквивалент, възложителят приема съгласно чл.50, ал.2 от ЗОП участникът да представи информация за общия оборот и за оборота от строителство и декларация за верността на посочените от него обстоятелства.

В случай, че към момента на подаване на офертата участникът няма изготвени горецитираните съставни части на годишните финансови отчети за 2012 г., то същият представя справка за приходите и за приходите от строителство, подписана от участника/или представляващия го/ и главния счетоводител.


4.14.2. Копие на валидна „Застраховка за професионална отговорност на участниците в строителството” по чл. 171 от ЗУТ, съответстваща на групата и категорията на строежа, обект на поръчката, за лица регистрирани на територията на РБългария или еквивалентна за чуждестранни лица, в съответствие със законодателството на държавата в която са установени

Забележка: За участник, установен / регистриран в Република България, застраховката за професионална отговорност следва да бъде съгласно чл.171, ал.1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ).

За участник, установен/ регистриран извън Република България застраховката за професионална отговорност следва да бъде еквивалента на тази по чл. 171, ал. 1 от ЗУТ, направена съгласно законодателството на държавата, където е установен / регистриран участника.

4.14.3. Декларация от участника в свободен текст, че в случай, че по време на действие на договора застраховката изтече, то действието и ще бъде подновено със срок не по – малък от срока на строителството и договора.

4.15. Доказателства за техническите възможности и/или квалификация на участника, съгласно чл. 51 от ЗОП, обявлението и документацията за настоящата поръчка:

4.15.1. Справка по член 51, ал.1, т.2 от ЗОП - списък (съгласно образец Приложение № 14) за изпълнени договори, сходни с предмета на поръчката, през последните 5/пет/ години, считано от датата определена като крайна за получаване на офертите. Списъкът съдържа обект (предмет), възложител, стойност, дата на сключване и период на изпълнение на договора;

4.15.2. Референция/и (препоръка/и) за добро изпълнение съгл. Раздел ІІІ т. 2.1.1. Референцията/ите трябва да включват информация за възложителите, предмета на договора и обема на изпълнените работи, периода на изпълнение, процентът изпълнен от Участника (когато същият не е изпълнил поръчката самостоятелно), както и това дали обектът е изпълнен професионално и в съответствие с нормативните изисквания.

4.15.3. Заверено копие на валидно Удостоверение от КСБ или декларация, посочваща ЕИК и точно наименование на юридическото лице, от участника за вписване в Централния Професионален Регистър на Строителя за изпълнение на СМР от Правилника за реда за вписване и водене на ЦПРС или за чуждестранни лица съответен еквивалентен документ или декларация от компетентните органи съгласно националния му закон за вписването на лицето в съответен професионален регистър на държавата, в която е установен, допускащ съгласно законодателството на държавата, в която лицето е установено и осъществява дейността си извършване на строителните работи обект на настоящата обществена поръчка, придружен с превод на български език. В случай, че чуждестранният участник не е вписан в ЦПРС към датата на подаване на офертата си или не притежава аналогичен документ, същият прилага декларация (свободен текст), че се е запознал с условията за вписване в ЦПРС, отговаря на тях и ако бъде определен за изпълнител се задължава в 30-дневен срок от получаване на решението за определянето му на изпълнител да представи изискваните по тази точка документи, удостоверяващи вписването му в ЦПРС.

4.15.4. Валиден сертификат ISO 9001:2008 за внедрена система за упр-е на качество с обхват на дейностите “СМР” или еквивалентен или доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството. Валиден сертификат ISO 14001:2004 за внедрена система за управление на околната среда с обхват на дейностите “СМР” или еквивалентен или доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на опазването на околната среда.Сертификатите трябва да са издадени от независими лица, които са акредитирани по съответната серия европейски стандарти от Изпълнителна агенция "Българска служба за акредитация" или от друг национален орган за акредитация, който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за акредитация, за съответната област или да отговарят на изискванията за признаване съгласно чл. 5а, ал. 2 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието.

4.15.5. Справка декларация за инженерно-техническия екип по образец – Приложение № 15, придружени от професионални биографии на експертите, дипломи, сертификати, удостоверения или други документи, удостоверяващи необходимата квалификация и документи доказващи специфичен опит. Всяко лице, чиито копия от дипломи, трудова/осигурителна книжка или други документи, съдържащи лични данни, са приложени към офертата подписва декларация за съгласие за предоставяне на лични данни, както и декларация за разположение за изпълнение на поръчката. Участниците представят и декларация, за това че се задължават да поемат на свой риск осигуряването на изискващите се по българското законодателство визи, разрешения за пребиваване и разрешения за работа на работниците и служители, които ще участват в изпълнението на обществената поръчка за лицата, установени в страни, с които РБългария има визов режим.

Участниците може да предлагат в справката декларация за инженерно-техническия екип и други водещи специалисти, така че да бъдат подсигурени с техническо ръководство всички проектни части – по преценка на изпълнителя, съгласно представеното техническо предложение обвързано с визуализирания строителен график за изпълнение на поръчката.4.15.6. Справка декларация по образец – Приложение № 16 на строителните машини и техническото оборудване за изпълнение на обществената поръчка и на техническото оборудване за изпитване и изследване, с което ще се осигурява контрол на качеството на изпълнените строителни и монтажни работи. Списъкът съдържа наименование на машината или оборудването, технически характеристики, свързани с тяхната производителност и основание за ползване от участника, придружен от копие на документи, удостоверяващи основанието за ползване от участника (собственост, наем, лизинг, предварителен договор, друго основание за официален ангажимент за срока на изпълнение на поръчката, конкретизирано от участника). В случай, че участник използва ресурсите на други физически или юридически лица при изпълнение на поръчката, същият следва да докаже, че ще има на свое разположение тези ресурси.

Участниците може да предлагат в справката декларация на строителните машини и техническото оборудване за изпълнение на обществената поръчка и на техническото оборудване за изпитване и изследване и други стр.машини и техн.оборудване, така че да бъдат подсигурени всички дейности – по преценка на изпълнителя, съгласно представеното техническо предложение обвързано с визуализирания строителен график за изпълнение на поръчката.4.16. Декларация (по образец съгласно Приложение № 18) за приемане условията на проекто-договора съгласно чл.56 ал.1 т.12 от ЗОП;

с. 1 с. 2 ... с. 5 с. 6

скачать файл