Докладназаписк а от Петър Андреев Киров кмет на община Елхово


с. 1
ДО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ГРАД ЕЛХОВО


Д О К Л А Д Н А З А П И С К А
От
Петър Андреев Киров - кмет на община Елхово

ОТНОСНО : Кандидатстване с проект „Канализация на улица „Кара Кольо” и улица „Марица” в град Елхово” пред Предприятието за управление на дейностите за опазване на околната среда.


Уважаеми дами и господа общински съветници,
Община Елхово разработва проект „Канализация на улица „Кара Кольо” и улица „Марица” в град Елхово” пред Предприятието за управление на дейностите за опазване на околната среда.

Посочените обекти в обхвата на проектното предложение са единствените улици в града, които нямат изградена канализационна мрежа. Към настоящият момент кандидатстването с този проект е реална възможност за финансиране на посочените обекти.

При кандидатсване за отпускане на безвъзмездна финансова помощ пред Предприятието за управление на дейностите за опазване на околната среда е необходимо решение на общинския съвет за кандидатстване за финансиране на проекта от ПУДООС и становище за приоритетност на обекта.

Част от средствата, които се предоставят от ПУДООС, като безвъзмездна помощ са насочени към изграждане на канализационни мрежи и съоръжения в населените места. Допустими разходи по настоящото предложение са преки разходи /СМР/ за изграждане на обекта /без разходи за проектиране, авторски и строителен надзор/. Финансовата помощ за одобрени проекти е в размер на 100% от общите допустими разходи по проект.

Проектът предвижда изграждане на канализационна мрежа на ул.”Кара Кольо” в частта и от ул. „П.Р.Славейков” до ул.”Ал.Стамболийски”- 250м и от ул. „13ти март” до ул.”Иван Тенев”- 220м и канализация на ул.”Марица” в участъка от ул.”Търговска” до ул. „Ангел Вълев”.

Безвъзмездната финансова помощ, за която ще кандидатства Общината е в размер на 239 000 лева.

Посочените обекти са част от Стратегическите приоритети, цели и мерки на Общинския план за развитие за периода 2007 - 2013 година.

Във връзка с гореизложеното предлагам на Общински съвет - Елхово да вземе следнитеР Е Ш Е Н И Я :
1.На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, във връзка с изискванията при кандидатстване пред Предприятието за управление на дейностите за опазване на околната среда, Общински съвет – Елхово дава своето съгласие, Община Елхово, област Ямбол да кандидатства за финансиране на проект за изграждане канализация на улица „Кара Кольо” и улица „Марица” в град Елхово .
2.Дейностите в горепосочения проект съответстват на приоритетите, целите и мерките на Общинския план за развитие за периода 2007 – 2013 година.
3.Упълномощава кмета на Община Елхово да извърши всички последващи действия.
ПЕТЪР КИРОВ

Кмет на община Елхово

Изготвил :Даниела Минкова-гл.експерт
Съгласувал:

Даниела Трендафилова-ст.юристконсулт
с. 1

скачать файл