Доклад за резултатите от извършен одит на финансовото управление


с. 1


РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

СМЕТНА ПАЛАТА

ДОКЛАД

за резултатите от извършен одит на финансовото управление на Община Видин, за периода от 01.01.2008 г. до 31.12.2009 г.

I. ВЪВЕДЕНИЕ

Въз основа на Програмата за одитната дейност на Сметната палата за 2010 г. и в изпълнение на заповеди с №№ ОД-3-004 от 25.01.2010 г. и ОД-3-007 от 19.04.2010 г., издадени от Георги Марков, директор на Териториално поделение на Сметната палата – Видин, е извършен одит на финансовото управление на Община Видин, който обхвана периода от 01.01.2008 г. до 31.12.2009 г.

В резултат от извършения одит е съставен одитен доклад № 0030500410 приет с решение № 243/14.10.2010 г. на Сметната палата.

Извършеният одит обхвана проверки на планирането и изпълнението на приходите и разходите на общинския бюджет, спазването на изискванията за възлагане на обществени поръчки и на управленските решения, свързани с управлението на нежилищни имоти – общинска собственост и с разпореждането с недвижими имоти частна общинска собственост.

При одита не са обект на изследване следните области: отчитането на бюджетните и другите публични средства през 2008 г., тъй като те са били обект на проверка при одита и заверката на годишния финансов отчет към 31.12.2008 г.; отчитането на бюджетните и другите публични средства през 2009 г. и организацията и функционирането на счетоводната система, тъй като те ще бъдат обект на проверка при одита и заверката на годишния финансов отчет на общината към 31.12.2009 г.

Целите на одита са да се оцени законосъобразността на управлението на бюджетните и другите публични средства и дейности; на управлението, разпореждането и отчитането на недвижими имоти общинска собственост; да се оцени адекватността и ефективността на прилаганите контролни дейности при управлението на бюджетния процес, при възлагането на обществени поръчки и при управлението и разпореждането с общинско имущество.

За одитираният период кмет на общината е инж. Румен Ангелов Видов, който съгласно чл. 6, ал. 1 от Закона за финансовото управление и контрол в публичния сектор /ЗФУКПС/ носи управленската отговорност.

В състава на Община Видин през 2008 г. са функционирали общо 27 второстепенни разпоредители с бюджетни кредити от сферата на образованието, социалните услуги, културата, здравеопазването, три общински предприятия и кметство Дунавци.

С решения на Общинския съвет - Видин са закрити пет учебни заведения, в резултат на което второстепенните разпоредители с бюджетни кредити през 2009 г. са 22.

От органите на Сметната палата е извършван одит на изпълнението на ефективността и ефикасността при извършването на капиталови разходи в Община Видин за периода от 01.01.2007 г. до 30.06.2008 г. При осъществения последващ контрол за изпълнение на препоръките е установено, че дадените четири препоръки са изпълнени.

Звеното за вътрешен одит е извършило одити свързани с управлението и разпореждането с недвижима общинска собственост, с възлагането на обществени поръчки, с назначаването и освобождаването на служители по трудови и служебни правоотношения и изплащане на трудови възнаграждения, изплащане на командировъчни разходи и други.

Дадени са общо 118 препоръки. При извършения последващ контрол за изпълнението на дадените препоръки е установено, че са изпълнени 59 препоръки.

В законоустановения срок по чл. 39, ал. 3 от Закона за Сметната палата по одитния доклад е постъпило становище от кмета на Община Видин, в което не се съдържат възражения по констатациите и оценките от одитния доклад. По постъпилото становище е изготвено заключение по чл. 39, ал. 5 от ЗСП, с което не са приети възраженията на ръководителя на одитирания обект.

II. ОСНОВНИ КОНСТАТАЦИИ И ИЗВОДИ ОТ ИЗВЪРШЕНИЯ ОДИТ

І. Анализ и оценка на планирането и изпълнението на приходите и разходите на общинския бюджет за периода от 01.01.2008 г. до 31.12.2009 г., както и на управленските решения, свързани с тези дейности

Процесът по съставяне на бюджета на Община Видин за 2008 г. и 2009 г. е организиран и проведен в съответствие с приетата от Общинския съвет Наредба за условията и реда за съставяне, изпълнение и отчитане на общинския бюджет, с която са определени условията и реда за съставяне, приемане, изпълнение, контрол и отчитане на бюджета на общината и извънбюджетните сметки, както и взаимоотношенията с централните ведомства, второстепенните разпоредители с бюджетни кредити, други общини, финансови институции и местната общественост.

Бюджетът на общината за 2008 г. и 2009 г. е разработен в съответствие с: определените със Закона за държавния бюджет на Република България за 2008 г. и 2009 г. размери на взаимоотношенията с централния бюджет и бюджетите на общината; разпоредбите за изпълнение на държавните бюджети, основните насоки, дадени с писма на Министерство на финансите; остойностените отделни видове услуги за дейностите общинска отговорност; прилагането на единните разходни стандарти за делегираните държавни дейности.

Окончателно приетите бюджети са съответно 34 350 430 лв. за 2008 г. и


35 040 091 лв. - за 2009 г.

В нарушение на Закона за общинските бюджети кметът на общината не е определил със заповед правата и отговорностите на второстепенните разпоредителите с бюджетни кредити1.

Изпълнението на бюджета на общината за 2008г. е 29 563 455 лв., а за 2009 г. е 28 438 805 лв.. Спрямо окончателно утвърдения бюджет е отчетено неизпълнение с 14 % през 2008 г. и 19 % през 2009 г.

В съответствие със Закона за устройство на държавния бюджет /ЗУДБ/, Закона за държавния бюджет на Република България за 2008 г. и 2009 г. са извършени 60 промени на взаимоотношенията между централния бюджет и бюджета на общината през 2008 г. и


48 - през 2009 г.

С най-ниско изпълнение по приходната част на бюджета са постъпленията от продажба на нефинансови активи. Изпълнението спрямо първоначално приетия план е 11 % през 2008 г. и 12 % през 2009 г. Неизпълнението е в резултат на заложените завишени размери на приходите от продажби без да е извършено анализиране и проучване на пазара на недвижими имоти.

През одитираният период се наблюдава нарастване на дължимите такси битови отпадъци, които към 31.12.2008г. са в размер на 1 959 736 лв., а към 31.12.2009 г. -
2 524 981 лв.

Нарастване на недоборите се наблюдава и при данък сгради и данък моторни превозни средства. Дължимият към 31.12.2009 г. данък сгради е в размер на 793 155 лв., а данък моторни превозни средства – 681 215 лв.2

Несъбраните такси за детски градини и детски ясли към 31.12.2008 г. са 9 % от начислените, а към 31.12.2009 г. - 10 %.

По отношение нередовните платци на данъци и такси от общинското ръководство са предприети следните действия: изпратени са покани, съставени са актове за административно нарушение и наказателни постановления, както и предадени преписки с искане за принудително изпълнение от Агенцията за държавни вземания.

Касово отчетените разходи по бюджета на общината са 29 563 455 лв. за 2008 г. и 28 438 805 лв. за 2009 г.

Изпълнението на разходите спрямо утвърдените е 86 % през 2008 г. и 81 % през


2009 г.

В Община Видин през одитирания период в края на бюджетните години се наблюдават значителни по размер просрочени задължения, които към 31.12.2008 г. са 4 170 393 лв., а към 31.12.2009 г. нарастват на 4 805 255 лв.

Поети са задължения над размера на постъпленията по бюджета.3

През одитираният период общинският съвет е приел Поименния списък на капиталовите разходи на Община Видин.

Отчетеното изпълнение на капиталовите разходи за 2008 г. е 42 на сто от уточнения план, а за 2009 г. е 44 на сто. Значителното неизпълнение е от планираното финансиране с източник собствените средства на общината, което за 2008 г. е изпълнено 24.95 %, а за
2009 г. - 33.18 %.

Осъществяваният предварителен контрол за законосъобразност е частичен. Не е обхванал всички поети задължения и извършени разходи.При изпълнение на бюджета е допуснато нарушение на Закона за общинските бюджети, като са извършени разходи над размера на постъпленията. Възникнали са финансови рискове свързани със значителни по размер просрочени задължения и рискове свързани с непостъпването на приходи от данъци и такси. Липсват правила и процедури за осъществяване на контрол и мониторинг върху целия бюджетен процес.
ІІ. Спазване на изискванията за възлагане на обществени поръчки

Оценката на действията по възлагане на обществени поръчки в Община Видин за


2008 г. е направена на база действащата през 2008 г. редакция на ЗОП и на НВМОП, а оценката за 2009 г. се основана на редакцията на ЗОП и НВМОП, в сила от 01.01.2009 г.

 1. Вътрешна организация на процеса по възлагане на обществени поръчки в Община Видин

През одитирания период /2008-2009 г./ възлагането на обществените поръчки в Община Видин не е предхождано от планиране на същите на база утвърдените бюджетни кредити по съответните разходни параграфи.4

През 2008 г. не са съществували специални правила относно възлагането на обществени поръчки в Община Видин. Не е събирана и обработвана предварителна информация от различните звена в общината за потребностите от строителство, доставки и услуги, която да служи като основа на план за възлагането на обществени поръчки. Не са определени длъжностни лица, които да са ангажирани с подобни дейности.

Със заповед кметът е утвърдил Инструкции регламентиращи планирането, организацията на възлагането и контролът по възлагане на обществени поръчки. По този начин е изпълнено изискването на ЗОП за наличие на специални вътрешни правила за обществени поръчки при всеки възложител, но на практика не са прилагани.

През целия одитиран период не е документирано осъществяване на предварителен контрол за законосъобразност при възлагане на обществени поръчки.
 1. Процедури за възлагане на обществени поръчки по ЗОП

  1. Проверка на проведени процедури по ЗОП /ред. в сила до 01.01.2009 г./

През 2008г. в Община Видин са проведени 4 процедури по ЗОП, от които 2 открити процедури и 2 процедури на договаряне без обявление. Една от откритите процедури е прекратена.

2.1.1. Проверени са всички процедури по ЗОП с изключение на открита процедура с предмет „Проект за изграждане на интегрирана система от съоръжения за третиране на битови отпадъци Регионално депо за битови отпадъци Видин””. При възложителя не се съхраняват документи, които да удостоверяват провеждането на тази процедура /решение за откриване, обявление, постъпили оферти и др./.

Възложителят не е изпълнил задължението си да съхранява цялата документация във връзка с проведената процедура за срок 4 години, с което е нарушил чл. 58а, ал.6 от ЗОП.

Решение и обявление за процедурата са публикувани в Регистъра на обществените поръчки.

Единственият акт на възложителя по тази процедура, който е предоставен за проверка, е решение за прекратяването й от 09.02.09г., което е изпратено за публикуване до Регистъра на обществените поръчки и до участниците. В противоречие с изискванията на закона, в решението за прекратяване, не са посочени конкретните факти, които мотивират възложителя да прекрати процедурата. По тази причина, не може да се направи преценка относно основателността на прекратяването. Нова процедура със същия предмет не е открита през 2009г.2.1.2. Втората открита процедура по ЗОП, проведена през 2008 г. в Община Видин е с предметСметосъбиране и сметоизвозване на битови отпадъци; Разполагане и поддръжка на съдове за битови отпадъци на територията на община Видин, лятно и зимно почистване на улици и територии за обществено ползване в гр. Видин и поддържане на сметището на Община Видин”.

При проверка на досието на обществената поръчка е установено:

а/ в обявлението за обществената поръчка, в нарушение на чл. 25, ал. 2, т. 7 от ЗОП, възложителят не е определил гаранция за изпълнение на договора. Такава е определена едва в проекта на договора като част от документацията за участие и е в размер на 45 000 лв.

б/ в обявлението за обществена поръчка са описани поредица от документи за доказване икономическото и финансово състояние на участниците и техните технически възможности, без възложителят реално да е поставил такива изисквания.

По този начин, възложителят се е лишил от възможност за реална преценка на способностите на участниците за изпълнение на обществената поръчка;

в/ възложителят е поставил изискване за представяне на списък с изпълнени договори за последните 8 години, ведно с референции за добро изпълнение, както и нотариално заверени копия от договорите.Извършено е нарушение на чл. 25, ал. 5, във връзка с чл. 51, ал. 1, т. 1 от ЗОП.

г/ за доказване на икономическо и финансово състояние на участниците, възложителят е поискал с обявлението представяне на нотариално заверени копия от годишните баланси и от отчетите за приходи и разходи на участниците за последните


5 години. Поставеното условие е дискриминационно и нарушава чл. 25, ал. 5 от ЗОП във вр. с чл. 50, ал. 3, във вр. с чл. 50, ал. 1, т. 2, във вр. с т. 3 от ЗОП;

д/ в обявлението за обществената поръчка възложителят е постановил изискване за представяне на нотариално заверени копия от: изпълнени от участника основни договори; годишните баланси, отчетите за приходи и разходите. Условието за нотариална заверка на копията е прекомерно, тъй като се създават необосновани пречки за участие в процедурата, които не кореспондират с интерес на възложителя.5

Въз основа на процедурата е сключен договор. При сключване на договора е внесена определената с проекта на договора гаранция за изпълнение.

2.1.3. При проверка на проведена през 2008 г. на основание чл. 90, ал. 1, т. 11 от ЗОП процедура на договаряне без обявление за доставка на течно гориво – газьол от стокова борса, не са установени нарушения.

Видът на процедурата е правилно избран като е отчетен характера на стоките – предмет на доставка.2.1.3.1. С решение на кмета на Община Видин е открита процедура на договаряне без обявление с предмет „Избор на оператор на депо за битови отпадъци – Видин и депа за битови отпадъци в населените места на територията на Община Видин”. Избраното от възложителя основание е чл. 90, ал. 1, т. 4 от ЗОП, а прилагането му е мотивирано с възникване на неопределима сила – временно отнемане на лиценза на оператора на депата за битови отпадъци поради неизпълнение на задълженията му. В решението за откриване на процедурата е уточнено, че договорът ще се сключи за срок до провеждане на открита процедура по ЗОП със същия предмет.

За участие в договарянето е поканен един кандидат с който е сключен договор на стойност 11 587 лв. /без ДДС/ месечно. В 7-дневния срок от сключване на договора, както и към момента на извършване на одита, възложителят не е изпратил информация за него до Регистъра на обществените поръчки, с което е нарушил чл. 44, ал. 1 от ЗОП.2.2. Проверка на проведени през 2009 г. процедури по ЗОП /ред. в сила от 01.01.2009 г./

През 2009 г. са проведени 3 процедури по ЗОП, от които 2 открити процедури и


1 процедура на договаряне без обявление. Няма прекратени процедури по ЗОП.

2.2.1. При проверка на обявлението за проведена открита процедура по ЗОП с предмет „Доставка на хранителни продукти за учрежденията на бюджетна издръжка на територията на Община Видин през 2009-2010 г. с обособени позиции” е установено, че възложителят е поставил условие за представяне на определени документи във връзка с икономическото и финансово състояние и техническите възможности на участниците, но не е задал критерии за подбор. По този начин, възложителят се е лишил от възможността за реална преценка на способността на участниците за изпълнение на конкретната обществена поръчка. 6Определената от възложителя цена на документацията за участие в процедурата е 200 лв. В нарушение на чл. 28, ал. 4 от ЗОП цената на документацията не отразява само разходите за нейното копиране.7

2.2.2. При проверка на открита процедура по ЗОП с предмет „Избор на изпълнител за ремонт – саниране на 15 бр. ЦДГ” не са установени нарушения.

2.2.3. След процедура на договаряне без обявление, проведена на основание чл. 90, ал. 1, т. 11 от ЗОП, е сключен договор по реда на Закона за стоковите борси и тържищата с предмет „Доставка на течно гориво – газьол до 846 000 литра за учрежденията на бюджетна издръжка на територията на Община Видин за отоплителен сезон
2009-2010 г.”

Информацията за сключения договор е изпратена до Регистъра на обществените поръчки след законоустановения 7-дневен срок, с което е нарушен чл. 44, ал. 1 от ЗОП.


3. Процедури за възлагане на малки обществени поръчки по НВМОП

3.1. Проверка на проведени през 2008 г. процедури по НВМОП /ред. в сила до 01.01.2009 г./

През 2008 г. в Община Видин са проведени 8 процедури по НВМОП, от които 1 е процедура на договаряне с покана, на основание чл. 53, ал. 1, т. 12, останалите са процедури «открит конкурс».3.1.1. Откритата процедура «открит конкурс» по НВМОП с предмет «Доставка на твърди горива с обособени позиции – въглища и дърва за учрежденията на бюджетна издръжка на територията на гр. Видин за отоплителен сезон 2008/2009 г.» е прекратена на основание чл. 24, ал. 1, т. 3 от НВМОП. Решението за прекратяване е издадено от възложителя и е изпратено в срок до АОП.

Сумите за закупената документация за участие са възстановени на участниците.

След прекратяване на процедурата през 2008 г. е проведена нова процедура /договаряне с покана по НВМОП на основание чл. 53, ал. 1, т. 12 от НВМОП/ със същия предмет, като стойността на сключения договор по реда на Закона за стоковите борси и тържища не надвишава най-ниската предложена цена в прекратената процедура.

3.1.2. При проверка на досието за проведен открит конкурс по НВМОП с предмет «Основен ремонт на ул. «Елин Пелин»» е установено:

а/ в обявлението за малката обществена поръчка възложителят е поставил условие за представяне на различни документи за доказване финансово-икономическото състояние, техническите възможности и квалификация, без да е поставил минимални изисквания, на които участниците трябва да отговарят. По този начин възложителят се е лишил от възможност за реална преценка на способностите на участниците;

б/ възложителят е избрал да приложи критерий за оценка на офертите «икономически най-изгодна оферта», като сред показателите за формиране на комплексната оценка е включил и следните : «техническо оборудване», «опит в реализация на подобни проекти», «общ брой нает на трудов договор квалифициран персонал». Посочените показатели не кореспондират пряко с изпълнението на обществената поръчка, а са свързани с качествата на участниците в процедурата;

в/ в протокол комисията е направила класиране на участниците и е предложила класирания на първо място за изпълнител на обществената поръчка. Поради липса на информация относно датата на предаване на протокола на възложителя, не може да се установи дали е спазен срокът от 5 работни дни по чл. 42, ал. 1 от НВМОП.8

г/ участниците в процедурата са уведомени за решението на възложителя с писмо от 27.08.2008 г. На 03.09.2008 г. преди изтичане на срока за обжалване и в нарушение на чл. 31, ал. 1 от НВМОП, е сключен договор;

д/ определеният за изпълнител участник, при сключването на договора, не е представил документи за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 и 2 от ЗОП, както и изискваната от възложителя гаранция за изпълнение, с което е нарушен чл. 32, ал. 1, т. 2 и 3 от НВМОП.3.1.3. При извършените проверки на досиетата за проведени открити конкурси с предмет «Зимно поддържане и снегопочистване на общинска пътна мрежа през оперативен сезон 2008-2009г.», «Отоплителна, вентилационна и климатична инсталация на спортна зала «Фестивална» гр. Видин», «Извършване на комплексна обработка против комари през 2008г» и «Изграждане на водопровод и канализация по ул. Г. Танев» в к-с «Бонония» гр. Видин» е установено, че практика на възложителя е в обявленията за малки обществени поръчки да поставя условие за представяне на набор от документи за доказване годността на участниците, без това да кореспондира с поставени минимални изисквания.

3.1.4. При открит конкурс с предмет «Изграждане на водопровод и канализация по ул. «Г. Танев» в к-с «Бонония» гр. Видин» е избран критерий за оценка на офертите «икономически най-изгодна оферта», като сред показателите за оценка на офертите са използвани «опит в изпълнение на подобни проекти» и «общ брой нает на трудов договор квалифициран строителен персонал». При открит конкурс с предмет «Зимно поддържане и снегопочистване на общинска пътна мрежа през оперативен сезон 2008-2009 г.» сред показателите са включени «опит в дейността» и «документи, удостоверяващи образованието и професионалната квалификация на ръководния персонал».9

Посочените показатели за оценка на офертите са свързани с качествата на участниците, а не с изпълнението на обществената поръчка и в този смисъл са недопустими.3.1.5. При проверка на открити конкурси но НВМОП с предмет «Отоплителна, вентилационна и климатична инсталация на спортна зала «Фестивална» гр. Видин» и «Зимно поддържане и снегопочистване на общинска пътна мрежа през оперативен сезон 2008-2009 г.» е установено, че има сключени договори, съответно на 24.11.2008 г. и на 12.11.2008 г., а информация за тях не е изпратена до Регистъра на обществените поръчки в законоустановения срок, както и към момента на извършване на одита.

Извършено е нарушение на чл. 34, ал. 1 от НВМОП.

3.1.6. При проверка на откритите конкурси с предмет «Изграждане на водопровод и канализация по ул. «Г. Танев» в к-с «Бонония» и «Зимно поддържане е снегопочистване на общинска пътна мрежа през оперативния сезон 2008-2009 г.» при сключването на договорите за малки обществени поръчки определените за изпълнители участници не са представили документи за доказване на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 и 2 от ЗОП, както и определените от възложителя гаранции за изпълнени

Извършено е нарушение на чл. 32, ал. 1, т. 2 и т.3 от НВМОП.
3.2. Проверка на проведени през 2009 г. процедури по НВМОП /ред. в сила след 01.01.2009 г./

През 2009 г. са проведени 4 процедури по НВМОП, от които 1 на договаряне с покана и 3 открити конкурса.3.2.1. Информацията за договора за малка обществена поръчка в резултат от проведена процедура на договаряне с покана с предмет «Доставка на въглища за учрежденията на бюджетна издръжка на територията на Община Видин за отоплителен сезон 2009-2010 г.» е изпратена за вписване в Регистъра на обществените поръчки след 7-дневния срок, с което е нарушен чл. 34, ал. 1 от НВМОП.

3.2.2. При проверка на открит конкурс с предмет «Доставка на лекарствени продукти, медицински консумативи и дезинфектанти» е установено:

а/ в обявлението за малка обществена поръчка възложителят е поставил условие за представяне на различни документи за доказване годността на участниците, без да е задал критерии за подбор, съответствието с които да се доказва с представените документи;

б/ в обявлението за малка обществена поръчка възложителят е определил гаранция за участие в процедурата, но не е определил гаранция за изпълнение. Неопределянето на гаранция за изпълнение намалява възможностите за удовлетворяване на възложителя по облекчен ред в случай на евентуално неизпълнение на договора за малка обществена поръчка.10

Тази практика е констатирана и при открит конкурс с предмет «Ремонт /саниране/ на спортна зала «Фестивална» гр. Видин», проведен през 2009 г.3.2.3. При проверка на обявлението за малка обществена поръчка с предмет «Избор на строителен надзор на обект «Саниране /подмяна на дограма, топлоизолация на фасада и ремонт покрив/ изграждане на рампи за лица с увреждания на 15 бр. ЦДГ на територията на Община Видин» е установено, че възложителят е поставил забрана за участие в процедурата на лица, които са съдружници с друг от участниците в процедурата. В тази връзка, поставеното от възложителя ограничение за участие противоречи на закона и нарушава чл. 9 от НВМОП, както и принципите на чл. 2 от ЗОП.

В нарушение на чл. 6, ал. 5 от НВМОП, при обявен критерий «Икономически


най-изгодна оферта» е въведен показател «технически възможности». Същият е недопустим, тъй като е свързан с критериите за подбор на участниците.

Провеждането на процедури по ЗОП и НВМОП в значителна степен съответстват на законовите изисквания, действали през одитирания период. Въпреки това са допуснати пропуски и нарушения, които се отразяват негативно, както на интересите на възложителя, така и на принципите за възлагане на обществени поръчки.
4. Спазване на изискванията за възлагане на обществени поръчки по реда на чл. 2, ал. 1 от НВМОП

При одита са проверени всички досиета за малки обществени поръчки, възложени по реда на чл. 2, ал. 1 от НВМОП, вкл. сключените договори.4.1. Възложени през 2008 г. малки обществени поръчки по чл. 2, ал. 1 от НВМОП /ред. до 01.01.2009 г./

През 2008 г. след събиране на три оферти са възложени 14 обществени поръчки, от които 11 за строителство.

В общината не е регламентиран изрично редът за събирането на офертите. При обществените поръчки за строителство, възложителят с писма е отправял покани за представяне на оферти до най-малко трима потенциални изпълнители. Към поканите са прилагани изискванията на възложителя вкл. количествени сметки с описание на дейностите. Офертите са разглеждани от комисия, назначена от кмета на общината. Изпълнителите са определени въз основа на критерий „най-ниска цена”.

4.2. Възложени през 2009г. малки обществени поръчки по чл. 2, ал. 1 от НВМОП /ред. след 01.01.2009 г./.

През 2009 г. чрез събиране на три оферти са възложени 9 обществени поръчки за строителство и 13 за услуги.

В съответствие с изискванията на чл. 2а, ал. 1 от НВМОП, възложителят със заповед е определял предмета на поръчката, длъжностните лица, на които се възлага да съберат, разгледат и оценят офертите. При събирането на офертите е използван способът на изпращане на писмени покани до най-малко три потенциални изпълнители. Поканите съдържат информация, съгласно чл. 2в, ал. 1 от НВМОП. Събраните оферти са под формата на писмени предложения, изготвени в отговор на поканата на възложителя.

Длъжностните лица, на които е възложено събирането, разглеждането и оценката на офертите са съставяли протоколи съдържащи информацията регламентирана с чл. 2в, ал. 2 от НВМОП. Протоколите са представяни на възложителя за утвърждаване.

Сключени са 22 договора с лицата, подали оферта с най-ниска цена.

4.2.1. В поименния списък за капиталовите разходи в Община Видин за 2009г., приет от Общински съвет Видин, във функция „Жилищно строителство, благоустройство и комунално строителство” са предвидени 300 000 лв. за изграждане на основа от трошенокаменна настилка по улици в населени места в Община Видин.

Стойността на предвидените капиталови разходи е 250 000 лв./без ДДС/ и изисква провеждане на процедура по НВМОП, каквато не е организирана въпреки наличието на основания за това.

На основание на чл. 2, ал. 1 от НВМОП, е сключен договор за текущ ремонт на улици в селата на Община Видин на стойност 83 333 лв./без ДДС/. На 14.09.09 г. отново след избор на изпълнител въз основа на три оферти, сключен договор за изграждане на основа от трошенокаменна настилка по улици в населени места на Община Видин на стойност 200 000 лв. /без ДДС/.

Възложените по двата сключени договора дейности са сходни по характер и са свързани с ремонт на улици. Потребността от извършването им, както и средствата за това, са предварително планирани. Стойността на всеки от двата сключени договора през 2009 г. допуска възлагането им по реда на чл. 2, ал. 1 от НВМОП, но общата стойност от 283 333 лв. /без ДДС/ изисква провеждане на процедура по НВМОП, вкл. с обособени позиции.

Налице е разделяне на обществената поръчка на части, в резултат от което същата е възложена по реда на чл.2, ал.1 от НВМОП, вместо чрез процедура по НВМОП.

Извършено е нарушение на чл. 15, ал. 6 от ЗОП, във връзка с § 2 от ПЗР на НВМОП.

4.2.2. В поименния списък за капиталовите разходи в Община Видин за 2009 г., приет от Общински съвет Видин на 12.03.2009 г., във функция „Жилищно строителство, благоустройство и комунално строителство” са предвидени 27 000 лв. за благоустрояване на ул. „Тополовец” в участъка ул. „Райнина” ул. „Ст. Караджа” във Видин и 300 000 лв. за благоустрояване на улица от о.к. 1116 до о.к. 1072 в комплекс „Бонония” Видин,
ул. „Г. Танев”

Общата стойност на посочените обекти е 272 500 лв. /без ДДС/ и попада в приложното поле на чл. 1, ал. 2, т. 1 от НВМОП.

На 13.04.2009г. за благоустрояване на ул. „Тополовец” в участъка от ул. „Райнина” до ул. „Ст. Караджа” във Видин по реда на чл. 2, ал. 2, т. 1 от НВМОП е сключен договор на стойност 22 499 лв. /без ДДС/.

На 04.06.09 г. въз основа на три оферти по чл. 2, ал. 1 от НВМОП е сключен договор за благоустрояването на улица от о.к. 1116 до о.к. 1072 в к-с Бонония” Видин, ул. „Г. Танев” на стойност 199 563 лв. /без ДДС/.

Възложените дейности са предварително планирани и сходни по характер. Общата им стойност е 222 062 лв. /без ДДС/, което през 2009 г. изисква изборът на изпълнител да се извърши чрез процедура по НВМОП, а не по реда на чл. 2, ал. 1 или 2 от НВМОП.

Налице е разделяне на обществената поръчка на части, което е довело до прилагане на по-лек ред на възлагането й.Извършено е нарушение на чл. 15, ал. 6 от ЗОП, във връзка с § 2 от ПЗР на НВМОП.

4.2.3. При проверка на възлагането на дейности по поддържане и окосяване на озеленени и други площи, е установено следното:

С договор след събиране на три оферти е възложено поддържане на общински озеленени площи намиращи се в детски градини гр. Видин. Стойността на договора е


49 930 лв. /без ДДС/.

По реда на чл. 2, ал. 2 от НВМОП /напълно свободно/ е сключен договор за окосяване на зелени площи около стадион „Георги Бенковски” гр. Видин на стойност 14 800 лв.


/без ДДС/.

С договор след събиране на три оферти е възложено и поддържането на терен, озеленени и други площи на стадион „Г. Бенковски” гр. Видин на стойност 49 540 лв.


/без ДДС/.

Възложените в рамките на 2009 г. дейности по поддържане на озеленени площи и терени са сходни и са част от предмета на една обществена поръчка. Същите са възложени на един и същи изпълнител. Общата им стойност от 114 270 лв. /без ДДС/ изисква провеждане на процедура по ЗОП, вкл. с обособени позиции, а не възлагане по реда на чл. 2, ал. 1 и 2 от НВМОП.

Налице е разделяне на обществената поръчка на части, в резултат от което е заобиколен законът, вместо чрез процедура по ЗОП изпълнителят е избран по реда на чл. 2 от НВМОП.

Извършено е нарушение на чл. 15, ал. 6 от ЗОП, във връзка с § 2 от ПЗР на НВМОП.

През одитирания период възлагането на обществени поръчки въз основа на три оферти по НВМОП е извършено в съответствие с нормативните изисквания. Въпреки това, поради неправилно идентифициране на идентични и/или сходни по характера си дейности, са констатирани случаи на разделяне на обществени поръчки, което е довело до заобикаляне на закона чрез прилагане на чл.2, ал.1 от НВМОП, вместо на по-тежък ред, съобразно общата им стойност.

5. Възложени обществени поръчки без провеждане на процедури по ЗОП или НВМОП.

5.1. С договор Община Видин възлага консултантски услуги при подготовката и разработването на стратегия за развитие на Общинската образователна система – Видин за периода от 2008 – 2015 г.”. Съгласно договора, възложителят приема да заплати за услугата възнаграждение в размер на 42 000 лв. /без ДДС/.

Въпреки стойността на сключения договор, която през 2008г. изисква провеждане на процедура по НВМОП, същият не е предшестван от такава.Нарушен е чл. 8, ал. 1 от ЗОП във вр. с § 2 от ПЗР на НВМОП, във вр. с чл. 1,
ал. 2, т. 3 от НВМОП.


5.2. При извършена проверка на възлагането на дейности по охрана на общински обекти е установено:

5.2.1. С един и същи изпълнител по реда на чл. 2, ал. 2 от НВМОП са сключени
4 договора за охрана на общински обекти както следва:

а/ на 21.11.08 г. са сключени 2 договора, съответно на стойност 12 000 лв. /без ДДС/ и 15 000лв. /без ДДС/;

б/ на 24.11.08 г. са сключени 2 договора, съответно на стойност 13 200 лв. /без ДДС/ и 13 212 лв. /без ДДС/.

Общата стойност на възложените дейности по охрана на общински обекти е


53 412 лв./без ДДС/. През 2008 г. тази стойност изисква провеждането на процедура по НВМОП.

Възложените с четирите договора дейности са идентични по характер. Възлагането им в непродължителен период от време сочи, че потребностите от изпълнението на услугата са били известни на възложителя, което му дава възможност за тяхното възлагане по ред, съобразен с общата им стойност.

Налице е разделяне на обществената поръчка на части, в резултат от което същата е възложена по реда на чл. 2, ал. 2 от НВМОП, вместо чрез процедура по НВМОП.

Нарушен е чл. 15, ал. 6 от ЗОП, във вр. с § 2 от ПЗР на НВМОП.

5.2.2. На 02.02.09 г. по реда на чл.2, ал.2 от НВМОП /напълно свободно/, са сключени 10 отделни договора за охрана на общински обекти. Стойността на всеки от договорите е до 15 000 лв. /без ДДС/, но общата им стойност е 60 170 лв./без ДДС/ и през 2009 г. изисква изборът на изпълнител да се извърши чрез процедура по НВМОП, каквато не е организирана и проведена.

Едновременното възлагане на идентични дейности сочи, че потребностите на възложителя са били предварително известни и за него е съществувала възможност за прилагане на такъв по тежест ред на възлагане, който съответства на общата стойност на обществената поръчка.

Налице е разделяне на обществената поръчка на части, в резултат от което е приложен по-лек ред на възлагане от изискващия се – вместо чрез процедура по НВМОП, изпълнителят е избран по реда на чл. 2, ал. 2 от НВМОП.

Нарушен е чл. 15, ал. 6 от ЗОП, във връзка с §2 от ПЗР на НВМОП.

5.2.3. На 02.11.2009 г. по реда на чл. 2, ал. 2 от НВМОП са сключени 4 договора за охрана на общински обекти, а на 30.12.09 г. е сключен още един договор със същия предмет. Стойността на всеки от договорите е до 15 000 лв. /без ДДС/, но общата им стойност е 67 800 лв./без ДДС/ и изисква провеждане на процедура по НВМОП.

Възложените дейности са идентични, а потребностите на възложителя от изпълнението им са били предварително известни. Налице е разделяне на обществената поръчка на части, в резултат от което е приложен по-лек ред на възлагане от изискващия се –

вместо чрез процедура по НВМОП, вкл. с обособени позиции, изпълнителят е избран по реда на чл. 2, ал. 2 от НВМОП.

Нарушен е чл. 15, ал. 6 от ЗОП, във връзка с §2 от ПЗР на НВМОП.
5.3. При извършена проверка на възлагането на дейности по изготвяне на проекти за пътища на територията на Община Видин през 2008г. е установено:

5.3.1. На 06.02.2008 г. са сключени три договора за изработване на технически проекти на път Рупци – Акациево от км. 2+560 до км. 3+460; път Рупци - Акациево от км. 3+740 до км. 4+800 и път Ново село – М. Узуново от км. 6+900 до км. 10+100. Стойността на всеки от договорите е до 15 000 лв. /без ДДС/.

На 12.02.2008 г. е сключен договор за изготвяне на технически проект на път Ботево – Гайтанци от км. 5+840 до км. 8+698 на стойност 14 300 лв. /без ДДС/.

На 20.02.2008 г. с договор е възложено изработването на инвестиционен проект за рехабилитация на път ІV – 1108 с. Въртоп от км. 13+043 до км. 16+000 на стойност
14 900 лв. /без ДДС/.

Възложените дейности са идентични. Общата им стойност е над 30 000 лв., което през 2008 г. изисква провеждане на процедура по НВМОП, каквато не е организирана. Налице е разделяне на обществената поръчка на части, в резултат от което е приложен по-лек ред за възлагане от изискващия се.Нарушен е чл. 15, ал. 6 от ЗОП, във вр. с § 2 от ПЗР на НВМОП.

5.3.2. На 17.11.2008 г. кметът на Община Видин е сключил два договора за проектиране на общински пътища. Стойността на всеки от двата договора е до 30 000 лв.
/без ДДС/, но общата им стойност е 58 400 лв.

Възложените идентични дейности са били предварително планирани и включени в поименния списък за капиталови разходи на Община Видин за 2008 г.

Налице е разделяне на обществената поръчка на части, в резултат от което е приложен по-лек ред за възлагане от изискващия се – вместо чрез процедура по НВМОП, вкл. с обособени позиции, изпълнителят е избран по реда на чл. 2, ал. 1 от НВМОП

Нарушен е чл. 15, ал. 6 от ЗОП, във вр. с § 2 от ПЗР на НВМОП.
6. Малки обществени поръчки, възложени без да са събрани поне три оферти.

По време на одита са извършени проверки на сключени договори доставки и услуги, при което е установено:6.1. През 2008г., въз основа на чл. 2, ал. 2 от НВМОП /напълно свободно/, са сключени следните договори:

а/ за изработване на рекламен филм на стойност 20 000 лв. /без ДДС/;

б/ за доставка и монтаж на агрегат в ДДУИ Гомотарци на стойност 26 803 лв. /без ДДС/;

в/ за проучване, подготовка и събиране на документи за регионално депо за битови отпадъци на стойност 23 800 лв. /без ДДС/;

г/ за актуализация на плана за развитие на Община Видин изразяваща се в разработване на системи и индикации на стойност 23 750 лв. /без ДДС/;

д/ за консултантски услуги на стойност 20 000 лв. /без ДДС/.

Стойността на всеки от сключените договори е в рамките от 15 000 до 30 000 лв. /без ДДС/, попада в приложното поле на чл. 2, ал. 1, т. 1 от НВМОП /ред. до 01.01.2009 г./ изисква изборът на изпълнител да се извърши след събирането на най-малко три оферти, а не напълно свободно

Извършено е нарушение на чл. 2, ал. 1, от НВМОП /ред. в сила до 01.01.2009 г./.
6.2. През 2009г. по реда на чл. 2, ал. 2 от НВМОП е сключен договор за възлагане доставката на плодове за подготвителните групи в детските градини на територията на Община Видин. Общата стойност на малката обществена поръчка е 20 766 лв./без ДДС/ и попада в приложното поле на чл. 2, ал. 1, т. 2 от НВМОП.

Възлагането на доставката е следвало да се извърши след събиране на най-малко три оферти.Нарушен е чл. 2, ал. 1, т. 2 от НВМОП /ред. след 01.01.2009г./.

ІІІ. Проверка и оценка на управленските решения, свързани с управлението на нежилищни имоти – общинска собственост

Управлението и разпореждането с имоти - общинска собственост е регламентирано със Закона за общинската собственост/ЗОС/ и Наредбата за реда за придобиване, управление, стопанисване и разпореждане с общинско имущество на територията на Община Видин /НРПУСРОИ/.

С Наредбата по чл. 8, ал. 2 от ЗОС са конкретизирани правомощията на кмета на Община Видин и кметовете на кметства по отношение управлението и разпореждането с имоти - общинска собственост.

Кметът на общината организира, ръководи и контролира управлението и разпореждането с имоти общинска собственост чрез Дирекция „Финанси и бюджет”.

Като обекти на предварителния контрол за управлението и разпореждането с имоти общинска собственост няма разписани правила и процедури в Системата за финансово управление и контрол.11

През одитирания период не е осъществяван предварителен контрол, гарантиращ законосъобразност на двата процеса, в резултат, на което на кметът на общината не е предоставена разумна увереност за съответствие на действията и решенията му с приложимото законодателство.12

В изпълнение разпоредбите на ЗОС Общински съвет Видин е приел Стратегия за управлението на общинската собственост.

По предложение на кмета на общината, общинския съвет е приел Програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост през 2009г.

Застроените имоти - публична общинска собственост в изпълнение разпоредбите на ЗОС са застраховани.

Не е изпълнено изискването на ЗОС общинския съвет да определи имотите - частна общинска собственост, които подлежат на задължително застраховане.13

За имотите общинска собственост за съставени и вписани по надлежния ред актове за общинска собственост, които са подшити в актови книги.

Създадени са и се водят Главен регистър за публичната общинска собственост и Главен регистър за частната общинска собственост.
 1. Проверка за законосъобразност на процеса по отдаване под наем на нежилищни имоти - общинска собственост

Оценката на действията по управление на нежилищни имоти общинска собственост в Община Видин е направена на база действащата редакция на ЗОС в сила до 17.06.2008г. и редакцията от 17.06.2008 г., както и Наредба за реда за придобиване, управление стопанисване и разпореждане с общинско имущество на територията на Община Видин /отменена с решение № 12/29.11.08 г. на Общинския съвет - Видин/ и Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на територията на Община Видин /приета с решение № 12/29.11.08г. на Общинския съвет - Видин/

През одитираният период са сключени договори за отдаване под наем на 53 нежилищни имота - общинска собственост. Проверени са досиетата на 27 от тях.

Установено е:

1.1. Длъжностни лица от отдел „Управление на собствеността” не са идентифицирали рисковете в процеса на отдаване под наем на имоти публична общинска собственост и нежилищни имоти частна общинска собственост поради, което:

а/ На 03.01.2008г. за имот публична общинска собственост кметът на общината е сключил договор за наем без да има решение на Общинския съвет - Видин и без да е провеждан търг или конкурс.Извършено е нарушение на чл. 14, ал. 7 от ЗОС /ред. в сила до 17.06.2008 г./, както и на чл. 16, ал. 1 и 2 от НРПУСРОИ на територията на Община Видин /отм. от 29.11.2008 г./

б/ С договор за наем от 01.11.2008 г. е отдаден под наем имот - публична общинска собственост без да има решение на общинския съвет и без да е провеждан публичен търг или публична оповестен конкурс.Нарушен е чл. 14, ал. 7 от ЗОС /ред. в сила от 17.06.2008 г./ и чл. 16, ал. 1 и 2 от НРПУСРОИ на територията на Община Видин /отм. от 29.11.2008 г./.

в/ кметът на общината на 20.12.2008 г. и на 05.01.2009 г. е сключил договори за наем на имоти публична общинска собственост. Преди сключването на договорите няма решение на Общинския съвет - Видин и не е провеждан публичен търг или публична оповестен конкурс.Извършено е нарушение на чл. 14, ал. 7 от ЗОС /ред. в сила от 17.06.2008 г./ и на чл. 16, ал. 1 от НРПУСРОИ на територията на Община Видин /ред. в сила от 29.11.2008 г./.

г/ При действието на разпоредбите на ЗОС /ред. в сила до 17.06.2008 г./ и наредбата по чл. 8, ал. 2 от същия закон /ред. в сила до 29.11.2008 г./ след сключени от кмета на общината договори са отдадени под наем 11 обекта - общинска собственост. Сключването на договорите не е предхождано от провеждане на търг или конкурсНарушен е чл. 14, ал. 2 от ЗОС /ред. в сила до 17.06.2008 г./, както и чл. 21 от НРПУСРОИ /отм. от 29.11.2008г./

д/ Кметът на общината е сключил договори за наем на 3 общински имота при действие разпоредбите на ЗОС /ред. в сила от 17.06.2008г/. За отдаването на обектите под наем не е провеждан публичен търг или публично оповестен конкурс.Извършено е нарушение на чл. 14, ал. 2 от ЗОС /ред. в сила от 17.06.2008 г./, както и чл. 21 от НРПУСРОИ /отм. от 29.11.2008 г./

е/ Без да се организира и проведе публичен търг или публично оповестен конкурс след сключени от кмета на общината договори са отдадени под наем 4 обекта - общинска собственост. 14Нарушени са разпоредбите на чл. 14, ал. 2 от ЗОС и чл. 20, ал. 1 от НРПУРОИ
/в сила от 29.11.2008 г./

ж/ преди сключването на договорите не е осъществен предварителен контрол за законосъобразност по отношение провеждане на процедури за отдаване под наем на имотите.Управленските действия и решения на кмета на общината по отношение управлението на недвижими имоти общинска собственост не съответстват на изискванията на приложимото законодателство. Допуснати са пропуски и нарушения, които се отразяват негативно на принципите за публичност и прозрачност при управлението на общинските имоти. В общината не са въведени правила и механизми за контрол на дейността по отдаване под наем на нежилищни имоти общинска собственост.
2. Проверка на договори за наем на нежилищни имоти - общинска собственост сключени преди 01.01.2008 г. и действащи през одитирания период

Във връзка с решение на Общинския съвет - Видин за промяна на месечния размер на цените на наемите на имоти - общинска собственост е извършена проверка на договорите за наем на нежилищни имоти - общинска собственост, сключени преди 01.01.08 г. и действащи през одитирания период, при която е установено:

а/ За 19 нежилищни имоти - общинска собственост, отдадени под наем с договори, сключени преди одитирания период, но действащи и през него, от 01.04.08 г. не е променена в увеличение наемната цена след приети и влезли в сила актуализирани наемни цени.15

Не е изпълнено решение на Общинския съвет - Видин за промяна месечния размер на цените на наемите на имоти - общинска собственост.

Не са защитени интересите на общината и в приход на общинския бюджет са постъпили по-малко приходи от наеми от нежилищни имоти - общинска собственост.
3. Проверка на събираемостта на дължимата наемна цена

3.1. След извършената проверка на създадената организация за събирането на наемните цени за отдадени под наем нежилищни имоти - общинска собственост е установено:

а/ От отдел „Управление на собствеността” не са извършвани проверки за съответствие на събраните и дължими от наемателите наемни цени.

б/ Отдел „Финансово-счетоводни дейности”/ФСД/ не е извършвал проверка по наематели на събраните наемни цени отразените в регистъра, воден в информационния център и отчетените такива по представените в счетоводството фактури.

в/ За събирането и отчитането на наемните цени няма програмен продукт, от който да се получава ежедневна информация за дължимите и платени наемни вноски по наематели 16

г/ В отдел „Управление на собствеността” и „ФСД” към 31.12.2008г. и 31.12.2009г. няма писмена информация за дължимите наемни вноски по наематели.

д/ Не са разписани вътрешни правила за координация между двата отдела по отношение предоставяне на информация за сключени договори за наем на недвижими имоти общинска собственост и за размера на дължимите и внесени наемни вноски.17Така създадената организация не покрива с контроли целия процес. Организираното събиране на наемните цени за отдадени под наем нежилищни имоти общинска собственост крие риск да не бъдат обхванати всички договори за наеми и в общинския бюджет да не постъпват следващите се приходи.

3.2. Размерът на дължимите наемни цени от наематели на нежилищни имоти общинска собственост към 31.12.2008 г. е 34 281.55 лв., а към 31.12.2009 г. 31 262.55 лв., или се наблюдава намаление. За 21 нежилищни имота - общинска собственост, отдадени под наем към 31.12.2009 г., размерът на неплатените наемни цени са за повече от един месец. Дължимите суми за всеки един имот са в размер над 500 лв. В сключените за тях договори има заложени клаузи, че договорът се прекратява при неплащане на наемната цена за повече от един месец или при системно или частично неплащане на наемната цена, както и че при просрочие се дължи лихва. От проверените 21 случаи само при 8 наемателите са уведомени с писма за размера на дължимите наемни цени и е определен срок, след изтичането на който задължението ще се събира по съдебен път, но договорите не са прекратени18. Само в 2 писма за просрочените задължения са начислени лихви.19 В останалите 13 случая не са предприети действия за уведомяване на наемателите за дължимите наемни цени и за прекратяване на сключените договори, същите са действащи.

Нарушени са разпоредбите на чл. 15, ал. 1 от ЗОС /ред. в сила от 17.06.2008 г./ и чл. 26, ал. 1, т. 1 от НРПУРОИ /сила от 29.11.2008г./.
ІV. Проверка и оценка на управленските решения, свързани с разпореждането с недвижими имоти - частна общинска собственост

Разпореждането с недвижими имоти общинска собственост и правомощията на кмета на общината са регламентирани с НРПУРОИ на територията на Община Видин.

Одитният екип е извършил проверка на 18 разпоредителните сделки с недвижими имоти общинска собственост, от които 9 - продажби по реда на чл. 35, ал. 1 от ЗОС, 6 - прекратена съсобственост чрез продажба частта на общината и 3 замени по реда на чл. 40, ал. 1 от ЗОС /ред. 2004 г./.

1. Проверка за законосъобразност на извършени продажби на недвижими имоти общинска собственост по реда на чл. 35, ал. 1 от ЗОС  1. Извършени продажби след проведен публичен търг с тайно наддаване.

   1. През 2008 г. след решения на Общинският съвет - Видин са проведени три търга с тайно наддаване за продажба на три имота - общинска собственост.

Търговете са извършени в съответствие с изискванията на общинската наредба по чл. 8, ал. 2 от ЗОС с изключение на:

а/ членовете на комисиите не са представили на кмета на общината декларации, че не са „свързани лица” по смисъла на Търговския закон /ТЗ/ с участниците в търга и с членове на техните управителни и контролни органи.Нарушен е чл. 89, ал. 5 от НРПУСРОИ /отм от 29.11.2008 г./.

б/ за работата си комисиите са съставили и подписали протоколи. Протоколът от търга при продажбата на терен в гр. Дунавци с площ 900 кв.м не е подписан от един член на комисията.Не са изпълнени разпоредбите на чл. 97 от НРПУСРОИ /отм. от 29.11.2008 г./.

в/ И при трите продажби тръжните документи не съдържат цели на търга, критерии за оценка на офертите в съответствие с целите на търга и спецификата на обектите - предмет на търга, както и относителната им тежест при оценяването; изисквания към офертите.Нарушен е чл. 94, ал. 2 от НРПУСРОИ /отм от 29.11.2008 г./.

Две процедури са приключили със сключване на договори. За един поземлен имот няма сключен договор, тъй като няма подадени предложения при проведените два търга.   1. През 2009 г. след решения на Общинския съвет - Видин са проведени три публични търга с тайно наддаване за продажба на 3 имота общинска собственост.

За всеки имот има съставен и вписан по надлежния ред акт за общинска собственост.

Търговете са проведени в съответствие с изискванията на НРПУРОИ с изключение на:

а/ в заповедите за назначаване на комисиите за провеждане на търговете няма определени резервни членове.

Нарушен е чл. 98, ал. 3 от НРПУРОИ /в сила от 29.11.2008 г./.

б/ членовете на комисиите не са подписали декларации, че не са заинтересовани от резултатите на търга, че не са „свързани лица” по смисъла на ТЗ с участниците в търга и с членовете на техните управителни и контролни органи.Не са спазени разпоредбите на чл. 99, ал. 2 във вр. с ал. 1 от НРПУРОИ /в сила от 29.11.2008 г./.

И трите процедури са приключили с подписване на договори за продажба на имотите.1.2. Извършени продажби след проведен публично оповестен конкурс.

През 2008 г. Общинският съвет - Видин е решил да се проведат два публично оповестени конкурса за продажба на два поземлени имота, находящи се в кв. „Нов път” Видин за сумите от 2 590 лв. и 2 730 лв., съгласно оценки на лицензиран оценител.

При провеждането на конкурсите е допуснато:

а/ членовете на комисията не са подписали декларации, че не са заинтересовани от резултатите на търга, че не са „свързани лица” по смисъла на ТЗ с участниците в търга и с членовете на техните управителни и контролни органи.Извършено е нарушение на чл. 99, ал. 2 във вр. с ал. 1 от НРПУРОИ /в сила от 29.11.2008 г./.

б/ Кметът на общината е подписал два договора за продажба на недвижимите имоти на цени по –ниски от данъчната им оценка.Нарушен е чл. 41, ал. 2 от ЗОС /ред. от 17.06.2008 г./.

Разпоредителните действия на кмета на общината при продажбата на недвижими имоти - общинска собственост не покриват изцяло изискванията на приложимото законодателство. Допусната е продажба на имоти под тяхната данъчна оценка, с което не са защитени интересите на общината в общинския бюджет да постъпят по-голям размер приходи от сделките.

Непопълването на декларации от членовете на комисиите крие риск от възникване на конфликт на интереси.

Невключването на резервни членове в комисии за провеждане на търговете и конкурсите може да доведе до непровеждане на същите поради отсъствие на някой от членовете.

Не е осъществен предварителен контрол, който да установи спазени ли са изискванията на законодателството за реда и начина на разпореждане с имуществото, включително за определяне размера на постъпленията.

1.3. Извършени продажби след проведен публичен търг с явно наддаване

През одитираният период след решение на общинския съвет и публичен търг с явно наддаване е извършена продажба на масивна едноетажна сграда, находяща се в с. Покрайна, Община Видин.

Търгът е извършен в съответствие с изискванията на НРПУСРОИ /отм./

Началната тръжна цена е по-голяма от данъчната оценка на имота.

Кметът на общината е подписал договор за продажба на имота.
2. Проверка за законосъобразност на извършено прекратяване на съсобственост върху имоти между общината и физически лица по реда на чл. 36, ал. 1, т. 2 от ЗОС

Проверени са 6 броя прекратяване на съсобственост чрез продажба частта на общината, от които 3 за 2008 г. и 3 за 2009 г.

През одитирания период по инициатива на съсобствениците физически лица и решения на общинския съвет са извършени 6 броя прекратяване на съсобственост на недвижими имоти частна общинска собственост.

Определените пазарни цени са по-големи от данъчните оценки на имотите.

Съсобствениците са представили документ доказващ правото на собственост.

След плащане от съсобствениците на определената пазарна цена и режийни разноски и данъци кметът на общината е подписал 6 договора за продажба на имотите по определените пазарни цени.


3. Проверка за законосъобразност на извършени замени на имоти - частна общинска собственост с имоти на физически и юридически лица

През 2008 г. въз основа на молби на заменители и решения на общинския съвет е извършена една замяна на имот - частна общинска собственост с имот на физическо лице и две замени на земеделски земи на заменители /физическо и юридическо лице/ със земеделска земя - общинска собственост.

За всеки имот има акт за общинска собственост вписан по надлежния ред и съдържащ информация за данъчната оценка на имота.

Заменителите са представили документи доказващи собствеността им.

Лицензиран оценител е определил пазарната цена на общинските имоти и на имотите на заменителите.

Кметът на общината е сключил 3 договора за замяна.


4. Проверка за отразяване на разпоредителните действия в актовете за общинска собственост и в Главния регистър на имотите - частна общинска собственост

Извършена е проверка за отразяване на разпоредителните действия в актовете за общинска собственост и в Главния регистър за частната общинска собственост и е установено:

а/ Кметът на общината е издавал заповеди за отписване на имотите от актовите книги и главния регистър;

б/ В отдел „Управление на собствеността” заповедите са прилагани към актовата книга. В раздел 11 „разпоредителни действия с имота” на актовете за частна общинска собственост не са вписвани извършените разпоредителни действия с имота;

в/ Шестнадесет имота - частна общинска собственост, за които има разпоредителни действия се водят като налични в актовите книги;

г/ В Главният регистър за частната общинска собственост 10 имота, за които са извършени разпоредителни сделки, продължават да се водят като собственост на общината.Не са изпълнени заповедите на кмета но общината.

Нарушен е чл. 18, ал. 1 и чл. 23, т.т. 7, 9 и 10 от Наредба № 5 от 10.09.05 г. за утвърждаване на образците на актовете за общинска собственост, предвидени в Закона за общинската собственост и за определяне реда за съставянето, воденето и съхранението им.

Актовите книги и Главния регистър за частната общинска собственост не отразяват вярно и честно имуществено състояние на Община Видин.

Констатираното е вследствие на неразписани правила и процедури в СФУК по отношение разпоредителните действия с общинската собственост и координацията между служителите от отдел „Управление на собствеността” по отношение на тези действия.
5. Проверка за счетоводното отчитане на разпоредителните действия с имоти частна общинска собственост

При проверка на счетоводното отчитане на 18 имота - частна общинска собственост, за които има разпоредителни сделки, е установено:

а/ Към момента на прекратяване на съсобствеността 2 имота не се водят по счетоводните регистри на общината;

б/ същото се отнася и за нива общинска собственост и общинска земеделска земя.

За останалите 14 имота - общинска собственост са взети съответните счетоводни записвания за отписването им от счетоводните регистри.

С неосчетоводяването на имотите общинска собственост не е спазен основният счетоводен принцип за текущо начисляване.Нарушен е чл. 4, ал. 1, т. 1 от Закона за счетоводството.
II. ПРЕПОРЪКИ

В резултат на извършения одит и на основание чл. 41, ал. 1 от ЗСП се дават следните препоръки на кмета на Община Видин:

1. Със заповед да се определят правата и отговорностите на второстепенните разпоредители с кредити от бюджета на Община Видин.

2. Да се предприемат действия за събиране на дължимия данък сгради, данък моторни превозни средства и такса битови отпадъци.

3. Да се въведат контролни дейности и правила за осъществяване на мониторинг при дейността по разходване на бюджетните средства до размера на постъпленията.

4. Да се въведе механизъм за планиране на потребностите от строителство, доставка на стоки и услуги на различните структури в общината с цел да не се допускат случаи на разделяне на обществени поръчки и заобикаляне на закона.

5. При провеждането на процедури по ЗОП и НВМОП в обявлението да се изисква представяне на документи за съответствие с изискванията за финансово и икономическо състояние, технически възможности и квалификация, само ако са зададени критерии за подбор на участниците.

6. При определянето на критериите за подбор на участниците в процедурите, същите да са съобразени с предмета на обществената поръчка, срокът й на изпълнение, сложността и стойността й с цел да не се поставят дискриминационни изисквания, ограничаващи конкуренцията.

7. С вътрешен акт да се определи цената на документацията за участие в процедурата за възлагане на обществена поръчка, която да покрива само действителните разходи за нейното копиране.

8. Да се създаде механизъм, който да гарантира удостоверяване на датата на приключване работата на комисията с предаване протокола на възложителя за произнасяне.

9. При използването на критерий за оценка на офертите „икономически най-изгодна оферта” сред показателите да не се включват такива, свързани с качествата на участниците.

10. При процедурите по НВМОП да се определя гаранция за изпълнение с цел създаване на възможност за по-лесно удовлетворяване на възложителя при случаи на неизпълнение на договора.

11. Да се допълни Системата за финансово управление и контрол с правила и контролни дейности свързани с управлението и разпореждането с имоти общинска собственост.

12. Да се въведат правила за документирането на осъществявания предварителен контрол в съответствие с изискванията на Закона за финансово управление и контрол в публичния сектор.

13. Да се проведат търгове или конкурси по ЗОС за отдаване под наем на нежилищни имоти - общинска собственост.

14. Да се преразгледат договорите за наем на недвижими имоти - общинска собственост с цел привеждане на наемните цени в съответствие с приетите от общинския съвет.

15. За събирането на наемните цени да се използва програмен продукт, които да дава ежедневна информация за дължимите наемни вноски и съответните лихви върху задълженията.

16. В Дирекция „Финанси и бюджет” да се въведат контролни дейности гарантиращи достоверно събиране на наемните вноски.

17. Да се преразгледат договорите с некоректни наематели, които дължат наемни вноски за повече от един месец.

18. Да се начисляват лихви при просрочени плащания на наемни цени.


На основание чл. 41, ал. 3 от ЗСП, се дават следните препоръки на Общинския съвет -Видин:

1. Да се определят имотите - частна общинска собственост, които подлежат задължително застраховане.На основание чл. 42, ал. 1 от Закона за Сметната палата, в срок до три месеца от получаване на настоящия доклад, кметът на общината следва да предприеме мерки за изпълнение на препоръките и да уведоми писмено за това Сметната палата.
Настоящият доклад е изготвен на основание чл. 41, ал. 1 от Закона за Сметната палата и е приет от Сметната палата с решение № 243/14.10.2010 г.


1 Препоръка № 1

2 Препоръка № 2

3 Препоръка № 3

4 Препоръка № 4

5 Препоръка № 5

6 Препоръка № 6

7 Препоръка № 7

8 Препоръка № 8

9 Препоръка № 9

10 Препоръка № 10

11 Препоръка № 11

12 Препоръка № 12

13 Препоръка № 13

14 Препоръка № 14

15 Препоръка № 15

16 Препоръка № 16

17 Препоръка № 17

18 Препоръка № 18

19 Препоръка № 19с. 1

скачать файл