Доклад за реализираните дейности през 2008г. Чл. 40, ал. 2 от зюлнц


с. 1
Сдружение “Асоциация за изследване и развитие на гражданското общество”
Гр. Софияwww.argobg.net

e-mail : argobg@yahoo.com

Доклад за

реализираните

дейности

през 2008г.


Чл. 40, ал. 2 от ЗЮЛНЦ


Мисия


Да допринася за изграждането и развитието на гражданското общество и утвърждаването му като основен фактор за развитието на страната
Цели

 1. Утвърждаване  и развитие на  ценностите на гражданското общество.

2. Защита свободата, достойнството, спокойствието и самочувствието на гражданите и на техните граждански права.


3. Граждански контрол върху законосъобразността на действията на общинската и държавната администрация, народните представители и представителите на съдебната власт.


4. Осъщестяване на младежки дейности и младежка политика


Кратко описание на Сдружение “Асоциация за изследване и развитие на гражданското общество”

Сдружението е създадено през 2005г. с решение № 1 на Софийски градски съд. През 2007г. то е вписано в Централния регистър за юридическите лица с нестопанска цел към Министерство на правосъдието като организация за общественополезна дейност.

Към настоящият момент АРГО наброява 14 човека. Всички те са специалисти в различни области – имаме социолингвисти, франкофони, банкови служители, финансисти, юристи.

През последните години организацията се утвърди като една от водещите младежки организации в страната.

Наши партньори са Франкофонски клуб за развитие – София, Общински младежки съвет – Перник, Младежка инициатива за развитие – Варна, Сдружение “Евротенденции” – гр. Велико Търново, Асоциация “Български детски и младежки парламент”, YES – Bulgaria, СНЦ „Новите млади”, Младежка медия „СветЪ”.

Организационна структураНашите дейности през 2008 г.
 1. Доклад за младежта по проект „Активни младежки инициативи за гражданско общество”

АРГО осъществи изготвянето на аналитичен доклад на база проведени проучвания сред младите хора на територията на Република България по проект „Активни младежки инициативи за гражданско общество”, финансиран от програма ФАР на ЕС.

Работата, която нашата организация извърши може да се обобщи, както следва:
Да систематизира резултатите от следните анализи:

•Анализ на НПО сектора и по-специално взаимодействието на младежките организации с местното управление;

•Анализ на съществуващото законодателство;

•Анализ на обществените нагласи;

•Анализа на приноса на младежките организации;

•Анализ на приноса на националните и местни власти


в Аналитичен доклад, който да се представи в електронен вариант във формат текстови документ, годен за предпечат, при спазване на всички указания за визуална идентификация на ЕС

 1. Национален конкурс за есе „България в моите мечти”

През 2008 г. АРГО съвместно с фондация „Българска памет” организира конкурс за есета на тема „България в моите мечти”. Конкурсът беше за ученици от шести до дванадесети клас и в него взеха участие над 300 младежи от всички краища на страната. Изключително интересно беше да погледнем и да видим как младите хора виждат нашата родина и какво искат да променят в нея.


Награждаването се проведе на 30 май в Националния исторически музей като специални гости на церемонията бяха актьорът Мариус Донкин и историкът Божидар Димитров, които наградиха част от победителите.

Ето и кои бяха наградените:Категория – 6-ти – 8-ми клас

1-во място – Георги Господинов /Сливен/

2-ро място – Виктор Механджийски /Пловдив/

3-то място – Виктория Раева /Пловдив/


Категория 9-ти – 12-ти клас:

1-во място – Яна-Ивана Бояджиева /Кърджали/

2-ро място – Силвия Янакиева /Варна/

3-то място – Ивет Димитрова /Свиленград/

 1. Други инициативи

Асоциацията за изследване и развитие на гражданското общество участваше активно в множество инициативи сред които са: • Среща в Перник с Общински Младежки съвет Перник и подписване на споразумение за сътрудничество между неправителствените организации в София и Перник • Участие в диспут на тема „Бъдещия политически модел на България

 • Участие в кръгла маса на тема „Да бъдеш българин в Австрия

 • Подкрепа на електронната медия Фрогнюз за инициативата „ Да си върнем държавата

 • Подкрепа за спирането на незаконното строителство във Иракли и Рила

 • Участие в националния протест „Свобода а не страх”

 • Участие в тринадесетия международен младежки фестивал в Сандански 2008 г и др.

 • Дискусия „България – една година след членството си в ЕС”

 • Протестна декларация относно проектозакона за изменение и допълнение на Закона за народната просвета

 • Подкрепа за граничар Михаил Цонков

 • Подкрепа за нощен транспорт в София

 • Подкрепа за Националната кампания „Защита на българската идентичност”

 • Декларация на АРГО и ОНБ в защита свободата на словото

 • Подкрепа за акцията на Блулинк за запазване на данъчните облекчения при дарители на НПО-та

 • 2ро място на Младежкия боулинг турнир

 • Акция „Върнете коледните премии г-да депутати”4. Обучения

Във връзка с нуждата от повишаване капацитета на НПО-то и развитие на човешките ресурси АРГО се включи активно в множество обучения, които усъвършенстваха знанията и уменията на членовете на организацията. Някой от тях са:
 • Обучение на фондация „Джон Атанасов” на тема „Стратегическо и организационно развитие, планиране и финансово управление на неправителствения сектор”
 • Обучение на ФРМС и Индустриконсулт на тема „Укрепване организационния капацитет на неправителствена организация” в Стара Загора • Обучителен семинар за членове на Обществени съвети от Южна България в гр. Хисаря, х-л „Аугуста”
 • Обучение по проект "НПО- надеждни партньори за развитие" включващо модулите "Планиране на местното развитие" и "Разработване на проекти с участието на заинтересованите страни".
 • Обучение по Управление на разнообразниетоМедийни изяви
През 2008г. АРГО не страдаше от липса на медийни изяви. Нашите хора активно присъстваха в медийното пространство чрез изявите си в БНР, програма „Христо Ботев”, Фрогнюз, Общество. Нет, BBT и др.


Осъществени партньорства
През 2008г. Асоциацията за изследване и развитие на гражданското общество успя да осъществи партьорства със следните организации :

 • СНЦ Новите млади

 • Общество за Нова България

 • СНЦ Екофорум за природата - Пловдив

Финансови данни
СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Асоциация за изследване и развитие на гражданското общество - АРГО

Към 31.12.2008 г.

Актив

Пасив

Раздели, групи, статии

Сума (хил.лева)

Раздели, групи, статии

Сума (хил.лева)

Текуща година

Предходна година

Текуща година

Предходна година

а

1

2

а

1

2

А. Записан, но невнесен капитал

 

 

А. Собствен капитал

 

 

Б. Нетекущи (дълготрайни) активи

 

 

I. Записан капитал

 

 

І. Нематериални активи

 

 

ІІ. Премии от емисии

-

 

1. Продукти от развойна дейност

 

 

ІІІ. Резерв от последващи оценки

 

 

2. Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи

 

 

ІV. Резерви

 

 

3. Търговска репутация

 

 

1. Законови резерви

 

 

4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане

 

 

2. Резерв свързан с изкупени собствени акции

-

 

Общо за група I:

-

-

3. Резерв съгласно учредителен акт

 

 

II. Дълготрайни материални активи

 

 

4. Други резерви

3

 

1. Земи и сгради, в т.ч.:

-

-

Общо за група IV:

3

-

- земи

 

 

V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:

 

 

- сгради

 

 

- неразпределена печалба

 

 

2 .Машини, производствено оборудване и апаратура

1

1

- непокрита загуба

(2)

3

3. Съоръжения и други

 

 

Общо за група V:

(2)

3

4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане

 

 

VІ. Текуща печалба (загуба)

 

 

 

 

 

ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А":

1

3

Общо за група ІІ:

1

1

Б. Провизии и сходни задължения

 

 

III. Дългосрочни финансови активи

 

 

1. Провизии за пенсии и други подобни задължения

 

 

1. Акции и дялове в предприятия от група

 

 

2. Провизии за данъци в т.ч.:

-

-

2. Предоставени заеми на предприятия от група

 

 

- отсрочени данъци

 

 

3. Акциии и дялове в асоциирани и смесени предприятия

 

 

3. Други провизии и сходни задължения

 

 

4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия

 

 

ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:

-

-

5. Дългосрочни инвестиции

 

 

В. Задължения

 

 

6. Други заеми

 

 

1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите в т.ч.:

-

-

7. Изкупени собствени акции номинална стойност ........хил.лв.

Х

Х

- до 1 година

 

 

Общо за група III:

-

-

- над 1 година

 

 

ІV. Отсрочени данъци

 

 

2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:

-

-

ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:

1

1

- до 1 година

 

 

В. Текущи (краткотрайни) активи

 

 

- над 1 година

 

 

I.Материални запаси

 

 

3. Получени аванси, в т.ч.:

-

-

1. Суровини и материали

 

 

- до 1 година

 

 

2. Незавършено производство

 

 

- над 1 година

 

 

3. Продукция и стоки в т.ч.:

-

-

4. Задължения към доставчици, в т.ч.:

-

-

- продукция

 

 

- до 1 година

 

 

- стоки

 

 

- над 1 година

 

 

4. Предоставени аванси

 

 

5. Задължения по полици, в т.ч.:

-

-

Общо за група I:

-

-

- до 1 година

 

 

II. Вземания

 

 

- над 1 година

 

 

1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:

 

 

6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:

-

-

- над 1 година

 

 

- до 1 година

 

 

2. Вземания от предприятия от група в т.ч.:

 

 

- над 1 година

 

 

- над 1 година

 

 

 

 

 

3. Вземания от свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:

 

 

7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:

-

-

- над 1 година

 

 

- до 1 година

 

 

4. Други вземания в т.ч.:

 

 

- над 1 година

-

 

- над 1 година

 

 

8. Други задължения, в т.ч.:

-

-

Общо за група II:

-

-

- до 1 година

 

 

III. Инвестиции

 

 

- над 1 година

 

 

1. Акции и дялове в предприятия от група

 

 

- към персонала, в т.ч.:

-

-

2. Изкупени собствени акции номинална стойност .........хил.лв.

Х

Х

- до 1 година

 

 

3. Други инвестиции

 

 

- над 1 година

-

 

Общо за група III:

-

-

- осигурителни задължения, в т.ч.:

-

-

 

 

 

- до 1 година

 

 

IV. Парични средства, в т.ч.:

 

 

- над 1 година

-

 

- в брой

 

2

- данъчни задължения

-

-

- безсрочни сметки (депозити)

-

 

- до 1 година

 

 

Общо за група IV:

-

2

- над 1 година

 

 

 

 

 

ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В, в т.ч.:

-

-

ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В:

-

2

- до 1 година

-

-

 

 

 

- над 1 година

-

-

 

 

 

Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:

-

-

Г. Разходи за бъдещи периоди

-

 

- финансирания

 

 

 

 

 

- приходи за бъдещи периоди

 

 

СУМА НА АКТИВА

1

3

СУМА НА ПАСИВА

1

3

-

-

-
-
Дата на съставяне:

Съставител: Ръководител:София, 16 февруари 2009
...................................

.....................................

УС в състав :

Даниел Панчев – председател на УС

Рени ТрайковаПламен Благоев

с. 1

скачать файл