Доклад за дейността през 2012 година съдържание въведение


с. 1 с. 2 с. 3 с. 4
раздел IX на доклада.

Информация за придобитите, притежавани и прехвърлените от членовете на Съвета на директорите през годината акции на дружеството, както правата им да придобиват акции на дружеството е посочена в раздел IX на доклада.


2.2 Информация за участието на членовете на Съвета на директорите в други търговски дружества

„Стара планина холд” АД, София притежава повече от 25 на сто от гласовете в общото събрание на следните дружества:

„М+С Хидравлик” АД, гр. Казанлък

„Хидравлични елементи и системи” АД, гр. Ямбол

„Елхим – Искра” АД, гр. Пазарджик

„Пътстройинженеринг” АД, гр. Кърджали

„Българска роза” АД, Карлово

„Фазан” АД, гр. Русе

„Славяна” АД, гр. Славяново

„СПХ Транс” ООД, гр. София

„Форсан България” ООД, гр. София

„Стара планина холд” АД, София е член на управителните органи на следните юридически лица:

„Българска роза” АД, гр. Карлово

„Фазан” АД, гр. Русе

„Славяна” АД, гр. Славяново

„Форсан България” ООД, гр. София


„Розинвест” ЕООД, гр. Пловдив не притежава повече от 25% от гласовете в общото събрание на никое юридическо лице.
„Бик холд” АД притежава повече от 25% от гласовете в общите събрания на „Фармарай” ООД София и участва в управлението на „Спартак” АД, гр. Бургас и „Унитраф” АД, с. Соколово.
Михаил Иванов Михайлов – участва в управителните и/или контролни органи на следните юридически лица:

“Сортоизпитване – Дъбене” ЕООД с. Дъбене, общ. Карлово, обл. Пловдивска ф.д 2355/00г на ПОС, ЕИК: 115556915,

Управител

“Българска камара на производителите и търговците на етерични масла” гр. Пловдив, ул “ Булаир” № 32

Член на УС и председател

“Изворите” АД гр. Пловдив, ул. “Акад. П. Динеков” № 10, ф.д 787/99г на ПОС, ЕИК: 115309943

Член на СД и Изпълнителен директор

“Марица Холд” АД гр. Пловдив, ул. “Акад. П. Динеков” № 10, ф.д 5156/96г на ПОС, ЕИК: 115219061

Член на СД и Изпълнителен директор

„Натурела трейд” ЕООД гр. Пловдив, ул. „Петър Динеков” №10, ЕИК: 160045321

Собственик и управител

“Керамика” ЕООД гр. Пловдив ул. “Акад. П. Динеков” № 10 ф. д. 5720/1998 год. на ПОС; ЕИК: 115297708

Управител

„Сънрайс 08” ЕООД, гр. Съединение, ул. „Христо Македонски” №2, ЕИК:200414099

Собственик и управител

„Деметра Агрохимсервиз” АД, гр. Пловдив, ул. „Брезовско шосе” № 176В; ЕИК: 115090638

Член на Съвета на директорите

„Норч” АД, гр. Стамболийски, ул. „Тракия” №37, ЕИК: 115078237

Член на Съвета на директорите

„Пълдин помфрит” ЕООД, гр. Пловдив, район „Източен”, ул. „Гълъбец” № 1, ЕИК: 825340278

Собственик и управител2.3 Договори с членове на Съвета на директорите

През 2011 г. не са сключвани договори с членове на Съвета на директорите и свързани с тях лица, които излизат извън обичайната му дейност или съществено се отклоняват от пазарните условия.

През отчетната година няма промени в състава на Съвета на директорите. Спазено е изискването на закона най-малко една трета от членовете на Съвета на директорите да бъдат независими лица. Няма изменения и в утвърдените специални критерии за избор на член на Съвета на директорите. В досегашната си практика Съветът на директорите не се е сблъсквал със ситуация на възникнал пряк или непряк конфликт на интереси между член на управителния орган или акционер. Няма установен случай на преки или косвени конфликти между интереса на член на Съвета на директорите и интереса на дружеството.
3. Изплащане на дивиденти

Дружеството за последен път е вземало решение за разпределяне на дивидент на Общо събрание на акционерите, проведено през 2007. Дивидентът за акция е бил 0,43 лв.


VI. Клонове. Служители

Дружеството няма клонове.

Средната численост на заетия персонал по категории за последните 3 години е, както следва:


Категории

2010 г.


2011 г.2012 г.

1. Специалисти рък. функции

5

10

11

2. Специалисти

26

14

9

3. Помощен персонал

20

9

9

4. Работници

34

45

42

5. Непромишлен персонал

12

22

29

Общо персонал:

97

100

100

Няма договорености за участие на служителите в капитала на емитента, включително чрез издаване на акции, опции или други ценни книжа на емитента.VII. Финансови инструменти, използвани от предприятието
1. Счетоводна политика

Съгласно действащото счетоводно законодателство в България, от началото на 2003 г. „Българска роза” АД прилага Международните стандарти за финансови отчети. Годишният финансов отчет за 2012 г. е изготвен в съответствие с Международните стандарти за финансови отчети, издадени или редактирани от Международния комитет по счетоводни стандарти (KMCC/IASC), както и от Съвета по Международни счетоводни стандарти (CMCC/IASB). Дружеството продължава същата счетоводна политика, както и при изготвянето на годишния финансов отчет за предходната финансова година.

При организиране на счетоводното отчитане на стопанските операции, дружеството е спазвало основните принципи, определени от Закона за счетоводството и изискванията, определени в Международните счетоводни стандарти, в Индивидуалния сметкоплан и индивидуалната Счетоводна политика на предприятието. За организиране на счетоводната отчетност е изграден Индивидуален сметкоплан. Окончателното приключване на счетоводните сметки се извършва само в края на финансовата година, която съвпада с календарната, съгласно изискванията на глава пета Финансови отчети на ЗС. Годишните финансови отчети се съставят след изготвяне на Годишната данъчна декларация и начисляване на дължимите данъци за отчетния период. Тогава се установява и окончателният финансов резултат на дружеството.

Счетоводното отчитане се извършва чрез използване на специализиран счетоводен програмен продукт.2. Финансови инструменти
Дружеството използва предимно собствени оборотни средства-вътрешни източници на ликвидност. Единствено по време на кампании /розова и лавандулова/ се привличат допълнителни средства под формата на краткосрочни заеми от „Стара планина холд” АД – през 2007 г.-1 000 хил.лв, 2008 г.-1150хил.лв., 2009 г. – 1200 хил.лв, 2011 г. – 1000 хил.лв. , 2012 г. – 700 хил.лв.

Паричните средства в лева са оценени по номиналната им стойност. Сделките в чуждестранна валута се вписват в левове и валута при първоначалното си счетоводно отразяване, като към сумата в чуждестранна валута се прилага централният курс към датата на сделката. Паричните средства в чуждестранна валута се преоценяват, съгласно възприетата счетоводна политика, месечно по централен курс на БНБ. Паричните средства в чуждестранна валута при текущото им потребление се оценяват по централен курс в деня на операцията. Разликите от валутните курсове, възникващи при разплащането, се отчитат като финансов разход или приход през периода на възникването им.3. Ликвидност

Основната маса парични средства в Дружеството се генерира от основната дейност, като изключителен дял имат приходите от продажба на произведената продукция – натурални продукти и козметика. За 2012 г. паричните постъпления от основната дейност са 7088 хил. лв.

Показателите за ликвидност се изчисляват като отношение на краткосрочните вземания, стоково материалните ценности и наличните парични средства към краткосрочните задължения и характеризират възможността на предприятието да изплаща текущите си задължения с наличните краткотрайни активи.


ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ЛИКВИДНОСТ

2010

2011

2012

3.1 ОБЩА ЛИКВИДНОСТ

3.3686

5.73

3.21

3.2 БЪРЗА ЛИКВИДНОСТ

1.3756

2.34

1.78

3.3 НЕЗАБАВНА ЛИКВИДНОСТ

0.0523

0.305

1.78

3.4 АБСОЛЮТНА ЛИКВИДНОСТ

0.0523

0.305

0.50


4. Експозиция на предприятието по отношение на пазарния, кредитния и ликвидния риск и риска на паричния поток
Пазарният риск е три вида:

Валутен риск – рискът, че стойността на финансов инструмент ще варира поради промяна във валутните курсове.

Лихвен риск – рискът, че стойността на финансов инструмент ще варира поради промени в пазарните лихвени проценти.

Ценови риск – това е рискът, че стойността на даден финансов инструмент ще варира в резултат на промени в пазарните цени.

Към 31.12.2012 г. лихвоносните финансови инструменти на „Българска роза” АД са само депозити в лева и евро.

Кредитен риск – дружеството е получило кредит от СТАРА ПЛАНИНА ХОЛД АД, в размер на 700 хил.лв. при гарантирана лихва от 7%.

Отложени плащания от клиенти: Риск съществува при предоставяне на клиенти продукция с отложено плащане до 90 дни. От друга страна дружеството също получава преференциални такива условия от нашите доставчици.

Поради характера на финансовите инструменти, използвани от „Българска роза” АД, ликвидния риск и лихвения риск на паричния поток са сведени до минимум.

Ръководството поддържа налични парични средства в лева и валута в достатъчен размер за посрещане на задълженията си.
VIII. Информация за изпълнение на програмата за прилагане на международно признатите стандарти за добро корпоративно управление
1. Съдържание и цели на програмата

Програмата на “Българска роза” АД гр. Карлово за прилагане на международно признатите стандарти за добро корпоративно управление за 2012 г. бе изготвена на основата на направената оценка на задачите, както и на резултатите от изпълнението им, в съответствие с действащата нормативна уредба на корпоративните отношения и съгласно принципите за добро корпоративно управление. В програмата бяха заложени осъществяването на редица конкретни инициативи в няколко основни направления, изпълнението на които беше подчинено на приоритетните задачи на “Българска роза”АД, заложени в програмата, а именно:

1.1 Разширяване на средствата и способите за информиране на акционерите относно настъпването на важни корпоративни събития, свързани с дейността на дружеството.

1.2 Стимулиране интереса на потенциалните инвеститори чрез утвърждаване на ефективен практически модел на корпоративно управление в структурата на “Българска роза” АД – Карлово.

През годината, чрез своите редовни заседания, Съветът на директорите съдейства за осигуряване на ефективно управление на ресурсите на Дружеството.
2. Изпълнение на програмата

Основна насока при изпълнение на Програмата на „Българска роза” АД бе привеждане на всички вътрешни актове на дружеството и цялостната му дейност в съответствие с измененията в действащата нормативна уредба. Всички финансови отчети на предприятието се изготвят съгласно МСС, а годишният одит се извършва от независим одитор с оглед осигуряване на безпристрастна и обективна преценка за начина, по който са изготвени и представени тези отчети. Отчетите се придружават от подробни доклади за дейността.

Повишаване на доверието на акционерите, инвеститорите и заинтересуваните от управлението и дейността на Дружеството лица бе едно от основните приложения на корпоративната програма. И през 2012 година продължи утвърждаването и прилагането на различни начини за разкриване на текуща информация относно финансовото и икономическото състояние на компанията и важни корпоративни събития, както и тяхното популяризиране.

За повишаване нивото на информираност и заинтересованост на акционерите и насърчаване на активността и участието им в управлението на „Българска роза” АД и през 2012 година продължи поддържането на специален раздел на интернет страницата на дружеството http://www.bulgarianrose.bg/, в който се отразява текуща информация относно дейността на Дружеството и важни корпоративни събития. Продължава практиката за изпращане на своевременни отговори на писма и запитвания на акционери, включително и на тези, получени по електронната поща и съхраняването им в регистър, надлежно воден от директора за връзка с инвеститорите.

На електронната страница са публикувани координатите на дружеството, както и тези на директора за връзка с инвеститорите, чрез което акционери и заинтересовани лица се насърчават да търсят необходимата им информация. Информацията, на която акционерите имат право, се представя, а по необходимост и разяснява лично от директора за връзки с инвеститорите. На общото събрание акционерите имат право да задават въпроси и да получават конкретни и изчерпателни отговори от членовете на управителния орган и от директора за връзки с инвеститорите.

Свикването на редовното годишно общо събрание на акционерите се извършва в съответствие и с установените правила за даване на публичност на поканата, дневния ред и конкретните предложения за решения. Всички писмени материали по точките от дневния ред се предоставят на разположение на акционерите в определени часове на адреса на управление на дружеството. Всички акционери имат право да се запознават с Устава на дружеството, както и с материалите по точките от дневния ред на общото събрание. Своевременното изготвяне на материалите по точките от дневния ред на общото събрание на акционерите и публичното им огласяване в рамките на законоустановените срокове и съгласно законоустановения ред е утвърдена практика на дружеството. Всички акционери имат право да участват в общото събрание на акционерите, да гласуват по всички точки от дневвния ред, включително относно възнагражденията на членовете на управителния орган и освобождаването им от отговорност. Всички акционери имат равно право на участие в разпределението на печалбата под формата на дивидент.

Дружеството прие правила за гласуване на общо събрание на акционерите чрез пълномощник. На интернет страницата се публикува образец на пълномощно за участие в общото събрание на акционерите:http://www.bulgarianrose.bg/userfiles/ROZA-Palnom%20OSA2012.pdf

Всички финансови отчети на дружеството за отчетната финансова година, годишните отчети за предходните финансови години, Програмата за прилагане на международно признатите стандарти за добро корпоративно управление са на разположение на акционерите на „Българска роза” АД, включително и на посочения интернет адрес.

„Българска роза” АД участва в различни форми на взаимно сътрудничество с държавни институции и неправителствени организации, имащи отношение към корпоративното управление в страната. През отчетната година за пореден път отчитаме полза от сътрудничеството и членството си в Асоциацията на индустриалния капитал в България.

Директорът за връзки с инвеститорите е член на Асоциация на директорите за връзки с инвеститорите в България. През годината участва в съвместни срещи и семинари с Асоциацията на индустриалния капитал в България, Комисията за финансов надзор, Българска фондова борса и други, по проблемите на нормативните изисквания и практическото им приложение в областта на корпоративното управление.

Контролът относно процеса на разкриване на информация от „Българска роза” АД е многопосочен. От една страна, такъв контрол упражнява Комисията за финансов надзор. До този момент не са констатирани нарушения на разпоредбите и сроковете за оповестяване. От друга страна е възприета практиката за публикуване на финансовите отчети на електронната страница на дружеството – непосредствено след изпращането им на регулаторния орган и на обществеността, което дава възможност за контрол от акционерите, инвеститорите и всички заинтересувани лица. Друга форма на контрол относно процеса на разкриване на информация се осъществява от членовете на Съвета на директорите спрямо директора за връзки с инвеститорите.

Своевременно се представяха отчети и текуща информация до Комисията за финансов надзор и обществеността. Редовно са водени регистрите: за заявки за информация от акционерите, за материали за Общото събрание на акционерите, за протоколите от заседанията на Съвета на директорите и за изпратените отчети и текуща информация.

За осигуряване достигането на оповестяваната информация до възможно най-широк кръг лица едновременно и по начин, който да не ги дискриминира, „Българска роза” АД е сключил договор за информационни услуги с интернет медията Инфосток.БГ.

3. Оценка на програмата

Въз основа на отчета за изпълнението на конкретно набелязаните мероприятия е направена оценка на цялата Програма за прилагане на международно признатите стандарти за добро корпоративно управление на “Българска роза” АД гр. Карлово, като ефективността й намери израз в няколко основни насоки:

Вътрешните актове на дружеството са приведени в съответствие с действащата нормативна уредба на корпоративните отношения в страната.

Утвърдена е функционираща система за многопосочно разкриване на информация относно текущото финансово и икономическо състояние на дружеството, както и относно цялостната му дейност, което е обективна предпоставка за повишаване нивото на образованост и заинтересованост на акционерите и за по-голямо доверие от тяхна страна в управлението на дружеството.

Утвърдена е практика за своевременно отразяване на нормативните промени във вътрешните актове на дружеството.

Следенето на тенденциите в нормативната уредба и практика в областта на корпоративното управление е необходимост, която произтича от многобройните нормативни изисквания и задължения във връзка с дейността на публичните дружества.

Годишният доклад за дейността на дружеството, включващ оценка на изпълнението на Програмата през 2012 г. ще бъде предоставен на разположение на акционерите в адреса на управление и на интернет страницата на дружеството.

Съветът на директорите, всяка година, ако е необходимо, прави преоценка на програмата и предложения за нейната промяна с цел подобряване прилагането на стандартите за добро корпоративно управление в дружеството. Актуализираната Програма е приложена като неразделна част от настоящия доклад. И през 2013 г. ръководството на „Българска роза” АД ще се стреми да прилага принципите за добро корпоративно управление, като осигурява своевременно и точно разкриване на информация по всички въпроси, свързани със собствеността, дейността и управлението на предприятието, правата, задълженията, и финансовото му състояние, публично оповестяване, което би могло да окаже значимо влияние върху цената на емитираните от „Българска роза” АД ценни книжа.


IX. Допълнителна информация по Приложение 10 на Наредба № 2 на КФН
1. Информация, дадена в стойностно и количествено изражение относно основните категории стоки, продукти и/или предоставени услуги, с посочване на техния дял в приходите от продажби на емитента като цяло и промените, настъпили през отчетната финансова година.
С най-голям дял в приходите от продажба на продукция са:

1. Козметични продукти 3597 хил. лв. или 53,03%, които включват кремове за лице и ръце, балсами, тоалетни млека, душ гелове, лосиони, натурални глицеринови сапуни, ароматизатори, аромотерапия с различни видове масла и много други;

2. Натурални ароматични продукти– 2362 хил. лв. или 34,82%, които включват розово масло, розов конкрет, розова вода, розово абсолю, лавандулово масло и други;

3. Тютюневи соуси за тютюневата промишленост - 718 хил. лв. или 10,58%;

4. Фруктови есенции за хранително-вкусовата промишленост – 105 хил. лв. или 1,55%;
2. Информация относно приходите, разпределени по отделните категории дейности, вътрешни и външни пазари, както и информация за източниците за снабдяване с материали, необходими за производството на стоки или предоставяне на услуги с отразяване степента на зависимост по отношение на всеки отделен продавач или купувач/потребител, като в случай, че относителният дял на някой тях надхвърля 10 на сто от разходите или приходите от продажби, се предоставя информация за всяко лице поотделно, за неговия дял в продажбите или покупките и връзките му с емитента.

Информацията относно приходите и тяхното разпределение по отделни категории дейности, вътрешни и външни пазари, както и информацията за източниците за снабдяване с материали, необходими за производството на стоки или предоставянето на услуги е дадена в Раздел I на настоящия доклад.

Общо приходите от продажби са 7088 хил. лв., като приходите от продажби на продукция са 6782 хил. лв., от услуги 193 хил. лв. и от други продажби /продажба на материали и ДМА, префактуриране на вода и ел. енергия, наеми и др/ 113 хил. лв. От нетните приходи от продажба на продукция хил. лв износ и вътреобщностни доставки 3248 хил.лв, което представлява 47,89 % от общите продажби.

Дружеството няма клиенти, които да имат дял в продажбите надхвърлящ 10%.


Дружеството се снабдява с материали за своето производство от доставчици, най-вече в страната, от които няма значителна зависимост.
3. Информация за сключени големи сделки и такива от съществено значение за дейността на емитента

През 2012 г. няма сключени големи сделки, които да са от съществено значение за дружеството.


4. Информация относно сделките, сключени между емитента и свързани лица, през отчетния период, предложения за сключване на такива сделки, както исделки, които са извън обичайната му дейност или съществено се отклоняват от пазарните условия, по които емитентът или негово дъщерно дружество е страна с посочване на стойността на сделките, характера на свързаността и всяка информация, необходима за оценка на въздействието върху финансовото състояние на емитента

През 2012 г., „Българска роза” АД гр. Карлово не е сключвало сделки със свързани лица, които да са извън обичайната дейност на дружеството, както и със съществено отклонение от пазарните условия.


5. Информация за събития и показатели с необичаен за емитента характер, имащи съществено влияние върху дейността му, и реализираните от него приходи и извършени разходи; оценка на влиянието им върху резултатите през текущата година

През 2012 г., събития с необичаен за дружеството характер, които да оказват съществено влияние върху дейността за реализираните приходи няма.


6. Информация за сделки, водени извънбалансово – характер и бизнес цел, посочване на финансовото въздействие на сделките върху дейността, ако рискът и ползите от тези сделки са съществени за емитента и ако разкриването на тази информация е съществено за оценката на финансовото състоянието на емитента

В дружеството не са извършвани сделки, които да са водени извънбалансово.


7. Информация за дялови участия на емитента, за основните му инвестиции в страната и в чужбина (в ценни книжа, финансови инструменти, нематериални активи и недвижими имоти), както и инвестиции в зялови ценни книжа извън неговата икономическа група и източниците/начините на финансиране

“Българска роза” АД – Карлово няма (пряко или непряко) съществено дългосрочно участие в други дружества.


8. Информация относно сключените от емитента, от негово дъщерно дружество или дружество майка, в качеството им на заемополучатели, договори за заем с посочване на условията по тях, включително на крайните срокове за изплащане, както и информация за предоставените гаранции и поемане на задължения

През 2012 г. е извършена сделка със свързани лица като „Българска роза” АД е ползвало краткосрочен едногодишен заем от „Стара планина холд” АД в размер на 700 хил. лв., при годишна лихва 7%. Към 31.12.2012 г., дружеството дължи 500 хил. лв. „Стара планина холд” АД е член на Съвета на директорите на „Българска роза” АД гр. Карлово и притежава 49,99 % от капитала на дружеството.


9. Информация относно сключените от емитента, от негово дъщерно дружество или дружество майка, в качеството им на заемодатели, договори за заем, включително предоставяне на гаранции от вякакъв вид, в това число на свързани лица, с посочване на конкретните условия по тях, включително на крайните срокове за плащане, и целта, за която са били отпуснати

„Българска роза” АД гр. Карлово не е отпускало заеми.


10. Информация за използването на средствата от извършена нова емисия ценни книжа през отчетния период

Дружеството не е емитирало нова емисия ценни книжа.


11. Анализ на съотношението между постигнатите финансови резултати, отразени във финансовия отчет за финансовата година, и по-рано публикувани прогнози за тези резултати

Дружеството не е оповестявало прогнози за резултатите за текущата 2012 г.


12. Анализ и оценка на политиката относно управлението на финансовите ресурси с посочване на възможностите за обслужване на задълженията, евентуалните заплахи и мерки, които емитентът е предприел или предстои да предприеме с оглед отстраняването им

Почти през целия отчетен период „Българска роза” АД гр. Карлово използва собствени финансови средства. Единствено по време на розова и лавандулова кампании дружеството прибягва до ползването на краткосрочен заем от „Стара Планина Холд” АД. До момента дружеството няма просрочени задължения както към доставчици на суровини и материали, така и към заемодатели.


13. Оценка на възможностите за реализация на инвестиционните намерения с посочване на размера на разполагаемите средства и отразяване на възможните промени в структурата на финансиране на тази дейност

През 2013 г. дружеството планира да реализира отпуснатите средства по Оперативна програма "Развитие на конкурентноспособността на българската икономика" 2007-2013 г., BG161РО003 – 2.1.13 „Технологична модернизация на малки и средни предприятия”.


14. Информация за настъпили промени през отчетния период в основните принципи за управление на емитента и на неговата икономическа група

През отчетния период, „Българска роза” АД гр. Карлово няма промяна в счетоводната си политика и не са извършвани организационни промени, като преобразуване, продажба на дружеството, апортни вноски от дружеството, дългосрочни инвестиции и преустановяване на дейността.15. Информация за основните характеристики на прилаганите от емитента в процеса на изготвяне на финансовите отчети система за вътрешен контрол и система за управление на рискове

С цел осигуряване на независима и обективна оценка на финансовите отчети, годишният одит на Българска роза АД се извършва от независим експерт-счетоводител. Всички финансови отчети се изготвят съгласно международните счетоводни стандарти. Текущата финансово-счетоводна дейност на дружеството е обект на периодичен контрол и анализ от страна на управителния орган. Има утвърдена практика за периодично обсъждане на заседания на Съвета на директорите текущите финансови резултати от дейността на дружеството, в т. ч. и изпълнението на инвестиционната програма.


16. Информация за промените в управителните и надзорните органи през отчетната финансова година

„Българска роза” АД има едностепенна структура на управление. Съветът на директорите се състои от 4 лица.

Данни за Съвета на директорите са посочени в раздел V, т. 2 от доклада.
17. Информация за размера на възнагражденията, наградите и/или ползите на всеки от членовете на управителните и на контролните органи за отчетната финансова година, изплатени от емитента и на негови дъщерни дружества, независимо от това, дали са били включени в разходите на емитента или произтичат от разпределение на печалбата, включително:

а) получени суми и непарични възнаграждения:

През финансовата 2012 год. управителните органи на дружеството са получили брутни възнаграждения в лева както следва:
Михаил Иванов Михайлов

97 318,89

Спас Борисов Видев

97 318,89

„Розинвест” ЕООД Пловдив

16 615,20

Евгений Василев Узунов

13 846,00


б) условни или разсрочени възнаграждения, възникнали през годината, дори и ако възнаграждението се дължи към по-късен момент- няма
в) сума, дължима от емитента или негови дъщерни дружества за изплащане на пенсии, обезщетения при пенсиониране или други подобни обезщетения – няма
18. За публичните дружества – информация за притежаваните от членовете на управителните и контролните органи, прокуристите и висшия ръководен състав акции на емитента, включително акциите, притежавани от всеки от тях поотделно и като процент от акциите от всеки глас, както и предоставени им от емитента опции върху негови ценни книжа – вид и размер на ценните книжа, върху които са учредени опциите, цена на упражняване на опциите, покупна цена, ако има такава, и срок на опциите

Брой акции

% от капитала

СТАРА ПЛАНИНА ХОЛД АД СОФИЯ

133773

49,99 %

„Розинвест” ЕООД

900

0,34%

Михаил Иванов Михайлов

8000

2,9 %

Останалите членове на Съвета на директорите не притежават акции от дружеството.

Няма специални права или ограничения за членовете на управителния орган да придобиват акции на дружеството.
19. Информация за известните на дружеството договорености (включително след приключване на финансовата година), в резултат на които в бъдещ период могат да настъпят промени в притежавания относителен дял акции или облигации от настоящи акционери или облигационери

До момента на съставяне на доклада не са известни договорености, в резултат на които да настъпят промени в притежавания относителен дял акции от настоящи акционери.


20. Информация за висящи съдебни, административнви или арбитражни производства, касаещи задължения или вземания на емитента в размер най-малко 10 на сто от собствения му капитал; ако общата стойност на задълженията или вземанията на емитента по всички образувани производства надхвърля 10 на сто от собствения му капитал, се представя информация за всяко производство поотделно

Към 31.12.2012 г., „Българска роза” АД гр. Карлово няма висящи съдебни, административни или арбитражни производства, касаещи задължения или вземания в размер най-малко 10% от собствения капитал на дружеството и общата стойност на задълженията или вземанията по всички образувани производства не надхвърля 10% от собствения капитал на дружеството.


21. Данни за директора за връзки с инвеститора, включително телефон и адрес за кореспонденция

В дружеството е назначен директор за връзки с инвеститорите с име, телефон и адрес за кореспонденция както следва:

Панка Иванова Шаламанова, тел. +35933595328, моб.: 0893376379, адрес за кореспонденция: „Българска роза” АД, 4300 Карлово, ул. „Индустриална зона” №1.


с. 1 с. 2 с. 3 с. 4

скачать файл