Доклад за дейността през 2012 година съдържание въведение


с. 1 с. 2 с. 3 с. 4

І. Преглед на дейността

1. Основна дейност


Българска роза АД Карлово осъществява своята производствена дейност на територията на гр. Карлово, но притежава още:

 • Инсталация Каравелово – за сезонно производдство на натурални етерични масла.

 • Инсталация Христо Даново – за сезонно производство на натурални конкрети

Дружеството работи със собствени машини, съоръжения, транспортни средства и друго оборудване. Разполага с инсталации за производство на натурални продукти, а също така и собствена изпитвателна лаборатория.

Производството на Българска роза АД е ориентирано към производство на: • Натурални ароматични продукти (розово масло, розов конкрет, розово абсолю, розова вода, лавандулово масло, лавандулова вода и др.)

 • Козметични продукти

 • Тютюневи соуси

 • Фруктови есенции

 • Парфюмни композиции за сапуни, детергенти и козметични изделия

Фигура 2 изобразява дяловото разпределение на производствата свързани с основната дейност на дружеството.

Фигура 2

От април 2001 г. в Дружеството е въведена система за управление на качеството, съответстващо на международен стандарт за качество ISO 9001:2000.

През изминалата 2012 година бе извършена пресертификация на дружеството в съответствие с изискванията на стандарта за управление на качеството ISO 9001:2008. В момента дружеството притежава сертификат ISO 9001:2008, издаден от SGS Bulgaria Ltd. със срок 03.04.2014 г.

Произвежданите изделия се подлагат на 100% изпитване в изпитвателната лаборатория към предприятието и се придружават с необходимите анализни сертификати.

Търговската ориентация на Българска роза АД за козметичните изделия и за натуралните продукти през последните години е насочена главно към външни пазари, а на вътрешен пазар предимно се предлагат тютюневи соуси и фруктови есенции, а така също и козметични продукти. Дeлът на износа за 2012 г. е 47,89 %, а на вътрешния пазар 52,11 %. Продукцията се изнася почти в цяла Европа, азиатски страни – основно Япония, Китай, Южна Корея, Тайланд и други.

На вътрешен пазар, по отношение на своите козметични продукти, Българска роза АД – Карлово работи в условия на силна конкуренция от страна на множеството фирми, които работят в този бранш. По отношение на тютюневите соуси - дружеството е единственото предприятие в страната, което предлага този вид продукт.

Дружеството има установени трайни взаимоотношения с реномирани български и европейски доставчици.2. Систематизирана финансова информация


Представените по - долу избрани финансови данни за дружеството се основават на неговите одитирани финансови отчети


Показател (хил. лв.)

2010 г.

2011 г.

2012

приходи от основна дейност

5 508

5889

7088

разходи за основна дейност

5 388

5620

6230

печалба от основна дейност

124

271

866

нетна печалба от дейността

123

266

776

сума на активите, в т.ч.:

5 487

5421

6666

- нетекущи

2 590

2278

2262

- текущи

2 897

3143

4404

нетни активи


акционерен капитал

267 549

267 549

267549

брой акции

267549

267 549

267549

3. Резултати от дейността


Приходи

Приходите от продажби към 31.12.2012 г. са 7088 хил. лв., в това число 6782 хил. лв. от продажба на продукция, 193 хил. лв. от извършени услуги и 113 хил. лв. други приходи.

Съгласно утвърдената бизнес програма на „Българска роза” АД, приходите от продажби към края на четвъртото тримесечие трябваше да бъдат 7371 хил. лв., а тези от продукция 6388 хил. лв. Неизпълнението на общите приходи е 283 хил. лв., което се дължи на по-ниски приходи, от заложените в бизнес-плана, от извършени услуги. Преизпълнението само от продажбата на продукция е 349 хил. лв.

Приходите от продажби за същия период на 2011 г. са били 5889 хил. лв. Приходите от продажби само на продукция са били 5185 хил. лв. и е с 1597 хил. лв. повече спрямо текущия период. Общите приходи от продажби за 2012 г. са повече спрямо 2011 г. с 1119 хил. лв.

По-високият обем на продажбите през тази година се дължи на реализацията на натуралните продукти, произведени през настоящата година, а така също и на реализацията на розова вода от реколта 2011 г.

С най-голям дял в приходите от продажба на продукция са:

1. Козметични продукти – 3597 хил. лв. /нетен оборот/ или 53,03%.

2. Натурални ароматични продукти 2362 хил. лв. или 34,82% в т. ч.продукт

килограми

хил. лева

 • розово масло

121

1452

 • розов конкрет

61

103

 • розова вода

42326

279

 • розово абсолю

41

159

 • лавандулово масло

1842

327

 • други натурални продукти
42

3. Тютюневи соуси 83253 кг – 718 хил. лв. или 10,58%.

4. Фруктови есенции – 5969 кг на стойност 105 хил. лв и заемат едва 1,55% от приходите от продажба на продукция.

По-долу представяме сравнителна информация за продажбите през последните 3 години:

Реализация по години на основни видове производства:Производство

2010

2011

2012
хил.лв.

хил.лв.

хил.лв.

Козметика

1732

2818

3597

НАП

2817

1863

2362

Тютюневи соуси

231

401

718

ФЕ

104

103

105

Общо

4884

5185

6782

Вътрешният пазар запазва нивото си от предходната година, като в България дружеството осъществява продажбите си чрез дистрибуторска мрежа.

Информация за продажбите на дружеството по основни пазари (в хил. лева и процент от общите продажби):


Пазари

2009

%

2010

%

2011

%

2012

%

България

2 659

66,00

3 075

55,83

2937

50,47

3 424

52,11

Европа

741

18,39

1994

36,20

2338

40,18

2 266

33,41

Азия

548

13,60

400

7,26

534

9,18

965

14,23

Други

81

2,01

39

0,71

10

0,18

17

0,25

Общо

4 029 

100

5 508

100

5 819 

100

6 782

100Фигура 3

От графиката на фиг. 3 се вижда, че през последните години дружеството е насочило своите усилия към разширяване на своето международно присъствие. Забелязва се тенденция към повишаване износа на продукция към азиатските страни, което основно се дължи на изключителният дистрибутор за териториите на Китай, Хонг Конг и Таван, а така също и на дистрибутори в Япония и Виетнам. По отношение на европейските страни се забелязва лек спад, което е отражение на продължаващата икономическа криза.

Фигура 4


От фигура 4 ясно се вижда, че все още основен дял в износа на продукция имат натурално-ароматичните продукти и по-специално розово масло, розов конкрет, розово абсолю и лавандулово масло. Изброените продукти са реализирани към традиционни за дружеството клиенти, а така също и нови такива, които са привлечени от добрата репутация на фирмата и качеството на предлаганата продукция.
Реализация по години по видове дейност:

Показател

2010

2011

2012
хил.лв.

хил.лв.

хил.лв.

Приходи от основна дейност, т.ч.

5508

5889

7088

-продукция

5073

5185

6782

-услуги

292

220

193

-други

143

484

113

Към 31.12.2012 г. дружеството отчита нетна печалба в размер на 776 хил. лв. За същия период на 2011 г., дружеството е отчело печалба в размер 266 хил. лв. Завишението е с 34,28% от предходната година.2010

2011

2012
хил.лв.

хил.лв.

хил.лв.

Общо приходи

5508

5819

7096

В това число извън страната

2430

2883

3248

Процент на продажбите извън страната

44,12 %

49,54%

45,77%


Разходи

Общите разходи през 2012 г. са в размер на 13,17 хил.лв. Оперативните разходи – за материали, външни услуги, възнаграждения и амортизации имат най-голям дял в размера на разходите.

Разпределение на разходите по икономически елементи:

хил.лв.


Разходи

2010

2011

2012

І. Разходи по икономически елементи

5279

5513

6585

1. Разходи за материали

2848

3511

4527

2. Разходи за външни услуги

437

449

630

3. Разходи за амортизации

248

192

157

4. Разходи за възнаграждения

820

921

966

5. Разходи за осигуровки

115

130

135

6. Други разходи

170

310

170

От съществено значение за формиране разходите за материали са повишените цени на някои от използваните суровини, а така също и увеличените разходи за транспорт и доставка на същите.

Разходите за материали са 4527 хил. лв. и заемат 68,75% от общите разходи по икономически елементи.

Разходите за външни услуги към 31.12.2012 г. са 630 хил. лв., представляват 9,57 % от общите разходи по икономически елементи.

Разходите за заплати и осигуровки за периода са 1101 хил. лв. и представляват 16,72 % от разходите по икономически елементи. За 2011 г. разходите за труд са били 1051 хил.лв. – 19,06 % от разходите по икономически елементи. Разходите за труд са по-високи спрямо 2011 г. с 50 хил.лв. - 2,34 %.

Средно списъчния състав на „Българска роза” АД към 31.12.2012 г. е 100 човека. Средната работна заплата за отчетния период e 547 лв. За 2011 г., заетите са 100 човека със средна рбатна заплата 565 лв.

Разходите за амортизации са 157 хил. лв. – 2,38% от разходите по икономически елементи. За същия период на 2011 г., амортизациите са били 192 хил. лв., като процентното им съотношение е било 3,48 %.

Другите разходи към 31.12.2012 г. са 170 хил. лв. – 2,58 % от разходите.


Вземания от клиенти и доставчици

Вземанията към 31.12.2012 год., от предоставени аванси на доставчици и продадена продукция на клиенти са 1001 хил. лв., като за същия период на миналата година те са били 963 хил. лв. Вземанията са повече спрямо предходната година с 38 хил.лв., което се дължи на фактутирана, но неплатена за конкретния период продукция.Задължения към клиенти и доставчици

Дългосрочни задължения:

Към 31.12.2012 г., дружеството няма дългосрочни задължения.Краткосрочни задължения:

Краткосрочните задължения към 31.12.2012 г. на „Българска роза” АД са 511 хил. лв., като за същия период на 2011 год., те са били 251 хил. лв. Задълженията на дружеството през отчетния период се увеличават с 260 хил. лв., което се дължи на договорено разсрочено погасяване на задълженията на дружеството към доставчици.

Активите на дружеството към 31.12.2012 г. възлизат на 6666 хил. лв., в. т. ч. дълготрайни активи /нетекущи/ по балансова стойност 2262 хил. лв. – 34,97% и краткотрайни активи /текущи/ в размер на 4404 хил. лв. – 65,03%.

От текущите активи с най-голям дял са материалните запаси 2790 хил. лв. – 64,36%, следвани от краткосрочните вземания 1111 хил. лв. – 25,63%, налични парични средства 434 хил. лв. – 10,01%. Материалните запаси са се увеличили спрямо предходната година с 960 хил. лв.

Собственият капитал на дружеството по отчета за финансовото състояние на 2012 г. възлиза на 5641 хил. лв., в т. ч. : основен капитал /по регистрация/ - 268 хил. лв., разпределен чрез 267549 броя поименни безналични акции с номинална стайност от 1 лв. всяка, резерв от последващи оценки на активите и пасивите - 204 хил. лв., общи резерви – 942 хил. лв., други резерви, формирани от преоценка на активи към 31.12.1997 г. – 3451 хил. лв. и текуща печалба в размер на 776 хил. лв.

От 1997 г. до 2006 г. включително / с изключение на 1998 и 1999 г./, дружеството е изплащало дивиденти на своите акционери, съгласно взети решения на Общите събрания на акционерите. Финансовият резултат за всяка следваща година, т.е . 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 г. по решениен на Общото събрание на акционерите е отнасян в „Резерви”.


ОСНОВНИ ПОКАЗАТЕЛИ

1.ПОКАЗАТЕЛИ ЗА РЕНТАБИЛНОСТ

2010

2011

2012

1.1 РЕНТАБИЛНОСТ НА ПРИХОДИТЕ ОТ ПРОДАЖБИ

0.0221

0.05

0.110

1.2 РЕНТАБИЛНОСТ НА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

0.0265

0.005

0.138

1.3 РЕНТАБИЛНОСТ НА ПРИВЛЕЧЕНИЯ КАПИТАЛ

0.1388

0.38

0.895

1.4 КАПИТАЛИЗАЦИЯ НА АКТИВИТЕ

0.0222

0.004

0.116

2. ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ЕФЕКТИВНОСТ

 2.1 ЕФЕКТИВНОСТ НА РАЗХОДИТЕ

1.0230

1.05

1.139

2.2 ЕФЕКТИВНОСТ НА ПРИХОДИТЕ

0.9775

0.95

0.878

3. ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ЛИКВИДНОСТ

 3.1 ОБЩА ЛИКВИДНОСТ

3.3686

4.74

3.21

3.2 БЪРЗА ЛИКВИДНОСТ

1.3756

1.96

1.78

3.3 НЕЗАБАВНА ЛИКВИДНОСТ

0.0523

0.24

1.78

3.4 АБСОЛЮТНА ЛИКВИДНОСТ

0.0523

0.24

0.50

4. ФИНАНСОВА АВТОНОМНОСТ

 4.1 ПЛАТЕЖОСПОСОБНОСТ

5.2321

6.97

6.50

4.2 ЗАДЛЪЖНЯЛОСТ

0.1911

0.14

0.153

5. ОБРЪЩАЕМОСТ НА МАТЕРИАЛНИТЕ ЗАПАСИ

 5.1 ОБОРОТИ В ДНИ

134.38

128

115.48

5.2 БРОЙ НА ОБОРОТИТЕ

2.68

2.81

3.11

5.3 ЗАЕТОСТ НА МАТЕРИАЛНИТЕ ЗАПАСИ

0.37

0.36

0.324. Защита на околната среда
През 2012 г. „Българска роза” АД продължи политиката си по опазване на околната среда.

Пречиствателната станция за пречистване на промишлените и битови отпадъчни води функционира през цялата година. Пречистените води се изпускат в „Батово дере”, което се влива в р. „Стряма”, поречие на р. „Марица”. Поради остарялото оборудване, вследствие на аварирала помпа, при направена контролна проверка от РИОСВ – Пловдив, се констатира наднормени стойности на показателите на отпадъчните води, за което получихме акт в размер на 1000 лв. Проблемът бе своевременно отстранен. Пробите от собствения мониторинг показаха, че пречистените води са в определените норми и не замърсяват водоприемника. На площадките на дружеството в с. Каравелово и в с. Христо Даново не се установиха нарушения в показателите на отпадъчните води.

Българска роза АД има утвърдена „Програма за управление на отпадъците”, обособени площадки за съхранение на битовите, промишлени и опасни отпадъци. Води се отчет в съответни дневници, заверени от РИОСВ – Пловдив. За оползотворяването на отпадъците от опаковки, дружеството има сключен договор с ЕКОБУЛПАК – Национална организация по оползотворяване на отпадъците от опаковки и се води ежемесечен отчет за количествата пускани на пазара опаковки. Заплаща се ежемесечно възнаграждение на ЕКОБУЛПАК вместо съответните продуктови такси към ПУДООС. Вследствие на това икономисаната за 2012 г. сума е в размер на 35504 лева. Обособиха се площадки, оборудвани с контейнери за разделно събиране на отпадъци, които се извозват от лицензирана фирма.

Ежегодно се изготвят програми за управление на органичните разтворители за инсталацията в с. Христо Даново, с което се цели да се намалят емисиите във въздуха на хексана, използван при есктракцията на етерично-маслените култури. Ръководството на дружеството взема практически мерки за намаляване на разходите за енергийни ресурси, като се ползва само единия от котлите в Парова централа само за розовата кампания.

За подобряване на пожарната безопасност, бяха закупени нови пожаротехнически средства, в съответствие с изискванията на Наредба Із 1971/2009 и Наредба Із 2377/2011. Актуализираха се нови схеми и планове за евакуация.

5. Корпоративна социална отговорност
В „Българска роза” АД действа стратегия за корпоративна социална отговорност по отношение взаимоотношенията между дружеството и персонала.

Във връзка с осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд на работещите в дружеството през отчетната година периодично се провеждат: • Оценка и преоценка на риска на работните места, здравето и безопасността;

 • Профилактични прегледи с анализ и препоръки за здравното състояние на заетия персонал;

 • Осигурявани са лични предпазни средства и специално работно облекло

 • Ремонти и подобряване на работната среда с оглед оптимизиране на микроклимата в работните помещения и на прилежащите към дружеството зелени площи.

През изминалата година на работещите в дружеството е направена застраховка за риск „Трудова злополука”, а за рисковите категории (шофьори, механици, др.) е направена застраховка „Живот”.

Периодично се отпускат средства за театрални постановки, честване на празници и други.

От м. октомври 2012 г. на работниците и служителите се предоставят ваучери за храна.
6. Рискови фактори за дейността
Рискът изразява неопределеността /несигурността/ на дадено събитие. Понятието „риск” се свързва с възвръщаемостта на капитала. Отклоненията на действително постигнатите резултати в сравнение с планираните базисни резултати могат да се пресметнат и чрез тях да се измери риска. Рискът свързан с дейността на даден икономически субект е резултат от наслагването на два отделни типа рискове: систематичен и несистематичен.
6.1 Систематичен риск

Този вид риск се състои от: политически риск; риск от изменение на валутния курс; риск от изменение на лихвените равнища; инфлационен и данъчен риск; риск от промяна на икономическата среда.6.1.1 Политически риск

Този риск е свързан с вероятността от вътрешнополитически сътресения и неблагоприятни промени в стопанската среда, в която функционират стопанските субекти. Гаранция за политическа и икономическа устойчивост е въвеждането на валутен борд в България..6.1.2 Валутен риск

Този риск се определя от вероятността от предсрочно отпадане на валутния борд в страната, от което би последвало евентуално обезценяване на лева, спрямо чуждестранните валути. Съгласно действащото законодателство в страната, считано от 01.01.1999 г. българският лев е фиксиран към общата европейска валута – евро при курс 1.95583 лева за едно евро. От това следва, че риска от обезценяване на лева спрямо европейската валута е минимален, но съществува риск от неблагоприятни промени на курса на еврото спрямо други основни валути, като щатския долар. Дейността на „Българска роза” АД е изложено на този риск, тъй като голяма част от продукцията на дружеството се изнася в чужбина. Колебанията във валутния курс се отразяват, макар и слабо, тъй като дружеството извършва по-голяма част от своите разплащания (покупки и продажби) в лева или евро.6.1.3 Лихвен риск

Лихвеният риск е свързан с вероятността от неблагоприятни промени на лихвените нива, установени от финансовите институции в България. Този риск влияе слабо върху дейността на „Българска роза” АД, тъй като дружеството няма дългосрочни финансови задължения към финансови институции.6.1.4 Инфлационен риск

Инфлацията може пряко да повлияе върху реалната възвръщаемост на дадена инвестиция, тъй като при висока инфлация, дори и високи номинални доходи могат да се окажат с отрицателна номинална възвръщаемост. Валутният борд в страната свежда до минимум опасността от висока инфлация, което от своя страна свежда до минимум влиянието на този риск върху дейността на дружеството.6.1.5 Данъчен риск

Промените във фискалната политика оказват влияние върху стойността на активите на емитента, върху размера на финансовия резултат и върху избора на стратегия за развитие на дружеството.


6.2 Несистематичен риск

Несистематичният риск представлява част от общия инвестиционен риск и може да бъде разпределен на две групи: отраслов риск, касаещ несигурността в развитието на отрасъла като цяло, и фирмен риск, произтичащ от спецификата на конкретното дружество.6.2.1 Отраслов (секторен) риск

Като се вземе предвид предмета на дейност на „Българска роза” АД, то отрасловият риск от една страна е свързан с развитието на козметичната индустрия и от друга страна наличието на суровини и материали за производството на натурално-етерични продукти. Отрасловият риск характерен за козметичната индустрия се поражда от влиянието на научните постижения по отношение на активни съставки, отговарящи на все по-високите изисквания на потребителите, новите технологии, уменията на мениджмънта, силната конкуренция на вътрешни и външни пазари.6.2.2 Фирмен риск

Този вид риск е свързан с промени в пазарните условия. Той включва: получаване на приходи; получаване на печалба; кредитен риск, ликвиден риск и капиталов риск.а) Риск по получаване на приходи

Поради факта, че основен приходоизточник за „Българска роза” АД, гр. Карлово са производството и продажбите на етерични масла и конкрети, основните рискови фактори за дружеството може да се окажат цените на световните пазари, вътрешна конкуренция, наличие на суровини и изменение на техните цени. Наличието на суровини и техните цени са в пряка зависимост от конкретните климатични условия по време на кампания.б) Риск по получаване на печалба

Пазарният риск се проявява в по-бързото спадане на приходите от продажби, в сравнение с темпа на намаляване на разходите.в) Кредитен риск

Кредитният риск е рискът, че едната страна по финансовия инструмент ще причини финансова загуба на другата, в случай че не изпълни договореното задължение.

Основните финансови активи на дружеството са търговски и кредитни вземания.

Дружеството няма значителна концентрация на кредитен риск. Неговата политика е, че отсрочени плащания се предлагат само на клиенти, които имат дълга история и търговско сътрудничество с дружеството, и липса на нарушения при спазването на кредитните условия. За останалата част от клиентите продажбите се извършват с предварително плащане (100% или 50% при поръчка и 50% преди експедиция).

Рискът от неизпълнение на договорни взаимоотношения с контрагентите на дружеството се следи, измерва и контролира ефективно, за да се сведе до минимум риска дружеството изисква и обезпечения.

г) Ликвиден риск

Предпазливото управление на ликвидния риск предполага поддържане на достатъчно количество парични средства, както и възможности за гъвкавост във финансирането, тъй като има добра кредитна репутация.д) Капиталов риск

Действията при управление на капиталовия риск са насочени към осигуряване на устойчиво развитие и стабилност в дейността и продажбите на дружеството, с цел гарантиране възвръщаемостта на капитала за акционерите и поддържане на оптимална капиталова структура.

Управлението и контрола на риска за дружеството се извършва периодично от Съвета на директорите, чрез вътрешен контрол, анализи и превантивни действия.
Очаквани рискове и несигурности през 2013 г.

Факторите, които се очаква да окажат влияние върху разходите за 2013 г., дадени по-долу в реда на тяхната относителна тежест са следните: • Пазарните цени на суровини и материали за производство

 • Природо-климатичните условия по време на кампания 2013

 • Цените на енергийните ресурси, като очакваната тенденция е за покачване. Текущият относителен дял на енергийните разходи в себестойността на продукцията е около 7.0%.

 • Регионалната пазарна цена на работната сила.


7. Промени в цената на акциите на дружеството
Акциите на БЪЛГАРСКА РОЗА АД се търгуват на „Алтернативен пазар” (BaSE) на Българска фондова борса АД. Капиталът на дружеството е в размер на 267549 лв.
Цена (на затваряне) на една акция на дружеството в лева:


31.12.2008

31.12.2009

31.12.2010

31.12.2011

31.12.2012

6,100

6,200

6,450

7,500

9,520

През 2012 г. най-ниската цена на акциите бе достигната на 20.07.2012 г. – 6,00лв. за една акция, а най-високата бе достигната на 02.11.2012 г. – 14,50 лв. за една акция. Ръстът на акциите между най-ниската и най-високата им стойност през отчетната година е 85,90%.


Движение на цената на акциите през 2012 година:Източник: Infostock.bg


ІІ. Важни събития, настъпили от началото на годината

След датата на годишното счетоводно приключване на ръководството на „Българска роза” АД не са известни важни и съществени събития, които биха могли да повлияят на инвеститорския интерес.ІІІ. Планирано развитие на дружеството и планирана стопанска политика
Основните усилия ще бъдат насочени към запазване и развитие на пазарния дял в основните направления на реализация, както по отношение на износа, така и към вътрешния пазар.

Съставянето на месечни финансови отчети за приходите и разходите на дружеството, извършването на периодични анализи на фактическата себестойност спомага за по-прецизно обслужване на краткосрочните задължения и дават аналитична информация за постигане поставените в бизнес програмата цели, а именно: • Планирано е общо увеличение от приходите от продажба на козметика с 10% в сравнение с реалните приходи от продажба на козметика през 2012 г.Увеличените приходи от продажба на парфюмерия и козметика са в резултат на динамично развиващ се външен пазар, основно Китай, Русия и Испания, а планираното увеличение в приходите от продажба на натурално-ароматични продукти, основно розови, се дължи на увеличените продажни цени в края на 2012 г. за розово масло, розова вода, конкрет и абсолю.

 • Очаква се „Българска роза” АД да реализира продажби на пазари, с които до момента се водят разговори и има незначителни продажби. Продажбата на козметични продукти в Русия се очаква да се увеличи значително след направена регистрация на 107 броя козметични продукти от асортиментната листа на „Българска роза” АД.

 • Наблюденията при продажбите на натурално-ароматични продукти през 2012 г. показват, че през 2013 г. значително ще се повиши търсенето на розово масло и розова вода. При розовата вода се планира, в изпълнение на подписан договор с наш партньор в Китай , да бъде увеличено количеството с минимум 10%. Повишеното търсене на натурално-ароматични продукти ще формира по-висока цена, както на суровината, така и на продажните цени.

 • През 2013 г. „Българска роза” АД планира да участва активно на вътрешен пазар за натурално-ароматични продукти и покупка на същите от други доставчици, за което дружеството има голям потенциал, благодарение на признатите специалисти от фирмената изпитвателна лаборатория, без която търговия на натурално-ароматични продукти с външни доставчици е немислима.

 • „Българска роза”АД планира плавно да увеличи цените на някои от козметичните продукти през 2013 г., в граници от 5% до 10%, при които има драстично увеличение на цените на основни суровини и материали, които участват в техните рецептури.

 • Планират се инвестиции в нов цех за производство на козметични продукти, който да отговаря на стандартите за добра производствена практика (GMP). Спазването на изискванията на ISO 22716:2007 Cosmetics – Good Manufacturing Practices (GMP) е от изключително значение за дейността на всяка козметична компания, осъществяваща производство в рамките на Европейския съюз. Стандартът дава възможност на козметичните компании да отговарят на изискванията на Регламент (ЕО) 1223/2009 на Европейския парламент относно козметичните продукти, който се прилага в своята цялост, считано от 11 юли 2013г.

 • Голяма част от планираните инвестиции по предходната точка са отпуснати в резултат на одобрена кандидатура на дружеството по Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007 – 2013, BG161РО003 – 2.1.13 „Технологична модернизация на малки и средни предприятия”. Безвъзмездната помощ е в размер на 306 352,80 лв. или 60% от общия бюджет на проекта, който е 510 588 лв.  • Продажба и производство на натурални продукти и услуги

Необходимите парични средства за кампания по изкупуване на розов и лавандулов цвят се планира да бъдат договорени като оборотен кредит от СТАРА ПЛАНИНА ХОЛД АД и се очаква да е в размер 1 000 хил.лв. Необходимостта от горива се планира да е в рамките на 250 хил.лв., които да се осигурят на отложено плащане от фирми лицензирани за търговия и доставка на горива.

Като се вземе под внимание високата изкупна цена за 1 кг розов цвят по време на кампания 2012, очакванията са през 2013 г. да се реализират едни от най-високите нива на покупка на розов цвят от земеделски производители и съответно високи цени на продажба на натурално-ароматични продукти, произвеждани от розов цвят. Това очакване е базирано на следните факти:


 • Към настоящия момент цялото производство от натурално ароматични продукти получени от розов цвят са продадени от всички производители в България. Последните продажни цени на територията на страната, обуслвят заявения интерес за покупката им през 2013 г. на цени близки до последните продажни цени реализирани през 2012 г.;

 • Площите от розови насаждения със среден добив от 300-400кг розов цвят са силно намалели. През последната година средния добив от декар варираше между 200-300кг, като от някои насаждения даже под 200кг от декар. При запазващи се природно-климатични условия, очакванията са за среден добив от 270кг от декар. Това е предпоставка за високо търсене на розов цвят, като очакванията са за средна продажна цена 3,00 лв./кг без ДДС и допълнителни разходи за доставка от 0,10 лв./кг.

 • По отношение на разходите за преработка на розов цвят не се очакват съществени разлики – запазени цени на основни горива и запазени разходи за труд, като дружеството ще продължи с практиката да наема сезонни работници за кампанията, като на собствените специалисти и работници начислява допълнително възнаграждение за извънреден труд.

 • Няма съществени причини да се очакват различни рандемани при производството на натурално-ароматични продукти.

 • Продажбата на розови продукти се очаква да се реализира към традиционни за дружеството клиенти, така към традиционни за дружеството клиенти, така също и с клиенти, с които дружеството е започнало търговия за първи път през 2012 г.

 • Дружеството планира и през 2012 г. да извършва услуги по изваряване на розов и лавандулов цвят.

За лавандуловото масло очакванията са „Българска роза” АД да закупи суровина за производството на 2000 кг лавандулово масло, което е възможно вследствие включването на „Българска роза” АД в консорциум Linalool/Linalylacetate EFEO, във връзка с регистрация по REACH за производство и търговия с натурално-ароматични продукти над 1 тон. Очакванията са „Българска роза” АД да запази пазарите си за лавадулово масло от 2012 г.Разходи по финансиране на лавандуловата кампания, които ще се формират през юли и август 2013 г. дружеството планира да обезпечи с оборотни средства от по-бърза реализация на натурално-ароматични продукти – розово масло, розов конкрет или козметика. Планира се продажбата на лавандуловото масло да се реализира към традиционни за дружеството клиенти, с които дружеството има опит по отношение на очаквани показатели и качество на продукта.


  • Тютюневи соуси

Тези продукти дружеството продава само на лицензирани тютюневи фабри и заводи и производството на същите ще зависи от постъпилите поръчки за покупка от съответните предприятия. Благодарение на направени промени по отношение на енергийната ефективност в цех за ТС, дружеството има възможност да произвежда същите при значително по-ниски разходи. Финансирането на производството на ТС дружеството реализира със собствени средства.


  • Фруктови есенции

Основно дружеството планира да поддържа производството на следните ФЕ: Лимон, Сайдер, Роза. Няма предпоствка за увеличаване обема на продажби на ФЕ, по-скоро се очаква спад в продажбите им, поради укропняване на бизнеса в производството на безалкохолни напитки, като производителите осигуряват необходимите им ФЕ от фирми-майки в чужбина или внос на ФЕ за напитки, които традиционно се произвеждат под чужд лиценз.


  • Продажби и производство на козметика

Очакванията са през 2013 г. „Българска роза” АД да увеличи обема на продажбите на козметика с около 10% в сравнение с 2012 г., което ще се реализира благодарение на следните възможности:

 • В края на януари 2012 г. бе пусната в експлоатация линия за дозиране, затваряне и етикиране на пенещи се течни козметични препарати и емулсии в твърди PVC опаковки, стъклени буркани и флакони. Това значително увеличи ефективността при производството на съществуващите козметични продукти и при увеличаващия се обем на продажби на същите, значително увеличи ефективността и „Българска роза” АД стана по-конкурентна в предлагането на козметични продукти.

 • ПРез 2012 г. дружеството успя да създаде нови пазари за етерични масла в разфасовки по 2, 5 и 10 гр., като козметични продукти, с което са постигна по-висок процент на рентабилност.

 • Регистрирана е нова козметична линия ROSE JOGHURT – продукти за лице и тяло, представляваща висок клас козметика на базата на розово масло и Lactobacillus bulgaricus. Очаква се продуктите от новата серия да бъдат пуснати на пазара в края на месец Март.

 • Увеличаване обема на продажби на съществуващите козметични продукти главно от увеличаване продажбите в Китай, Русия и Испания, за които държави дружеството има подписани договори за изключително представителство и продажба, и договориран ръст на продажбите с увеличение до 20% в сравнение с реализираните продажби от предходната година.

 • И през 2013 г. специалистите от отдел „Иновации” ще продължат да работят по създаване и внедряване на нови продукти по задание както на ръководството на дружеството, така и по индивидуално задание на клиент.


IV. Научноизследователска и развойна дейност
В дружеството дейността по разработване и усвояване на нови технологии и продукти се осъществява от отдел „Иновации”. През 2012 г. целите на звеното осъществяващо развойна дейност бяха: разработване на нови типове продукти; оптимизация на технологията на производство и качество на произвежданите продукти.

Изпълнение на поставените производствени задачи

 • Пусната в производство серия “LADY’S JOY Luxury skin care” на базата на органично розово масло, органична розова вода и екстракт черна перла, без парабени и силикони.

 • Приключи първия етап от регистрация на козметична серия ROSE DIVA в Китай, като за седем от продуктите регистрацията е финализирана и са издадени необходимите регистрационни номера.

 • Извършена е успешна регистрация на розово масло за директна продажба в Китай. Разработена бе система за проверка на автентичност на произход на розово масло, по заявка на нашия изключителен дистрибутор в Китай.

 • Бяха издадени свидетелства за регистрация на марките: BULGARIAN ROSE, БЪЛГАРСКА РОЗА, LADY’S JOY LUXURY и ROSE JOGHURT в качеството им на търговски марки на Общността и бяха вписани в Регистъра на Марките на Общността.

 • Стартира нотификация на козметични продукти в електронен портал за централизирана он-лайн нотификация (CPNP), съгласно последните промени в Европейското законодателство за козметични продукти.


V. Информация по реда на Търговския закон
1. Собствени акции

Към края на 2012 г. „Българска роза” АД, гр. Карлово не притежава собствени акции, като през годината не са извършвани придобивания и прехвърляния на собствени акции.


2. Информация за членовете на Съвета на директорите

„Българска роза” АД има едндостепенна структура на управление. Съветът на директорите е управителен орган на „Българска роза” АД, който осъществява планирането и координацията на цялостната дейност на дружеството, очертана в неговия предмет, като извършва всички предвидени в закона и устава действия по организация, ръководство и контрол. Ежегодно съветът на директорите изготвя отчет за управлението на дружеството. Съветът на директорите взема своите решения на заседания, които се провеждат най-малко веднъж на три месеца, съгласно нормативно установените изисквания относно реда за свикването и провеждането им. Съветът избира от своя състав изпълнителен директори, който организира и ръководи дейността на дружеството. Изпълнителният директор докладва незабавно на председателя на съвета за настъпилите обстоятелства, които са от съществено значение за дружеството.


2.1 Съвет на директорите

С решение на Общото събрание от 02.06.2004 г., „Българска роза” АД – гр. Карлово се управлява от Съвет на директорите в четиричленен състав:

СТАРА ПЛАНИНА ХОЛД АД, гр. София, ул. „Фредерик Жолио Кюри” № 20, ет. 9, Булстат: 121227995, с представител Спас Борисов Видев – председател на СД и изпълнителен директор; „Стара Планина Холд” АД притежава 133773 бр. обикновени поименни акции в дружеството.

Михаил Иванов Михайлов; член на СД, изпълнителен директор; притежава 8000 бр. обикновени поименни акции в дружеството.

БИК ХОЛД ООД, гр. София, ул. „Силиврия” № 15-17, Булстат: 121128837, с представител Евгений Василев Узунов, член на СД.

РОЗИНВЕСТ ЕООД, гр. Пловдив, ул. „Студенец” № 33, вх. В, ет. 2, ап.14, Бустат: 115791870, с представител Тодорка Георгиева Ганева, член на СД; „Розинвест” ЕООД притежава 900 бр. обикновени поименни акции в дружеството.

Мандатът на членовете на директорите бе подновен от Общото събрание на акционерите, проведено през 2009 г. за 5 годишен мандат.

Търговски пълномощник е Боряна Георгиева Кралева.

Информация за възнагражденията, получени общо през годината от членовете на Съвета на директорите е посочена в


с. 1 с. 2 с. 3 с. 4

скачать файл