Доклад за дейността на група софарма


с. 1 с. 2
ПРЕДВАРИТЕЛЕН ДОКЛАД

ЗА ДЕЙНОСТТА НА ГРУПА СОФАРМА

ЗА 2008 г.

І. ПРЕГЛЕД НА РАЗВИТИЕТО, РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ДЕЙНОСТТА И НА СЪСТОЯНИЕТО НА ДРУЖЕСТВАТА ОТ ГРУПАТА СОФАРМА ПРЕЗ 2008 г.


1. Обща информация за Група Софарма

а) за дружеството майка

„Софарма” АД е търговско дружество, регистрирано в България по ТЗ, със седалище и адрес на управление гр. София, ул. “Илиенско шосе” №16

„Софарма” АД води началото си от 1933 г. Съдебната регистрация на дружеството е от 15.11.1991 г., решение №1/1991 г. на Софийски градски съд. „Софарма” АД е публично дружество съгласно Закона за публично предлагане на ценни книжа.

„Софарма” АД има едностепенна система на управление със Съвет на директорите от петима членове както следва: д.и.н Огнян Донев - председател и членове Весела Стоева, Александър Тодоров, Андрей Брешков и „Унифарм” АД, чрез представителя си Огнян Палавеев. Дружеството се представлява и управлява от изпълнителния директор д.и.н. Огнян Донев.

Към 31.12.2008 г. разпределението на акционерния капитал на дружеството е както следва:

2008

%


2007

%


Донев инвестмънтс холдинг АД

25,56

25,64

Телсо АД

7,01

23,77

Телекомплект АД

20,42

20,42

Gramercy Emerging Markets Fund

17,61

17,08

Финансова консултанска компания ЕООД

16,85

0

Други юридически лица

9,09

10,26

Физически лица

3.46

2,83

„Софарма” АД е основна структурна единица в Групата Софарма

Дружеството извършва производство и търговия на лекарствени субстанции и лекарствени форми; научно-изследователска и инженерно-внедрителска дейност в областта на лекарствените средства. „Софарма” АД извършва услуги, както с производствено предназначение, така и свързани със спомагателната и обслужващата си дейност.

„Софарма” АД е основен участник на българския фармацевтичен пазар и достоен конкурент на чуждестранните фармацевтични пазари.

Дружеството притежава разрешения за употреба по реда на ЗЛАХМ за всички продукти от производствената си номенклатура.
б) за дъщерните дружества

»» „Ростбалканфарм” ЗАО е търговско дружество, регистрирано в Русия с решение № 1026101791594 от 9 октомври 2002 г., със седалище и адрес на управление гр.Азов, Ростовская област, ул „Осипенко” № 10.

Капиталът е 17 600 броя акции с номинал 10 рубли всяка една. Дял на притежаваните акции от „Софарма” АД – 51 %. Дата на придобиване – 27.07.2001 г.

Основният предмет на дейност е производство и търговия с лекарствени средства. Дружеството няма клонове.
»» „Фармалогистика” АД е търговско дружество регистрирано с решение на СГС от 12.08.2002 г., със седалище и адрес на управление гр.София, район Надежда, ул. „Рожен” № 16.

Дружеството е с капитал 3 030 005 лева, разпределени в 3 030 005 броя поименни акции с номинална стойност 1 лев всяка една. Дял на притежавани акции от „Софарма” АД – 76,54 %. Дата на придобиване – 15.08.2002 г.

Дружеството се управлява от Общо събрание и Съвет на директорите в тричленен състав: Светла Костова – Председател на СД и Изпълнителен директор и членове Борис Борисов и Недялко Стефанов. Дружеството се представлява от Председателя на СД и Изпълнителен директор Светла Костова.

Основният предмет на дейност е вторична опаковка и отдаване под наем на недвижими имоти. Дружеството няма клонове.


»» „Българска роза Севтополис“ АД е търговско акционерно дружество с адрес на управление и място на стопанската дейност гр.Казанлък, бул. „23 Пехотен шипченски полк” №110.

Съдебната регистрация на дружеството е от 1991 г., решение № 3912/1991 г. на Старозагорски окръжен съд.

Към 31.12.2008 г. регистрираният акционерен капитал на “Българска роза Севтополис”АД възлиза на 12 065 424 лева, разпределен в 12 065 424 обикновени поименни акции с 1 лев номинал всяка една. Дял на притежаваните акции от „Софарма” АД – 49,91%. Дата на придобиване – 22.04.2004 г.

Дружеството има едностепенна форма на управление със Съвет на директорите от трима членове: инж. Минко Минков – председател и членове Бойко Ботев и Росен Георгиев. Дружеството се представлява и управлява от изпълнителния директор инж. Росен Георгиев.

Основният предмет на дейност е производство и продажби на лекарствени форми и субстанции, парфюмерия и козметика, натурално-ароматични продукти. Дружеството няма клонове.

„Българска роза Севтополис“ АД има разрешение за производство на лекарства, съгласно изискванията на GMP, издадено от ИАЛ и разрешение за производство на фитохимични екстракти.

„Българска роза Севтополис” АД е публично дружество по смисъла на Закона за публично предлагане на ценни книжа.
»» „Софарма Поланд” ООД е търговско дружество, регистрирано в Полша с решение № KRS 0000178554 от 04.11.2003 г. на ХХ Икономическо отделение на Районния съдебен регистър на Варшава, със седалище и адрес на управление – Полша, гр.Варшава, ул. “Шъшкова” № 58.

Капиталът е 50 000 злоти. Основният предмет на дейност е „Изследване на пазара и общественото мнение в Полша”. Дружеството няма клонове.

Притежавани дялове от „Софарма” АД – 60%. Дата на придобиване 16.10.2003 г. Дружеството има Управителен съвет в състав: д.и.н. Огнян Донев – председател и членове Ярослав Куласек и Владимир Стойчев.
»» „Електронкомерс” ЕООД е еднолично дружество с ограничена отговорност със седалище и адрес на управление гр. София, район Младост, ул. „Самоковско шосе” №1.

Съдебната регистрация на дружеството се извършва в СГС по фирмено дело № 24456/27.11.1991 г. То е придобито на 09.08.2005 г. въз основа на договор за приватизационна продажба № РД-01-766, сключен между Агенцията за приватизация и „Софарма” АД.

Капиталът е 200 000 лева, разпределен в 10 000 дяла по 20 лeва всеки един. Едноличен собственик е „Софарма” АД с притежавани дялове 100%. Дружеството се управлява и представлява от Димитър Йорданов.

Основният предмет на дейност е търговия, транспортиране и разфасовка на радиоактивни материали и ядрена техника, битова електроника и електротехника. Дружеството няма клонове.


»»„Биофарм инженеринг” АД е търговско дружество, със седалище и адрес на управление в град Сливен, бул. „Тракия” №75.

Съдебната регистрация на дружеството е от 1997 г. с решение № 524/1997 г. на Сливенския окръжен съд.

Дружеството е с капитал 516 800 лева разпределен в 1 292 броя акции с 400 лева номинал всяка една. Делът на притежаваните акции от „Софарма” АД към 31.12.2008 г. е 69,43%. Дата на придобиване – 10.03.2006 г.

Дружеството има двустепенна система на управление. Надзорният съвет е в състав: Венцислав Стоев, Иван Бадински и Димитър Хаджиев. Управителния съвет е в състав: Валентина Колева, Валентин Вълев и Емилия Михайлова. „Биофарм инженеринг” АД се представлява от изпълнителния директор Валентина Колева.

Основният предмет на дейност е производство и търговия с инфузионни разтвори и ветеринарни ваксини. Дружеството няма клонове.
»» „Софарма Трейдинг” АД е търговско дружество със седалище и адрес на управление в гр. София, бул. Рожен №16.

Дружеството е регистрирано с решение на Варненски окръжен съд № 3594/16.10.1998 г. и преименувано по ф.д. № 9598/2005 г. по описа на СГС.

„Софарма Трейдинг” АД има едностепенна система на управление със Съвет на директорите от трима членове както следва: д.и.н Огнян Донев - председател и членове Ивет Христова и Димитър Димитров. Дружеството се представлява и управлява от Изпълнителния директор Димитър Димитров.

Капиталът на дружеството е 30 000 000 лева разпределен в 30 000 000 обикновени поименни акции с право на глас с номинална стойност 1 лев всяка една. Делът на притежаваните от „Софарма” АД акции е 92,68%. Дата на придобиване – 08.06.2006 г.

Основният предмет на дейност е търговия на едро и дребно с лекарствени средства, санитарно-хигиенни материали, хранителни добавки и козметика с общо над 7 000 артикула. Компанията има 100% национално покритие на дистрибуцията със 7 регионални дистрибуционни центрове в градовете София, Варна, Бургас, Пловдив, Велико Търново, Враца и Разлог, доставки до 3 500 клиента аптеки и 350 клиенти медицински заведения. „Софарма Трейдинг” АД предлага услуга “преддистрибуция” - складиране и логистично обслужване на фармацевтични продукти на български и чуждестранни компании. Дружеството няма клонове. Приходите от дейността се състоят от приходи от продажби на стоки, маркетингови и други услуги.

„Софарма Трейдинг” АД има издаден Сертификат за одобрение на Системата за управление на качеството BS EN ISO 9001:2000, EN ISO 9001:2000, ISO 9001:2000 и GDP (добра дистрибуторска практика), което гарантира изпълнението на европейските изисквания за качество на протичащите процеси в компанията. Дружеството е сред водещите дистрибутори на лекарства на българския фармацевтичен пазар.

„Софарма Трейдинг” АД е публично дружество по смисъла на Закона за публично предлагане на ценни книжа.


»» „Минералкомерс” АД е акционерно дружество със седалище и адрес на управление в гр.Стара Загора, ул.”Ген.Столетов” № 23.

Дружеството е регистрирано с решение 1622/01.06.1995 г. на Старозагорския окръжен съд. С решение от 27.12.2006 г. на Старозагорския окръжен съд „Софарма” АД придобива 70% от дяловете на „Минералкомерс” ООД. С решение 2155/18.06.2007 г. ф.д 1210/1995 г. на Старозагорския окръжен съд дружеството с ограничена отговорност „Минералкомерс” се преобразува в акционерно дружество.

Капиталът на дружеството е в размер на 50 000 лева разпределен в 50 000 броя обикновени налични поименни акции с номинална стойност по 1 лев всяка, със следното разпределение: за „Софарма”АД – 70%, за Светослав Матев – 15%, за Златко Стоянов – 15%.

Минералкомерс” АД има едностепенна система на управление със Съвет на директорите от петима членове както следва: Илиян Колев, Златко Стоянов, Минко Минков, Пелагия Виячева и Стоян Стоянов. Дружеството се представлява и управлява от Изпълнителните директори – Минко Минков и Стоян Стоянов – заедно и поотделно.

Основният предмет на дейност е производство и търговия с аморфен силициев двуокис „бели сажди” и натриев силикат разтвор „водно стъкло” под собствена марка „Амосил”. Дружеството няма клонове.
»» „Софарма САЩ” АД е търговско дружество, регистрирано в САЩ с решение № 97227599 от 25.04.1997 г. в службата на държавния секретар на щата Калифорния, с предмет на дейност – търговия с фармацевтични продукти и хранителни добавки. „Софарма” АД притежава 100% от капитала на дружеството. Дружеството не осъществява дейност.
»» „Софарма Здровит” АД е съвместно търговско дружество, регистрирано в Полша с решение № KRS 0000298139 от 27.09.2007 г. на Републиканския съдебен регистър на Варшава и със седалище и адрес на управление – Полша, гр. Варшава, ул. Ночницкего №31.

Предметът на дейност е изследователска и развойна дейност в областта на медицинските науки и фармацията, търговия на едро с фармацевтични продукти. Дата на придобиване – 27.09.2007 г.

Капиталът на дружеството е 500 100 злоти, разпределен в 5 001 броя акции със 100 злоти номинал всяка. Делът на притежаваните от „Софарма” АД акции е 50,01%. Поради краткия период на съществуването си, до момента дружеството не е упражнявало дейност.


»» „Момина крепост” АД е търговско дружество със седалище и адрес на управление гр.Велико Търново, ул „Магистрална” № 23.

Регистрирано е с решение на Великотърновски окръжен съд с ф.д. 3426/1991 г.

Основният капитал на дружеството е 1 691 184 лева разпределен в 1 691 184 броя безналични поименни акции с право на глас с номинална стойност 1 лев всяка една.

Основният предмет на дейност е разработване, внедряване и производство на медицински изделия за еднократна употреба за хуманната и ветеринарната медицина, бласова и шприцова продукция за промишлеността, селското стопанство и бита; търговска дейност.

Към 31.12.2008 г. дружеството се управлява от съвет на директорите в състав Огнян Донев – председател и членове Минков Минков и Румян Цонев. Представлява се от Изпълнителния директор Румян Цонев. Делът на притежаваните от „Софарма” АД акции е 46,98 %. Дружеството няма клонове.

„Момина крепост” АД има сертифицирана система по качеството - ISO 9001:2000; ISO 13 485; СЕ МАРКА – съответствие на директива 93/42/ЕЕС; ГОСТ Р – съответствие на ГОСТ стандарти; GMP – добра производствена практика.

„Момина крепост” АД е публично дружество по смисъла на Закона за публично предлагане на ценни книжа.
»» „Витамини” АД е със седалище в Украйна, гр. Уман, Черкаска област, ул.”Ленинска искра” № 31. Капиталът на дружеството е 219 841 115 броя поименни акции с номинална стойност 0,05 украйнска гривна всяка. Делът на притежаваните от „Софарма” АД акции е 99,56%. Дата на придобиване 18.01.2008 г.

Предметът на дейност е производство на фармацевтични препарати и материали, търговия на едро и дребно с фармацевтични препарати, други видове търговия на едро и посредничество в търговията със стоки за широко потребление.

Дружеството има Надзорен съвет, състоящ се от 5 члена, който се избира от общото събрание на акционерите – висшият орган на управление. Председател на надзорния съвет е Владимир Стойчев (упълномощен представител на „Софарма” АД).
»» „Иванчич и синове” ООД е със седалище в Сърбия, гр.Белград, ул. „Кумодраска” №235. Капиталът на дружеството е 47 127 000 дяла с номинал 1 сръбски динар всеки. Делът на притежаваните от „Софарма” АД акции е 51%. Дата на придобиване 10.04.2008 г. Дружеството се представлява от Генералния директор Братислав Иванчич. Основният предмет на дейност е производство и търговия на фармацевтични препарати.
»»„Софарма билдингс” АДСИЦ e със седалище гр.София, ул „Илиенско шосе” № 16.

„Софарма Билдингс” АДСИЦ е учредено на 06.07.2007 г. и е вписано в Търговския регистър с решение № 1 от 14.08.2007 г. по ф.д.12390/2007 на Софийски градски съд.

Регистрираният капитал към 31.12.2008 г. е в размер на 649 990 лв., разпределен на 649 990 броя обикновени безналични акции, с право на глас, с номинална стойност от 1 лев всяка една. Делът на притежаваните от „Софарма” АД акции – 40,72 %. Дружеството няма клонове.

Основният предмет на дейност е инвестиране на парични средства набрани чрез издаване на ценни книжа в недвижими имоти /секюритизация на недвижими имоти/ посредством покупка на право на собственост и други вещни права върху недвижими имоти, отдаване под наем, лизинг, аренда и/или продажбата им

„Софарма Билдингс” АДСИЦ има едностепенна система на управление със Съвет на директорите от трима членове, както следва: Радосвет Радев - Председател и членове - Иван Кралев и Емил Костов. Дружеството се представлява и управлява от изпълнителния директор Емил Костов.

„Софарма Билдингс” АДСИЦ е публично дружество по смисъла на Закона за публично предлагане на ценни книжа.


1.1. Съществени събития и промени в дейността на дружествата от Групата през 2008 г.

а) за дружеството майка

Към 19.03.2008 г. комисията за защита на конкуренцията на Сърбия издаде разрешение на „Софарма” АД да придобие контролно участие във фармацевтичната компания „Иванчич и синове” ООД, гр.Белград.

На 26.03.2008 г. в Белград, Република Сърбия, изпълнителният директор на „Софарма” АД д.и.н. Огнян Донев сключи договор за покупка на 51% от капитала на белградската компания „Иванчич и синове” ООД.

На 08.04.2008 г. Съветът на директорите взе решение за обезпечаване на оборотен кредит, отпуснат на „Доверие-Обединен Холдинг” АД от ТБ „Алианц България” АД чрез поемане на поръчителство от „Софарма” АД.

На 18.04.2008 г. бе открит нов завод за производство на фармацевтични субстанции от растителен произход. Годишният капацитет на завода е производство на 100 тона фитохимични субстанции от преработката на 1500 тона растителни суровини. Инвестицията е за 5 млн.лв. и ще осигури нови 20 работни места.

На 30.05.2008 г. „Софарма” АД уведоми КФН и обществеността, че с Решение по гр.д. №2381/2005 г. САС отхвърли изцяло предявените срещу „Софарма” АД искове на БОК, БФВТ и група физически лица във връзка с допинг-скандала от Олимпиадата в Сидни през 2000 г.

„Софарма” АД придоби 512713 броя акции от увеличението на капитала на „Доверие-Обединен Холдинг” АД, с които участието на „Софарма” АД достигна 14,57% от капитала на дружеството.

На 26.06.2008 г. „Софарма” АД проведе редовно Общо събрание на акционерите за отчитане на дейността и приемане финансовия отчет на дружеството за 2007 г., в седалището на дружеството. Общото събрание на акционерите взе решение за разпределяне на 6 600 000 лв. за дивидент на акционерите.

На 04.08.2008 г. „Софарма” АД закупи допълнително 71 500 броя акции от капитала на „Софарма билдингс” АДСИЦ, с които участието на „Софарма” АД в капитала на дружеството достигна 40,72%.

В края на месец август „Софарма” АД закупи нови 45 041 146 броя акции, представляващи 20% от капитала на украинското търговско дружество „Витамини” АД, с което участието на „Софарма” АД в капитала на дружеството достигна 99,56%.

На 23.09.2008 г. „Софарма” АД закупи нови 17036 броя акции от капитала на „Медика” АД, с които участието на „Софарма” АД в капитала на дружеството достигна 5,14%.

На 21.10.2008 г. „Софарма” АД придоби нови 1500 броя акции от капитала на „Марицатекс” АД, с които участието на „Софарма” АД в капитала на дружеството достигна 5,14%.

На 20.11.2008 г. в „Софарма” АД се проведе Извънредно общо събрание на акционерите, където се избра Одитен комитет.

На 11.12.2008 г. бе открит нов логистичен център в София на стойност 10 млн.евро, разположен на площ от 10 хил.кв.м. и разполагащ с 2400 палетоместа и 17 рампи за камиони и лекотоварни автомобили. В новопостроения терминал, където ще работят 25 души, е внедрена напълно автоматизирана система за съхранение на лекарства и управление на продажби, разработена от австрийската компания KNAPP. Складът за търговия на едро с лекарства е лицензиран от ИАЛ и отговаря на националните и европейски изисквания за Добра Дистрибуторска Практика.


б) за дъщерните дружества

»» „Фармалогистика” АД

На 22.04.2008 г. е проведено общо събрание на акционерите и е взето решение печалбата за 2007 г. да бъде разпределена за общи и допълнителни резерви.


»» „Българска роза Севтополис“ АД

На 18.04.2008 г. бе открит нов завод за производство на фармацевтични субстанции от растителен произход. Годишният капацитет на завода е производство на 100 тона фитохимични субстанции от преработката на 1500 тона растителни суровини. Инвестицията е за близо 5 млн.лв. и ще осигури нови 20 работни места.

На 25.11.2008 год. в „Българска роза Севтополис“ АД се проведе Извънредно общо събрание на акционерите, където се избра Одитен комитет.
»» „Електронкомерс” ЕООД

Дружеството получи лиценз за сервизна дейност с източници на йонизиращи лъчения от агенцията за ядрено регулиране. На 01.04.2008 г. дружеството подписа договор с МЗ за обществена поръчка за доставка на радиофармацевтици през 2008 г. на обща стойност 858 хил.лв. Излезе пререгистрацията на дружеството като търговец на едро с лекарства по ЗЛПХМ.


»» „Биофарм инженеринг” АД

На 25.04.2008 г. се проведе Общо събрание на акционерите, където е взето решение за увеличение на акционерния капитал на дружеството с цел постигане изискванията на Търговския закон за неговата капитализация. През м.август капиталът на дружеството бе увеличен от 374 000 лева на 516 800 лева разпределен в 1 292 броя акции с 400 лева номинал всяка една.


»» „Софарма Трейдинг” АД

На 04.01.2008 г. Комисията за финансов надзор (КФН) потвърди проспект за допускане до търговия на регулиран пазар и вписа „Софарма Трейдинг” АД в регистъра на публичните дружества.

На 21.01.2008 г. „Софарма Трейдинг” АД подаде заявление за регистриране на емисията акции на дружеството за търговия на БФБ.

На 30.01.2008 г. стартира търговията с акции на „Софарма Трейдинг” на БФБ.

През първо полугодие на 2008 г. стартира изграждането на сградите за двете складови бази в София и В. Търново и приключи изготвянето и потвърждаването на спецификацията на новата Warehouse Management система и връзката и с ERP системата на компанията.

През първо тримесечие на 2008 г. бяха обявени резултатите Държавна поръчка за доставка на животоспасяващи медикаменти и „Софарма Трейдинг” АД подписа договори с Министерството на здравеопазването на обща стойност 5 160 хил.лв.

На 12.04.2008 г. бе подписан договор за покупка на земя на стойност 500 хил. Евро с ДДС. Покупката е в съответствие с плановете на „Софарма Трейдинг” АД за изграждане на нова складова база за РДЦ Варна.

На 14.04.2008 г. „Софарма Трейдинг” АД сключи договор със SG Експресбанк за кредит за оборотни средства и издаване на банкови гаранции и /или откриване на акредитиви.

В рамките на дейността на новата Дивизия Медицинска техника дружеството спечели обществена поръчка за доставка в МБАЛ „Св. Иван Рилски” ЕАД на система за магнитно-резонансни изследвания на обща стойност 5 611 хил.лв., която приключи през четвърто тримесечие.

За първите 9 месеца на 2008 г. бяха внедрени всички модули за управление и развитие на човешките ресурси на Система „Хермес”, което включва и Интернет приложение на системата Self Services за работа на средния мениджмънт по графици и смени и отчитане на изпълнението на служителите месечно, което оптимизира процеса по администриране на персонала в компанията.

Създаден е Търговски отдел, управляван от Търговски директор, който обединява функциите продажби, маркетинг и обслужване на клиенти с цел повишаване на ефективността от тяхната работа.

През месец май приключи проект, съвместно с консултантски екип от КПМГ България за създаване на звено „Вътрешен контрол”, с цел оценка на риска на бизнес процесите и тяхното оптимизиране.

На 25.07.2008 г. бе проведено редовно Общо събрание на акционерите за приемане на финансовите отчети и доклади за дейността през 2007 г. На събранието бяха приети и промени в Устава на дружеството във връзка с промените в нормативната база.

На 01.12.2008 год. се проведе извънредно общо събрание на акционерите на „Софарма Трейдинг” АД, където се избра Одитен комитет.


»» „Момина крепост” АД

От 01.01.2008 г. дружеството не е част от „Доверие Обединен холдинг” АД, гр.София.

На 16.04.2008 г. се проведе извънредно Общо събрание на акционерите на дружеството, където бе взето решение за увеличаване на капитала на дружеството по реда на чл.246, ал.4 от ТЗ с 1 409 320 лева за сметка на допълнителните резерви чрез издаване на 1 409 320 броя нови поименни безналични акции с право на глас и номинална стойност от 1 лев всяка една. През трето тримесечие на 2008 г. увеличението е вписано в Търговския регистър. Вписани са и новите членове на съвета на директорите Огнян Донев и Минко Минков.

На редовното годишно събрание на дружеството, проведено на 29.05.2008 г., за одитор е избрана фирма „АФА” ООД.

На 27.11.2008 год. се проведе Извънредно общо събрание на акционерите на „Момина крепост” АД за избор на Одитен комитет.
»» „Витамини” АД

През първо полугодие на 2008 г. дружеството акредитира своите лаборатории - екологична лаборатория и лабораторията за контрол на качеството на лекарствените средства.

Дружеството получава лиценз за търговия на едро с лекарства на други производители със срок на действие от 17.09.2008 г. до 17.09.2013 г.
»» „Софарма Билдингс” АДСИЦ

През периода м.Януари – м. Февруари 2008 г. „Софарма Билдингс” АДСИЦ извърши първично публично предлагане на 150 000 обикновени, поименни, безналични акции от емисията от първоначалното увеличение на капитала на Дружеството, с номинална и емисионна стойност от 1 лев всяка. Бяха записани 149 990 акции.

На 17.04.2008 г. дружеството представи на КФН и БФБ Удостоверение за вписване в ТР увеличението на капитала от 500 000 лв. на 649 990 лв.

С решение № Р-05-476/22.05.2008 г. Комисията за финансов надзор вписа „Софарма билдингс” АДСИЦ в регистъра на публичните дружества. „Софарма билдингс” АДСИЦ регистрира на Българска фондова борса АД, Неофициален пазар емисия в размер на 649 990 броя акции.

„Софарма билдингс” АДСИЦ проведе на 27.05.2008 г. първото Общо събрание на акционерите. Общото събрание на акционерите избра специализирано одиторско предприятие „АЖУР ТДМ” ООД за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2008 г. и прие допълнения в Устава на дружеството, наложени от промени в нормативната уредба.

На 28.10.2008 год. “Софарма билдингс” АДСИЦ придоби недвижим имот, находящ се в гр. Видин, с площ от около 11 882 кв.м., ведно с построените върху него сгради.

На 20.11.2008 год. се проведе Извънредно общо събрание на акционерите, където се избра Одитен комитет.
2. Преглед на дейността на Група Софарма през 2008 г.

Производство и продажби

Производствената дейност на Групата Софарма се осъществява и развива в следните основни направления: производство на лекарствени средства, субстанции и препарати на основата на растителни суровини (фитохимично производство), ветеринарни ваксини, инфузионни разтвори, аморфен силициев двуокис („бели сажди”), натриев силикат разтвор („водно стъкло”) под собствена марка „Амосил”, медицински изделия за хуманната и ветеринарнамедицина, бласова и шприцова продукция за промишлеността, селското стопанство и бита. Най–висок дял в общото производство на Групата има „Софарма” АД, чието производство е ориентирано предимно към износа. Другите дружества имат значително по-нисък принос в общата произведена продукция на Групата.

Приходите на Групата се формират почти изцяло от приходи от продажби. Другите доходи от дейността са незначителни в структурата на общите продажби.

В приходите от продажби по-голям дял имат тези от стоки, основно за вътрешен пазар. В приходите от продажба на готова продукция с по голям дял е продукцията реализирана на външните пазари, което се дължи в много голяма степен на реализирания износ на дружеството майка. Продукцията на Групата е изнасяна в 32 страни. Голяма част от обема е осъществен в Русия, Украйна, Казахстан, Азербайджан, Беларус, като най-голям е делът на износа за Русия.


Интелектуална собственост на Групата Софарма

Групата Софарма притежава интелектуална собственост, включваща едновременно и регистрирани права - марки, патенти, дизайни, и нерегистрирани обекти (технологично, производствено, ноу-хау).

В края на отчетния период „Софарма” АД притежава голям брой обекти на индустриалната собственост, по-голямата част, от които – регистрирани права (марки, патенти, дизайни) и по-малка част нерегистрирани обекти – предимно технологии.


 • 66 регистрирани патента за територии от Европа и Азия, 15 патентни заявки за национални патенти в България и чужбина, и 1 заявка за Европейски патент.

 • 3381 регистрации на търговски марки, от които 515 национални за България, 196 национални за държави различни от България, 8 за ЕС и 2662 международни регистрации, действащи на различни територии по света, извършени със 226 процедури по реда на Мадридска спогодба.

Тези активи са резултат от специалната политика на дружеството към продуктовото и технологично обновление, и в частност към иновациите.

Макар и ориентирана към генеричните фармацевтични продукти, „Софарма” АД е известна от години с традиционното производство на няколко (14 на брой) уникални продукта на база растителни екстракти получавани по собствено създадени технологии. Тези продукти са защитени освен с търговска марка, и с патент или фирмено ноу хау.

По отношение на генеричните продукти, които произвежда, за тяхната пазарна отличителност „Софарма” АД залага на бренд имена, всички от които са регистрирани търговски марки на дружеството.

Политиката на „Софарма” АД, реализирана посредством действията на Дирекция „Интелектуална собственост” е насочена, както към способите за закрила на създаваните от нея интелектуални продукти, така и към начините за упражняване на изключителните права върху тях. За поредна година, „Софарма” АД оказва активно съдействие в дейността на много организации, работещи в областта на Интелектуалната собственост, в някои от които и членува – Комитета по интелектуална собственост на Международната търговска камара (ІСС), Национална група на AIPPI за България, Алианса за интелектуална собственост в областта на фармацията, химията и биологията /АИСОФХБ/ и Национална асоциация по интелектуална собственост.

Дружеството отбелязва свои участия в ред национални и международни мероприятия в областта на интелектуалната собственост.

„Минералкомерс” АД поддържа търговска марка „АМОСИЛ” на продукта си аморфен силициев двуокис „Витамини” АД поддържа търговски марки за 5 продукти – Вестал, Вилин, Нитрогранулонг, Солизим, Сомилаза, както и Anno Vitaminy 1953.
Екология и опазване на околната среда

„Софарма” АД – като основен производител в Групата, продължава да отстоява поетите ангажименти за поетапно привеждане на производствената дейност в съответствие с националното законодателство в областта на опазване на околната среда. Компанията е предприела мерки за: • Намаляване вредното въздействие върху околната среда на всеки етап от производствената дейност в частност ограничаване на емисиите от Летливи органични съединения чрез въвеждане на водно филмиране.

 • Прилагане на разделно събиране на отпадъците, минимизиране, оползотворяване и рециклиране на производствените и битовите отпадъци.

 • Осигуряване подходящо обучение на персонала по въпроси, свързани с опазване на околната среда и предотвратяване на замърсяването.

 • Отговорно изпълнява императивните изисквания на ПМС 137 на МС и Наредба за опаковките и отпадъците от опаковки.

Като част от нашата социална отговорност ние приемаме прилагането и утвърждаването на производствена практика, ориентирана към опазване на околната среда.
Научноизследователска и развойна дейност.

Действията в областта на научноизследователската и развойна дейност са съсредоточени в дружеството майка.

През 2008 г. „Софарма” АД продължи политиката на поддържане и обновяване на продуктовата си листа, следвайки световните тенденции в производството на генерични лекарствени продукти.

Направление „Развитие и технологии на фармацевтичните продукти” към Дирекция „Управление на качеството” на „Софарма” АД е работила по подновяване на регистрациите на продуктите на дружеството в РБългария и чужбина, както и по разработването на нови за фирмата продукти. Внедрени са 18 бр. продукти, от които 9 броя нови за фирмата: Ameolin tabl. 100 mg x 10; x 20, Histalor syr. 5 mg/5ml – 120 ml; Gripofen caps. x 10, Ternafin tabl. 250 mg x 20, Deprexor tabl. 37,5 mg x 30; x 60, Deprexor tabl. 75 mg x 30; x 60, Tribestan Plus tabl. film. (хранителна добавка), Refesin syr. 100 mg/5 ml – 120 ml, Zondaron sol.inj. 2 mg/ml – 2 ml.

Продължи процесът на хармонизация на документациите на лекарствените продукти чрез привеждането им в стандарт Common Technical Document (CTD) в изпълнение на изискванията по химико-фармацевтичната част от регистрационната документация на лекарствените продукти в страната и чужбина, в т.ч:

-Изготвен е Модул 3 в CTD формат за Р България – 34 бр.

- Изготвен е Модул 3 в CTD формат за Русия – 4 бр.

-Актуализиран е Модул 3 в CTD формат за чужбина – 93 бр.

-Актуализиран е Модул 3 в NTA формат за чужбина – 9 бр.

Извършена е значителна по обем работа по изготвяне и утвърждаване на технологична и стандартизационна документация, както и решаване на технологични и аналитични проблеми по над 600 задачи.

През 2009 година се очаква да бъдат внедрени от 5 до 7 нови продукта.
Регулаторни действия

За периода Януари-Декември на 2008 г. продължава политиката на текущо привеждане на фирмената регистрационнна, технологична и стандартизационна документация в съответствие с последните фармакопейни изисквания.

През периода Януари-Декември на 2008 г. Дирекция „Медицински и регулаторни дейности”:


 • подаде документация за подновяване на регистрация в България на 25 и в чужбина на 46 лекарствени продукти – общо за 71 лекарствени продукта.

 • получени са разрешения за подновяване на регистрацията в България на 41 и в чужбина на 51 лекарствени продукти – общо за 92 лекарствени продукта.

 • подадена е документация за Разрешение за употреба в България на 6 и в чужбина на 32 нови лекарствени продукти – общо 38 нови регистрации.

 • получени Разрешения за употреба на 3 нови продукта на компанията за България и 65 нови регистрации за чужбина.

 • броят на подадените промени е 369 за България и 71 за чужбина (общо 440 подадени промени). Получените одобрения на промени са 363 за България и 67 за чужбина (общо 430 получени одобрения на промени).
Jan - Dec 2008

България

Чужбина

Общо
подадени

одобрени

подадени

одобрени

подадени

одобрени

Регистрации

6

3

32

65

38

68

Пререгистрации

25

41

46

51

71

92

Промени

369

363

71

67

440

430Постижения

На ХІХ Европейска конференция за лекарства без рецепта „Софарма” АД получи престижния приз Nicholas Halls OTC.newsflash Worldwide Marketing Award за иновативната си маркетингова кампания за Трибестан.

Изпълнителният директор на „Софарма” АД - д.и.н. Огнян Донев получи наградата за индустриално управление от фондация „Атанас Буров”.

„Софарма” АД спечели статуетката „Еньо” в категория „Нови продукти” и диплома за препарата си за кашлица „Рефизин” на изложението „Алея на здравето”.

През м.декември 2008 г. новият логистичен център на „Софарма” АД спечели наградата „Сграда на годината 2008” в категорията „Производствени сгради”.
3. Рискове

Бизнес риск

Бизнес риска, (стопански риск) се дефинира като вероятност от неблагоприятни промени в пазарните и икономическите условия, в които функционира предприятието. Външните за фирмата фактори, влияещи върху обема на продажбите и вариацията на финансовия резултат, имат различно естество. Такива са макроикономическото състояние на страната, в т.ч. фазата на икономическия цикъл, типовете конкуренция и др. България се намира в преходен период на развитие с установена вече пазарна икономика във фаза на развитие на основните структуроопределящи икономиката отрасли. Това предопределя и покупателен потребителски потенциал (в случая формиран от потребители на лекарствени продукти), който е от решаващо значение за анализа на пазарния риск.

Дружествата имат изградена система за мониторинг на бизнес риска, включваща комплекс от показатели, посредством които текущо се следи статуса на дружеството, респективно - стопанската му дейност. Паралелно с това е създадена и система за адекватна реакция при еветуална промяна в неблагоприятна посока на някои показатели. За тази цел системата разполага с необходимия инструментариум от оперативни лостове за намеса в приходните и разходните елементи от стопанската им дейност.

Валутен риск

Дружествата извършват своята дейност при активен обмен с чуждестранни доставчици и клиенти. Поради това те са изложени на валутен риск, основно спрямо щатския долар, доколкото част от доставките (за суровини и материали) се договарят в щатски долари, което рефлектира върху доставната цена. Останалата част от операциите на дружествата обичайно са деноминирани в български лева и/или в евро. За контролиране на валутния риск в дружествата има въведена система на планиране на доставките от внос, както и процедури за ежедневно наблюдение на движенията във валутния курс на щатския долар и контрол върху предстоящи плащания.Ценови риск

Дружествата от Групата са изложени на ценови риск от два основни фактора:

а) евентуално нарастване на доставните цени на суровините и материалите, доколкото над 80 % от използваните суровини са от внос и заемат средно 50 % от разходите за производство; и

б) нарастващата конкуренция на българския фармацевтичен пазар, намираща отражение и в цените на лекарствата.

За минимизиране на това влияние Ръководството на Групата прилага фирмена стратегия, целяща оптимизиране на производствените разходи, валидиране на алтернативни доставчици, предлагащи изгодни търговски условия, разширяване на номенклатурата чрез разработване на нови за пазара генерични продукти и не на последно място гъвкава маркетингова и ценова политика. Ценовата политика е функция от три основни фактора - структура на разходите, цени на конкуренти и покупателна възможност на потребителите. Групата е изложена на ценови риск и по отношение на притежаваните от нея акции, класифицирани като инвестиции на разположение и за продажба. За целта ръководството на дружеството-майка следи и анализира всички промени на пазара на ценни книжа, както и използва консултантските услуги на един от най-авторитетните в страната инвестиционни посредници.

Кредитен риск

Кредитният риск на Групата е минимизиран посредством подбор и текущо наблюдение върху ликвидността и финансовия стабилитет на търговските партньори.

Събираемостта на вземанията се контролира директно от изпълнителния директор, финансовия и търговския директори на дружеството-майка и ръководството на дъщерните дружества. Отговорността им е оперативно да контролират и регулират вземанията съобразно обективните дадености на пазара и потребностите на Групата. Групата има разработена политика и процедури за оценка на кредитоспособността на своите контрагенти и определяне на кредитен рейтинг и кредитни лимити по група клиенти.

Паричните средства в Групата и разплащателните операции са съсредоточени в различни първокласни банки. При разпределението на паричните потоци между тях ръководството на дружеството-майка и дъщерните предприятия се съобразяват с редица фактори, между които размерите на капитала, сигурността, ликвидността, кредитния потенциал на банката и др.Ликвиден риск

Групата генерира и поддържа достатъчен обем на ликвидни средства. Вътрешен източник на ликвидни средства за Групата е основната стопанска дейност на дружествата от нея, генерираща достатъчни оперативни потоци. Външни източници на финансиране са банките и други постоянни партньори. С цел изолиране евентуалния ликвиден риск, Групата работи със система от алтернативни механизми за действие и прогнози, крайният ефект от което е поддържането на добра ликвидност, респективно способност за финансиране на стопанската си дейност.


4. Стопанска среда и влиянието й върху дейността на предприятията

Фармацевтичен пазар, маркетингови дейности.

Фармацията е един от най-регулираните сектори в икономиката пряко зависим от здравното и социално осигураване в България. Ето защо ролята на държавата и правителствата е традиционно изключително силна. Факторите и политиките, които влияят върху сектора са:

*ценовата политика върху лекарствените средства – реимбурсния списък и ценообразуването;

*държавната политика по отношение на здравеопазването – Национална здравна стратегия, целяща финансово устойчива и ефективна здравна система, осигуряваща качествени здравни грижи по превенция, профилактика, лечение и рехабилитация;

*фискалната политика – здравно-осигурителни вноски (8% за 2009 г.) и ставка на ДДС върху лекарствата, която е 20% (най-високата в Европа);

*правителстваната политика по отношение на здравеопазването – изпълнява се от МЗ, НЗОК и специализираните комисии към Парламента. Разходите за здравеопазване достигат 6,8% от БВП за 2007 г.(при 8,2% средно за ЕС).

Регулаторна рамка:

* Със Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина се уреждат условията и редът за разрешаване и контрол на производството, разрешаването за употреба, клиничните изпитвания, вноса, износа, търговията на едро и дребно в страната с лекарства, предназначени за хуманната медицина (чл.1 от ЗЛПХМ).

* С Наредбата за пределните цени на разрешените за употреба лекарствени продукти при продажбите им на дребно се определят правилата и нормативите за образуване и регистриране на тези цени.

* В съответствие с разпоредбите на ЗЛПХМ са утвърдени от Министъра на здравеопазването и съответните поднормативни актове (наредби – 15 броя, и ръководства на ИАЛ), с които се утвърждава реда, начина на работа, получаването на лицензи и приложението на европейското законодателство във фармацевтичния сектор, както за производството така и за лекарствоснабдяването.

* Закон за контрол върху наркотичните вещества и прекурсори (ЗКНВП) и наредбите към него.
Маркетингова дейност

В края на 2008 г. Дирекция Маркетинг на „Софарма” АД разполага с 38 медицински представители, разделени на 3 бизнес екипа (ОТС, астма и гастроентерология, кардиология и неврология), координирани от 4 регионални мениджъри и 17 души маркетингов и поддържащ състав - маркетингови специалисти, пазарни аналитици, технически сътрудници и ръководство.

Промотираното портфолио включва избрани лекарствени средства от номенклатурата на „Софарма” АД и редица лицензионни продукти - повече от 40 търговски марки (над 50 отделни прескрипторни и ОТС продукти), предназначени за лечение на основни социално значими заболявания – хипертония, мозъчносъдова болест, диабет, язвена болест, някои психиатрични, гастроентерологични и кожни заболявания, алергия, както и утвърдените непрескрипторни оригинални продукти на „Софарма” АД с натурален произход – Tribestan, Carsil, Tabex.
Продажбите на продуктите от активно промотираното портфолио през 2008 г. бележат ръст от 10,3% спрямо 2007 г. Основни фактори на растежа са възходящото развитие на продуктите за лечение на астма и ХОББ (Фликсотид) и на съвременните медикаменти Лизиноприл, Правастатин и Софтензиф. Специално внимание заслужават извънредно бързо развиващите се препарати от семейството Вицетин, които удвояват обема на продажбите си, а „Софарма” АД заема лидерска позиция в този сегмент. Продукти с подчертан двуцифрен ръст са Нивалин, Трибестан, Паракофдал и Пароксати откашлящите средства. Стабилно пазарно присъствие със запазване на позиция на пазарен лидер има при Аналагин, витамините от семейството Centrum и продуктите от ото-рино-ларингологичната гама.

Низходящата тенденция през последните 3 години в продажбите на Вазопрен, Атенолол и Верапамил се обяснява с слабото реимбурсиране и извънредно конкурентната пазарна конюнктура.

През 2008 г. не са настъпили промени в броя и нивото на реимбурсиране на продукти на „Софарма” АД. Същевременно, в основните терапевтични групи с традиционно силно присъствие на „Софарма” АД са включени повече от 15 конкурентни аналога със съпоставимо ниво на реимбурсиране.

Корекция в цените в рамките на разрешените от закона граници е настъпила при 23 продукта (при 5 продукта цените са понижени с оглед конкурентната конюнктура, постигане на по-добро реимбурсиране и улеснен достъп на пациента до съвременна терапия). В общ план, промените в цените имат слабо изразен нетен положителен ефект върху ръста на продажбите.

През 2008 г. дружеството активно участва с паралелни симпозиуми и щандове в 40 национални конгреси и конференции на медицинската общност, вкл. 5 с международно участие.

Организираха се 46 корпоративни срещи и семинари, участвахме в Продължаващото медицинско образование на общо практикуващи лекари (ОПЛ) по време на Международния конгрес на ОПЛ в София и редица регионални срещи.

Научните събития и щандовете на компанията бяха посетени от над 11 000 лекари и повече от 4 700 фармацевти и други здравни специалисти.

Медицинските представители проведоха над 60 000 индивидуални и групови промоционни срещи.

„Софарма” АД традиционно подкрепя общественополезните здравни инициативи, като Дни на отворени врати в Университетската клиника по Дерматовенерология и УБ „Майчин дом”, Панаира и Алеята на здравето. Дружеството беше основен спонсор на тържеството на Медицинския университет – София. Със спомоществователството на компанията се публикуваха няколко научни монографии и справочници в помощ на ежедневната дейност на лекарите и фармацевтите в България.

През м. юни се организира тържествено честване на 75-годишнината на компанията в Борисовата градина, където бе предоставена лекарствена информация и се извършиха безплатни профилактични изследвания на външното дишане, артериалното налягане, теглото и кръвната захар на повече от 400 граждани.

Продължи активното сътрудничество с утвърдени международни фармацевтични компании (GlaxoSmithKline, Novartis, Jannsen-Cilag, Wyeth, Holotropic) както въз основа на съвместна лицензна дейност, така и на партньорска ко-промоция.

Предстоят дебюти на 5 нови лекарствени средства в началото на 2009 г. Предстои реализацията на най-съвременен препарат за лечение на депресия, на четири съвременни медикамента за лечение на сърдечносъдови заболявания и нарушения на липидния статус, както и на поредица нови хранителни добавки и ОТС-препарати, собствена разработка на компанията.

„Софарма” АД има трайно присъствие на българския лекарствен пазар и водеща роля в подпомагането на медицинската общност при организирането на конгреси, конференции и семинари, както и по отношение на Продължаващото медицинско образование за общопрактикуващи лекари (в сътрудничество с Българския лекарски съюз). Предлаганите качествени медикаменти на достъпни цени в повечето случаи служат за референт при ценообразуването на МЗ и НЗОК и са в основата на лечението на най-сериозните социалнозначими заболявания в България.
„Софарма Трейдинг” АД

Основните направления на развиване на дейността са предлагане на нови маркетингови услуги към Представителствата на фирми производители, разработване на програми към Аптеките развиващи бизнеса им, развиване на портфолиото.

Компанията инвестира в създаването на нова търговска дивизия – Нелекарствени средства, която ще оперира на Аптечен пазар и ще развива и налага само ексклузивни брандове на принципа на маркетиране на бързооборотни стоки. В стартовото портфолио на дивизията присъстват марки като Centrum, Nexcare 3M, Lifestyles, Titania, Nuby, Skin code.

„Софарма трейдинг” АД сключи няколко нови договора за ексклузивна дистрибуция на мултинационални марки и продукти, лидери в пазара – Eucerin, Bioderma, LED, Hansaplast, Mustela и др.

Съвместно с медицинското представителството на Novartis стартира реализацията на пациентска програма за лечение на Остеопороза.


с. 1 с. 2

скачать файл