Доклад за дейността на Доверие Обединен холдинг ад за периода, приключващ


с. 1 с. 2 с. 3Компенсаторни записи - класифицирани са като финансови активи, отчитани по справедлива стойност през печалби и загуби. Издадени са по реда на Закона за обезщетяване на собствениците на одържавени имоти, и с номиналната стойност 130 472 лв.и балансова стойност 24 х.лв.(31.12.2011 г.– номиналната стойност 130 472 лв. и 22х.лв балансова стойност).

Компенсаторните записи са оценени и представени в отчета за финансовото състояние по борсова цена към 31.12.2012 г.: 0,18 лв. за 1 лв. номинал. Отчетените загуби от преоценка са включени в отчета за всеобхватния доход в “други доходи / (загуби) от дейността”.


Акции - класифицирани като държани за търгуване, а именно:

 • 169 188 броя акции от капитала на “Момина Крепост” АД за 508 х.лв

2,331,835 броя акции от капитала на “Компания за инженеринг и развитие”АД за 2,339 х.лв.
Инвестиционни имоти

31.12.2012
31.12.2011
BGN '000
BGN ‘000Инвестиционни имоти


15,208
18,524
 • Ателие в жилищна сграда, гр.Пловдив – 90 х.лв (2011г- 90х.лв )Магазини гр. Пловдив – 162х.лв. (2011г- 162 х.лв ) и 84х.лв. (2011г- 84 х.лв )

 • Офис с обща ЗП 485,60кв.м, находящ се на адрес 1504, София, бул. “Княз Дондуков” № 82 – 771х.лв.

 • част от сграда на поликлиника в гр.В.Търново, придобита с цел отдаване под наем на ДКЦ 1 В.Търново с балансова стойност 67 х.лв

 • складовите си помещения, административната сграда, както и незастроени терени за паркоместа, собственост на Хидроизомат АД, които са прекласифицирани като инвестиционни имоти на обща стойност 600 хил.лв. (2011 г. – 1,220 х.лв.);

 • урегулиран парцел в гр. Добрич на стойност 283 х.лв., собственост на “Доверие Капитал” АД. Към 31.12.2012 г. и 31.12.2011 г. е извършена оценка на справедливата стойност на земята чрез лицензиран оценител. В отчета за всеобхватния доход за 2012 г. е призната загуба от обезценка в размер на 35 х. лв. (за 2011 г.: 2 х.лв.).

 • два етажа в административна сграда, находяща се на територията на гр.София, ул.”Искърско шосе” 14 за 723 х.лв.

 • земеделска земя в община “Братя Даскалови” за 238 х.лв.

 • земя и сграда на ул. „Капитан Евстати Винаров” 10, на стойност 1724 х. лв. ( в т.ч. земя 74 х. лв.). Площта на земята е 1864 м², застроената площ на сградата е 3470м² . Същата е отдадена почти изцяло под наем за офиси и магазин,

 • земя и сгради в к.к Камчия на стойност 495 х. лв( в т.ч. земя 449х. лв.). Площта на земята е 9933 м²,

 • земя и сгради в местност „Текето”с. Николово, на стойност 227 х. лв. ( в т.ч. земя 7 х. лв.). Площта на земята е 3308 м², застроената площ на сградата е 297 м²

 • земя и сгради в к.к „Златни пясъци”. на стойност 60 х. лв. ( в т.ч. земя 55 х. лв.). Площта на земята е 1000 м²

 • част от приземен етаж на административната страда за барче и магазин съответно стойността им е 45 х.лв и 34 х.лв.

 • два офиса в сградата на строителната лаборатория на стойност 24 хил. и 6 хил. лв.

 • Земи/УПИ – пет самостоятелни парцела с обща квадратура 72,465 кв.м. площ на стойност 4,710 х.лв., находящи се в гр. Пловдив ул. Васил Левски №144;

 • Сгради с обща квадратура 44,137 кв.м. площ на стойност 4,805 х.лв., находящи се в гр. Пловдив ул. Васил Левски №144 ( подробно описание на последните две позиции може да се прочете в публичния отчет на Марицатекс АД към 31.12.2011г.);

 • жилищни апартаменти - 2 броя, гаражи – 3 броя в гр.Панагюрище на обща стойност 60 х.лв. 1. Ликвидност и капиталови ресурси

  1. За последните три години основните използвани и потенциални вътрешни източници на ликвидност в икономическата група са:

 • Реализираните печалби от дружествата, формиращи положително изменение на паричните потоци;

 • предоставяне на кредити на дъщерни дружества и приемане на депозити от тях, което дава възможност за опериране с временно свободните парични средства в групата и по-ефективното им използване. Има одобрени вътрешни правила за кредитиране в икономическата група, приравнени до банковите, включително и в частта на определяните разходи по обслужването им. Лихвените проценти се определят в съответствие с пазарните нива на банковите институции и към датата на този отчет средно са в размер на 8 процента. Сроковете обичайно са обвързани с матуритетите по задълженията на компанията - майка. Средствата са предназначени да допълват оборотните средства на дружествата. Кредитите са обезпечени минимум 120%.

  1. Външни източници на финансиране и използвани финансови инструменти:
 • Заеми от свързани лица
 • задължение по заеми от Софарма АД при следните условия:

Договорен размер на заема

Главница-728

Лихвен процент:

8,08 %

Падеж:

31.12.2014г.

Цел на кредита:

Инвестиции

Задължение към 31.12.2012, в т.ч. и лихва

728


Договорен размер на заема:

14,607 х. лв.

Лихвен процент:

8,3 %

Падеж:

30.12.2013 г.

Цел на кредита:

придобиване на акции

Задължение към 31.12.2012 г., в т.ч.:

14,931 х. лв.

Лихви

324 х. лв.
Договорен размер на заема


190

Лихвен процент:

8,08 %

Падеж:

31.12.2013г.

Цел на кредита:

Инвестиции

Задължение към 31.12.2012, в т.ч.:

227

Лихви

37
Договорен размер на заема:

500 х. лв.

Лихвен процент:

8,08 %

Падеж:

31.12.2013 г.

Цел на кредита:

Оборотни средства

Задължение към 31.12.2012г., в т.ч.:

498 х. лв.

Лихви

- х. лв. • задължение по получен кредит от Калиман РТ АД при следните условия:
Договорен размер на кредита: 200 х.лв

Кредитор: Калиман - РТ АД

Лихвен процент: 7,50%

Падеж: 31.12.2013г.

Обезпечение: запис на заповед на стойност 215 х.лв

Цел на кредита: закупуване на ДМА за МБАЛ-Доверие АД

Задължение към 31.12.2012г.в т.ч: 168 х.лв

-главница 150 х.лв


- лихви 18 х.лв
Договорен размер на кредита: 300 х.лв

Кредитор: Калиман - РТ АД

Лихвен процент: 8,50%

Падеж: 31.12.2013г.

Обезпечение: запис на заповед на стойност 360 х.лв

Цел на кредита: оборотни средства

Задължение към 31.12.2012г.в т.ч: 406 х.лв-главница 300 х.лв

- лихви 106 х.лв

Договорен размер на заема:

405 х. лв.

Лихвен процент:Падеж:

31.12.2013 г.

Цел на кредита:

Оборотни средства

Задължение към 31.12.2012 г., в т.ч.:

405 х. лв.

Лихви

- х. лв.
 • Доверие Обединен холдинг АД – Телекомплект АД СМР 22 х.лв..;

 • МБАЛ Доверие АД – Индустриален холдинг Доверие АД 7 х.лв. за топлоенергия, Софарма Трейдинг АД – 567 за доставка на лекарства и 86 х.лв. за апаратура, Калиман РТ АД . 108 х.лв. за доставка на апаратура задължение по търговски договор за доставка на медицинска апаратура към “Софарма трейдинг” АД . 172 х.лв.

 • ЗОФ Медико 21 АД – Софарма АД лихви по дългосрочен кредит 19 х.лв.;

 • Вратица Враца АД – Вратица АД 73х.лв. наем;

 • Доверие Брико АД - Mr.Bricolage – възнаграждения под форма нa процент от прихода 2,401 х.лв.и 26 х.лв. за доставки; Болкан ложистик сървисиз ООД 69 х.лв.; Дарик имоти АД – 5 х.лв, MBI – 460х.лв. за доставки на стоки, Енергоинвестмънтс АД – 6.х.лв. за ел.енергия

 • Брико Илирия ДОО - Mr.Bricolage – доставки - 13 х.лв.;

 • Брико Спец ДОО - Mr.Bricolage – възнаграждения под форма нa процент от прихода 28 х.лв. ;

 • Медика АД – Дарик имоти АД – 6 х.лв. и Софарма АД – 2 х.лв., Енергоинвестмънтс АД – 4 х.лв. ;

 • Хидроизомат АД - консорциум с Телекомплект АД – 63 х.лв., Ноен Хидро АД – 45 х.лв

 • МЦ Доверие АД – Софарма имоти АДСИЦ - 19 х.лв. дължим наем;

 • руги – 4 х.лв.
 • банкови кредити
Дружество

Усвоена частБанка

Усвоена частSG Експресбанк АД

53,433

Биляна Трико АД

0Алианц Банк България АД

430

МБАЛ Доверие АД

0ДСК ЕАД

110

МЦ Доверие АД

0ОББ АД

320

Хидроизомат АД

100Райфайзенбанк АД

0

Дунав АД

320УниКредит Булбанк АД

798

Вратица Враца АД

1,238Охридска банка АД, Охрид

587

Българско Вино ООД

0

Доверие Брико АД

50,645

Брико Спец

2,788

Брико Македония

587

 

  

 

Общо:

55,678Общо:

55,678

Дружество

Вид валута

Вид Кредит

Договорена сума на кредита в BGN’000

Усвоена част от кредита BGN’000

Дългосрочна част BGN'000

Краткосрочна част BGN'000

Лихвен процент

Обезпечение (пазарна оценка)

Падеж

Вратица Враца АД

BGN

Kредитна линия

430

430

 

430

З-месечен SOFIBOR + 5.25%, но не по-малко от 8,5%

залог на движими вещи с обща застр.ст/ст 455800., залог на готова прод. И стоки на склад по застр. Ст/ст 310000лв., вземания от СОКИ ГмбХ Австрия - 120000евро и поръчителство от Доверие Обединен холдинг АД

25.06.2013

Вратица Враца АД

BGN

Оборотен

500

497

 

497

SOFIBOR седмичен + 4.7 пункта

Машини и съоръжения - 2446 хил. лв, поръчителство от Доверие Обединен холдинг АД

30.06.2013

Вратица Враца АД

BGN

Оборотен

200

110

 

110

годишна лихва в размер на 10,364 %-тни пункта от едномесечния SOFIBOR + надбавка 3%

Движими вещи - 349 хил. лв, вземане от Метро - 200 хил. лв

25.04.2013

Вратица Враца АД

EUR

Оборотен

201

201

 

201

SOFIBOR седмичен + 4.7 пункта

Машини и съоръжения - 1816 хил. лв, поръчителство от Доверие Обединен холдинг АД

30.06.2013

Биляна Трико АД

BGN

Овърдрафт

200

0

0

0

3 месечния SOFIBOR +5.59 пункта надбавка, но не по-малко от 9.50%

Поръчителство от Доверие Обединен Холдинг АД и залог върху вземания по всички сметки в Алианц Банк България АД.

08.03.2013

МЦ Доверие АД

BGN

Овърдрафт

200

0

0

0

SOFIBOR тримесечен + 3.75 пункта, но не по-малко от 7,5%

1. Медицинска апаратура -литотриптер, собственост на ДОХ - 283 хил. лв., 2. Медицинско оборудване ендоскоп "Олимпус", собственост на "Калиман РТ" АД - 209 хил. лв., 3.Поръчителство от ДОХ, 4. Поръчителство от ИХД

19.08.2013

МБАЛ Доверие АД:

BGN

Овърдрафт

800

0

0

0

SOFIBOR тримесечен + 4.5 пункта, но не по-малко от 8.00%

Първи по ред залог по реда на ЗОЗ върху вземанията на МБАЛ "Доверие" АД, произтичащи от договор №1-5/02,02,2010 г с НЗОК и поръчителство от Доверие Обединен Холдинг АД

16.03.2017

Хидроизомат АД

BGN

Оборотен

100

100

0

100

1-седмичен EURIBOR + 4.7% надбавка

Тригонална мелница тип SM 290 HK инв.№ 400276 с балансова стойност 136946.73лв, поръчителство на Индустриален холдинг Доверие АД

31.10.2013

Хидроизомат АД

BGN

Кредитна линия за издаване на банкови гаранции

150

0

0

0

1-седмичен SOFIBOR + 4,7% надбавка

1.Машина за битумни емулсии Инв.No.400023 с балансова стойност 134722.20лв; 2.Машина за замазки Инв.No.400846 със СПС 64179.55лв, поръчителство на Доверие обединен холдинг АД

31.10.2013

Българско Вино ООД

BGN

Овърдрафт

100

0

 

0

З-месечен SOFIBOR + 4.75%, но не по-малко от 7,5%

Втора по ред договорна ипотека върху винарска изба и снек – бар /административна сграда/ с обща РЗП от 3 282 кв.м. заедно с УПИ в м. „Дълбок Андък”с площ 6499 кв.м., парцел №30 от масив 19, имот № 019030 в с. Смочево, община Рила, собственост на „Българско вино”ООД ; Поръчителство на ИХД АД

18.07.2013

Дунав АД

BGN

Оборотен

400

320

 

320

10.11%

Адм. Сграда - "Кап.Евстати Винаров" 10 - 1118хил. лв

25.03.2013

Медика АД

EUR

Овърдрафт

293

0

0

0

3М (тримесечен) EURIBOR +4.5%

Активи с бал. стойност - 770х.лв.

30.04.2013

Медика АД

BGN

Оборотен

40

0

0

0

17.80%

няма

30.04.2014

Брико Спец

EUR

Овърдрафт

1,956

1,956

0

1,956

3мес.EURIBOR+4.15%

1.Letter of support от Доверие Брико 1.Гаранция от SG Експресбанк, България

31.05.2013

Брико Спец

EUR

Инвестиционен

587

522

391

131

3М (тримесечен) EURIBOR + 5%

1.Запис на заповед 2.Съгласие за директен дебит 3.Гаранция от SG Експресбанк, България и Уникредит България

18 тримесечни вноски, падеж на 1ва вноска 30.09.2012, падеж на последна вноска 30.11.2016

Брико Спец

EUR

Инвестиционен

350

310

233

77

3М (тримесечен) EURIBOR + 5%

1.Запис на заповед 2.Съгласие за директен дебит 3.Гаранция от SG Експресбанк, България и Уникредит България

18 тримесечни вноски, падеж на 1ва вноска 30.09.2012, падеж на последна вноска 30.11.2016

Доверие Брико АД

EUR

Инвестиционен

55,350

40,105

29,099

11,006

3М (тримесечен) EURIBOR + 5%

особен залог върху търговското предприятие на кредитополучателя (с изключение на съвкупността от стоки, заложени като обезпечение по договора за овърдрафт), както и залог върху дружествените дялове в дъщерните дружества „Briko Spec” d.o.o., „Briko Iliria” sh.p.k. и „Briko Macedonia” dooel

30.12.2017

Доверие Брико АД

EUR

Кредитна линия

19,485

10,540

0

10,540

EURIBOR месечен + 3.00 пункта

залог на стоки на ст-ст минимум 11,200 хил. евро

31.05.2013

Брико Македония

EUR

Кредитна линия

978

587

0

587

7.00%

1. Залог на стоки - 700 хил.евро , 2. Банкова гаранция от СЖ Експресбанк за 250х.евро, 3.корпоративна гаранция от Доверие - Брико АД за 700х.евро

10.08.2013


Общо

55,678

29,723

25,955


 1. Рискови фактори

Като холдингово дружество "Доверие - Обединен Холдинг" АД няма значителни приходи от собствена дейност, а разчита на разпределението на приходите на дъщерните си дружества. Всяко намаление на приходите на основните дъщерни дружества на Холдинга по една или друга причина ще доведе до намаляване на приходите, а оттам и на разполагаемия паричен поток на Холдинга. Оттук следва да се има предвид, че рисковете, които оказват влияние върху дейността на дъщерните дружества на Холдинга, оказват, макар и непряко, влияние и върху приходите и финансовия резултат на "Доверие - Обединен Холдинг" АД.
Търговия на дребно в магазините тип „Направи си сам”

Водещи компании в сектор Магазини от типа „Направи си сам“ са Практикер, Доверие Брико (Mr.Bricolage), Баумакс, Бошнаков (Mаsterhaus), Керамик Груп (Алати), Мегадом (Praktis). Компаниите имат разнопосочно географско покритие като единствено „Практикер“, „Доверие Брико“, и „Баумакс“ присъстват в повечето по-големи градове в страната. Най-широко национално покритие имат „Доверие Брико“ – 10 магазина, следвани от „Пракикер“ – 9 магазина, „Баумакс“ – 7 магазина, и Мегадом (Praktis) с 6.

Лидери по приходи от продажби за 2011 са Практикер (96,8 Млн.лв), Доверие Брико (Mr.Bricolage)(89.,8 Млн.лв), Баумакс (78,5 Млн.лв), Бошнаков (Mаsterhaus)(34,5 Млн.лв), Керамик Груп (Алати) (20,3 Млн.лв), и Мегадом (Praktis)(18,8 Млн.лв).

Графика 1.Пазарен дял според приходите от продажби

Най-сериозен спад в оборота от водещите компании в бранша за периода 2009-2011 година имат „Практикер“, „Емир“, и „Дидава“. Най-сериозен ръст за периода бележат „Мегадом“ (Praktis) и Крез. При реализираната печалба ръст за 2011 година бележат “Бошнаков ЕООД” (Masterhaus) (1,572 Млн.лв) и Керамик груп ЕООД (Алати) (746 хил.лв). Като цяло се забелязва сериoзен спад във финансовия резултат на бранша.

Най-големи работодатели в бранша са Практикер (660 служителя), „Доверие Брико“ (648 служителя), „Баумакс“ (495 служителя).
Текстилна и шивашка промишленост
Шивашка промишленост
През периода 2006-2010 Производството на шивашка продукция значително намалява достигайки 61,6 млн. бройки през 2010. През 2010 се забелязва 8% спад в произведените количества и 2% спад в продажбите.
Графика 2. Производство на шивашки изделия в млн. бройки (2006-2010)


Негативният бизнес климат след 2008 засегна и международната търговия с шивашки изделия. Положителни тенденции в стокообмена се наблюдават през 2010 и 2011. Спрямо предходната година, през 2011 е налице увеличение на стокообмена с 10,7%. Индустрията е ориентирана към износ като почти 95% от общата продукция се изнася. През 2011 г. износа е достигал приблизително 779 млн. Евро.


Производството на връхно и горно облекло представлява значителна част от местното производство, следвано от изработката на ризи и блузи. През 2010 са изработени 37,2 млн. бройки връхно и горно облекло и 12,7 млн. ризи и блузи.
Таблица 1. Производство на шивашки изделия за периода 2006-2010 ( хил.бр)

В резултат от икономическата криза в страна голяма част от текстилните фирми фалираха или са пред затваряне. Страната беше напусната през 2009 г. от един от най-големите външни инвеститори в бранша – Миролио. Глобалните производители в световен мащаб на памук – Индия, Пакистан, Казахстан затегнаха режима на износ и производство. Това доведе до известно преориентиране на поръчки от производители от ЕС към нашия пазар. Тези поръчки са основно за къси серии и с висока степен на нерегулярност.


Текстилна промишленост
Производството на изделия от текстил в стойност намалява през периода 2007-2009 като през 2009 достига най-ниското си ниво от 580 млн. лева. През 2010 в производството на текстилни изделия се наблюдават положителни промени и увеличение от 64 млн. лева спрямо предходната година.


Графика. Производство на текстилни изделия в млн. лв.

През периода 2008-2010 се наблюдава значителен спад в производството на почти всички текстилни изделия като изключение правят преждите от синтетични и изкуствени влакна, кърпите за тоалет или за кухня, покривките и кърпи за маса, одеялата, и преждите и тъканите от вълна.


Таблица. Производство на основни текстилни изделия

Негативният бизнес климат след 2008 засегна и международната търговия с текстилни изделия. Положителни тенденции се наблюдават при вноса на текстилни изделия, който през 2010 се е увеличил с 15,6% и достига приблизително 702,7 млн. Евро. През 2011 при износа на текстилни изделия също се наблюдават положителни промени и увеличение от приблизително 45 млн. Евро.Таблица.Износ на текстилни изделия за периода 2008-2011 в хил. евро

Водещи компании по приходи от продажби за 2011 са Е. Миролио ЕАД (177 Млн.лв), Булсафил ЕООД (146 Млн.лв), Калинел ЕООД (63 Млн.лв), Яна АД (62,2 Млн.лв), Миролио България ЕООД (39,8 Млн.лв) и Ембул Инвестмънт АД (31,1 Млн.лв). Най-сериозен спад в оборота от водещите компании в бранша за периода 2010-2011 година имат Вратица Враца АД и Дидис ООД. Най-сериозен ръст за периода бележат Миролио България ЕООД и Севина-ЛТД ЕООД .


Винопроизводство
През 2011 година площите с лозови насаждения са 52 567 ха, като от тях 46 145 ха са реколтирани. В сравнение с 2010, през 2011 площите с лозови насаждения са намалели с 8%. През 2011 са реколтирани 43 772 ха винени лозя. От тях преобладават площите с лозя за производство на грозде за други вина - 20 532 ха. Най-обширни са площите с лозя в Югоизточния и Южен Централен район, съответно 35% и 33%. Останалите четири района през 2011 формират общ дял от 32%.
През 2011 червените винени сортове запазват доминиращата си роля в структурата на лозовите насаждения с относителен дял около 62%. Площта на белите винени сортове се увеличава с 2% през 2011 в сравнение с 2010 и достига 33% Производството на грозде през 2011 е 243 839 тона и се е увеличило с около 6% спрямо 2010 (230 198 тона).

През изминалата година, подобно на 2010, производството на грозде от лозя е най-голямо в Югоизточния и Южния централен район, съответно около 33% и 38% за 2011 и 43% и 31% за 2010. Останалите четири района произвеждат сравнително еднакви количества грозде и формират общ дял от 30% за 2011 и 27% за 2010.


Таблица 2.


От произведеното през 2011 грозде около 228,4 хил. тона са преработени във вино и други продукти на гроздова основа, а през 2010 това количество съответно е 214 хил. тона. През 2011 около 15,3 хил. тона са предназначени за директна консумация в прясно състояние, докато през 2010 тези количества са били малко по-големи - 16 хил. тона. През 2011 производството на вино се е увеличило в сравнение с 2010 (992 821 хил. литра) и произведените количества достигат 1 049 797 хил. литра. При производството на гроздова мъст също се наблюдава положителна промяна като произведеното през 2011 количество достига 48 437 хил. литра.

Таблица 3.


Продажбите на вино значително намаляват през периода 2006-2010 (приблизително 25%) достигайки 72 931 хил. литра през 2010. Спад в продажбите на вино се наблюдава при всички видове вина, като най-значителен е той при белите и пенливи вина.

В структурата на продажбите преобладават тези на трапезни вина, които през 2010 формират дял от приблизително 93% от общите реализирани на пазара количества вино.


Таблица 4.


През периода 2006-2010 при производството на вино се наблюдават отрицателни промени, като през 2010 то достига едва 145 236 хил. литра, което е най-ниското ниво за последните пет години. През 2010 спадът в производството на вино спрямо 2006 е 34%, а спрямо предходната 2009 - 9,7%.

В продуктовата структура на вината произведени през 2010 преобладаващ е делът на трапезните вина – 94,7%. Останалите три вида вина имат незначително участие и формират общ дял от 5,3%.

Негативният бизнес климат след 2008 засегна и международната търговия с вина. През 2011 се наблюдават положителни тенденции в стокообмена с вина. Спрямо предходната година, през 2011 е налице увеличение на стокообмена с 2,7%. Стойността на износа през 2011 остава почти без промяна в сравнение с предходната 2010 и бележи незначително увеличение от 1,5 млн. Евро.

През 2011 се наблюдават положителни промени при износа на вино, който спрямо 2010 се е увеличил с приблизително 2,7 млн. литра и 6 хил. Евро. През 2011 ръст се наблюдава единствено при износа на бели вина. В сравнение с предходната 2010, през 2011 са изнесени 3 277 хил. литра повече бели вина. По-голяма част от изделията предназначени за износ се експортират за Русия и Полша, които формират 63% от общите изнесени количества.


Графика 3.

Болнична медицинска помощ в България

Пазарът на частните болници в България


 • към края на 2011 г. частните болници в страната са 89 бр. и са приблизително 28% от всички болници в страната. Легловата база на частните болници е 13% от общата леглова база. В периода 2005-2008 г. ръстът на нови частни болници е бурен почти 100%. След 2008 г. страстите са охладени поради спиране на здравната реформа и почти пълния монопола на НЗОК във финансиране на системата. След 2008 г. практически спира откриването на нови частни болници. Средно се открива по 1 нова болница годишно за последните 4 г.;

 • през частните болници през 2011 г. са преминали 18% от всички постъпили в болница – около 317 хил.души;

 • през целия период 2005-2011 г. се наблюдава устойчиво нарастване на броя на преминалите пациенти през частните болници, като ръста в последните 4 г. постепенно се забавя. През 2011 спрямо 2010 г. този ръст е 8%, два пъти по-малък ръст в сравнение с предходната година – 15 %.

 • сравнителният анализ на съотношението частни болници/преминали пациенти показва, че тези структури като цяло утвърждават позициите си и са търсени от пациентите въпреки финансовия недоимък. Средностатистическата частна болница в периода непрекъснато увеличава годишния брой на преминали пациенти и подобрява ефективността си;

 • от гледна точка на показателите оборот на легло/бр.преминали болни на 1 легло/ и среден престой /дни за 1 преминал болен/ частните болници са много по ефективни от държавните и общинските/. Сравнение по показател оборот на 1 легло за 2011 г. при държавните и общинските – 44 човека, за частните 55 бр. По показателя среден престой при държавни и общински – 5.8 дни за частните – 3.6 дни.

 • общият обем на пазара на частните болници през 2011 г. е 269 млн.лв. За първи път през 2011 г. спрямо 2010 в последните години е отчетен спад от 3%. До 2010 г. секторът устойчиво нараства всяка година. С висока степен на вероятност може да се твърди, че тази тенденция на спад в обема от 3 до 5% средногодишно ще наблюдаваме и в следващите години поне 2-3 г.. Прелом и съществена промяна ще настъпи чак след демонополизация на НЗОК. В рамките на това, а вероятно и при следващото управление /ако ГЕРБ остане на власт/ това няма да се случи. Определено държавната политика в последните години фаворизира държавните структури. Ясен пример – частните структури нямат достъп до еврофинансиране.

 • от общия пазар МБАЛ /многопрофилни/фдържат 2/3, а на специализираните болници са пада 1/3 от пазара /от гледна точка на приходи/. Относителният дял на МБАЛ в последните години нараства в сравнение със специализираните частни болници. Друг е въпросът, че голямата част от частните МБАЛ де факто са специализирани клиники въпреки титула, който носят. Справка нашата болница с две отделения – урология и гастро, които имат 80% от общия приход.

 • статистиката показва по-бърз спад на общия пазар в лева за последната 2011 г. при специализираните частни болници в сравнение с многопрофилните;

 • финансово частните болници са силно зависими от НЗОК. От общите им приходи през 2011 г. финансирането през НЗОК средна е 66% или 176 млн.лв. Другите 34% са плащания директно от болните и от частните здравни фондове.

 • през 2011 г. финансирането на частните структури като абсолютна стойност през НЗОК е същото както и през 2010 г. – 176 млн.лв.

 • тези 66% зависимост от НЗОК средно за бранша /2011 г./ се разпределят както следва: при многопрофилните болници финансирането през НЗОК е 59%, а при специализираните болници е 79%. От тази гледна точка многопрофилната болница е икономически по-независима в сравнение с специализираната и диверсифицира по-успешно риска от решенията на властимащите. Специализираните клиники са много зависими от административните решения в НЗОК. Пример през 2011 г. при намаляване на цените по 3 клинични пътеки /урология и гастроентерология/ в нашата болница се стигна до срив във финансовия резултат. При намаляващи цени на клиничните пътеки ръководството не реагира адекватно да намали и съпътстващите разходи /основно възнаграждения/. Формираната загуба през 2011 г. продължава и през 2012 г. и едва ли скоро ще преодолеем при сегашната структура като отделения, обеми дейности по клинични пътеки и вътрешен правилник за определяне на възнагражденията.

 • водещите 6 компании по приходи през 2011 г. са: МБАЛ Токуда – 61.8 млн.лв, МБАЛ Здраве-Пазарджик – 20.7 млн.лв., МБАЛ – Каспела – 11.1 млн.лв, МБАЛ Авис Медика – 7.1 млн.лв, МБАЛ Света София-6.6 млн.лв., МБАЛ Доверие – 6.4 млн.лв.

 • структурата на частните болници от гледна точка на приходи е силно неравномерна – имаме изявен пазарен лидер – Токуда, който има 33% от пазара, втория е с 3-пъти по-малко приходи от лидера и държи – 11% от пазара , третия е с два пъти по-малко приходи от втория – 3.7% пазарен дял. След челната тройка следва една голяма група болници 17 бр. с приходи между 2.6 – 7 млн. лв. годишно. Имаме и трета голяма група 69 болници, които са с минимални годишни приходи под 2.5 млн.лв.. Много е съмнително дали тази трета група ще оцелее в следващите години, ако не се промени схемата на финансиране на системата на болничното лечение. Вероятно в следващите години ще наблюдаваме процес на сливане и окрупняване на частните болници в страната.

 • водещите три болници имат близо 50% от общия пазар на частните болници.

 • тт гледна точка изменението на приходите в последните три години 2009-2011 г. /при водещите по пазарен дял 20 частни болници/, най-големия срив на приходите се наблюдава в нашата болница МБАЛ Доверие. Сривът ни в приходите 2010/2009 г. е 3%, а през 2011/2010 г. – 14%;

Таблица 5. Водещи частни болници според приходите за 2011 г. • този срив в приходите се дължи основно на фактическата специализация само в 3-4 клинични пътеки при намаляващи цени от НЗОК, загубването на постъпленията от директни плащания на болните както и на лошата работа и игнориране на частните здравни фондове. Поради тази причина много прогресивно расте и относителният дял финансиране и зависимост от НЗОК. Тези проценти се изменят както следва: 2009 – 69%, 2010 г. – 78%, 2011 г. - 84 %. За текущата 2012 г. към края на септември тази зависимост вече е над 90%. Това е много над средния показател за бранша /66%/ и показва неадекватност на ръководството и невъзможност да работи с частните фондове, както и да привлича и лекува богатите българи, а и българите със средни доходи.

 • най-сериозен е ръстът на приходите при МБАЛ Каспела съответно за последните две години 53% и 14%, което ги превръща в третата структура в сектора.;

 • най-високи стойности на печалба за 2011 г. бележат МБАЛ Каспела – 6.5 млн.лв, МБАЛ Здраве-3.07 млн.лв, МБАЛ Токуда – 1.59 млн.лв. Общо за 2011 г. бранша формира печалба в размер на близо 20 млн.лв.

 • МБАЛ Доверие за 2011 г. е на незавидното 30-място с формирана загуба за 2011 г. 691 хил.лв. От 6-то място по приходи отиваме на 30 – то по финансов резултат. Отново е реализиран при нас най-големият срив по отношение на финансов резултат /за водещите 30 частни болници/ - 2011/2010 г. минус 1785%.

Доброволно здравно осигуряване
Пазарът на здравни услуги в областта на доброволното здравно осигуряване в България се намира в етап, в който политическото говорене за предстоящи промени сериозно се разминава с политическата воля за това. Здравноосигурителната вноска беше увеличена с 2% с основен мотив - демонополизация на НЗОК и развитие на доброволното здравно осигуряване, което не се състоя. След като не се реализира демонополизация на НЗОК, КФН заложи на прелицензиране на дружествата за доброволно здравно осигуряване в общозастрахователни компании, позовавайки се на съществуващите директиви на ЕС относно неживотозастраховането, въпреки сериозни експертни аргументи за различията между застрахователните и осигурителни принципи. Въпреки приликите със застрахователната система, разликите между осигуряване и застраховане са съществени: доброволното здравно осигуряване управлява не само финансов риск, а организира и доставя медицински и здравни услуги вкл. и лекарства чрез подизпълнители; контролира изпълнителите на медицинска помощ и така влияе върху качеството на здравните услуги; предотвратява корупционни претенции към пациентите; организира и осъществява профилактика и промоция на здравето; скринингови и други програми и т.н. Системата на здравно осигуряване е система от разходно покривен тип, докато застраховането е капиталово натрупваща система; застрахователят обезщетява след като има налично заболяване причинило щета, осигурителят не чака и не оценява щетата – той акцентира в своята дейност върху профилактика и покрива финансово реално направени разходи; по- голяма част от средствата при застраховането се изплащат на застрахованото лице като обезщетение, докато при осигуряването се възстановяват на лечебни заведения и така допринасят за развитието на здравната система; доброволното здравно осигуряване е солидарна система и този принцип трябва да се съхрани.
Начисленият премиен приход на доборволно здравно осигуряване в България достига 40,4 Млн лв през 2011. Браншът бележи спад от близо 4,5% на годишна база Най-голям дял от начисленият премиен приход в стойност заемат пакетите „Други здравноосигурителни пакети“, „Извънболнична медицинска помощ“, „Подобряване на здравето и предпазване от заболяване“ .
Графика 4.

Водещи здравни фондове по пазарен дял за 2011 година спрямо начисленият премиен приход са ЗОК "България Здраве" АД (15,7%), "Дженерали Закрила Здравно Осигуряване" АД (11,8%), ОЗОФ "Доверие" АД (11,1%).


Графика 5.

Най-голям ръст в пазарния дял за периода 2009-2011 бележат дружествата „Евроинс-Здравноосигуряване“ ЕАД (от 3,3% през 2009 до 8,1% през 2011), „ОЗОФ Доверие АД“(от 8,3% през 2009 до 11,1% през 2011), „ДЗИ –Здравноосигуряване“ АД (от 4% през 2009 до 5,5% през 2011) и „Токуда здравноосигурителен фонд“ АД (от 3,1% през 2009 до 4,5% през 2011).

Фондовете „ДаллБогг: Живот и Здраве“, „Токуда“ и „Доверие“ регистрират най-високият положителен финансов резултат за 2011 година.

Таблица 6.

Строителни материали и жилищно строителство
Основна характеристика на сектора в настоящия момент е силно намалялото търсене на строителна продукция в страната, вследствие на:

Влошено състояние на доходите на населението – фактор, който има съществено значение за сериозния спад на строителното предприемачество и на финансовите резултати на фирмите от анализирания сектор • Понижаващи се цени на недвижими имоти, което ги прави непривлекателна инвестиция

 • Промяна в банковата политика по отношение на ипотечните кредити – повишаване на лихвите и на изискванията към клиентите

 • Пренасищане на пазара на ваканционни имоти

 • Отливът на чуждестранни инвестиции.

Вследствие на пониженото търсене на недвижими имоти през 2011. общата строителна продукция намалява с 12% спрямо същия период на 2010одина.По отношение на сградното строителство броят на издадените през 2011. у нас разрешителни за строеж отбелязва силен спад и достига до нивата преди бума от края на 2004 година.

При административните сгради също се наблюдава намаляване броя на разрешителните за строеж. През последната година фирмите предпочитат да наемат вместо да закупуват офиси. Има замразени строежи, а наемите са на нива от 2005г., като в доста случаи намалението е от порядъка на 30-40% спрямо края на бума в периода 2007-2009 г.

При търговските площи обаче, които доскоро не бяха обект на внимание както жилищните, се наблюдава развитие. Към края на 2011г. те достигат почти 595 000 квадратни метра. Така България остава на 31-во място сред 35 европейски държави, посочват от “Фортън Интернешънъл”.

По-развити индустриални и логистични зони през последните няколко години се оформиха в покрайнините на големите градове (София, Пловдив, Стара Загора), както и около градове със стратегическо географско положение (Варна, Бургас, Русе). През 2011г. година не се наблюдава значително изменение в обема на строителството на индустриални площи. Основни клиенти на пазара в този сегмент през изминалата година са големите вериги за хранителни стоки (Пени маркет, Лидл, Карфур и др.), но той остава все още слабо развит в сравнение с другите видове строителство в България.Финансов риск

В хода на обичайната си стопанска дейност икономическата група е изложена на различни финансови рискове, най-важните от които са: пазарен риск (включващ валутен риск, риск от промяна на справедливата стойност и ценови риск), кредитен риск, ликвиден риск и риск на лихвено-обвързани парични потоци. Общото управление на риска е фокусирано върху трудностите при прогнозиране на финансовите пазари и постигане минимизиране на потенциалните отрицателни ефекти, които могат да се отразят върху финансовите резултати и състояние на дружеството. Текущо финансовите рискове се идентифицират, измерват и наблюдават с помощта на различни контролни механизми, въведени, за да се определят адекватни цени на услугите на дружеството и на привлечения от него заемен капитал, както и да се оценят адекватно пазарните обстоятелства на правените от него инвестиции и формите на поддържане на свободните ликвидни средства, без да се допуска неоправдана концентрация на даден риск.Управлението на риска в дружествата се осъществява текущо от ръководството на холдинга съгласно политиката определена от Управителения съвет. Управителният съвет е приел основните принципи на общото управление на финансовия риск и за управление на отделните специфични рискове, като валутен, ценови, лихвен, кредитен и ликвиден, и за риска при използването на недеривативни инструменти.


 1. Коефициентен анализ

Показатели за ликвидност:

 


 

 

 


Коефициент

краткотрайни активи

67,341

0.89

обща ликвидност

краткосрочни задължения

75,767

краткосрочни вземания+

21,960краткосрочни инвестиции+

2,871
Коефициент

парични средства

 

7,723

0.43

бърза ликвидност

краткосрочни задължения

75,767

Коефициент

краткосрочни вземания+

21,960
незабавна ликвидност

парични средства

 

7,723

0.39
текущи задължения

75,767


Коефициент

парични средства
7,723

0.10

абсолютна ликвидност

текущи задължения

75,767

Показатели за финансова автономност:
Коефициент

собствен капитал
90,661

0.81

финансова автономност

пасиви
111,394


Коефициент

пасиви
111,394

1.23

задлъжнялост

собствен капитал
90,661Показатели за рентабилност:

 

 

Коефициент на рентабилност

финансов резултат
- 10,072

- 0.06

на приходите от продажби

нетен размер на приходите от

174,439продажби
Коефициент на рентабилност

финансов резултат
- 10,072

- 0.11

на собствения капитал

собствен капитал
90,661


Коефициент на рентабилност

финансов резултат
- 10,072

- 0.09

на пасивите

пасиви
111,394


Коефициент на

финансов резултат
- 10,072

- 0.04

капитализация на активите

сума на реалните активи

256,256


Показатели за ефективност :
Коефициент за

приходи
175,550

0.92

ефективност на разходите

разходи
191,850
 

 


 

 

Коефициент на

разходи
191,850

1.09

ефективност на приходите

приходи
175,550


 

 


Показатели за обръщаемост на краткотрайните материални активи
средна наличност

краткотрайните


Времетраене на един оборот в дни

материални активи. Х 360

х 360

36,343

75.00
нетен размер на
174,439приходите от продажби
нетен размер на


Брой на оборотите

приходите от продажби
174,439

4.80
средна наличност

36,343на краткотрайните


материални активи

Заетост на краткотрайните

средна наличност


материални запаси

на краткотрайните


материални запаси
36,343

0.21
нетен размер на
174,439приходите от продажби

Показатели за вземанията и за погасяване на задълженията


средна наличност на вземанията
Период на събиране на вземанията

от клиенти


от клиенти

по тяхната отч. Стойност х 360
13,361

27.57
нетен размер на
174,439приходите от продажби

Период на плащане на задълженията

доставчици

х 360

24,142

66.36

към доставчици

сума на доставките

130,963
 1. Ключов управленски персонал
31.12.2012
31.12.2011
BGN '000
BGN '000

Възнаграждения на Управителен съвет / Съвет на директорите и Изпълнителни директори/ Управители

1,122
1,152

Възнаграждения на Надзорен съвет

309
308

Общо

1,431
1,460 1. Събития след датата на отчетаДоверие Обединен холдинг АД
На 22.02.2012г. е направена парична вноска в размер на 2 млн.лв. в капитала на ОЗОФ Доверие АД. Увеличението е вписано на 18 март 2013г. с което капиталът на дружеството е достигнал 4 600 х.лв
На 28 март 2013г. е вписано и увеличение на капитала на 4 600 х.лв и на ЗОФ Медико 21 АД .
Биляна Трико АД
На 14.02.2013 год. беше подписано Рамково споразумение между „Биляна-трико” АД от една страна и Норман Хънтър, „Биляна Нитуеър” ЕООД представлявано от Христина Стамова и „Биляна Трейдинг” АД представлявано от Христина Стамова от друга страна за следното:


 1. Биляна Нитуеър ЕООД наема поземлен имот с идентификатор 56126.600.282 заедно със сгради с идентификатори 56126.600.282.1 и 56126.600.282.2 както и всички машини и съоръжения, с помощта на които се извършва дейността.

 2. Биляна Нитуеър ЕООД поема обслужването на всички Клиенти на „Биляна-трико” АД

 3. Биляна Нитуеър ЕООД сключи трудови договори с всички служители на „Биляна-трико” АД, след надлежно прекратяване на трудовите договори.

 4. Договорите за наем на активите с наемна цена 15000,00 евро на масец без ДДС за срок от десет години,


Доверие-Брико АД
Сключен е анекс към договора за франчайз с "Mr. Bricolage" SA, съгласно който фенското дружество се отказва от възнаграждението за роялти през 2013 година.

В началото на 2013 година, с полученото обезщетение за отчужединия имот в Люлин, "Доверие Брико" АД извърши погашение на главница по инвестицонния кредит.

Ръководството взе решение за затваряне на магазина в гр. Стара Загора, като последният работен ден на магазина е 27.02.2013 г.
Доверие Капитал АД
На 04 февруари 2013 г. Доверие–Капитал АД заедно с Медика АД подписаха договор за прехвърляне на дялове с Фармапласт България АД, за продажбата на целият пакет от 6596 дяла, всеки с номинал 100лв. от КРЕ ООД.

Към датата на издаване на настоящия финансов отчет Фармапласт България АД изцяло е платило сумите по договора.
 

Годишният консолидиран финансов отчет е одобрен за публикуване на 22 април 2013 година от:Анна ПавловаБорис Борисов

Член на УСИзпълнителен директор

Даниела Коларова


Член на УС


с. 1 с. 2 с. 3

скачать файл