Доклад за дейността на Доверие Обединен холдинг ад за периода, приключващ


с. 1 с. 2 с. 3Хомоген АД - търговия със стоки и услуги и извършване на посредническа дейност;
1.3 Капитал и акции
Към 31 декември 2012г. капиталът на компанията майка е разпределен в 18,736,099 броя обикновени безналични поименни акции с право на глас с номинална стойност 1 (един) лев за една акция. Всички акции на дружеството се търгуват на Българска фондова борса АД. Доверие Обединен холдинг АД има издадени един клас акции. Всяка акция на холдинга дава право на един глас в Общото събрание на акционерите, право на дивидент и на ликвидационен дял, пропорционални с номиналната стойност на акцията. Правото на глас възниква с пълното изплащане на емисионната стойност и вписването на дружеството, съответно на увеличаването на капитала, в търговския регистър на съда.

На управлението не е известно да съществуват ограничения върху прехвърлянето на акциите на дружеството, както и ограничения за притежаването им или необходимост от получаване на одобрение от дружеството или друг акционер. В устройствените документи на дружеството или в отделни споразумения не са предвидени възможности между дружеството и управителните му органи и/или служители за изплащане на обезщетение при напускане или уволнение без правно основание или при прекратяване на трудовите правоотношения по причини, свързани с търгово предлагане.

Към 31.12.2012г. разпределението на акционерния капитал на компанията - майка е както следва:

31.12.2012 BGN ‘000

31.12.2011 BGN ‘000

Акционерен капитал ( BGN’000)

18,736

14,006

Брой акции (номинал ХХХ лев)

18,736,099

14,006,093

Общ брой на регистрираните акционери

147,647

147,710

в т.ч. юридически лица

60

60

физически лица

147,587

147,650

Брой акции, притежавани от юридически лица

11,378,993

6,809,403

% на участие на юридически лица

60,73%

48,62%

Брой акции, притежавани от физическите лица*

7,357,106

7,196,690

% на участие на физически лица

39,27%

51,38%

*В брой акции, притежавани от физически лица, са включени 240 броя акции с неуточнена собственост от 1996г., които Централният депозитар АД води по емисионна сметка на Доверие Обединен холдинг АД.

Акционери, притежаващи акции над 5%

Брой акции

% от капитала

Софарма АД3,502,830

18,70

Елфарма АД

1,221,843

6,52

Телекомплект АД

935,804

4,99

Телсо АД

3,700,794

19,75Акции от - до

Брой акционери

% от всички акционери

Брой притежавани акции

% от всички акции
1 - 100

145677

98.6657

6540344

34.91

101 - 1000

1856

1.2571

354568

1.89

1001 - 10000

84

0.0569

251831

1.34

10001 - 100000

19

0.0129

458993

2.45

100001 - 500000

7

0.0047

1769092

9.44

500001 - 1000000

1

0.0007

935804

4.99

1000001 - 5000000

3

0.0020

8425467

44.97

Over 5000000

0

0.0000

0

0.00

Total

147647

100.0000

18736099

100.00
 1. Органи на управление на компанията майка, управление и представителство

Дружеството е с двустепенна система на управление.


Надзорен съвет

Членове на Надзорния съвет към 31.12..2012 г. са :

Радосвет Крумов Радев - председател на НС

Огнян Иванов Донев - заместник-председател

Венцислав Симеонов Стоев - член

Управителен съвет

Членове на Управителния съвет към 31.12..2012 г. са:

Борис Анчев Борисов - председател на УС и изпълнителен директор

Анна Иванова Павлова- член

Даниела Колева Коларова- член

Дружеството се представлява от Борис Анчев Борисов .

Към 31.12..2012 г. списъчният брой на групата е 2,166 ( 31.12.2011 г. : 2,309).
Разпоредбите относно назначаването и освобождаването на членовете на управителните органи на дружеството и относно извършването на изменения и допълнения в устава.
Решенията за избиране и освобождаване на членове на Надзорния съвет се вземат с явно гласуване и мнозинство от представените акции.

От своя страна Надзорният съвет избира и освобождава членовете на Управителния съвет, определя индивидуалното им възнаграждение в съответствие с решението на Общото събрание, както и правата и задълженията им по управлението и представляването на дружеството и контролира дейността им.

Решенията за изменения и допълнения на устава се вземат с явно гласуване и мнозинство 2/3 от представените акции. Увеличаване и намаляване на капитала има действие от вписването на решенията в търговския регистър
Правомощията на управителните органи
Няма одобрени специални пълномощия, извън регламента на Търговския закон и Закона за публично предлагане на ценни книжа.
Данни за броя пряко притежавани акции от членовете на Надзорния и Управителния и съвет


  1. Радосвет Крумов Радев – не притежава

  2. Огнян Иванов Донев – 29,752 (намаление от 30,266 през тримесечието)

  3. Венцислав Симеонов Стоев – 128,267 ( без изменение)

  4. Борис Анчев Борисов - не притежава

  5. Анна Иванова Павлова - не притежава

  6. Даниела Колева Коларова – не притежава


Опции върху акции на дружеството
Към датата на този доклад няма предоставени опции на членовете на Надзорния и Управителния съвет от емитента върху негови акции.

Информация за участието на членовете на НС и УС в търговски дружестваНадзорен съвет

Радосвет Крумов Радев – Председател на Надзорния съвет

Образование:

Образование: средно - 29 ЕСПУ в град София - 1978 година; висше - Юридически Факултет на СУ “Кл.Охридски” - 1984г

Относим професионален опит:

Софийски градски съд - 1985 - 1986 година;

в Българско Национално Радио - от 1986г. до август 1992г.;

през 1989 година - първата частна фирма “ДАРИК”;

през 1992 година основава ДАРИК РАДИО;

От 1990 година е член на Изпълнителното бюро и зам.председател на Българската Стопанска Камара;

Учредител на “Доверие - Обединен холдинг” АД;

Бизнес адрес:

гр. София, район „Оборище.”, бул. „Княз Дондуков.” № 82..Извършвана дейност през последните пет години извън „ДОВЕРИЕ - ОБЕДИНЕН ХОЛДИНГ” АД,:

Председател на Надзорния съвет на “ДОВЕРИЕ КАПИТАЛ” АД

Председател Съвета на директорите на ДАРИК АД

Председател Съвета на директорите на ДАРИК РАДИО АД

Член на Надзорния съвет на “МЕДИКА” АД

Зам.-председател на Съвета на директорите на”АЛБЕНА” АД

Председател на Съвета на директорите на “ ДАРИК ИМОТИ БЪЛГАРИЯ” АД

Председател на Съвета на директорите на Софарма билдингс АДСИЦ

Едноличен собственик на “Прайм булгар уайн” ЕООД

Ограничено отговорен съдружник в Биг БГ ООД, гр. София - участието е прекратено на 24.06.2010

Ограничено отговорен съдружник в “ЕЛ ДЖИ АР Консулт” ООД

Ограничено отговорен съдружник в “Българска спиртоварна – Добрич” ООД

Ограничено отговорен съдружник в “Болкан Лоджистик Сървисиз” ООД

Акционер до 04.03.2009г. в “Бул Маш” АД

Ограничено отговорен съдружник в “Уел към 00” ООД, правоприемник на Писмена ООД, гр. София

Член на УС на фондация “АТАНАС БУРОВ”

Съюз на Българските Национални Електронни Медии

Член на УС на Сдружение “Национален борд по туризъм”

Член на УС на Сдружение “Български читалищен съюз Света София”

Член на УС на Българска стопанска камара

Акционер в Офис БГ АД – прекратено участие на 11.05.2011г.

Председател на СД на Дунав АД

Управител на “Цитадела” ЕООД

Член на Надзорния съвет на “ДОВЕРИЕ БРИКО” АД*

*Вписването е извършено след датата на проспекта, а именно 06.08.2011 г.

.

През последните пет години Радосвет Крумов Радев не е:

а) осъждан за измама;

б) свързан с несъстоятелност, управление от синдик или ликвидация в качеството му на учредител, член на административни, управителни и надзорни органи или висш ръководител в други дружества;

в) официално публично инкриминиран и не са му налагани санкции от законови или регулаторни органи (включително определени професионални органи);

г) не е лишаван от съда от правото да бъде член на административните, управителните или надзорни органи на дружество-емитент или от изпълняването на длъжности в ръководството или изпълняването на дейността на дружество-емитент;

д) не са му налагани принудителни административни мерки или административни наказания.

Фамилни връзки:

Радосвет Крумов Радев не е съпруг или роднина по права или по съребрена линия на друг член на Управителния или Надзорния съвет на „Доверие - Обединен Холдинг” АД.


Огнян Иванов Донев – Зам. председател на Надзорния съвет

Образование:

Образование: Завършил е немската гимназия в гр. София. Учи в Хамбург и Виена. Завършва “Международни икономически отношения” във Висшия икономически институт София. През 1986 г. защитава докторска степен по икономика в Берлин.

Относим професионален опит:

Д.и.н. Огнян Донев е изпълнителен директор на “Софарма” АД от октомври 2000 г. Той е председател на Съвета на директорите на Софарма АД, вицепрезидент на Германо-българската индустриално-търговска камара, Председател на Управителния съвет на КРИБ, член на Управителния съвет на Еврофарм, Брюксел.

В частния сектор Огнян Донев работи от 1990 г., като в продължение на седем години защитава интересите на “Метро Кеш енд и Кери” в България при износа на български стоки за веригата магазини МЕТРО. За периода 1993-1997 г. Донев представлява големи чуждестранни купувачи на черни метали в България.

Владее немски, английски, руски и италиански.Бизнес адрес:

гр. София, район „Оборище.”, бул. „Княз Дондуков.” № 82.Извършвана дейност през последните пет години извън „ДОВЕРИЕ - ОБЕДИНЕН ХОЛДИНГ” АД:

Софарма АД – председател на Съвета на директорите и изп.директор, вкл. понастоящем;


Софарма АД

 • Председател на Съвета на директорите и изп.директор, вкл. понастоящем;
„Доверие капитал” АД

 • Член на надзорния съвет, вкл. понастоящем;
„Донев инвестмънтс холдинг” АД

 • Председател на съвета на директорите, вкл. понастоящем; акционер, вкл. понастоящем;
„Елфарма” АД

 • Изпълнителен директор, член на съвета на директорите, вкл. понастоящем;
„Фармахим холдинг” АД

 • Председател на съвета на директорите, вкл. понастоящем;
„Фининвест холдинг” АД

 • Член на съвета на директорите, вкл. понастоящем; акционер, вкл. понастоящем;
„Медика” АД

 • Председател на надзорния съвет, вкл. понастоящем;
„Момина крепост” АД

 • Председател на съвета на директорите, вкл. понастоящем;
„НИХФИ” ЕАД

 • Председател на съвета на директорите, изпълнителен директор, вкл. понастоящем;
„ОГ Интернационал” ООД

 • Управител и съдружник, вкл. понастоящем;
‘Калиман-РТ” АД

 • Председател на съвета на директорите, вкл. понастоящем;
„Ритон -П” АД

 • Председател на съвета на директорите, вкл. понастоящем;
„Софарма 2000” АД

 • Заместник-председател на надзорния съвет, вкл. понастоящем;
Софарма Трейдинг


 • Председател на съвета на директорите, вкл. понастоящем; акционер, вкл. понастоящем;
„Софийски аптеки” АД

 • Председател на надзорния съвет до 18.12.2007 г.;
„София информ” АД

 • Председател на надзорния съвет, вкл. понастоящем;
„Телекомплект” АД

 • Председател на надзорния съвет, вкл. понастоящем; акционер, вкл. понастоящем;
"Унифарм” АД

 • Председател на надзорния съвет, вкл. понастоящем; акционер, вкл. понастоящем;
„Обединен здравно-осигурителен фонд Доверие” АД

 • Председател на съвета на директорите и Изпълнителен директор до 23.03.2010 г;
„Софарма имоти” АДСИЦ

 • Акционер, вкл. понастоящем;
„Софарма Билдингс” АДСИЦ

 • Акционер, вкл. понастоящем;
„Булгартабак холдинг” АД

 • Акционер, вкл. понастоящем;
„Българска фондова борса” АД

 • Акционер, вкл. понастоящем;
„Лавена” АД

 • Акционер, вкл. понастоящем;
„Тодоров” АД

 • Акционер, вкл. понастоящем;
„Софпринт груп” АД

 • Акционер, вкл. понастоящем;
„Софконсулт груп” АД

 • Акционер, вкл. понастоящем;
„София Информ“ АД

 • Акционер, вкл. понастоящем;
„Медийна група България -Холдинг” ООД

 • Съдружник, вкл. понастоящем;


През последните пет години Огнян Иванов Донев не е:

а) осъждан за измама;

б) свързан с несъстоятелност, управление от синдик или ликвидация в качеството му на учредител, член на административни, управителни и надзорни органи или висш ръководител в други дружества;

в) официално публично инкриминиран и не са му налагани санкции от законови или регулаторни органи (включително определени професионални органи);

г) не е лишаван от съда от правото да бъде член на административните, управителните или надзорни органи на дружество-емитент или от изпълняването на длъжности в ръководството или изпълняването на дейността на дружество-емитент;

д) не са му налагани принудителни административни мерки или административни наказания.Фамилни връзки:

Огнян Иванов Донев не е съпруг или роднина по права или по съребрена линия на друг член на Управителния или Надзорния съвет на „Доверие - Обединен Холдинг” АД.


Венцислав Симеонов Стоев – член на Надзорния съвет

Образование:

Образование: средно - 29 ЕСПУ в град София - 1978 година; висше - Юридически Факултет на СУ “Кл.Охридски” - 1984г

Относим професионален опит:

От м.септември 1987 г. Венцислав Стоев е вписан в Софийска адвокатска колегия като адвокат. Юридически стаж в Париж, Парижка адвокатска колегия кантора “ Кремадес и съдружие”. Член на Международния адвокатски съюз от 1992 г.

Бизнес адрес:

гр. София, район „Оборище.”, бул. „Княз Дондуков.” № 82.Извършвана дейност през последните пет години извън „ДОВЕРИЕ - ОБЕДИНЕН ХОЛДИНГ” АД:

Арома АД – зам.-председател на Надзорен съвет до 11.01.2010 г.;

Роял електрисити АД – акционер, вкл. понастоящем;

Синел АД – акционер, вкл. понастоящем

Софарма имоти АДСИЦ – акционер, вкл. понастоящем

Телекомплект АД– член на Надзорен съвет, вкл. понастоящем;

Унифарм АД – зам.-председател на Надзорен съвет, вкл. понастоящем;

Турин имоти АДСИЦ – зам.-председател на Съвет на директорите, вкл. понастоящем;

Софарма билдингс АДСИЦ – акционер, вкл. понастоящем

Индустриален холдинг Доверие АД – председател на Съвет на директорите, вкл. понастоящем;

“Доверие Капитал” АД – член на Надзорен съвет, вкл. понастоящем;

Биофарм инженеринг АД - член на Надзорен съвет, вкл. понастоящем;

Калиман РТ АД – зам.председател на Съвета на директорите, вкл. понастоящем;

„Здравно осигурителен фонд Медико-21” АД - Председател на Съвета на директорите, вкл. понастоящем;

Грийн Проджект Инвестмънтс ООД – съдружник, вкл. понастоящем;

Еко Солар Инвест ООД – съдружник, вкл. понастоящем;


През последните пет години Венцислав Симеонов Стоев не е:

а) осъждан за измама;

б) свързан с несъстоятелност, управление от синдик или ликвидация в качеството му на учредител, член на административни, управителни и надзорни органи или висш ръководител в други дружества;

в) официално публично инкриминиран и не са му налагани санкции от законови или регулаторни органи (включително определени професионални органи);

г) не е лишаван от съда от правото да бъде член на административните, управителните или надзорни органи на дружество-емитент или от изпълняването на длъжности в ръководството или изпълняването на дейността на дружество-емитент;

д) не са му налагани принудителни административни мерки или административни наказания.Фамилни връзки:

Венцислав Симеонов Стоев не е съпруг или роднина по права или по съребрена линия на друг член на Управителния или Надзорния съвет на „Доверие - Обединен Холдинг” АД.Борис Анчев Борисов – Изпълнителен директор

Образование:

Образование: висше икономическо образование, специалност „Финанси и кредит” – ВИИ „К. Маркс”, гр. София
Относим професионален опит:

„СОФАРМА” АД – Финансов директор (04.2006 – понастоящем)

„СОФАРМА” АД – Директор Връзки с инвеститорите (07.2002 – 04.2006)

„Инжстрой” ЕАД – Търговски пълномощник (12.1999 – 07.2002 г.)

БЗК в несъстоятелност – Финансов консултант (08.1997 – 03.1999 г.)

Банка „Моллов” – Квестор (1997 г.)

БЗПБ АД – Главен счетоводител (1995 – 1996 г.)

Банка „Софиябанк” АД – Главен счетоводител (1994 – 1995 г.)

Банка „Електроника” АД – Главен счетоводител (1991 – 1994 г.)


Бизнес адрес:

гр. София, район „Оборище.”, бул. „Княз Дондуков.” № 82..Извършвана дейност през последните пет години извън „Доверие - Обединен Холдинг” АД:

Изпълнителен член на Съвета на директорите, вкл. понастоящем, на „КАЛИМАН – РТ” АД;

Изпълнителен член на Съвета на директорите, вкл. понастоящем, на „ИНДУСТРИАЛЕН ХОЛДИНГ – ДОВЕРИЕ” АД;

Изпълнителен член на Съвета на директорите, вкл. понастоящем, на „ТЕЛСО” АД;

Изпълнителен член на Управителния съвет, вкл. понастоящем, на „ДОВЕРИЕ КАПИТАЛ” АД;

Изпълнителен директор, вкл. понастоящем, на „СОФАРМА ИМОТИ” АДСИЦ;

Член на Съвета на директорите, вкл. понастоящем, на „ЗДРАВНО ОСИГУРИТЕЛЕН ФОНД МЕДИКО-21” АД;

Член на Съвета на директорите, вкл. понастоящем, на „ФАРМАЛОГИСТИКА” АД;

Член на Надзорния съвет, вкл. понастоящем, на „СОФИЯ ИНФОРМ” АД;

Член на Съвета на директорите, вкл. понастоящем, на „ДУНАВ” АД;

Член на Съвета на директорите, вкл. понастоящем, на „СОФПРИНТ ГРУП” АД;

Изпълнителен член на Съвета на директорите, вкл. понастоящем, на „ПРОФИТ ИНВЕСТМЪНТ” АД;

Член на Надзорния съвет на „ДОНЕВ ИНВЕСТМЪНТС ХОЛДИНГ” АД;

Член на Съвета на директорите „ВЛС” АД;

Член на Съвета на директорите на „СОФИЯ” АД;

Член на Съвета на директорите на „БКС – Младост” АД – в ликвидация;

Член на Съвета на директорите на „БКС – Младост 98” АД – в ликвидация;

Съдружник в „Петроком 97” ООД;

Едноличен собственик на капитала на „Борис Борисов 2008” ЕООД (заличен търговец);

Акционер, вкл. понастоящем, в „Софарма имоти” АДСИЦ;

Едноличен собственик на капитала на и акционер в „ПРОФИТ ИНВЕСТМЪНТ” ЕАД;

Акционер в „Софарма” АД;

Акционер в „Медика” АД;

Акционер в „Арома” АД;

Акционер в „Химимпорт” АД;

Акционер в „Софарма логистика” АД (заличен търговец);

Акционер в ТБ „ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА” АД;

Акционер в „КОРПОРАТИВНА ТЪРГОВСКА БАНКА” АД;

Акционер в „Българска роза – Севтополис” АД;

През последните пет години Борис Анчев Борисов не е:

а) осъждан за измама;

б) свързан с несъстоятелност, управление от синдик или ликвидация в качеството му на учредител, член на административни, управителни и надзорни органи или висш ръководител в други дружества;

в) официално публично инкриминиран и не са му налагани санкции от законови или регулаторни органи (включително определени професионални органи);

г) не е лишаван от съда от правото да бъде член на административните, управителните или надзорни органи на дружество-емитент или от изпълняването на длъжности в ръководството или изпълняването на дейността на дружество-емитент;

д) не са му налагани принудителни административни мерки или административни наказания.Фамилни връзки:

Борис Анчев Борисов не е съпруг или роднина по права или по съребрена линия на друг член на Управителния или Надзорния съвет на „Доверие - Обединен Холдинг” АД.Анна Иванова Павлова – член на Управителния съвет

Образование:

Образование: Завършила ВИИ "Карл Маркс", специалност "Счетоводство и контрол". Специализирала е банково дело в Българо-френския център "Марком".

Относим професионален опит:

От 1983 година последователно работи в "Минералбанк" АД, "Кристалбанк", "Туристспортбанк " АД като счетоводител, зам.главен и главен счетоводител, а от май до декември 1996 година е директор на дирекция "Банкови регулатори" в ТБ "Балканбанк" АД. От януари 1997 година до този момент е главен счетоводител и началник управление "Финансово" на ОБПФ "Доверие" АД, а понастоящем "Доверие Обединен холдинг" АД. През 2000 година специализира международни счетоводни стандарти в университета Делауер. През 2001 и 2002 г. е преминала курс на обучение в Ernst end Young и KPMG по международни счетоводни стандарти.Бизнес адрес:

гр. София, район „Оборище.”, бул. „Княз Дондуков.” № 82.Извършвана дейност през последните пет години извън „ДОВЕРИЕ - ОБЕДИНЕН ХОЛДИНГ” АД:

Медицински център ДОВЕРИЕ АД – член на Съвета на директорите, вкл. понастоящем;

Доверие Енергетика АД – член на Съвета на директорите, вкл. понастоящем;

Хомоген АД – изпълнителен директор, вкл. понастоящем;


Бона – 96 ООД –съдружник и управител, вкл. понастоящем;


През последните пет години Анна Иванова Павлова не е:

а) осъждана за измама;

б) свързана с несъстоятелност, управление от синдик или ликвидация в качеството й на учредител, член на административни, управителни и надзорни органи или висш ръководител в други дружества;

в) официално публично инкриминирана и не са й налагани санкции от законови или регулаторни органи (включително определени професионални органи);

г) не е лишавана от съда от правото да бъде член на административните, управителните или надзорни органи на дружество-емитент или от изпълняването на длъжности в ръководството или изпълняването на дейността на дружество-емитент;

д) не са й налагани принудителни административни мерки или административни наказания.Фамилни връзки:

Анна Иванова Павлова не е съпруга или роднина по права или по съребрена линия на друг член на Управителния или Надзорния съвет на „Доверие - Обединен Холдинг” АД.Даниела Колева Коларова – член на Управителния съвет

Образование:

Образование: Средното си образование завършва в ЕСПУ „Хр.Смирненски” в гр.Хисар. През 1991 год. завършва магистратура в УНСС – специалност “счетоводство и контрол” и специализация – счетоводна отчетност на нестопанските организации. През 2000 г. – втора магистратура “корпоративни финанси” към Пловдивския Университет.".

Относим професионален опит:

Професионалната си кариерата си започва през 1992 г. като счетоводител - фирми в Пощенска банка – гр.Кърджали, където живее и работи до 2000 година.

1995-1998 – гл.сч-л на кабелна телевизия ГЛОБО в гр.Кърджали; 2000-2001 финанасов мениджър в АМВ- Агро –гр.Пловдив.

От май 2001 е гл.счетоводител на “Дарик радио” АД в гр.София.Бизнес адрес:

гр. София, район „Оборище.”, бул. „Княз Дондуков.” № 82.Извършвана дейност през последните пет години извън „ДОВЕРИЕ - ОБЕДИНЕН ХОЛДИНГ” АД:

Дарик радио АД- член на Съвета на директорите, вкл. понастоящем;

Дарик АД - член на Съвета на директорите, вкл. понастоящем;

Далайф ЕООД - собственик и управител, вкл. понастоящем;През последните пет години Даниела Колева Коларова не е:

а) осъждана за измама;

б) свързана с несъстоятелност, управление от синдик или ликвидация в качеството й на учредител, член на административни, управителни и надзорни органи или висш ръководител в други дружества;

в) официално публично инкриминирана и не са й налагани санкции от законови или регулаторни органи (включително определени професионални органи);

г) не е лишавана от съда от правото да бъде член на административните, управителните или надзорни органи на дружество-емитент или от изпълняването на длъжности в ръководството или изпълняването на дейността на дружество-емитент;

д) не са й налагани принудителни административни мерки или административни наказания.Фамилни връзки:

Даниела Колева Коларова не е съпруга или роднина по права или по съребрена линия на друг член на Управителния или Надзорния съвет на „Доверие - Обединен Холдинг” АД.


Директор за връзки с инвеститорите
От възникване на законодателното изискване длъжността – директор за връзки с инвеститорите изпълнява Николина Величкова Попова с адрес за кореспонденция 1504 София, бул.”Княз Дондуков” №82, тел.02/9845629(11), e-mail:nina@doverie.bg.


 1. Действащо предприятие

С изключение на описаните по-долу констатации от проведените независими финансови одити 2012 година, потвърждаваме, че нямаме (не съществуват) планове или намерения, които да предвиждат съществено ограничаване на мащабите на дейността и/или преобразуването и в прогнозируемо бъдеще в период минимум до една година.


Констатации:

Индустриален холдинг Доверие АД

От управлението на финансовия риск в частта „Управление на капиталов риск” (IFRS_2012) е видно нарастване на съотношенията на задлъжнялост, като превишението на текущите пасиви над текущите активи е с 6, 44 (или 16% покритие на задълженията) формирано основно от свързани предприятия. Ръководството е декларирало необходимостта от преструктуриране на финансовите активи и ще изготви мотивирано предложение до компанията-майка за преструктуриране на задълженията си за постигане на съответствие с краткосрочните финансови активи.
МБАЛ Доверие АД

Изразено е квалифицирано мнение относно формираната загуба за 2012 г. и ефекта от нарастването на декапитализацията на дружеството, която е в размер на 415 хил. лв.

Текущите задължения на дружеството превишават текущите активи с 256 хил. лв., факти които показват отклонение от принципа за „действащо предприятие” в обозримо бъдеще без преструктуриране на задълженията и подобряване на ефективността на развиваните дейности в дружеството. Липсата на приета финансова програма за балансирани приходи и разходи в съответствие с договорените взаимоотношения с НЗОК, както и плановете за работа на свободен пазар на медицински услуги влияе върху възможността одитът да се убеди в преодоляването на декапитализацията на дружеството и подобряване на степента на ефективност даваща възможност за формирането на нарастваща печалба.
МЦ Доверие АД

Размерът на Собствения капитал, съгласно Отчета за финансово състояние е отрицателна величина в размер на 99 хил. лв., като дружеството продължава да е декапитализирано. Текущите пасиви превишават текущите задължения с 207 хил. лв., което налага преструктуриране на пасивите съгласно бележка 28 „Управление на финансов риск”.

Съгласно пояснителна бележка 15 „Активи по отсрочени данъци” е видно, че преценката на ръководството относно пренасянето на загубите, възникнали в предходните години, се състои в неначисляването на временна разлика. Към 31.12.2012 г. не е отразен данъчен актив за загуби с право на приспадане.
Доверие Енергетика АД

Дружеството е реализирало загуба за 2012г. в размер на 38 хил. лв., а с натрупване загубата възлиза на 317 хил. лв.

Ръководството е представило на одита петгодишна програма за развитие, която демонстрира формирането на прогнозни печалби и възстановяване стойността на капитала.
Вратица Враца АД

- за 2012г. дружеството е реализирало загуба в размер на 727 хил. лв., а с натрупване загубите са в размер на 6 821 хил. лв., поради което е налице декапитализация на регистрирания капитал в размер на 6 821 хил. лв. или 90 %, което означава нарушаване на принципа „действащо предприятие”;

- налице е превишение на текущите пасиви над текущите активи в размер на 2 031 хил. лв., което води до нарушаване на ликвидността на дружеството;

- не се представи Програма за бъдещото развитие на дружеството и за излизане от дейността на загуба.


Марицатекс АД

Дружеството е реализирало загуба за стопанската 2012г., налице е превишение на текущите пасиви над текущите активи и съществува несигурност относно реализацията на наличната готова продукция и другите ликвидни активи и формирането на достатъчен паричен поток, необходим за погасяване на текущите задължения.
Комарс Инженеринг ООД

Сумата на актива и пасива на Отчета за финансовото състояние към края на периода, приключващ на 31.12.2012г. е в размер на 421 хил. лв. Собственият капитал на дружеството е отрицателна величина в размер на 767 хил. лв., като намалението спрямо предходният отчетен период е в размер на 320 хил. лв., представляващо реализираната загуба за 2012г. Текущите задължения не са покрити с необходимите по стойностен размер ликвидни активи. Тези факти показват наличието на значителна несигурност, която може да породи съществено съмнение относно възмож­ността на дружеството да продължи да функционира като действащо предприятие и поради това, то може да не бъде в състояние да реализира активите си и да уреди пасивите си в нормалния ход на неговата дейност.Дружеството не осъществява стопанска дейност.

Намеренията на ръководството на полдинга са за прекратяване на дружеството, след приключване на данъчна проверка.
Хеброс – П АД


 • в предходните отчетни периоди, дружеството не е осъществявало стопанска дейност;

 • натрупаните загуби към 31.12.2012г. са в размер на 778 хил. лв.

 • собственият капитал е положителна величина в размер на 257 хил.лв.

 • с приетата инвестиционна програма е предвидено в следващия тригодишен период, постигането на положителни финансови резултати.


Доверие Брико АД

През текущата отчетна 2012 година Дружеството се е освободило от имот поради отчуждаване от страна на държавата. Балансовата стойност на имота към датата на отчуждаването с била 3 566 х.лв., а сумата, определена и получена от държавата по тази операция възлиза на 807 х.лв. Ръководството на Дружеството е преценило п решило да отчете представи общия ефект от операцията, в размер на 2 759 х.лв.. като обезценка за сметка на формиран преоценъчен резерв от предходни периоди, доколкото е на позиция, че това е ефект, възникнал непосредствено преди и единствено поради решението па държавата за принудително отчуждение и че няма характер на резултат от търговска сделка.

Одитът е на мнение, че така приложената счетоводна политика иа отчитане и представяне на резултата от операцията по отчуждаването иа имота от държавата не е в Съответствие с правилата на МСС16, където се изисква целият ефект от тази операция да се отчете в текущата печалба или загуба на Дружеството за 2012 година. В резултат на така приложената политика отчетеният финансов резултат за 2012 година /загуба/ е подценен с 2 759 х.лв., респ. натрупаните печалби н загуби са също подценени със същата сума.


 1. Годишни консолидирани финансови отчети

Счетоводните отчети са изготвени според действащите Закон за счетоводството и в съответствие с Международните счетоводни стандарти и Международните стандарти за финансова отчетност (МСФО), приети от Комисията на Европейския съюз, в следствие на Регламент ЕС1606/2002. Въз основа на това ръководството смята, че:

- годишният консолидиран отчет за всеобхватния доход дава достоверна картина, във всички аспекти на същественост, относно дейността и финансовите резултати на икономическа група “Доверие Обединен холдинг” АД към 31.12..2012 г.;

- годишният консолидиран отчет за финансовото състояние, вярно отразява имущественото състояние на икономическа група “Доверие – Обединен холдинг” АД във всички аспекти на същественост на активите и пасивите към 31.12..2012 г.- годишните консолидирани отчети за паричния поток и за промените в собствения капитал към 31.12..2012г. са представени съгласно изискванията на действащото счетоводно законодателство и дават достоверна картина за движението на паричните потоци и за измененията в собствения капитал на икономическата група.

 • приложеното оповестяване е съобразено с качествените характеристики на финансовия отчет във всички съществени аспекти.
 1. Преглед на дейността на групата към 31 декември 2012г.
  1. Макроикономически показатели

Основните показатели на стопанската среда, които оказват влияние върху дейността на дружеството, за периода 2010- септември 2012 г. са представени в таблицата по-долу:

За РБългария

Показател

2012

 

2011

 

2010

БВП в млн. лева

77 583

 

 76,170

 

70,474

Реален растеж на БВП

 0.5%

 

 1.6%

 

0.30%

Инфлация в края на годината

4.2%

 

2.80%

 

4.40%

Среден валутен курс на щатския долар за годината

1.51360

 

1.406451

 

1.4784

Валутен курс на щатския долар в края на годината

1.48360

 

 1.51158

 

1.47276

Основен лихвен процент в края на годината

0.03%

 

 0.22%

 

0.18%

Безработица (в края на годината)

12.40%

 

 11.40%

 

9.50%

* Данните за 2013г. са текущи
Източник: НСИ – последна публикация 02 април 2013; БНБ

 

 

 

 

 


За РСърбия

Показател
Декември.12
2011
2010

БВП в млн. лева 1
56,117
59,680
56,690

Реален растеж на БВП
-2.50%
0.40%
1.00%

Инфлация в края на годината
12.20%
7.00%
10.30%

Среден валутен курс на щатския долар за годината 2
93,55
72,4854
77,8629

Валутен курс на щатския долар в края на годината 2
86,6557
80,8662
79,2802

Среден валутен курс на еврото за годината 2
113,2067
101,9672
103,0431

Валутен курс на еврото в края на годината 2
113,7183
104,6409
105,4982

Основен лихвен процент в края на годината
11.25%
9.75%
11.50%

Безработица (в края на годината)
25.50%
23.70%
20.00%


Източник: Национална Банка на Сърбия, Министерство на финансите


Данните за 2012 г. са от публикувана информация към 08.02.2013

1 Данните за БВП за 2012 година са прогнозни на годишна база

(по проект на Министерство на финансите, Сърбия, актуализирани към 08.11.2012 година)

2 Стойностите са в сръбски динари.Данните за 2011 г. са актуализирани, съгласно от публикуваните към 04.05.2012

За РАлбания

Показател
2012
2011
2010

БВП в млн. лева 1
13,274
13,200
13 132

Реален растеж на БВП 1
0.56%
0.50%
2.60%

Инфлация в края на годината
2.40%
1.70%
3.40%

Среден валутен курс на щатския долар за годината 2
108.23
101.23
104.95

Валутен курс на щатския долар в края на годината 2
105.85
107.54
104.00

Среден валутен курс на еврото за годината 2
138.91
140.34
137.77

Валутен курс на еврото в края на годината 2
139.59
138.93
138.77

Основен лихвен процент в края на годината
4.00%
4.50%
5.25%

Безработица (в края на годината) 3
13.32%
13.30%
13.49%

Източник: Bank of Albania, Albanian Institute of Statistics1 Данните за БВП за 2012 година са прогнозни на годишна база.

2 Стойностите са в албански леки.3 Данните за 2012 година са към 30.09.2012 г.За РМакедонияПоказател
Декември.12
2011
2010

БВП в млн. Лева 1
15,492
14,293
13,802

Реален растеж на БВП 2
2.50%
3.10%
2.90%

Инфлация в края на годината 3
5.30%
2.80%
3.00%

Среден валутен курс на щатския долар за годината 3
49.230
43.520
46.457

Валутен курс на щатския долар в края на годината 4
46.651
47.535
46.314

Среден валутен курс на еврото за годината 3
61.530
61.533
61.514

Валутен курс на еврото в края на годината 4
61.500
61.505
61.505

Основен лихвен процент в края на годината
3.73%
4.00%
9.53%

Безработица (в края на годината) 5
31.20%
31.40%
32.10%


Източник: НБРМ1 Данните за БВП за 2012 година са по проект на Министерство на финансите на годишна база.

2 Данните за 2011 и 2012 г. са на база очаквани стойности.

3 Данните за 2012 г. са към 30.09.2012 г.4 Стойностите са в македонски денари.5 Данните за 2012 г. са към 30.06.2012 г.Информацията е от публикуваните данни към 5 февруари 2013 година  1. Системитизирана финансова информация
Показател

2012

2011г

2010г

Приходи от обичайна дейност (хил.лв.)

156,902

147,281

155,774

Други доходи/загуби от дейността

(2,516)

(3,816)

7,694

Нетна печалба от дейността (хил.лв.)

(10,072)

(11,329)

(5,420)

Сума на активите (хил.лв.)

255,026

316,055

325,805

Нетни активи (хил.лв.)

90,661

111,294

122,782

Брой акции (бр.)

18,736,099

14,006,093

14,006,093

Текущи активи (хил.лв.)

67,341

65,551

61,540

Текущи пасиви (хил.лв.)

75,767

76,059

62,109

За периода не са се състояли събития с необичаен за дружеството характер, имащи съществено влияние върху дейността му и реализираните от него приходи и извършени разходи, които да са намерили отражение в междинния финансов резултат.
  1. Инвестиции на консолидирана базаЗеми

Сгради

Машини и съоръжения

Транспортни средства

Стопански инвентар

В процес на извършване

Други, в т.ч. биологични активи

Общо
31.12.

2012


2011

31.12.

2012


2011

31.12

2012


2011

31.12.

2012


2011

31.12.

2012


2011

31.12.

2012


2011

31.12.2012

2011

31.12.

2012


2011
BGN ‘000

BGN ‘000

BGN ‘000

BGN ‘000

BGN ‘000

BGN ‘000

BGN ‘000

BGN ‘000

BGN ‘000

BGN ‘000

BGN ‘000

BGN ‘000

BGN ‘000

BGN ‘000

BGN ‘000

BGN ‘000

Отчетна стойност
Салдо на 1 януари

87,796

93,992

96,718

100,950

64,527

66,144

5,377

5,295

10,459

9,769

810

793

1,704

1,069

267,391

278,012
Придобити

668

52

427

434

2,208

2,492

513

493

880

795

3,050

3,785

103

687

7,849

8,738
Трансфер между сметки
Преоценка

(13,021)

(5,859)

(2,267)

(380)

(958)

(1654)

(66)

11

(10)
(16,322)

(7882)
Отписани

17,293

(529)

27,171

(4,286)

(6,312)

(2,464)

(442)

(422)

(401)

(105)

(2043)

(3768)

(109)

(52)

(53,771)

(11,626)
Салдо Салдо на 31 декември/

30

/30 с30 сс

58,150

87,656

67,707

96,718

59,465

64,518

5,382

5,377

10,928

10.459

1,817

810

1,698

1,704

205,147

267,242
Натрупана амортизация
Салдо на 1 януари11,120

10,538

29,085

25,496

2,917

2,359

7,587

6.663643

544

51,352

45,600
Начислена амортизация за годината1,877

2070

4,153

4,736

679

725

1,030

1008123

125

7,862

8,664
Отписана амортизация(696)

(1,336)

(2,572)

(1412)

(333)

(179)

(328)

(90)(60)

(26)

(3,989)

125
Преоценка(187)

(152)

(388)

259

(12)

12

(3)

6

(590)

(3,043)
Салдо на 31 декември12,114

11,120

30,278

29,079

3,251

2,917

8,286

7,587706

643

54,635

51,346
Балансова стойност на 1 януари

87,796

93,992

85,598

90412

35,442

40,648

2,460

2,936

2,872

3,106

810

793

1,061

525

216,039

232,412

Салдо на 31 декември

58,150

87,656

55,593

85,598

29,187

35,439

2,131

2,460

2,642

2,872

1,817

810

992

1061

150,512

215,896

Инвестиции в акции и дялове

Дъщерно дружество

31.12.2012

% на

участие
31.12.2011

% на

участие
BGN ‘000BGN ‘000
Дъщерни в т.ч.:

13934
Вратица АД

139

69,60


Ритон-97 АД, в ликвидация

-

-
34

59,47Асоциирани в т.ч.:

2028
Ведерник АД в ликвидация


28

43,76

Доверие Стил ООД


0

48,00
0

48,00

Ноен Хидро ООД

20

40,00
Други предприятия в т.ч.:


4,3906,905


Mr. Bricolage

9

-
9

-

Global Bulgaria & Romania Growth Fund CV

--
Balkan Accession Fund SV

873

0,68
1,046

0,68

Компания за инженеринг и развитие АД

1,784

5,57
4,752

15,15

Ексклузив Пропърти АДСИЦ

20

0,19
21

0,19

Тони АД

9

5,05
9

5,05

Софарма АД

253

0,04
253

0,04

Софарма Трейдинг АД

253

0,19
253

0,19

Българска роза Севтополис АД

253

1,10
253

1,10

Вета Фарм АД

289

6,27


ДКЦ Медико АД

338

19,92


Момина крепост АД

309

5,07
309

5,07
4,5496,967


Вратица АД

На 06 април 2012г. в съответствие с решение на САС №481/26.03.2012г.е открито производство по несъстоятелност. За начална дата на неплатежоспособността е определена 26 ноември 2010г. Назначен е синдик и е определена дата 18 април 2012г. за свикване на първо събрание на кредиторите. На последното временния синдик е определен за постоянен. С решение от 18 март 2013г. на Врачанския окръжен съд дружеството е обявено в несъстоятелност. Едновременно с това е заведен съдебно установителен иск за размера на задължението.

На това основание ръководството преценява, че е настъпила загуба на контрол и в резултат Вратица АД е изключена от груповия отчет през 2012г. Ръководството не може да прецени към датата на този финансов отчет развитието на дружеството и поради продължаващи съдебни дела. Представянето в този отчет е възприето в негативен аспект, така щото групата няма да реализира възвръщаемост на инвестицията. Посоченото съучастие в размер на 139 х.лв. ще бъде преразгледано за обезценка към датата на следващия финансов отчет и/или след решението на последна съдебна инстанция.
Доверие Стил ООД

Към 31.12.2012г. поради отрицателни или нулеви стойности на нетните си активи е приложена 100% обезценка на Доверие Стил ООД - 2х.лв.

Balkan Accession Fund C.V., Холандия

През 2005 г. дружеството подписва договор за участие в инвестиционен фонд Balkan Accession Fund C.V., Холандия. Този фонд е създаден от страна на БАИФ и РАИФ в региона. Фондът инвестира набраните средства от участниците в малки и средни предприятия от Балканския регион, както и инвестиции от типа “мецанин”. Общата сума на поетите ангажименти за участие е 750 х.евро, платими при поискване, съгласно договора. Към 31.12.2012 г. останалият поет ангажимент за участие от страна на дружеството е в размер на 82 х.евро.


Ексклузив Пропърти АДСИЦ

Към датата на финансовия отчет борсовата цена на Ексклузив пропърти АДСИЦ е 0,488 за 1 лев, до която стойност е приложена обезценка.През 2011г. обезценката е в размер на 9х.лв., 2010г. – 8х.лв. и 2009г. – 4 х.лв.


За останалите инвестиции след преглед от страна на ръководствата на отделните дружества е преценено, че не са налице условия за обезценка.

Финансови активи, държани до настъпване на падеж

31.12.2012
31.12.2011
BGN '000
BGN ‘000ДЦК


4,507
3,568

В статията са отразени следните финансови активи:

- ДЦК емисия BG 2040099223/01.07.1999 год. с падеж 01.01.2019 год. с номинал 228 х.евро. Балансовата стойност на актива е 389 х.лева

- ДЦК емисия BG 2040003217/08.01.2003 год. с падеж 08.01.2013 год. с номинал 360 х.лева. Балансовата стойност на актива е 394 х.лева


- ДЦК емисия BG 2030009117/18.02.2004 год. с падеж 18.02.2014 год. с номинал 920 х.лева. Балансовата стойност на актива е 957 х.лева

- ДЦК емисия BG 20403032117/02.07.2003 год. с падеж 02.07.2013 год. с номинал 280 х.лева. Балансовата стойност на актива е 301 х.лева

- ДЦК емисия BG 2030110113/22.12.2010 год. с падеж 22.06.2014 год. с номинал 438 х.лева. Балансовата стойност на актива е 451 х.лева

- ДЦК емисия BG 2040005212/ с падеж 12.01.2015 год. с номинал 400 х.лева. Балансовата стойност на актива е 427 х.лева

- ДЦК емисия BG 2040004215/04.02.2004 с падеж 04.02.2014 год. с номинал 400 х.лева. Балансовата стойност на актива е 424 х.лева

- ДЦК емисия BG 2040003217/08.01.2003 год. с падеж 08.01.2013 год. с номинал 43 х.лева. Балансовата стойност на актива е 49 х.лева;

- ДЦК емисия BG 2040110210/24.01.2003 год. с падеж 17.02.2017 год. с номинал 145 х.лева. Балансовата стойност на актива е 152 х.лева;

- ДЦК емисия BG 2030008119/24.01.2003 год. с падеж 20.02.2013 год. с номинал 420 х.лева. Балансовата стойност на актива е 399 х.лева;

- ДЦК емисия BG 2040005212/24.01.2003 год. с падеж 12.01.2015 год. с номинал 280 х.лева. Балансовата стойност на актива е 289 х.лева;

- ДЦК емисия BG 2040006210/24.01.2003 год. с падеж 04.01.2016 год. с номинал 280 х.лева. Балансовата стойност на актива е 275 х.лева;


Финансови активи, държани за търгуване
31.12.2012
31.12.2011
BGN '000
BGN ‘000

Финансови активи държани за търгуване в т.ч.


 • Компенсаторни записи

24
22

 • Акции

2,847
714

Общо

2,871
736

с. 1 с. 2 с. 3

скачать файл