Доклад за дейността на Доверие Обединен холдинг ад за периода, приключващ


с. 1 с. 2 с. 3


Консолидиран годишен доклад за дейността на Доверие Обединен холдинг АД
за периода, приключващ на 31 декември 2012 година
Настоящият годишен консолидиран отчет на управлението на “Доверие – Обединен холдинг” АД обхваща периода, приключващ на 31 декември 2012г. е изготвен в съответствие с разпоредбите на чл.33 от Закона за счетоводството и чл. 100о, ал. 2 и 5 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК), като включва и установените събития, настъпили след датата на баланса. Структурата на този отчет е в съответствие с приложение 10 към чл.32а, ал.2 от Наредба №2.

Управителният съвет на холдинга потвърждава, основавайkи се на отговорността на ръководствата за изготвянето на всеки от междинните финансови отчети на дружествата, участващи в консолидирания финансов отчет, и в съответствие с пояснителните бележки към тях, че:  • не е имало нередности, в kоито да са участвали ръkоводители или служители, kоито могат да бъдат съществени по отношение на консолидирания междинен финансов отчет;

  • всички съществени сделки са надлежно осчетоводени и са намерили отражение в годишния консолидиран финансов отчет към 31 декември 2012г.;

  • не е налице реално или потенциално нарушаване на закони и (или) други нормативни разпоредби, което би имало съществено влияние върху междинния консолидиран финансов отчет или би могло да послужи за основа за отчитане на условна загуба;

  • не съществуват правни или други ограничения върху потока на средства;

  • не са известни тенденции, искания, ангажименти, събития или случайни обстоятелства, за които има основания да се очаква, че могат да окажат влияние на дружеството като цяло.
  1. Обща информация за икономическата група
    1. Компания майка

“Доверие - Обединен холдинг” АД (компания майка) е публично акционерно дружество, регистрирано в Софийски градски съд по фирмено дело № 13056 от 1996г. Дружеството е учредено през същата година.

Седалището и адресът на управление на “Доверие - Обединен холдинг” АД е РБългария, София 1504, бул. “Княз Дондуков” Nо.82 и адрес за кореспонденция София 1756, ул.”Лъчезар Станчев” №5, бл. А, ет.7, тел. (02) 98 456 10; 98 456 11; факс: (02) 98 456 63 .Дружеството няма разкрити и регистрирани клонове. Електронният адрес е както следва: doverie@doverie.bg. Официално регистрираната интернет страница е www.doverie.bg.

Предметът на дейност на Доверие-Обединен Холдинг АД е придобиване, управление, оценка и продажба на дялове и/или акционерни участия в български и чуждестранни дружества – юридически лица, участия под каквато и да е форма в други местни и/или чуждестранни търговски дружества, и/или в тяхното управление; придобиване, управление и продажба на облигации; придобиване, оценка и продажба на патенти, отстъпване на лицензии за използване на патенти на дружества, в които холдинговото дружество участва.
    1. Дъщерни предприятия

Към 31 декември 2012г. дружеството упражнява контрол по линия на пряко участие (над 50%) и косвено участие чрез други дружества в капиталите на следните дъщерни дружества (групирани по икономически отрасъл):


Портфейл

ОЗОФ Доверие АД

 

 

97.22%

 

ДОХ АД

19344

96.72%

 

Момина Крепост АД

100

0.50%

 

 

 

 

Служба по ТМ Доверие ООД

ДОХ АД

475

95.00%

 

 

 

 

ЗОФ "Медико 21" АД

ДОХ АД

18000

90.00%

 

 

 

 

Индустриален Холдинг-Доверие АД

 

 

99.97%

 

ДОХ АД

716012

94,01%

 

Новоселска гъмза АД

6564

0,86%

 

Хомоген АД

38729

5.09%

 

 

 

 

Доверие - Капитал АД

 

 

54.13%

 

ДОХ АД

4330

54.13%

 

 

 

 

Доверие - Брико АД

 

 

54.93%

 

Доверие - Капитал АД

9063

54.93%

 

 

 

 

МБАЛ Доверие АД

 

 

75.99%

 

ДОХ АД

10838

63.75%

 

Хомоген АД

2080

12.24%

МЦ Доверие АД84.12%

 

ДОХ АД

143000

84.12%

 

 

 

 

Ритон - П АД

 

 

95.74%
ИХД АД

279078

95,74%

 

 

 

 

Марицатекс АД

 

 

54.36%

публично

ИХД АД

254884

54.36%

 Борсов код 4MJ

 

 

 

 

 

 

 

Вратица АД в производство по несъстоятелност

 

 

69.60%

публично

ИХД АД

262,121

69.60%

Борсов код 4VR

 

 

 

 

 

 

 

"ВРАТИЦА-ВРАЦА" АД

 

 

80,04%
ДОХ АД

5000

0.66%

 

ИХД АД

602734

79.38%

 

ВРАТИЦА АД в несъстоятелност

и не участва в груповия отчет

151537

19.96%


 

 

 

 

Доверие Енергетика АД

 

 

64,54%

 

ИХД АД

600

4.10%

 

ДОХ АД

8856

60,44%

 

Вратица АД

 и не участва в груповия отчет5196

35,46%

 

 

 

Доверие - стил ООД

 

 

 

 

ИХД АД

240

48%

 

 

 

 

Биляна Трико АД

ИХД АД

2833809

98,88%

 

 

 

 

Българско вино ООД100%

 

ИХД АД

91038

96,16%

 

ДОХ АД

3639

3,84%

 

 

 

 

Дунав АД

 

 

81.82%

 

ИХД АД

45570

45.62%

 

ДОХ АД

36163

36.20%

 

 

 

 

Хидроизомат АД

 

 

73.22%

публично

ИХД АД

1770570

59.23%

Борсов код 4HI

ДОХ АД

418200

13.99%

 

 

 

 

Хидроизомат инженеринг ЕООД

Хидроизомат АД

500

100%

 

 

 

 

Ноен - Хидро АД

Хидроизомат АД

40

40.00%

 

 

 

 

Момина крепост АД

 

 

15.08%

публично

ИХД АД

85770

5.07%

капитал 1 691 184

Хидроизомат АД

169188

10.00%

Борсов код 5MR

 

 

 

 

 

 

 

Новоселска гъмза АД

 

 

85,72%
ДОХ АД

330880

7.99%
ИХД АД

2800682

67,65%
ХИДРОИЗОМАТ АД

417296

10,08%

 

 

 

 

Хомоген АД

 

 

100.00%

 

ДОХ АД

43040

89.67%

 

ИХД АД

4960

10.33%

 

 

 

 

Хеброс-П АД

 

 

78,50%
ИХД АД

100823

78,50%

 

 

 

 

Медика АД

 

 

83.49%

публично

Доверие - Капитал АД

8406210

83.49%

Борсов код 5MA

 

 

 

 

 

 

 

МЕДИКА Болканс ООД

 

 

 

Румъния

Медика АД

 

100%

 

 

 

 

 

 

 

 

Брико Спец ЕООД

Доверие - Брико АД

1

100%

11 000 000 евро

 

 

 

Медика Здраве ЕООД

Медика АД

100

100%

 

 

 

 

КРЕ ЕООД

 

 

100.00%

 

Медика АД

6595

99.98%

 

Доверие - Капитал АД

1

0.02%

 

 

 

 

И.ФО.ЖЕ.КО. България АД

"Доверие - Капитал" АД

102

51%

 

 

 

 

 

 

 

81.21%

БРИКО ИЛИРИЯ -Тирана

"Доверие - Капитал" АД

975000

18.10%

капитал 5 387 500 евро

"Доверие Брико" АД

3400000

63.11%

 

 

 

 

"Брико Македония"

Доверие - Брико АД

892000

100%

капитал 892 000 евро

 
 

 

 

 

 

Комарс Инженеринг EООД

 

 

 

 

ДОХ АД

100

100.00%

Основният предмет на дейност на дружествата от групата е:


ХОЛДИНГОВИ ДРУЖЕСТВА
Индустриален холдинг Доверие” АД - холдингово дружество, придобиване, управление, оценка и продажба на патенти, отстъпване на лицензи за използване на патенти на дружества, в които холдинговото дружество участва, производство и търговия в страната и чужбина със стоки и услуги, включително със суровини, прежди, платове и изделия от тях, извършване на посредническа и инженерингова дейност, проектиране и строителство, управление на недвижима собственост, научно-техническа, технологична и патентна информация, инвеститорски и независим строителен контрол.
Доверие-Капитал” АД – холдингово дружество, занимаващо се с вътрешно и външно търговска дейност, търговско представителство, посредничество и агентство, организиране и експлоатация на търговски предприятия и всякаква друга дейност.
ТЪРГОВИЯ
Доверие-Брико” АД – изграждане, експлоатация и управление на верига магазини за търговия на дребно със стоки за бита и ремонтна дейност. Дейността на дружеството е основана на Споразумение за съдружие с Mr.Bricolage SA (Франция), сключено през 1999 година. Според това споразумение “Доверие-Брико” АД притежава изключителното право да ползва търговската марка на Mr.Bricolage на територията на България, Сърбия и Македония, както и да ползва подкрепата на Mr.Bricolage SA при изграждането на магазини от типа “Направи си сам” в тези страни.

Дружеството развива своята дейност в осем магазина на територията на страната: София 1, Пловдив, София 2, Варна, Благоевград, Бургас, Стара Загора, Плевен , Русе и Добрич.

„Доверие – Брико” АД притежава 100% дъщерно дружество с ограничена отговорност в Сърбия под името „Брико Спец” Д.О.О. Неговите основни дейности са изграждане и управление на магазини за търговия на дребно на територията на Сърбия под търговската марка Mr. Bricolage.
Брико Илирия” ООД – дружество, регистрирано през м. май 2008 г. в гр. Тирана, Албания, с цел разработване на пазари и изграждане на верига от магазини Mr.Bricolage.
Брико Македонjа” ДООЕЛ дружество, регистрирано през м. януари 2010 г. в гр. Скопие, Македония, с цел разработване на пазари и изграждане на верига от магазини Mr.Bricolage.
ФАРМАЦИЯ И МЕДИЦИНСКИ КОНСУМАТИВИ
Медика” АД – производство и продажба на превързочни и санитарно – хигиенни материали, готови лекарствени форми, стоматологични препарати и хранителни добавки. Основната производствена площадка се намира в гр. Сандански.

„Медика” АД притежава 100% от дружествените дялове на „Медика здраве” ЕООД, създадено през 2001 г. с цел да представлява „Медика” АД в търговете и сключването на договори с болничните заведения.

„Медика” АД притежава 99.99% от дружествените дялове на „КРЕ” ООД. Дружеството е създадено през м. юни 2005 г. с предмет на дейност: производство на превързочни и санитарно – хигиенни материали, търговска дейност, маркетинг, строителна дейност, както и всяка друга дейност, за която няма забрана със закон.

Дружеството няма клонове или други структури в чужбина.Медика Болканс ЕООД – дружеството е учредено декември 2010г., със седалище в РРумъния, гр.Букурещ и предмет на дейност: търговия на едро с фармацевтични стоки.
ТЕКСТИЛНА, ТРИКОТАЖНА И ШИВАШКА ПРОМИШЛЕНОСТ
Биляна Трико” АД – производство и търговия в страната и чужбина на трикотажни изделия.
Ритон – П” АД - Производство и търговия на мъжка, дамска и детска конфекция, в страната и чужбина.
Вратица” АД в производдство по несъстоятелност, “Вратица Враца” АД - производство на прежди, сурови тъкани, готови тъкани, шевни изделия, търговия в страната и чужбина.
ПРОМИШЛЕНОСТ ЗА СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ И ЖИЛИЩНО СТРОИТЕЛСТВО
Дунав” АД - проектиране, строителство, специализирани строителни услуги, производство на строителни материали и изделия, предприемачество, комплексно обслужване със строителна механизация и автотранспорт, авторемонтни услуги, вътрешни и международни превози, спедиторска дейност, подготовка на кадри за строителството, търговия в страната и чужбина, отдаване под наем и аренда на недвижимо имущество, покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, изпитвания и измервания на строителни материали и дефектоскопия на заварени изделия.
Хидроизомат” АД - производство на хидроизолационни, топлоизолационни и други материали, строителство, ремонт и услуги, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, научно-производствена и развойна дейност, ноу-хау, производство и търговия на интелектуални продукти, търговска дейност в страната и чужбина.
Хидроизомат инженеринг” ЕООД - производство и продажба на топлоизолационни материали, строителство, ремонт и топлоизолиране на недвижими имоти,
Ноен Хидро” АД – проучване, проектиране, архитектура и строителство в страната и чужбина. Монтаж, реконструкция, модернизация, ремонт, инженеринг, разработване, прилагане и производство на технологични съоражения. Покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба. Услуги със строителна техника, маркетинг, комисионни, спедиционни и превозни сделки. Търговско представителство и посредничество.
Комарс инженеринг” ЕООД - строително предприемачество.

ЗДРАВНИ УСЛУГИ

ОЗОФ Доверие” АД - доброволно здравно осигуряване.


ЗОФ “Медико – 21” АД - доброволно здравно осигуряване.
Медицински център Доверие АД - осъществяване на специализирана извънболнична помощ в съответствие с действащото в страната законодателство, включително извършване на диагностика, лечение, рехабилитация и наблюдение на болни; консултации; профилактика;предписване лабораторни и други видове изследвания; извършване на медицински дейности и манипулации; обема вида домашни грижи и помощ за болни; лекарства, превързочни материали и медицински пособия, извършване експертиза на временна неработоспособност; наблюдение и оказване на медицинска помощ при бременност и майчинство; извършване на дейности по здравна промоция и профилактика, в т.ч. профилактични прегледи и имунизации, издаване на документи, свързани с оказваната медицинска помощ; насочване на пациенти за консултативна и болнична помощ.
МБАЛ Доверие АД - Осъществяване на болнична помощ: диагностика и лечение на заболявания, когато лечебната цел не може да се постигне в условията на извънболнична помощ, родилна помощ,рехабилитация, диагностика и консултации, поискани от лекар или стоматолог от други лечебни заведения, трансплантация на органи, тъкани и клетки, вземане, съхраняване, снабдяване с кръв и кръвни съставки, трансфузионен надзор, медико-козметични услуги, клинични изпитвания на лекарства и медицинска апаратура, съгласно действащото в страната законодателство, учебна и научна дейност.
СТМ Доверие ООД – служба по трудова медицина
ДРУГИ ОТРАСЛИ
Марицатекс” АД - Дружеството е създадено и до 31.08.2010 г. функционира като предприятие за производство на текстил и изделия от текстил. На проведено Общо събрание на акционерите на 20.07.2010 г. е взето решение за спиране на текстилното и всички свързани с него производства. В изпълнение на горецитираното решение са прекратени трудовите договори на всички работници и служители, с изключение на тези чиито трудови функции не са пряко свързани с производствения процес и са необходими за стопанисване на активите на дружеството.

На основание същото решение на Общото събрание , дейността на дружеството се ограничава и осъществява в областта на „Отдаване под наем и експлоатация на собствени недвижими имоти”.


И.ФО.ЖЕ.КО България” АД - дружество, регистрирано през 2007 г. с решение № 7417/31.05.2007 г. СГС . Седалището на дружеството е гр. София.

Предметът на дейност е: Осъществяване дейност по обучение, по предоставяне на консултантски услуги на дружества и набиране на персонал, осъществяване на проекти и програми за обучение, извършване на обучение он-лайн, разработване на педагогически методи и методи за човешки ресурси, консултиране и съдействие при реализирането на европейски програми, както и всяка друга дейност, незабранена от закона.Доверие Енергетика АД - производство на електрическа и топлинна енергия за собствени нужди, комисионна, спедиционна и лизингова дейност на търговско представителство и посредничество.


Новоселска Гъмза АД - Изкупуване на грозде и плодове, производство на вина, ракии и др.
Българско вино ООД - Изкупуване на грозде и плодове, производство на вина

с. 1 с. 2 с. 3

скачать файл