Доклад на независимия одитор


с. 1
ДО АКЦИОНЕРИТЕ НА ХИБРИДЕН ЦЕНТЪР ЗЛАТИЯ - ЕАД

ДОКЛАД НА НЕЗАВИСИМИЯ ОДИТОР

Извърших одит на приложения финансов отчет на „ХИБРИДЕН ЦЕНТЪР ЗЛАТИЯ" ЕАД, включващ счетоводния баланс към 31.12.2006 и отчет за приходите и разходите, отчет за промените в собствения капитал, отчет за паричните потоци за годината, завършваща на тази дата, както и обобщеното оповестяване на съществените счетоводни политики и другите пояснителни приложения.

Отговорността за изготвянето и достоверното представяне на този финансов отчет в съответствие с Националните стандарти за финансови отчети на малки и средни предприятия се носи от ръководството. Тази отговорност включва: разработване, внедряване и поддържане на система за вътрешен контрол, свързана с изготвянето и достоверното представяне на финансови отчети, които да не съдържат съществени неточности, отклонения и несъответствия, независимо дали те се дължат на измама или на грешка, подбор и приложение на подходящи счетоводни политики, и изготвяне на приблизителни счетоводни оценки, които да са разумни при конкретните обстоятелства. на дружеството.

Тази отговорност се свежда до изразяване на одиторско мнение, основаващо се на извършения одит. Одитът бе проведен в съответствие с професионалните изисквания на международните одиторски стандарти. Тези стандарти налагат спазване на етичните изисквания, както и одитът да бъде планиран и проведен така, че да се убедим в разумна степен на сигурност доколко финансовият отчет не съдържа съществени неточности, отклонения и несъответствия.

Одитът включва изпълнението на процедури с цел получаване на одиторски доказателства относно сумите и оповестяванията, представени във финансовия отчет. Избраните процедури зависят от преценката на одитора, включително оценката на. рисковете от съществени неточности, отклонения и

несъответствия във финансовия отчет, независимо дали те се дължат на измама или грешка. При извършването на тези оценки на риска одиторът взема под внимание системата за с:вътрешен контрол, свързана с изготвянето и достоверното представяне на финансовия отчет от страна на предприятието, за да разработи одиторски процедури, които са подходящи при тези обстоятелства, но не с цел изразяване на мнение относно ефективността на системата за вътрешен контрол в предприятието. Одитът също така включва оценка на уместността на прилаганите счетоводни политики и разумността на приблизителните счетоводни оценки, направени от ръководството, както и оценка на цялостното представяне на финансовия отчет.

Считам, че извършеният одит представя достатъчна и подходяща база за изразеното одиторско мнение.

В резултат на това удостоверявам, че финансовият отчет дава вярна и честна представа (представя достоверно във всички съществени аспекти) за имущественото и финансовото състояние на "ХИБРИДЕН ЦЕНТЪР ЗЛАТИЯ" ЕАД към 31.12.2006 г., както и за неговите финансови резултати от дейността и за паричните потоци за годината, завършваща тогава в съответствие с Националните стандарти за финансови отчети на малките и средни предприятия/.Данните от годишния доклад за дейността съответстват на информацията, съдържаща се в Годишния финансов отчет
Дата:20.04.2007
Регистриран одитор: проф. Д-р ик. н. К. Донев (рег. № 0198)
с. 1

скачать файл