Доклад На Красимир Г. Генчев Областен Управител На област Велико


с. 1
Доклад

На Красимир Г. Генчев

Областен Управител

На област Велико Търново


“ФАР, ИСПА И САПАРД –

ВЪЗМОЖНОСТИ И ОТГОВОРНОСТИ ЗА

ОБЛАСТ ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Регионален форум за Северен централен район

под патронажа на д-р Соломон Паси - Министър на външните работи

Гр. Свищов, 19 Декември 2003 г.

“ФАР, ИСПА и САПАРД:

възможности и отговорности за Северен централен район”

В изпълнение на стратегическите цели, залегнали в Областния план за регионално развитие, Област Велико Търново се стреми да осигури финансиране за приоритетни свои проекти и чрез предприсъединителните инструменти на Европейския съюз ФАР, ИСПА и САПАРД.


ПРОЕКТИ ПО ПРОГРАМА ФАР

Във връзка с обявените през 2003 г. търгове по Програма ФАР – Икономическо и социално сближаване организациите от Област Велико Търново проявиха изключителна активност и представиха качествени проекти. В подкрепа на кандидатстващите Областна администрация – Велико Търново, Министерството на регионалното развитие и благоустройството и Министерството на труда и социалната политика организираха съвместни информационни дни и оказваха конкретна методическа помощ при изготвянето на проектите.


По Проект “Развитие на българския културен туризъм” беше одобрен за финансиране проектът на Община Свищов за реставрация и промоция на древния римски замък Нове.
Предстои реализирането на още три проекта от Област Велико Търново, които получиха финансова подкрепа по “ФАР-Инициативи на пазара на труда”:

  • Проект на Неправителствената организация “Агобизнесцентър”-гр. Полски Тръмбеш за образование в селскостопанския сектор;

  • Проект на Европейския колеж за бизнес и технологии-Велико Търново за професионално обучение;

  • Проект на Професионалната гимназия по моден дизайн във Велико Търново.

За стартиралата процедура по ФАР-Икономическо и социално сближаване “Високо-технологични бизнес инкубатори” от Област Велико Търново бяха разработени и внесени за разглеждане два проекта, които предстои да бъдат разглеждани и оценявани.


От изключителна важност за Област Велико Търново е участието ни в Програмата ФАР - Трансгранично Сътрудничество България-Румъния. Добросъседството и партньорството с Румънската страна е важно условие за устойчивото развитие на нашия граничен регион. Областна администрация-Велико Търново активно участва в разработването на Съвместния програмен документ за трансгранично сътрудничество, в който бяха формулирани приоритетните области на сътрудничество и е основата за одобряване на конкретни проекти по Програмата.
Във връзка с реализирането на възможностите за трансгранично сътрудничество в гр. Свищов бе учреден първият в страната Еврорегион - “Дунав Юг”. Той играе важна роля за ускоряване процеса на Евроинтеграция на страната ни и за повишаване възможностите за усвояване на средствата на предприсъединителните фондове на ЕС.

Съвместно с румънските ни партньори досега в Област Велико Търново бяха реализирани три проекта по програма ФАР- ТГС България-Румъния:


  • Съвместен проект между Министерствата на околната среда на България и Румъния, който реализира изграждане на 4 места по р. Дунав на огледални станции за мониторинг на емисиите на въздуха. Такава станция в Област Велико Търново бе открита в гр. Свищов и в гр. Зимнич;

  • “Приятелство чрез спорт” – Съвместен проект на гр. Свищов, гр. Зимнич и Румънската асоциация “Дунав-юг”, финансиран от Съвместния фонд за малки проекти;

  • “Трансгранична регионална информационна система” - Проект на Фондация “Димитър Апостолов Ценов”-гр. Свищов.

Съществуват и два мащабни инфраструктурни проекта, които фигурират в Областния план за регионално развитие:  • Изграждане на ферибот между градовете Свищов и Зимнич;

  • Реконструкция на пристанищен комплекс Свищов.

За реализирането на тези два проекта ще се търси финансиране от Програма ФАР-Трансгранично сътрудничество и от Програма ИСПА.


ПРОЕКТИ ПО ПРОГРАМА САПАРД

Селското стопанство е един от приоритетните отрасли, заемащ традиционно важно място в икономиката на Областта.


През 2003 година по първите три мерки, които бяха акредитирани по Програма САПАРД – за модернизиране на земеделските стопанства и хранително-вкусовата промишленост от Област Велико Търново са представени 31 проекта, от които 21 са одобрени, 5 са в процес на разглеждане и 5 са отхвърлени.
През тази година бе създаден Областен експертен съвет по земеделие, който играе важна роля за популяризиране на възможностите на Програма САПАРД в Областта. Проведени бяха редица информационни срещи и семинари.
С акредитирането на мерки 1.4., 2.2. и 2.3. по Програма САПАРД се даде възможност за финансиране и на публични инвестиции. Интересът на новите общински ръководства в Областта към тези мерки е изключително голям. Седем от десетте общини в Област Велико Търново са класифицирани като селски райони и общинските администрации имат право да кандидатстват с проекти.


ПРОЕКТИ ПО ПРОГРАМА ИСПА

По Програма ИСПА, предназначена за значими инфраструктурни проекти в областите Транспортна инфраструктура и Околна среда, в Област Велико Търново е одобрен за финансиране проект “Районна пречиствателна станция за отпадни води” за градовете Горна Оряховица, Лясковец и Долна Оряховица. Съгласно подписания през 2002 г. финансов меморандум между Република България и Европейската комисия от Програма ИСПА са осигурени 75% от средствата, представляващи 12 475 459 евро, а за останалите 25% - 4 158 486 евро е поет ангажимент от Правителството на РБългария.


В момента се разработва и ще бъде представен за разглеждане и финансиране пред Националния комисариат на “ИСПА” и проект за изграждане на Регионално депо за твърди битови отпадъци. Съгласно Националната програма за управление на отпадъците за периода 2003-2007 г. депото ще обслужва Общините Велико Търново, Горна Оряховица, Лясковец, Елена, Златарица и Стражица. Проектната му стойност е 5 млн. евро.
Желанието ни е за в бъдеще да има все по-качествени проекти и все повече средства в Област Велико Търново по Предприсъединителнителните инструменти на ЕС ФАР, ИСПА и САПАРД. Считам, че обединяването на усилията на всички нас - Областните управители, Министерство на външните работи, Министерство на регионалното развитие и благоустройството и общинските ръководства е необходимо условие за това. Днешната ни среща е един добър пример за партньорство и ще допринесе за координирането на съвместното ни участие в програмите на Предприсъединителните фондове, а след приемането ни в Европейския съюз и в Структурните фондове на Европейския съюз.
с. 1

скачать файл