Докато при първата покана за набиране на проекти са номинирани 41


с. 1 с. 2 ... с. 7 с. 8
Проекти за междурегионално сътрудничество

INTERREG IVCEuropean UnionEuropean Regional Development Fund


Предговор
Укрепване и задълбочаване на европейското сътрудничество
Управляващият орган има удоволствието да представи втората серия от проекти за междурегионално сътрудничество, показващи все по-конкретни стъпки, които регионите търсят и намират за добавената стойност в сътрудничеството извън границите си. Междурегионалното сътрудничество, посредством целта на европейско териториално сътрудничество, сега е основен елемент на стратегията на Европейския съюз. Чрез споделяне на политики, опит, добри практики, инструменти и решения на общите проблеми, пред които са изправени регионите, междурегионално сътрудничество обединява публичните власти и гражданите в целия ЕС. Програма INTERREG IVC, считано от 2007-2013 г., има за цел да помогне повече на развитите региони да работят заедно за намиране на новаторски решения за техните регионални политики.
Докато при първата покана за набиране на проекти са номинирани 41, съгласно публикациите за първата серия проекти по междурегионално сътрудничество за 2009 г., при втората покана са одобрени 74 проекта. Както и през 2008, почти 500 заявления са получени през 2009 г. и Управляващият Орган е удовлетворен, че е налице дори по-добро разбиране на програмата, както е видно от удвоения брой на одобрените. Това още веднъж подчертава колко е важна подкрепата, оказвана от програмата - форумите за търсене на партньори, индивидуални консултации, и семинарите на водещия и в придружаващите проекти по всяка стъпка от пътя.
След втората покана, 64% от общия бюджет за програмния период вече е разпределен, докато общият поискан бюджет е над пет пъти по-голям от наличния бюджет за целия период. 78% от Европейското NUTS 2 ниво на регионите са партньори в проекти по INTERREG IVC, популярността доказва, че има реални осезаемите ползи от кандидатите.
Тази брошура е преглед на проектите от втората покана на програма INTERREG IVC, които се фокусират върху два приоритета: Иновации и икономика на знанието и околна среда и превенция на риска, съответстваща на стратегиите от Лисабон и Гьотеборг. Проектите, представени тук, показват как междурегионалното сътрудничество конкретно се отразява на качеството на живот на гражданите в региона на всеки партньор: развитието на регионалните политики за подкрепа на иновациите и създаване на растеж и работни места, както и за смекчаване на изменението на климата, промяната и последиците на местно ниво са сред основните въпроси за решаване.
Освен това, броят на капитализационните проекти, включени в плана за действие подписан от Управляващите органи на регионалните оперативни програми се е удвоил след първата покана, създавайки необходимите силни връзки между програмите за междурегионално сътрудничество и програмите на структурните фондове.
Популяризираното и ориентирано към резултат междурегионално сътрудничество има ключова роля в подпомагането на местните и регионални власти за преодоляване на икономическите и на околната среда предизвикателства на нашето време. Представените в брошурата проекти са конкретни примери за значението на сътрудничеството днес. Те ще помогнат на публичните власти в цяла Европа да ползват съществуващия обем добри практики, събрани в рамките на Програма INTERREG IVC.

Даниел Перчерон

Президент на Регион Северен-Па-дьо Кале

Управляващ Орган на Програма INTERREG IVC
За програмата

Достигайки средата на програмния период на Програма INTERREG IVC, чиято основна цел е подобряване на регионалните политики, чрез обмяна на опит и добри практики, броят на проектите се е увеличил до 115 проекта, покривайки всичките 10 под-теми (повече информация в текста на стр. 4) INTERREG IVC

дава възможност за сътрудничество между регионалните и местните власти от всички държави-членки на ЕС, Норвегия и Швейцария, като вече са ангажирани около 1150 партньори.
Нови потенциални партньори можете да намерите в тази брошура, както и опит в рамките на програмата в областта на интерес. Надяваме се, че това ще помогне да се идентифицират добри практики, търсени за прилагане в съответния регион, или оригинални теми на проекти за сътрудничество в бъдеще.
Програмата е предназначена предимно за обмяна на опит на ниво политика, организирана около два тематични приоритета, а именно:
• Иновации и икономика на знанието (Лисабонска стратегия)

• Околна среда и превенция на риска (Гьотеборг)


Самата програма INTERREG IVC се стреми да надгражда върху резултатите от проектите, чрез стартирането на програмен капитализационен анализ, съсредоточавайки се първоначално върху 21 проекта, финансирани по под-темата "Иновации, изследвания и технологичното развитие ". Целта на този анализ е да се провери конкретната методология, за да се постигне максимално въздействие на програмата, което ще доведе до оптимално използване на знанията, произтичащи от проектите, занимаващи се с подобни въпроси, както и да се направят някои препоръки за политиката на европейско ниво. Това ще бъде предмет на отделна публикация.
Мишел Ламблин

Програмен директорПреглед
Втората брошура обединява междурегионални проекти за сътрудничество, съфинансирани от Програмата INTERREG IVC и Европейския фонд за регионално развитие, предлага преглед на седемдесет и четири проекта одобрявани след втората покана за предложения през 2009 г. Включва представяне на целите на всеки проект, както и за най-значими данни относно проекта за партньорство и финансиране.

Съдържание на публикацията
Брошурата се състои от три основни части.

В първата секция е представен преглед на програмните характеристики и някои ключови статистически данни след втория етап и финансирането на проектите за сътрудничество.


Следващите две секции обхващат програмните приоритети: Иновации и икономика основана на знанието, и околна среда и превенция на риска, и подробности по темата на втората покана за набиране на проекти през 2009 г. от 74-те одобрени проекта.
Описание за всеки отделен приоритет може да бъде намерено на съответната страница от брошурата.
Допълнително, темите на всеки приоритет са кодирано оцветени, както е описано по-долу, за улесняване на намирането им.

Различните теми в Приоритет 1: Иновации и икономика основана на знанието са разграничени съгласно следните цветове:


Заетост, човешки капитал и образование

Предприемачество и МСП

Информационно общество

Иновации, изследвания и технологично развитие и развойна дейност

Различните теми от Приоритет 2: Околна среда и превенция на риска са разграничени по цветове, както следва:


Биоразнообразие и превенция на националното наследство, качество на въздуха


Културно наследство и ландшафт
Енергия и устойчив транспорт
Природни и технологични рискове, промени в климата
Превенция и управление на отпадъците
Управление на отпадъците

Факти и данни
Втората покана за набиране на проекти по Програмата INTERREG IVC, която се проведе в периода октомври 2009 – януари 2010 доказа своя успех с 481 подадени заявления и 74 одобрени проекта. Отворените под-теми бяха същите както и по време на първата покана. Основно различията са в това, че 10 проекта са одобрени по под-темите „Управление на отпадъците” и „Управление и превенция на риска”, докато такива не са одобрявани след първата покана. Долу са дадени статистически данни относно втората покана. На следващата страница са общите данни, предоставящи информация от самото начално на програмния период.

Накратко - до сега
След двете повиквания, наближава средата на програмата, поместените графиките дават моментна снимка на програмата по отношение на прилагането й. Две трети от наличните средства са разпределени вече, както и още 15 млн. евро са заделени. през 2010 г за капитализационни проекти.
Общ брой на одобрените проекти по под-теми

Графика Приоритет 1: Иновации и икономика на знанието

Синьо Заетост, човешки капитал, образование

Светло синьо Предприемачество и МСП

По-светло синьо Информационно общество

Небесно синьо Иновации,изследвания и технологично развитие и развойна дейност
Приоритет 2: Околна среда и превенция на риска
Зелен Биоразнообразие и превенция на националното

наследство, качество на въздуха

Светло зелен Културно наследство и ландшафт

По-светло зелено Енергия и устойчив транспорт

По-светло зелено Природни и технологични рискове, климатични промени

По-светло зелено Превенция и управление на отпадъците

По-светло зелено Управление на водите
63% от общия бюджет
Партньори и водещи партньори по всичките 115 проекта по страни
Червено – брой на партньорите

Светло кафяво – брой на водещите партньори


78 % от NUTS 2 регионите са представени в проектите
Графика
Иновации и икономика на знанието
Европейския съюз, следвайки Лисабонската стратегия, има за цел да се превърне в най-базираната на знанието конкурентна икономика в света, способна на устойчив икономически растеж с повече и по-добри работни места. Основната хипотеза е, че икономическото бъдеще на Европа зависи от способността за преминаване към основана на знанието икономика и общество, както и че иновациите са двигател за икономическа промяна.
Основната цел на този приоритет е да се даде възможност на регионалните и местните власти, както и на други заинтересовани страни на регионално ниво, да подобрят своите политики, методи и възможности в областта на иновациите и икономиката на знанието. По-конкретно, този приоритет допринася за намаляване на регионалните различия в цяла Европа, чрез засилване на регионалния иновационен потенциал. Стремежът е също така да се обединят експертни знания, за да се увеличи общото ниво на конкурентоспособността на регионите в Европа.
Проектите, одобрени в този приоритет включват политики, които целят да се разшири използването на информационните и Комуникационни технологии за обществени услуги; да се подкрепят еко-иновациите като средство за преход на икономиките на партньорските региони; за насърчаване на местното предприемачество в предградията на големите градове и др.

Заетост, капитал и образование Информационно общество

BRAINFLOW стр. 8 DE-LAN стр. 51

DART стр. 10 DLA стр. 53

PADIMA стр. 11 ECITIXEN II стр. 55

SOLIDARCITY стр. 13 ICT-VN стр. 57

TOOL QUIZ стр. 15 IMMODI стр. 59

UNICREDS стр. 16 I-SPEED стр. 61

WINNET 8 стр. 19 OSEPA стр. 63

FTF стр. 65
Предприемачество и МСП Иновации, изследвания и

B2N стр. 21 технологично развитие и CREA.RE стр. 23 развойна дейност

CREATOR стр. 25 CHEMCLIST стр. 67

ENSPIRE EU стр. 27 DISCTICT+ стр. 69

ENTREDI стр. 29 ECREIN+ стр. 71

ICER стр. 31 ERMIS стр. 73

IMAGEEN стр. 33 EURIS стр. 75

INNOHUBS стр. 35 FRESH стр. 77

ORGANZA стр. 37 INNOPOLIS стр. 80

OSAIS стр. 39 INNOLINK стр. 82

PROSPECTS стр. 41 IPP стр. 84

ROBINWOOD PLUS стр. 43 KNOW-MAN стр. 86

RURALAND стр. 45 MKW стр. 89

SMART+ стр. 47 PERIA стр. 92

YES стр. 49 PROSESC стр. 94

SCINNOPOLI стр. 98BRAIN FLOW
Този проект BRAIN FLOW и трансфера на знания ще насърчи иновациите в граничните региони.
В контекста на териториалното сближаване, граничните региони са места където пречките по отношение на териториалната интеграция и конкурентоспособността стават все по-осезаеми. Едно голямо предизвикателство в това отношение е увеличаване на загубата на високо квалифициран човешки капитал чрез движението му към по-благоприятни икономически условия, така нареченото явление "изтичане на мозъци /мозък-печалба". Тъй като липсата на квалифицирана работна ръка също е бариера за иновации и възможността за ръст на районите, проектът се развива и въвежда нови или усъвършенствани инструменти, за да се избегне или сведе до минимум изтичането на мозъци и едновременно да се насърчава „мозък-печалбата”.
Партньорството по проекта BRAIN FLOW е представено от осем гранични региона от седем различни държави и се повлиява от този феномен, поради социално-икономическите и географски характеристики на страните.
Посредством съвместното изпълнение на проекта, местните власти и другите регионални и местни участници в партньорството региони имат възможността да обменят добри практики и опит на международно ниво.
В рамките на проекта Brain Flow този интензивен междурегионален обмен ще се проведе на две допълващи се нива: общо (стратегическо) мини-програмно ниво и индивидуално (практическо) под-проектно ниво, както се фокусира върху три взаимосвързани приоритета:

• Повишаване на привлекателност на региона.

• Подкрепа за ключови икономически сектори.

• Подобряване на системата на висшето образование.

Проектът обобщава резултатите в ръководство за най-добра практика и обща база данни на добри примери за инструменти на регионалната политика за привличане и задържане на човешкия капитал в граничните региони. Това включва също подробен доклад на препоръки в областта на политиката и стратегическите насоки.
Лидер на проекта Партньори:

Министерство на икономическите ∙ Министерство на икономическите

връзки и енергия на Федерацията на връзки и енергия на Федерацията на

Северен Рейн-Вестфалия, Германия Северен Рейн-Вестфалия, Германия

∙ Провинция Гелдерланд (Холандия)

∙ Провинция Оверижсел (Холандия)

∙Борда на градската администрация на Вармланд (Швеция)

∙ Бюрото Мариамполе на Еврорегион Немунас (Литва)

∙ Регион Басиленсис Северозападна Швейцария

∙ Градски съвет на Хедмарк (Норвегия)

∙ Регион Навар (Испания)

Контакти

Ilka MeiselIlka.meisel@mwme.nrw.de

+49 2118372214www.wirtschaft.nrw.de

Продължителност:

02/2010 – 01/2014Общ Бюджет:

€3,435,000.00Принос на ЕФРР

€2,270,000.00Норвежко финансиране

€200,000.00Заетост, човешки капитал и образование
DART

Намаляване застаряването на населението и регионалната трансформация
Партньорите в проекта DART засягат демографска промяна, която представлява голямо предизвикателство за около 30% от регионите от ЕС. Застаряването на населението, заедно с ниската раждаемост и отлива на човешкия капитал води до спад в плътността на населението. Свиването на регионалното потребителското търсене и липсата на квалифициран персонал застрашават икономическата основа на тези региони. Ето защо, посрещането на демографското предизвикателство, укрепването на човешкия капитал (образование, учене през целия живот) и поддържането на обществените услуги (здравеопазване, социална и техническа инфраструктура) са ключови фактори в регионалната политика на ЕС. Проектът DART интегрира регионите с различен опит и с различни решения на демографските промени. В тези регионите има няколко проекта, които се занимават с някои аспекти на демографската промяна в политиката, но повечето от тях се фокусират върху специфични за сектора решения. Ето защо целта на проекта DART е напасването на тези решения и политики за:

• прилагането на добри практики от предишни партньорски проекти;

• предлагане на нови продукти и услуги за поддържане на качеството на живот, особено в новите бизнес сфери за малките и средните предприятия и

• разработване на набор от стандарти и показатели за сравняване на регионите.

За регионалните власти и заинтересованите страни в рядко населените места, добре образовано население, което е достатъчно добре оборудвано с обществените услуги е фокусната точки за социално включване, стабилност и благосъстояние. Следователно, важен резултат на проекта DART е адаптирането на съответната регионална политика за развитие, което означава, че необходимостта да се реагира относно демографските промени е от особено значение за всички области на тези политики.
Водещ партньор Партньори

Инвестиционна Банка дес Ландес ∙Инвестиционна Банка дес Ландес

Бранденбург (Германия) Бранденбург (Германия)

∙Държавната канцелария на Бранденбург (Германия)Контакти: ∙Саксония, представена от държ.

Pertti Hermannek канцелария (Германия)Pertti.hermannek@ilb.de ∙Западните регионални власти

+49 331 660 1605 Ирландияwww.ilb.de ∙Централни власти на Бохемия, Чехия

∙Регионален съвет на СевернаПродължителност: Карелия (Финландия)

01/2010 – 12/2012 ∙Съвместни власти на регион Кайну

(Финландия)

Общ Бюджет Регионални власти на Галиция,

€2,050,098.00 Вицепрезидент по равенство и благо-

Състояние (Испания)

∙Провинция Лимбург (Холандия)

∙Регион Венето (Италия)

Принос на ЕФРР ∙Авсрийски здравен и социален фонд

€1,579,941.50 ∙BSC Ltd. (Словения)

∙Център за социална политика, Полша

∙Агенция за рег. развитие CENTRU

(Румъния)
Заетост, човешки капитал и образование
PADIMA

Политики срещу намаляването на населението в планинските райони
Много Европейски региони са изправени пред все по-голям проблем на обезлюдяване на селските райони. До 2025 г., около 90 от тези региони се очаква да бъдат подложени на демографския спад. Планинските райони, където условията за живот са екстремни и географското положение води до изолация, изглеждат най-силно засегнати. Общата цел на проекта PADIMA е да допринесе за подобряване на регионалните политики, насочени срещу обезлюдяването в планинските райони чрез обмен на добри практики. В участващите партньори търсят иновативни решения, които имат доказан успех за това как да се запазят и увеличат населението в засегнати области.
Консорциумът PADIMA споделя подобни опасения, но с различна степен на развитие. В действителност, някои участващи регионите са в пика на демографския спад и вече са извършили успешни практики за превенция и реакция като се има предвид, че други партньори са в първите етапи на обезлюдяване, и по този начин може да се възползват от опита и политиките приложени преди това в подобни европейски райони.
Проектът разглеждайки феномена на обезлюдяване в планинските райони, като се фокусира върху три ключови политики, разгледани в рамките на три тематични семинара: образование и обучение, диверсификация на икономиката и териториален маркетинг. Тези работни групи се ръководят от самите партньори в зависимост от техния опит и ноу-хау. За всяка тема, партньорите са събрали казуси и добри практики. Тази работа ще бъде последвана от междурегионален тематичен семинар в съчетание с работно посещение, за да обсъдят събраните данни и приложението за всеки партньор. Един добър практически наръчник ще бъде издаден за всяка тема, като накрая, всички постигнатите резултати и заключения ще бъдат обединени в препоръки за интегрирана политика срещу обезлюдяването.
Водещ партньор Партньори

Властите на провинция Теруел (Испиания) ∙Властите на провинция Теруел

(Испиания)

Контакти ∙Euromontana (Франция)

Luis Munos ∙Провинция Турин (Италия)padima@dpteruel.es ∙ Градски съвет на Бускеруд

+34 9 7864 7409 (Норвегия)www.adteruel.es ∙ Градски съвет на Хедмарк (Норвегия)

Продължителност: ∙Рег. съвет за развитие на

01/2010 – 12/2012 Даларна (Испания)

∙UCCIMAC (Франция)

Общ бюджет ∙IREALP – Изследователски

€1 445 304.00 институт по екология и

икономика в района на Алпите

Принос на ЕФРР (Италия)

€787 985.00Норвежко финансиране

€197 402.00Заетост, човешки капитал и образование
SolidarCity

Ролята и участието на местните власти за увеличаване ръста на заетостта

Проектът SolidarCity e насочен към развитие на политики за местна заетост, които са от изключително значение за Европейските регионални и местни общности. Постигането на националните и Европейски цели по заетостта изисква активното участие на съответните публични власти, както на местно и регионално ниво, така и повишаване на осведомеността сред гражданите. Базиращо се на успешното изпълнение на трите проекта EQUAL в периода 2001-2006, партньорството има за цел създаване на повече работни места и постигането на атрактивност на местния трудов пазар. Партньорите работят заедно за разработването на съвместни стратегии и съответни мерки, които да доведат до повишаване ръста на заетостта на местно ниво.


Проектът обединява съответно партньори от шест държави на ЕС с различна степен на развитие. Чрез активно сътрудничество, партньорите откриват и анализират практики сред различните региони участващи в проекта. Резултатите от тези проучвания и работни срещи ще бъдат обобщени в наръчник на добрите практики и ще послужат за база за развитие на нови подходи и препоръки на политики насочени към бъдещи интервенции в регионалните политики на страните участнички. Проектът също така, включва картографиране на не активно включените параметри, съдържащо проучване, за да се обяснят причините, поради които гражданите не са част от пазара на труда, и на набора от:

  • услуги „банка темпо”, където групи от хора предлагат своето време и знания за да помогнат на неактивните и с ниска квалификация граждани да развият нови умения и възможности за работа;

  • „Солидарните групи” и „пилотните солидарни градски къщи”, имат за цел да да се провери възможността за създаване на работни места на местно и

регионално ниво, чрез насърчаване на чужди инвеститори на местно ниво и насърчаване създаването на нови предприятия и социални предприятия, чрез мотивиране на местната култура на предприятието за идентифициране на свободните работни места в съседните населени места.
Резултатите от проекта ще бъдат разпространени чрез организиране на тематични и прес конференции и раздаване на брошури, флаери и регулярни бюлетини.

Водещ партньор

Efxini Poli - Местните власти

Мрежа за социални, културни,

Туристическа, околната среда и

Развитие на селското стопанство (EL)

Контакти

Никос Krimnianiotis

epolis@efxini.gr

+30 210 2486041 -5

www.efxini.gr

Продължителност

01/2010 - 12/2012Общ бюджет

€ 1,523,100.00Принос на ЕФРР

€ 1,221,785.00Партньори

• Efxini Поли (EL)

• Университета в Оулу, Лонротски институт (Финландия)

• Политехническия университет в Тимишоара (Румъния)

• Община Разград (България)

• Колеж по съобщенията Лондон (Университет на

изкуствата Лондон) (Великобритания)

• Асоциация градси център за управление Център (Великобритания)

• Регионален Агробизнес център - Видин (България)

• Регион Сицилия рег. департамент за семейството

и социалните политики (Италия)

• So.Sv.I. s.r.l. Ibleo Компания за развитие(Италия)

• Кметството Хоресу (Румъния)

• Вулкан Общински съвет, Провинция Хунедора (Румъния)Заетост, човешки капитал и образование
TOOL QUIZ

Икономика основана на заетостта и знанието: инструменти за иновативна култура

От 2003 г. насам, шест регионални власти, участват в силно териториално сътрудничество, с желание да отидат по-далеч в справянето с предизвикателствата по иновативни въпроси: човешкия капитал в икономика, основана на знанието. Културния и творческия сектор заемат ключово място в тази рамка. Като важен източник на нови работни места, наистина знанието е силно свързано с творчеството, иновациите и ИКТ.

Освен това, то благоприятства развитието на нови умения, които са тясно свързани с пригодността на заетостта в икономика, основана на знанието. С включването на нови партньори (технически, научни и политически експерти), проектът Tool Quiz има за цел да се разработят стратегии, политики и инструменти, свързващи културния и творческия сектор към икономика, основана на знанието и възможностите за намиране на работа във всеки партньорски регион. Проектът се базира на пет работни фази:

• Идентификационна фаза, където партньорите идентифицират, анализират и оценяват добри практики в техните региони, като се използва съвместна

методологическа и концептуална рамка;

• Обменната фаза осигурява обмен на идентифицираните добри практики, по-задълбочен анализ на тяхното развитие, условия, и за диагностика на всяка регионална ситуация;

• Капитализационната фаза осигурява капитализация на публичните политики и регионален анализ;

• Фазата на трансферната приложимост изучава прехвърлянето на тези практики в рамките на всеки партньорски регион, насоченa към най-

съответните такива;

• експерименталната фаза, дава възможност за тестване на избрани добри практики.

Тези фази ще доведе до конкретни инструменти за правещите политики на базата на по-добро познаване на културните и творческите секторни характеристики и на регионалните особености. В дългосрочен план проектът допринася за укрепване на културния и творческия сектор като ключов сектор на икономика, основана на з
Водещ партньор

Нор-Па дьо Кале Регионален Съвета (FR)Контакти

Donato Giuliani

Donato.giuliani @ nordpasdecalais.fr

+33 3 28 82 85 67

www.nordpasdecalais.fr

Продължителност

01/2010 - 12/2012Общ бюджет

€ 1,586,380.60Принос на ЕФРР

€ 1,086,940.25Норвежко финансиране

€ 75,000.00Партньори

• Регионален съвет Нор-Па дьо Кале (Франция

• Регионален център за аудиовизуални ресурси (Франция)

• Съвета на провинция Рогаланд (Норвегия)

• IUAV университет Венеция (Италия)

• Регионален министър на Кастилия - Ла Манча (Испания)

• Simetrias Международна фондация (Испания)

• Културна институция Ars Cameralis Silesiae Superioris (Полша)

• Съвет по изкуствата на Уелс (Великобритания)

• Бангор университет (Великобритания)

• Фламандски власти - Министерството на културата, Младежта, спорта и медиите (Белгия)

• Technocité ASBL (BE)

• Министерство на Френската общност (Белгия)

• Relais Култура Европа (Франция)


нанието.

Заетост, човешки капитал и образование
UNICREDS
Университетско сътрудничество в областта на регионалното развитие
Проектът UNICREDS обединява региони, които разглеждат развитието на децентрализираните университети на техните територии, като ключ към участието им в регионалното икономическо развитие.

Регионите имат сходни характеристики, които допринасят за тяхното икономическо изоставане, например географското им положение и разстоянието от ключовите области на икономическата активност, демографския фактор на населението и упадъка на традиционните индустрии.

Предизвикателството по проекта UNICREDS е да се преструктурират регионалните икономики по иновативен начин.

Основната цел на UNICREDS е да се покаже как модела на тройната спирала (взаимодействието между университетите, промишлеността и частния сектор и публичния сектор и обществото) може да подпомогне трансформацията на изоставащите периферни региони в центрове за върхови постижения в областта на научните изследвания и иновации. Основният резултат от UNICREDS е нов, трансферен модел за регионално развитие в периферни или слабо развити икономиките, които всеки участващ регион интегрира в своите местни, регионални и национални структурни политики.

По време на проекта модела на тройната спирала в различните Европейски региони се сравнява, разработва и реформира за целите на политиката, като се включва сътрудничество на университетите (образование), публичния сектор (човешки капитал), така и в частния сектор (заетост), за да се информират и насочат към регионалното развитие в отдалечените региони.

Партньорството обединява опитни и по-неопитни партньори от Обединеното кралство, Швеция, Финландия, Чехия, България и Унгария.
Водещ партньор

Корнуол съвет (Великобритания)Контакти

Nicolas Wallet

nwallet@cornwall.gov.uk

+44 12 09 72 10 74

www.unicreds.eu

Продължителност

01/2010 - 10/2012Общ бюджет

€ 2,173,658.00Принос на ЕФРР

€ 1,710,860.90Партньори

• Корнуол Съвета (Великобритания)

• University College Falmouth (Великобритания)

• Община Skelleftea - Campus развитие Unit (Швеция)

• Регионален съвет на Vasterbotten (Швеция)

• Akademi Norr сдружение на общините (Швеция)

• Град Seinäjoki (Финландия)

• Университет Консорциум Seinäjoki / университет Тампере (Финландия)

• Seinäjoki Technology Centre Ltd (Финландия)

• Университет на Южна Бохемия (Чехия)

• Южна Бохемия регионален орган (Чехия)

• българското Министерство на регионалното развитие и Благоустройството (България)

• Софийски университет (България)

• Университет на Дебрецен център за околната среда, управление и политика (Унгария)

• Hajdú-Bihar County Council (Унгария)

• Университет на Highlands и острови на хилядолетието Институт (Великобритания)

с. 1 с. 2 ... с. 7 с. 8

скачать файл