До върховен административен съд на Република България Чрез министерски


с. 1
До ВЪРХОВЕН АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД на Република България

Чрез МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ на Република България


Ж А Л Б А

от Георги Петров Бакалов – в качеството си на председател на сдружение с нестопанска цел за общественополезна дейност “Съюз на застрахованите в България”, рег. с решение по ф.д. № 429 / 16.03.2000 г. на Бургаски окръжен съд, Булстат 102687494, със седалище и адрес на управление : 8001 Бургас, ж.к. “Лазур” бл.7, вх.А

ПРОТИВ :Приетата от Министерския съвет

( с ПМС No 80 от 03 май 2005 г.; ДВ,бр.41 от 13 май 2005 г.)
НАРЕДБА за общите условия, минималната застрахователна сума,

минималната застрахователна премия и реда за сключване назадължителната медицинска застраховка на чужденците, които

пребивават краткосрочно в Република България или преминават транзитно през страната”

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ВЪРХОВНИ СЪДИИ,
Съгласно чл.39, ал.5 ( ЗСВ ) Върховният административен съд се произнася по спорове за законосъобразността на подзаконови нормативни актове, а съгласно чл.13, ал.1 ( ЗВАС ) жалба или протест срещу нормативен акт се подават без ограничение във времето.
Ние обжалваме пред Вас посочената по-горе Наредба по следните причини :
Наредбата за задължителната медицинска застраховка за чужденците

( ПМС No 80 от 03 май 2005 г.; ДВ,бр.41 от 13 май 2005 г.)

е приета от Министерския съвет на Република България

в нарушение на чл.2а от Закона за нормативните актове.
Според чл.2а. (нов, ДВ, бр.55 от 2003 г.)

Лицата, за които възникват задължения или ограничения по силата на нов нормативен акт, се уведомяват преди неговото приемане. Уведомяването се извършва чрез изпращането на проекта до представителни организации на тези лица, чрез публикуването му в средствата за масово осведомяване, в Интернет или чрез оповестяването му по друг подходящ начин, като в срок не по-кратък от един месец засегнатите могат да представят предложения и възражения до съответния компетентен орган.”


Лицата по чл.2а от ЗНА не са били уведомени по установения от Закона ред - нито преди приемането ( 3 май 2005 г.) на нормативния акт, нито между приемането му и публикуването му на 13 май 2005 г. в бр.41 на Държавен вестник.
Не са били уведомени преди приемането на Наредбата ( ПМС № 80 от 3 май 2005 г. ) лечебните заведения в България, посолствата и международните туристически агенции - лицата по чл.2а от страните, за които възникват задължения или ограничения по силата на новия нормативен акт.
Дори да се допусне хипотезата, че лицата по чл.2а от ЗНА са били уведомени между приемането ( з май 2005 г.) и публикуването ( 13 май 2005 г.) на визирания нормативен акт, законовият срок, не по-кратък от един месец, засегнатите да могат да представят предложения и възражения до съответния компетентен орган, очевидно НЕ Е СПАЗЕН.

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ВЪРХОВНИ СЪДИИ,


след като се убедите в основателността на твърденията ни,
МОЛЯ
да отмените като незаконосъобразна

НАРЕДБА за общите условия, минималната застрахователна сума,

минималната застрахователна премия и реда за сключване на

задължителната медицинска застраховка на чужденците, които

пребивават краткосрочно в Република България или преминават транзитно през страната”, приета с ПМС No 80 от 03 май 2005 г.; обн. ДВ, бр.41 от 13 май 2005 г.

Прилагам копие.Бургас, 05.05.2006 г. С УВАЖЕНИЕ


( Георги Бакалов )
с. 1

скачать файл