До «Примекс» еоод (Бенефициент- наименование)


с. 1ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

Европейки фонд

за регионално развитие

Инвестираме във вашето бъдеще


www.eufunds.bgОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА

Развитие на конкурентоспособносттана българската икономика” 2007-2013

www.opcompetitiveness.bg

Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013

Процедура BG161PO003-2.1.12 „Покриване на международно признати стандарти и въвеждане на системи за управление в предприятията”


Образец на техническа оферта за участие в процедура за определяне на изпълнител

По т.I (7) от Заповед № Р - 79/30.03.2011 г.

ДО


«Примекс» ЕООД

(Бенефициент- наименование)


yл. «Цвeтaн 3aнгoв» № 1,

гр. Шyмeн 9700

(Адрес на бенефициента)
Т Е Х Н И Ч Е С К А О Ф Е Р Т А

От:________________________________________________________________________

(наименование на кандидата)


за участие в процедура „договаряне за определяне на изпълнител без публикуване на пояснителен документ”за определяне на изпълнител

(вид на процедурата)


с предмет: „Доставка на хардуер в „Примекс“ ООД“

(наименование на предмета на процедурата)


УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,
С настоящото представяме нашата техническа оферта за изпълнение на обявената процедура с горепосочения предмет.

Предлагаме да изпълним „Доставка на хардуер в „Примекс“ ООД“

(посочва се пълния предмет на процедурата), в съответствие с изискванията, заложени в пояснителния документ и документацията за участие.

Техническата оферта съдържа НЕПРИЛОЖИМО варианта* за изпълнение на предмета на процедурата, съгласно изискванията на документацията за участие.

(*попълва се ако в документацията е позволена вариантност на офертите и ако кандидатът предлага такава)

Предложените от нас стоки/услуги, по предмета на процедурата са подробно описани в Приложение № 1 към настоящата техническа оферта.

Ще изпълним обекта на процедурата в срок* от __________________________,

(месеци.)

но не повече от срока указан в обявата (в случай, че е посочен такъв), в съответствие с приложения към настоящата техническа оферта график за изпълнение на предмета на процедурата - Приложение № 2.(* попълва се, когато предмета на процедурата изисква различни срокове за изпълнение)

Относно допълнителните изисквания и условия, свързани с изпълнението на предмета на настоящата процедура, ще изпълним следното:


Изисквания и условия на

______________________________________

(наименование на бенефициента)

Предложение на кандидата


Забележка

Изисквания към изпълнението и качеството на стоките / услугите / строителството:


 1. Сървър за обслужване на модул управление на бизнес представянето – 1 брой

Минимални технически и функционални характеристики:


 • Процесор: (4 core, 2.13 GHz, 8MB L3, 80W);

 • Памет: 6 x 2048 МB PC3-10600E (UDIMM) / 12 DIMMs/ max.: 24 GB;

 • Твърд диск: 2x500GB LFF ;

 • Дисков контролер: SATA RAID;

 • Оптично устройство: DVDRW;

 • Мрежа: Integrated Dual Port Gigabit Server Adapter;

 • Разширителни слотове: 1 half-length/full-height PCI-Express 2.0 x16; 1 low-profile internal only PCI-Express 2.0 x8 - slot populated by the SAS/SATA storage controller;

 • Интерфейс: 1 S, 5 USB (2 front, 1 internal, 2 rear), 2 RJ-45, 1 Graphics;

 • Захранване: 500W high efficiency multi-output supply; 1. Сървър за обслужване на мобилни устройства за модул управление на сервизи – 1 брой

Минимални технически и функционални характеристики:

 • Процесор: (2 core, 3.1 GHz, 3MB, 65W, 1333/t);

 • Памет: 8GB (2 x 4GB) PC3-10600E DDR3 UB ECC;

 • Твърд диск: 2 x 500GB 3.5" Hot plug SATA;

 • Дисков контролер: SATA RAID Controller;

 • Мрежа: 1-port Ethernet Server (x2);

 • Разширителни слотове: (2) PCIe G2 (1 Full length, full height and 1 Half height,low profile)slot;

 • Интерфейс: (1) Serial, (1) Graphics (rear), (2) Network RJ-45, (7) USB 2.0 (2 front, 1 internal, 4 rear);

 • Захранване: (1) 400 Watt Auto-sensing, CE Mark Compliant;
 1. Сървър за обслужване на мобилни устройства за модул управление на складовите дейности – 1 брой

Минимални технически и функционални характеристики:

 • Процесор:(2 core, 3.1 GHz, 3MB, 65W, 1333/t);

 • Памет: 8GB (2 x 4GB) PC3-10600E DDR3 UB ECC;

 • Твърд диск: 2 x 500GB 3.5" Hot plug SATA;

 • Дисков контролер: SATA RAID Controller;

 • Мрежа: 1-port Ethernet Server (x2);

 • Разширителни слотове: (2) PCIe G2 (1 Full length, full height and 1 Half height,low profile)slot;

 • Интерфейс: (1) Serial, (1) Graphics (rear), (2) Network RJ-45, (7) USB 2.0 (2 front, 1 internal, 4 rear);

 • Захранване: (1) 400 Watt Auto-sensing, CE Mark Compliant;
 1. Мобилни устройства за модул за управление на складовите дейности – 12 броя

Минимални технически и функционални характеристики:

 • Клавиатура: 28-key Numeric, 38-key Shifted Alpha, 48-key Alpha-Numeric;

 • Диплей: 3.0 in. Color (TFT) Display with backlight;

 • CPU: 624 MHz;

 • Памет (RAM/ROM): 128MB RAM / 256MB Flash;

 • Разширителен слот: SD/MMC слот;

 • Баркод скенер/камера: 1D Laser Scanner, 1D/2D Imager, DPM;

 • WLAN: Tri-mode IEEE® 802.11a/b/g; CCXv4 certified; support for IPv6; FIPS140-2 Certified;


Допълнителни технически и функционални характеристики, предмет на оценка:
Функционалности на софтуерното осигуряване на мобилното устройство:

 • Възможност предоставяното софтуерно осигуряване да осъществява стандартни SQL заявки, напр. SELECT, UPDATE, DELETE и др.

 • Възможност предоставяното софтуерно oсигуряване да дава възможност за търсене на артикули по име, баркод, артикулен код и да дава информация за налично количество в склада по партида и складово място.

 • Възможност предоставяното софтуерно осигуряване да създава инвентаризационни описи.

 • Възможност предоставяното софтуерно осигуряване да обработва поръчки за продажба и връщане на стоки от клиент в склада.

(преписва се от техническата спецификация и условия)Изисквания към гаранционната и извънгаранционната поддръжка (ако е приложимо):
Кандидатът трябва да е в състояние да предостави поне 12 (дванадесет) месеца гаранция и сервизна поддръжка както на цялостното оборудването, така и на отделните компоненти;
Гаранцията следва да бъде предложена в месеци като цяло число.

(преписва се от техническата спецификация и условия)

Изисквания към документацията, съпровождаща изпълнението на предмета на процедурата (ако е приложимо):
Кандидатът трябва да предостави следните документи, съпътстващи доставката:
Техническа и експлоатационна документация на български и английски език

______________________________________(преписва се от техническата спецификация и условия)Изисквания към правата на собственост и правата на ползване на интелектуални продукти (ако е приложимо). НЕПРИЛОЖИМО

______________________________________

(преписва се от техническата спецификация и условия)Изисквания за обучение на персонала на бенефициента за експлоатация :
Кандидатът следва да осигури безплатно обучение за работа с доставеното оборудването на служителите на „Примекс“ ООД. Разходите за обучението за работа с доставеното оборудване са изцяло за сметка на изпълнителя и не следва да се включват в предложената от кандидата крайна цена.

______________________________________(преписва се от техническата спецификация и условия)Подпомагащи дейности и условия от бенефициента (ако е приложимо).

НЕПРИЛОЖИМО

__________________________________

(преписва се от техническата спецификация и условия)Други:

Време за отстраняване на повреда – времето, за което екип от страната на Изпълнителя работи по разрешаване на повредата до нейното пълно отстраняване и приемане от страна на Възложителя.
Времето за отстраняване на повреда следва да се оферира в календарни дни като цяло число.

_____________________________

(преписва се от техническата спецификация и условия)
При така предложените от нас условия, в нашата ценова оферта сме включили всички разходи, свързани с качественото изпълнение на предмета на процедурата в описания вид и обхват.

Гарантираме, че сме в състояние да изпълним качествено предмета на процедурата в пълно съответствие с гореописаната оферта.
Приложение № 1Техническо описание на стоките/услугите/строителството от предмета на процедурата, подлежащи на изпълнение;

Приложение № 2График за изпълнение на предмета на процедурата;

Приложение № 3 – Други документи и доказателства (по преценка на кандидата).


ДАТА: _____________ г. ПОДПИС и ПЕЧАТ:______________________

___________________________________________

(име и фамилия)

___________________________________________

(длъжност на представляващия кандидата)

Приложение № 1

_________________________________________________________________________________

(наименование на кандидата)
ТЕХНИЧЕСКО ОПИСАНИЕ

на стоките от предмета

на процедурата, подлежащи на изпълнение.

Оферта на Участника
Описание на доставките


Количество

Тип

Описание

Производител

Страна на

произход

Забележка

1

Сървър за обслужване на модул управление на бизнес представянето

1 бр.
2

Сървър за обслужване на мобилни устройства за модул управление на сервизи


1 бр.
3

Сървър за обслужване на мобилни устройства за модул управление на складовите дейности


1 бр.
4

Мобилни устройства за модул за управление на складовите дейности

12 бр.
( предложената форма е примерна и следва да се коригира в зависимост от спецификата на предмета на процедурата)

ДАТА: _____________ г. ПОДПИС и ПЕЧАТ:______________________

___________________________________________

(име и фамилия)

___________________________________________

(длъжност на представляващия кандидата)

Приложение № 2

_________________________________________________________________________________

(наименование на кандидата)

График за изпълнение на предмета на процедурата
Описание

/Вид и № на стоките/услугите/етап или дейност от строителството, които ще се извършват/Начален срок*

на започване на изпълнението
Краен срок*за приключване на изпълнението


Забележка

1

Сървър за обслужване на модул управление на бизнес представянето


2

Сървър за обслужване на мобилни устройства за модул управление на сервизи


3

Сървър за обслужване на мобилни устройства за модул управление на складовите дейности


4

Мобилни устройства за модул за управление на складовите дейности


(предложената форма е примерна и следва да се коригира в зависимост от спецификата на поръчката)
*Сроковете например могат да бъдат представени в календарни дни от датата на сключване на договора


ДАТА: _____________ г. ПОДПИС и ПЕЧАТ:______________________

___________________________________________

(име и фамилия)

___________________________________________(длъжност на представляващия участника)Този документ е създаден по проект 4MC-02-158/27.04.2012 г. „Закупуване и въвеждане в експлоатация на модули за ERP система и необходимите дълготрайни материални активи“, Бенефициент: „Примекс” ООД.

Документът е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от „Примекс” ООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.

с. 1

скачать файл