До Председателя на Общински съвет гр. Пазарджик справк а относно:


с. 1
До Председателя

на Общински съвет

гр. Пазарджик
С П Р А В К А

Относно: Учредяване право на преминаване на подземни проводи през имоти общинска собственост за периода от 01.01.2009 год. до 31.12.2009 год.


по

редЗаповед

и дата


СобственикНаименование на обекта


Стойност


в лв.

1.

53/14.01.2009 год.

Николай Борисов Димов

Водопроводно и канализационно отклонения за обект “Офис сграда и магазини” в УПИ І-търговия и услуги кв.257 “б” гр-Пз-к


65.00


2.

750/24.04.2009 год.

Николай Иванов Драганов

Изместване на подземен кабел и кабелно захранване на търговски обекти в УПИ І,ІІ,ІІІ,ІV,V,VІ и VІІ в кв.

415 “в” гр.Пазарджик64.00

3.

1290/29.06.2009 год.

Стоил Дончев Нановски

“Електропровод захранващ ПИ№051018”местн.”Млечока” с. Братаница


111.00

4.

1348/09.07.2009 год.

“ЕVN БЪЛГАРИЯ Електроразпределение”

АД гр.ПловдивКабелиране и изнасяне на мерене на границата на собственост на изводи НН от
ТП “Добруджа” гр.Пазарджик.

Безвъзмезд-но

5.

1349/09.07.2009 год.

“ЕVN БЪЛГАРИЯ Електроразпределение”

АД гр.ПловдивКабелиране и изнасяне на мерене на границата на собственост на изводи НН от

ТП “Брегов” гр.Пазарджик.Безвъзмезд-но

6.

1350/09.07.2009 год.

“ЕVN БЪЛГАРИЯ Електроразпределение”

АД гр.ПловдивКабелиране и изнасяне на мерене на границата на собственост на изводи НН от ТП “Оцетна фабрика” гр.Пазарджик.

Безвъзмезд-но

7.

2207/16.11.2009 год.

“ЕVN БЪЛГАРИЯ Електроразпределение”

АД гр.ПловдивКабелна линия за трасе на електропровод, захранващ ТП в УПИ ІV-за трафопост в кв.1 с. Овчеполци.

Безвъзмезд-но

8.

2276/23.11.2009 год.


“ГЕПАРД” ООД гр.Пз-к

“Електропровод и водопровод

захранващи ПИ №119010 в местн.”Сухи ниви”, землище с.Звъничево212.00

ОБЩО : 452.00 лв.
`Изготвил:......... Началник отдел УОС:........... Директор на дирекция ФСДУС:................

(Василка Стефанова) (инж.Атанаска Йорданова) (Георги Гайдаров)

гл.специалист в отдел УОС
с. 1

скачать файл