До Директора на риосв-хасково Уважаеми г-н Директор


с. 1
До

Директора на

РИОСВ-Хасково

Уважаеми г-н Директор,
Във връзка с разпоредбите на чл. 6, ал. 9 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), бихме искали да Ви уведомим, че „Автоцентър Октай“ ЕООД в ролята си на Възложител предостави за срок от 14 дни (с начална дата ……………. 2013 г.) обществен достъп до информацията по Приложение № 2 от Наредбата за ОВОС за инвестиционното си предложение за обособяване на „Изграждане на площадка за събиране, временно съхранение и разкомплектоване на ИУМПС”, за което уведоми заинтересованите страни и общественост чрез поставяне на съобщение до същите на площадката на инвестиционното предложение с местоположение: Поземлен имот с идентификатор № 017064 по КВС на с. Полковник Желязово, общ. Крумовград, обл. Кърджали.

В изпълнение изискванията на Наредбата за ОВОС предоставихме екземпляр от информацията по Приложение № 2 на кметовете на с. Полковник Желязово и община Крумовград, с приложено към нея горецитираното съобщение до заинтересованите лица.Към настоящия момент при „Автоцентър Октай“ ЕООД по инвестиционното предложение не са постъпили становища, възражения или бележки. Информираните кметство и община, съгласно разпоредбите на Наредбата за ОВОС, не са длъжни да предоставят информация за постъпили становища или жалби до Възложителя, поради което не разполагаме с такава информация, а същата ще получите от тях по служебен път.


Прилагам:


  1. Информация до кметовете на с. Полковник Желязово и община Крумовград, с приложено Съобщение до заинтересованите лица и общественост на основание чл. 6, ал. 9 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда.

  2. Снимков материал за съобщението, поставено на площадката на инвестиционното намерение.


Дата:................................. Възложител:.................................

(подпис/печат)
с. 1

скачать файл