До „чез разпределение българия” ад искане за проучване на условията


с. 1


ДО
ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ” АД
ИСКАНЕ За проучване на условията за присъединяване

за присъединяване на нов обект към разпределителната електрическа мрежа

Съгласно Чл. 4. ал.1 от Наредба № 6 от 9 юни 2004 г. и изменение и допълнение към същата (обн. Държавен вестник, извънреден брой 25 от 5 Март 2008 г.) за присъединяване на производители и потребители на електрическа енергия към преносната и разпределителните електрически мрежи “За проучване на условията за присъединяване на обект към електрическата мрежа” се подава писмено искане в преносното или съответното разпределително предприятие:


 • 1. при изграждане на нов обект;

 • 2. при преустройство на обект по реда на ЗУТ;

 • 3. при увеличаване на договорената присъединена мощност на съществуващ, присъединен към електрическата мрежа обект, с изключение на случаите по чл. 39, ал. 1;

 • 4. при обособяване на нов обект със самостоятелно измерване на електрическата енергия чрез отделяне от съществуващ обект, който е присъединен към електрическата мрежа;

 • 5. при промяна на броя на фазите независимо от това, дали се променя договорената присъединена мощност;

 • 6. при изграждане на нови съоръжения за присъединяване, свързано с повишаване на категорията по осигуреност на електроснабдяването;

 • 7. за временно електроснабдяване на строителни обекти;

 • 8. за временно електроснабдяване на преместваеми обекти по смисъла на ЗУТ;

 • 9. за електроснабдяване на приемници на електрическа енергия в незастроен имот;

 • 10. за електроснабдяване на съществуващ обект, който не е присъединен към електрическата мрежа.


Искането се подава от лице, което:

 • 1. е възложител - за случаите по ал. 1, т. 1, 2 и 7;

 • 2. е собственик, ползвател или наемател - за случаите по ал. 1, т. 3, 4, 5, 6, 9 и10;

 • 3. има разрешение за поставяне на преместваем обект, издадено по реда на ЗУТ - за случаите по ал. 1, т. 8.

от ...........................................................................................................................ЕГН................................................,

(имена по документ за самоличност)
лична карта № .............................., издадена на ....................... г. от .................................., живущ/а в гр./с. ................,
ж.к. „...................................”, ул. “.........................................” № ........., блок ......., вход „.......”, етаж ........., ап. ..........,
Предоставените в това Искане за проучване на условията за присъединяване, лични данни са необходими за сключване на Предварителен договор за присъединяване, по смисъла на чл. 12, ал. 1 от Наредба № 6 от 9 юни 2004 г. и измененията и допълненита към същата за присъединяване на производители и потребители на електрическа енергия към преносната и разпределителните електрически мрежи, необходимо приложение съгл. чл. 143, т. 3 от Закона за устройство на територията.

“ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ” АД е регистриран администратор на лични данни, по смисъла на Закона за защита на личните данни (Удостоверение за регистрация № 0002770/04 г.) и гарантира, че предоставените от Вас лични данни ще се обработват законосъобразно и добросъвестно, при осигурена подходяща защита.


(Попълва се, когато искането се подава от Търговец – Физическо лице/Юридическо лице)
От ......................................................................................................... Код по БУЛСТАТ:...........................................

(наименование на Търговеца, съгл.регистрация в търг. регистър)

Седалище и адрес на управление : гр./село .............................................................


ж.к. „.....................................................”, ул. “....................................” № ........., блок ......., вход „.......”, етаж .........,
Физическо лице, представляващо Търговеца:

(имена по документ за самоличност)

..........................................................................................................................., предст. власт ....................................(описание в какво качество е представляващият или описание на пълномощно)
Моля да се направи проучване на условията за присъединяване за постоянно  еднофазно  трифазно захранване на обект:

..................................................................................................................................................................................,(вид на обекта и предназначението му)

находящ се на адрес:
............................. ул. „........................” №............ жк ...................................................................бл. .....вх.....ет.......
УПИ/ парцел ................., кв. ..............., местност .........................................................................................................

Предоставена мощност .....................................(..............................) kW("Предоставена мощност" е онази максимална активна мощност, за която разпределителното предприятие съгласно договора за присъединяване осигурява на потребителя възможност за ползване на границата на собственост на електрическите съоръжения към разпределителната мрежа в мястото на присъединяване на обект и се характеризира с ниво на номинално напрежение и брой на фазите, на които се доставя, при фактор на мощността не по-нисък от 0,9.)
Присъединена мощност .....................................(..............................) kW

("Присъединена мощност" е допустимата максимална активна мощност, съответстваща на преносните възможности на съответната мрежа и на съоръженията за присъединяване в мястото на присъединяване на обект на потребител или на разпределително предприятие. Присъединената мощност се определя от разпределителното предприятие в границите от 110 до 130% от предоставената мощност, осигурявайки резерв за увеличаване на предоставената мощност в бъдещ период. За обекти на потребители на електрическа енергия за стопански нужди със заявена предоставена мощност по-голяма от 50 kW, присъединената мощност се определя от потребителите съгласувано с преносното или съответното разпределително предприятие.)
Сградата се състои от:
бр. апартаменти ............., бр. офиси ............., бр. ателиета ..............., бр. гаражи.................., бр. магазини ....................

други помещения: ................................. бр. .................... , асансьор да / не (ненужното се задрасква)


ИТН на съществуващ обект (при увеличаване на договорената присъединена мощност):........................................

.......................................................................................................................................................................................
Приемници на електрическа енергия, които могат да предизвикат недопустимо влошаване на показателите за качеството на електрическата енергия, доставяна на други потребители. да / не (ненужното се задрасква)
...................................................................................................................................................................................

посочете какви
Категория по осигуреност на електроснабдяването, съгласно Наредба № 3 за устройство на електрическите уредби и елек­тро­проводни линии ............../ брой на независимите източници на захранване ............... агрегат да / не (ненужното се задрасква)

Ниво напрежение: ниско / средно (................................);

Срок за въвеждане в експлоатация ................................................. /срок за получаване на разрешение за ползване/;

Период на валидност на временното захранване ............................../след издаване на разрешение за строеж/;

Предоставена мощност за временното захранване............................/ kW.
ПРИЛОЖЕНИЕ:


 • виза за проектиране на обекта, по чл. 140 от ЗУТ, когато издаването й е задължително съгл. ЗУТ /в случаите по чл. 4, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от Наредба 6/;

 • Документ, удостоверяващ вещното право върху обекта или договор за наем, в случаите по чл. 4, ал. 1, т. 3, 4, 5, 6, 9 и 10 от Наредба 6;

 • Разрешение за поставяне на преместваем обект – в случаите по чл. 4, ал. 1, т. 8 от Наредба 6;

 нотариално заверено пълномощно за подаване на искането, ако се подава от пълномощник на собственика или представляващият;
 нотариално заверено съгласие от собственика, ако лицето е наемател (декларация по образец);
 валидно удостоверение за актуално състояние (за юридическите лица).
* Моля отбележете в празните полета по–горе, всички приложения към искането. Ако не сте отбелязали със знак в съответното поле се счита, че документа не е приложен към искането.
Адрес за кореспонденция:
Име..........................................................................................................................................................................
Гр. ..........................................., ул. „........................................................................” №................., п.к. ................
жк ............................................................................ бл. ...................... вх. ..................... ап. .....................ет. .......
тел.: ............................, факс .........................., мобилен тел.: ................................., e-mail .......................................
Декларирам:

Във връзка с чл. 4, т. 1 от Закона за защита на личните данни, давам изричното си съгласие, предоставените от мен в това Искане за проучване за присъединяване лични данни да се обработват от “ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ” АД за целите за сключване на Предварителен договор за присъединяване, по смисъла на чл. 12, ал. 1 от Наредба № 6 от 9 юни 2004 г. и измененита и допълненията към същата, за присъединяване на производители и потребители на електрическа енергия към преносната и разпределителните електрически мрежи.


ДАТА........................ 200....... г. ПОДПИС: .......................................
Пълномощно: .............................................издадено от: ............................................валидно до:......................

ЗАБЕЛЕЖКА: В случай на необходимост, “ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ” АД си запазва правото да поиска допълнителна информация.
Всички съобщения, уведомления и други документи, които “ЧЕЗ Разпределение България” АД изпраща на подателя на това искане или посоченото от него лице се считат за получени, ако са изпратени на факса или електронната поща, посочени в адрес за кореспонденция (по–горе) или ако са доставени по пощата, с обратна разписка или чрез куриер, с известие за доставяне на административния адрес посочен в адрес за кореспонденция (по–горе).
с. 1

скачать файл