Днес 24. 06. 2011 година /Петък/ от 14. 00 часа в залата на общински


с. 1
Днес 24.06.2011 година /Петък/ от 14.00 часа в залата на общински съвет се проведе извънредно заседание на ОбС–Ракитово, на основание чл.30, ал.10 от ЗМСМА, чл.32, ал.1 от ЗА и със Заповед № ПО-186/23.06.2011г. на Областен Управител гр.Пазарджик.

На заседанието присъстваха 13/тринадесет/ общински съветници, г-н Дончо Баксанов- областен управител, Кмета на общината- г-жа Еленкова, зам.-кмета г-н Топалов, кмета на гр.Костандово-г-н Шишеков,Секретаря на община Ракитово-г-жа Балинова, представители на общинска администрация, гости и граждани.

Заседанието откри председателят на общински съвет, г-н Георги Попчев-„Добър ден уважаеми г-н Баксанов, г-жо кмет, уважаеми общински съветници, уважаеми гости.Добре дошли на днешното извънредно заседание на Общински съвет–Ракитово, при следния дневен ред:1.Полагане на клетва от Сузана Демирова Милева(Вх.№ 049/13.05.11г.)

От заседанието отсъстват г-жа Гьорова и г-н Янков по уважителни причини.Това е петото по ред заседание, на което г-жа Милева трябва да положи клетва, но днес кворум има и това може да стане.Много неща се случиха от началото на мандата както в общинска администрация, така и в общински съвет.Надявам се от днес да продължим напред да работим ползотворно. Административен съд-Пазарджик отхвърли искането на тримата общински съветници-А.Хъров,К.Ибчев и С.Азов против решението на ОИК-Ракитово за избора на Сузана Милева за общински съветник.Давам думата на г-жа Раданова-секретар на ОИК-Ракитово.”

Г-жа Юлия Раданова-„Добър ден на всички присъстващи. С Решение № 209/10.05.11г. на основание чл.107, ал.1 от ЗМИ и чл.30, ал.4,т.3, ал.6 от ЗМСМА и подадено заявление за оставка от Юсеин Сабриев Сейдев-общински съветник от групата на партия „Движение за права и свободи” .ОИК прекратява пълномощията на г-н Сейдев и обявява за избран следвощия от листата на партия „Движение за права и свободи”-Сузана Демирова Милева, с приложено свидетелство за съдимост.Връчвам удостоверението на г-жа Милева.”

Г-н Г.Попчев-„Оперативното бюро към общински съвет –Ракитово връчва грамота на г-н Сейдев за добре свършена работа през мандата 2007-2011г.”

Г-н Сейдев-„Благодаря на всички общински съветници смятам, че работих достойно, ако някой има нужда от нещо аз винаги съм готов да се отзова и да помогна с каквото мога.”

Клетва положи г-жа Сузана Демирова Милева пред областният управител, кмета на общината, общински съветници, членове на общинска избирателна комисия, гости и граждани на общината.

Г-н Баксанов-„Добър ден уважаеми общински съветници, г-жо Еленкова, г-н Попчев.Искам да чиститя на г-жа Милева встъпването и в длъжност и да призова общинските съветници да загърбите личните и партийните отношения.Избрани сте от населението, за да служите на тях.Само с взаимен компромис може да се работи до края на мандата за благото на общината и населението.Пожелавам ви ползотворна работа.”

След приключилите дебати и изчерпване на дневния ред, председателят закри заседанието.Председател на ОбС Протоколчик Георги Ян.Попчев Весела Бозаджиискас. 1

скачать файл