Денка димитрова михайлова ресор: регионално развитие и административен


с. 1
ЗАМЕСТНИК ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ

ДЕНКА ДИМИТРОВА МИХАЙЛОВА
РЕСОР: РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ И АДМИНИСТРАТИВЕН КОНТРОЛПриемен ден: Контакти:

Всяка сряда от 10:30 до 12:30 ч. тел.: 086//818 855

Областна администрация mobil.: 0886698114

ет.2, стая № 202 e-mail: ddm@ss.government.bg


Родена на 07 Май

Омъжена
Професионален опит:

- 08.2009 г. - Областна администрация Силистра - Заместник областен управител

- 09.1999 г. - 08.2009 г. - Езикова гимназия „Пейо Яворов” - гр. Силистра - учител по

физика, химия, информатика и информационни технологии

- 09.1998 г. - 06.1999 г. - ОУ „Св.Св. Кирил и Методий” - Калипетрово - учител


Образование:

Висше:

1992 г. – 1998 г. - ШУ „Епископ Константин Преславски

Образователна степен - „Магистър по физика и химия”
Професионална преквалификация:

2000 г. - 2001 г. - РУ „Ангел Кънчев” - „Информатика и информационни технологии”Средно:

1987 г. – 1992 г. - ЕГ „Пейо Яворов - профил „Френски език”


Професионални постижения:

- 2004 г. - Участие в Националната младежка научна сесия „Физиката – прозорец към света” ХХХII Национална конференция; - Участие в успешно реализираната вропейска

образователна програма „Пасаж на Венера 8 юни 2004"

- 2005 г. - Участие в Националната младежка научна сесия „Физиката в годината на Физиката” ХХХIII Национална конференция; курс „Дидактическите средства в обучението по физика”; обучение по проекта „Развитие на критическото мислене чрез четене и писане”

- 2006 г. – Участие в стаж на Френския институт за билингвалното обучение в Езикова

гимназия;

Номинация на РИО - Силистра – участие в приема организиран от Президента на Р.България - Георги Първанов.

- 2007 г. - Удостоена с награда на Община Силистра за най-добър учител в среден курс за високи постижения в педагогическата практика.

Придобита V – ПКС

- 2009 г. - Придобита ІV - ПКС


Обществена дейност:

Областен председател на Ж ГЕРБ

Учредител на ПП ГЕРБ

Областен ръководител на Жени ГЕРБ


Правомощия:

· координира и подпомага дейността на териториалните звена на органите на изпълнителната власт и отношенията им с общинските администрации;

· осигурява упражняването на контрол по законосъобразността на актовете и действията на кметовете на общини;

· осигурява упражняването на контрол по законосъобразността на актовете и действията на органите от местното самоуправление и местната администрация на територията на областта;

· участва в разработването, организира и координира изпълнението на стратегии, планове и програми на територията на областта в съответствие с правомощията на областния управител;

· организира и участва в разработването и актуализирането на областната стратегия за развитие;

· поддържа връзки с международни организации, с региони и области в други държави, участва в разработването и реализирането на съвместни проекти;

· осъществява дейностите за изпълнение на функциите на областния управител по устройство на територията;· ръководи координира и контролира дейността на звената от областната администрация за изпълнението на задачите, които имат отношение към определения му с настоящата заповед ресор;

· представлява областния управител, когато е упълномощена от него
с. 1

скачать файл