Деклараци я по чл. 195 от Закона за съдебната власт


с. 1
Д Е К Л А Р А Ц И Я
по чл. 195 от Закона за съдебната власт
Долуподписаният/ата .................................................................................................., ЕГН.........................., живущ/а ................................................................................................., л.к. № ...................................., издадена на ....................... г. от МВР – ................................
Д Е К Л А Р И Р А М, Ч Е:

1.  не съм народен представител, кмет или общински съветник;

2. не заемам длъжност в държавни или общински органи, както и в институции на Европейския съюз;

3. не упражнявам търговска дейност, не съм съдружник, управител, не участвам в надзорни, управителни съвети или съвети на директорите или в контролни органи на търговски дружества, кооперации или юридически лица с нестопанска цел, които осъществяват стопанска дейност;

4. не получавам възнаграждение за извършване на дейност по договор или по друго правоотношение с държавна, общинска или обществена организация, търговско дружество, кооперация, юридическо лице с нестопанска цел, физическо лице или едноличен търговец с изключение на научна и преподавателска дейност, за участие в Централната избирателна комисия и в избирателни комисии при произвеждане на избори за народни представители, членове на Европейския парламент от Република България, президент и вицепрезидент на републиката и местни избори, за участие в изработването на проекти на нормативни актове, които са възложени от Народното събрание или от органите на изпълнителната власт, както и за упражняване на авторски права и за участие в международни проекти, включително финансирани от Европейския съюз;

5. не упражнявам свободна професия или друга платена професионална дейност;

6. не членувам в политически партии или коалиции, в организации с политически цели, не извършвам политическа дейност, не членувам в организации и не извършвам дейности, които засягат независимостта ми;

7. не съм член на синдикална организация извън системата на съдебната власт.

Известна ми е наказателната отговорност, която нося за деклариране на неверни данни по чл. 313 от Наказателния кодекс.

…………………… Декларатор:


Гр. ................... ..............................
с. 1

скачать файл