Дава ход на делото и го докладва


с. 1
Касационният жалбоподател А. К. – К. на О. Б., редовно призован, не се явява.

За него - Началник отдел „Правно-нормативно обслужване и обществени поръчки”

А. М., с пълномощно от първа инстанция.
Ответникът Р. Ю. Р., редовно призован, се представлява от ст. юрисконсулт

Ч., с пълномощно от първа инстанция.


За О. П. – Б., редовно призована, се явява прокурор Мавродиева.
СТРАНИТЕ (поотделно): Да се даде ход на делото.
Съдът намира, че липсват процесуални пречки за даване ход на делото, предвид

редовното призоваване на страните, поради което


О П Р Е Д Е Л И:
ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА

ЮРИСТ М.: Уважаеми Касационни съдии, поддържам касационната жалба.

Твърдя, че първоинстанционното решение е неправилно. Постановено в нарушение на

материалните разпоредби и процесуалните правила. Няма да соча нови

доказателства и нямам други доказателствени искания. Моля да дадете ход на

делото по същество.


СТ. ЮРИСКОНСУЛТ Ч.: Уважаеми Касационни съдии, оспорвам изяло подадената

касационната жалба. Неоснователни са твърденията в същата, тъй като никъде по

делото не се представиха доказателства - нито пред административния орган, нито

пред Районния съд за водене на какъвто и да е регистър на решения за

изработване на подробни устройствени планове и измененията им. Те представят

регистър от деловодната програма по постъпили молби. Твърдя, че в момента, в

периода, за който е наложено административното наказание няма регистър, а

според нас регистър е – без значение какъв, не държим сметка затова какъв да е,

но е нещо отделно от деловодната система. Дори в деловодната система - да е

регистър на решенията, защото деловодната система завежда молби. Може и да е на

отделна страница в деловодната програма, но да е на решенията, с които се

разрешава изработване на подробни устройствени планове и измененията им, т.е.

решенията по подадените молби, които са заведени в регистъра. Става дума за

одобряване на последната молба до кмета, с която той одобрява плана, на

основание на която се издава разрешение за строеж или всякакъв друг документ, с

който завършва всъщност процедурата по подадена молба. Това изисква

разпоредбата на чл. 5, ал. 5 от ЗУТ. Нямам други доказателствени искания.
ПРОКУРОРЪТ: Нямаме други доказателствени искания. Моля да дадете ход на делото

по същество.


Съдът намира, че делото е изяснено от фактическа страна, поради което
О П Р Е Д Е Л И:
ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО ПО СЪЩЕСТВО
ЮРИСТ М.: Уважаеми Касационни съдии, от името на А. К. – К. на О. Б., Ви

моля да отмените първоинстанционното решение и да уважите касационната жалба

срещу оспореното НП, по следните съображения: считам, че безспорно се установи

от разпита на свидетелите, че О. Б. във връзка с подадени услуги за допускане

изработване на ПУП-ове, след уважаване на молбата и съответно решение на

Експертни съвети, извежда решенията или по-скоро заповедите през деловодната

програма „Акстър”. Програмата сама генерира номера. Всяка една заповед е

сканирана по деловодната програма и същата може да бъде проследена. Считам, че

в тази посока свидетелските показания на инж. Н. Б. пред първа

инстанция – системен администратор, са абсолютно безспорни. Актосъставители от

Р. - Ю. Р. или длъжностни лица три пъти са били на проверка в О. Б.. При

предходни проверки те не констатират такова нарушение, не дават такива

предписания на гл. архитект, респективно на кмета на общината. След половин

година – последната проверка е м. август 2011 г. и м. януари 2012 г., съставят

акт на новия К., респ. наказателно постановление.

Твърдя, на следващо място, че има налице надлежно делегиране на компетентности

по смисъла на ЗУТ като подобно задължение възниква на гл.архитект, а не на

кмета. Налице е заповед за делегиране на такива функции или компетентности и

идвайки новият К., именно той упълномощава гл.архитект да поддържа този

регистър.

На следващо място твърдя, че между установяване на нарушението (ако има такова)

и съставяне на акта, са изтекли повече от 6 месеца и е настъпила преклузивна

давност по отношение на ангажиране на административнонаказателната отговорност.

Безспорно Р. - Ю. Р. е контролен и административнонаказващ орган, но твърдя, че

проверката е следвало да бъде извършена при спазване на процесуалните правила

по АПК и ЗУТ. Подробни съображения ще изложа в писмена защита в определен от

Вас срок.
СТ. ЮРИСКОНСУЛТ Ч.: Уважаеми Касационни съдии, моля да постановите

решение, с което да оставите в сила решението на Районен съд – Б.. Твърденията

в касационната жалба са неоснователни и недоказани. Неоснователно е твърдението

за наличието на регистър. Не се доказа по надлежния ред да е налице такъв.

Кметът на общината е лично отговорен в случая, тъй като със закон за вменени

задължения да организира поддържането на регистъра за всички решения за

изработване на ПУП-ове и измененията им. Проверката е за период, в който не е

налице предоставяне на функции и отделно от това делегирането на правомощия не

освобождава кмета от задължения по закон, независимо от възлагането на

определени правомощия на други длъжностни лица. Решението на Районен съд – Б.

считам за правилно и законосъобразно, постановено със събраните по делото

писмени доказателства и моля да го оставите в сила.


ПРОКУРОРЪТ: Уважаеми Касационни съдии, считам, че касационната жалба е

основателна, но не на доводите изложени в нея. Не споделям доводите на

процесуалния представител на касатора, че актът е съставен след изтичане на

срока по чл. 34 от ЗАНН. Видно е, че проверката е извършена в периода от

27.02.2012 г. до 29.02.2012 г. актът е съставен в тримесечния срок. Така че

това възражение за допуснато нарушение по чл. 34 от ЗАНН считам за

неоснователно. Според мен не е основателно и възражението, че кметът на

общината е делегирал правомощията си на гл. архитект. Видно е, че гл. архитект

В. С., с приложения трудов договор, е назначена на 28.02.2012 г., т.

е. в момента, когато е извършена тази проверка. Считам обаче, че в случая може

да намери приложението на чл. 28 от ЗАНН, а именно маловажност на случая. Като

се има предвид основанията ни да искаме прилагането на чл. 28 от ЗАНН и за

отмяна естествено на НП е това, че сравнително краткият период от встъпването

на Кмета на О. Б. (видно от решението на Общинската избирателна комисия), той е

определен за избран на 30.10.2011 г. Нарушението е установено м. февруари, т.е.

за тези 3 или 4 месеца нормално е същият да не може да създаде организация за

всички възложени му функции, вкл. и задълженията произтичащи от ЗУТ и по-

конкретно от чл. 5 от ЗУТ, а именно да организира поддържането на регистър на

всички решения за изработване на ПУП-ове и измененията им.

Наред с това, считам, че за да искаме приложението на чл. 28 от ЗАНН е и

обстоятелството, че липсват настъпили каквито и да са вредни последици, и от

друга страна е видно, че и до този момент не е воден такъв регистър, и не е

установено от предшестващи проверки отсъствието на такъв регистър.

И не на последно място, видно от показанията на разпитания свидетел Б.,

все пак е налице частично заместващ го документ, а именно деловодната програма,

в която се вкодират всички искания и молби на гражданите, вкл. и исканията и

молбите им за изменение на ПУП, както и решенията, видно от показанията на

Бочуков могат да се разпечатат от този регистър.

Ето защо, считам, че в случая може да се приложи и е приложима разпоредбата на

чл. 28 от ЗАНН за маловажност на случая. В тази връзка ще Ви моля да отмените

решението на Районен съд – Б., с което е потвърдено НП на Началника на Р. - Ю.

Р..
Съдът счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе със съдебен акт в

законоустановения едномесечен срок.
Протоколът се написа в съдебно заседание, което приключи в 10.20 часа.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ Серафимка МадолеваСЕКРЕТАР: /п/ М. Янева-Кирова
Вярно с оригинала!

М.К
с. 1

скачать файл