Данни за външните въздействия


с. 1 с. 2 ... с. 9 с. 10

Общ устройствен план на община Любимец

Планово-техническо задание


Съдържание

въведение 2

Предмет, цел и предназначение на обществената поръчка 2

Изисквания към разработката на ОУПО - Любимец 2

І. Основни параметри 4

Местоположение 4

Геостратегически условия и връзки 4

Природни фактори 4

Икономически фактори  7

Социални фактори 9

Човешки ресурси 9

Устройствени фактори 11

Функционално площоразпределение 11

Функционални подсистеми 12

Подсистема „Обитаване” 12

Подсистема „Труд” 13

Подсистема „Отдих” 13

Подсистема „Социална инфраструктура” 13

Подсистема „Техническа инфраструктура” 15

Опазване на околната среда и екология 17

­­ІІ. общ устройствен план на община любимец 18

Минимални функционални и технически изисквания 18

Първи етап Предпроектни проучвания 20

Дейност 1. Информационно осигуряване 20

1.1.0. Информационни бази данни за разработване на ОУПО 20

1.1.1. Графични бази данни: 20

1.1.2. Функционална база данни 20

1.1.3. База данни субекти 20

1.1.4. Данни за външните въздействия. 20

1.1.5. Данни за вътрешното състояние на общината и населените места: 20

Дейност 2. Анализ на състоянието 22

Втори етап - проектни фази 27

Дейност 3. Първа фаза – Предварителен проект на ОУПО - Любимец 27

3.2.1. Функционална подсистема Обитаване 28

3.2.2. Функционална подсистема Труд 28

3.2.3. Функционална подсистема Зелена система, отдих, и спорт 29

3.2.4. Функционална подсистема Социална, бизнес и пазарна инфраструктура 29

3.2.5. Техническа инфраструктура 30

3.2.6. Екологична прогноза 31

3.2.7. Правила и норми за прилагане на ОУПО – Любимец 32

3.2.8. Анализ на действащите Подробни устройствени планове 32

3.2.9. Представяне на ОУПО – Любимец – Предварителен проект 32

Мерки за осигуряване на публичности прозрачност на плана 34

Дейност 4. Обществено обсъждане 34

окончателен проект на Оупо - Любимец 35

Дейност 5. Втора фаза – Окончателен проект на ОУПО - Любимец 35

ІІІ. План-схема на комуникационно-транспортната система 36

Дейност 6. ПС-ТКС на община Любимец 36

приложение 1. предварителен опорен план оупо-община любимец 40


въведение


Разрешението за разработването на Общ устройствен план на община Любимец е издадено по реда и съгласно изискванията на чл. 124 от ЗИД ЗУТ, с Решение № …, взето с Протокол №…../…….2013 год. на Общински съвет Любимец, по предложение на Кмета на общината.

Заданието за разработване на ОУПО – Любимец е изготвено съгласно изискванията на чл. 125 от ЗИД ЗУТ и на основание Техническо задание, одобрено от Кмета на общината.


Предмет, цел и предназначение на обществената поръчка


Предмет на обществената поръчка е разработването на Общия устройствен план на община Любимец, при съобразяване с изискванията на действащата в страната нормативна уредба за устройство на територията: Закона за устройство на територията (ЗУТ), Закона за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията (ЗИДЗУТ), Наредба №8 за обема и съдържанието на устройствените схеми и планове, Закона за регионалното развитие и др.

Необходимостта от разработването на ОУПО – Любимец е продиктувано от факта, че до настоящия момент общината няма такъв, както и от законовото изискване съгласно Закона за изменение и допълнение на закон за устройство на територията (ЗИДЗУТ – ДВ бр.82/26.11.2012 год.), в който се поставят нови, съществени изисквания към устройството на градските и общински територии. Един от проблемите, поради които се налага разработването на ОУПО, е че при липса на действащ Общ устройствен план на общината. значително се ограничават възможностите на физически и юридически лица да реализират своите инвестиционните намерения.

Общия устройствен план има за цел да създаде благоприятни условия за инвестиционно проектиране и строителство в общината и ще допринесе за ефективното планиране на общинската територия и постигане на условия за устойчиво развитие.

Общият устройствен план е предназначен да служи като инструмент за управление на общината в перспективния период от 15-20 години от неговото създаване.

Общ устройствен план, също така, е предпоставка за кандидатстване и получаване на финансиране по линия на Оперативните програми на европейските структурни фондове.

Изисквания към разработката на ОУПО - Любимец


За да може да изпълнява своето предназначение, ОУПО трябва да отговаря на следните условия:

  • Да отговаря на спецификата на българското законодателство – свързано със законовите и подзаконови актове, касаещи устройството на територията, кадастъра, собствеността, информацията;

  • Да ползва пълноценно действащите налични - национални, регионални и местни информационни източници, съдържащи урбанистична информация и да осигури ползването на урбанистичните данни при разработването та ОУПО

  • Да бъде непосредствено, практически приложим за работа в специализираните звена по устройствено планиране в общината и съставните кметства.

  • Проектът на ОУПО и ПС – КТС на община Любимец да се разработи в териториален обхват – цялата община

  • ОУПО и ПС – КТС на община Любимец да се разработи за прогнозен хоризонт до 2035 год.

  • ОУПО и ПС – КТС на община Любимец да се разработи в две фази – Предварителен и Окончателен проект.с. 1 с. 2 ... с. 9 с. 10

скачать файл