Чл. 20 (а) (i) и чл. 21 от Регламента на Съвета (ЕC) 1698/2005г


с. 1

Код на мярката

111


Наименование на мярката:

Професионално обучение, информационни дейности и разпространение на научни знанияЧлен касаещ мярката

Чл. 20 (а) (i) и чл. 21 от Регламента на Съвета (ЕC) 1698/2005г.

Точка 5.3.1.1 от Анекс II на Регламент на Комисията (EC) 1974/2006г


Цели на мярката


Мярката предоставя финансиране за провеждане на курсове за обучение и за информационни дейности.

Бенефициентите по мярката разработват проекти за обучение или информационна дейности, съдържщи: учебни програми за всеки курс или информационна дейност; планиран брой обучаеми; планирани региони, в които ще се организират курсове и информационни дейности; бюджет на планираните разходи; график на планираните курсове и информационни дейности.Допустими дейности

А. Допустими курсове и информационни дейности са:

1.Курсовете трябва да бъдат

1.1. Дългосрочни с продължителност 150 часа;

1.2. Краткосрочни с продължителност 30 часа;

2. Информационните дейности могат да са с продължителност от 6 до 18 часа (те трябва да са с продължителност 18 часа за одобрени бенефициенти по мярка 214 „Агроекологични плащания”, за които обучението е необходимо) и в следните форми

2.1. Семинари, информационни сесии или работни срещи;

2.2. Информационните дейности могат да се допълват с изготвяне и разпространение на брошури.

Б. Съдържание на курсовете/информационните дейности/

За всеки курс/информационна дейност трябва да се обоснове тема и да се представи подробна програма на курса/информационната дейност. Всички курсове и информационни дейности трябва да са свързани с една или няколко от следните основни теми:

-Технически(нови техники и технологии, въвеждане на иновационни практики и др.);

-Икономически(законодателство, счетоводство, управление, маркетинг и др.);

-Резултати от изследвания (разпространение на резултати от завършени научно-приложни изследователски проекти в областта на селското стопанство и горите да подходящи ползватели);

-Информационни технологии ( работа с компютър, запознаване със средства за комуникации и информация и др.);

-Базово обучение по проблеми на опазване на околната среда в земеделието/горите (замърсяване на водите от нитрати, почвена ерозия, промени в климата, био-разнообразие и др.);

-Устойчиво управление на природните ресурси в съответствие с европейското законодателство (включително кръстосано съответствие и прилагането на управление на стопанствата, съвместимо с поддържането и подобряването на ландшафта и др.);

-Повишаване на основните знания за агро-екологичната мярка на национално/регионално ниво, различните схеми за подкрепа и възможните комбинации между тях;

Информационните дейности за тези одобрени кандидати по мярка 214 „Агроекологични плащания”, за които е необходимо участие в основна агро-екологична информационна дейност е по следните основни теми;

-Повишаване на знанията за основните изисквания в областта на опазване на околната среда (почви, води, промени в климата, биоразнообразие и др);

-Допълнителна информация за агро-екологичните схеми, които бенефициентите избират, насочена към подобряване на уменията и капацитета на фермерите за изпълнение на определени пакети, както и тяхното разбиране за съотносимите изисквания за управление и други задължения по схемите;

-Представяне пред фермерите на информация за мониторинга на резултатите от прилагането на избраните от тях агроекологични дейности.Учебната програма за обучението чрез курсове и информационни дейности трябва да има следната структура:

1. Обосновка за провеждането на курсовете/информационните дейности;

2. Учебно съдържание;

3. Обяснителни и методически бележки;

4. Списък и професионални автобиографии на лекторите (преподавателите);

5. Описание на базите за практическо обучение;В учебната програма на курсовете се включват следните задължителни под теми:

За дългосрочните курсовете - Управление на земеделско стопанство – минимум 30 часа за всички курсове

- Базово обучение по опазване на околната среда в земеделието/ горите/ – минимум 6 часа;

- При обучение в сектор растениевъдство - условия за поддържане на земята в добро земеделско и екологично състояние - минимум 2 часа; правила за добра земеделска практика, съгласно изискванията на чл.4 на Директива на Съвета 91/676/ЕЕС от 12.12.1991г., отнасяща се за защита на водите от замърсявания с нитрати, предизвикани от земеделски източници – минимум 2 часа;

- При обучение в сектор животновъдство – условия за подържане на земята в добро земеделско и екологично състояние - минимум 2 часа; хигиена и хуманно отношение към животните – минимум 2 часа; правила за добра земеделска практика, съгласно изискванията на чл.4 на Директива на Съвета 91/676/ЕЕС от 12.12.1991г., отнасяща се за защита на водите от замърсявания с нитрати, предизвикани от земеделски източници – минимум 2 часа.


Допустими кандидати

Бенефициенти за дейности за обучение чрез професионални курсове:

-Публични институции в системата на професионалното образование и обучение, регистрирани по Закона за професионалното образование и обучение;

-Частни институции в системата на професионалното образование и обучение, регистрирани по Закона за професионалното образование и обучение;

Бенефициенти за дейности за обучение чрез информационни дейности*

-Неправителствени организации;

-Научни институти.

*Бенефициентите следва да са с предмет на дейност в областта на селското и горското стопанство, управлението на земите и околната среда.Допустими разходи

За обучаващите организации:

-Разходи за подготовка и провеждане на курсовете/ информационните дейности/, (включително възнаграждения, пътни и командировъчни за лицата, провеждащи обучението и поддържащия състав);

-Предварителни разходи за разработване на учебната програма. Разходите се извършват не по-рано от една година преди датата на подаване на заявлението за подпомагане и не могат да надвишават 5 % от стойността на разходите по т. 3;

-Преки разходи за учебни помещения и учебни материали (включително дидактически материали и оборудване, свързано с обучението) които включват:

а) възнаграждения за преподавателите;

б) пътни за преподавателите;

в) пълен пансион или дневни разходи за преподавателите в размер не повече от левовата равностойност на 20 евро;

г) нощувки за преподавателите в размер не повече от левовата равностойност на 30 евро и пътни;

д) наем на учебни помещения (вкл. дидактически материали и оборудване);

е) осигуряване на учебни материали, свързани с обучението;

ж) разходи за издаване на брошури, съобразени с обосновката на информационната дейност. Разходите не могат да надвишават 10 % от останалите допустими преки разходи по т. 3 (преки разходи);

Административни разходи за организация и управление на обучението. Разходите са на стойност до 20 % от общата стойност на одобрените преки разходи по т. 3 (преки разходи).Критерии за избор на проекти и тяхната тежест

Кандидатите представят проект, включващ програма за обучение чрез един или повече курсове или само за обучение чрез една или повече информационни дейности.

Всички предложения за проекти се проверяват за съответствие с критериите за допустимост. Всички проекти, които отговарят на критериите за допустимост се класират по следните приоритетни критерии, подредени по тежест (в низходящ ред), като точния броят на точките за всеки приоритетен критерий ще бъде фиксиран в разработената от МИГ методика за оценка при изготвяне на документите за кандидатстване:

Критерии за избор на проекти от общо 100т. на предвидената техническа оценка, разпределени както следва:

-60т. за качество на проекта;

-до 20 т.приоритетност на проекта по критерии;

-до 20 т. тежест на проекта по критерии;

- Проекти, които са насочени към или включват обучаеми, които имат спечелен проект по мярка 112, 214 и 141: + 10 т.

- Проекти по темите базово обучение по опазване на околната среда в земеделието и устойчиво управление на местните природни ресурси в съответствие с европейското законодателство: + 5 т.

- Проекти с по-високи приложимост и качество на учебната програма, насочени към уязвимите групи, вкл. ромите и младите хора: +15 т.

1) Обучение на земеделски производители, които са под 40-годишна възраст към датата на стартиране провеждането на курса : +20 т.;

2) Обучение на земеделски производители свързани с постигане стандартите на общността на производството им: + 10т.;

3) Обучение за извършване на конверсия към биологично земеделско производство или прилагане на устойчиви практики: +15т.;

4) Обучение за прилагане на иновационни практики и технологии за територията, включително с насоченост към учащите се младежи: + 20т.;

5) Включване на жени, малцинствени групи и лица под 30г. в обученията: +20т. социална тежест.Минимална помощ/ държавни помощи

Неприложимо условие за тази мярка


Недопустими разходи

-Всички разходи, посочени като недопустими в раздел 5.0 на СМР

-Разходи за дейности, извършени преди подаване на заявлението за подпомагане, с изключение на предварителни разходи за разработване на учебната програма;

-Издаване на брошури на които на заглавната страница липсват: информация за мярката, знамето на Европейския съюз, националното знаме на Република България, и думите: "Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони".


Обхват на мярката

1. Географски обхват на мярката - цялата територия на действие на СМР;

2. Обхват на инвестициите по мярката – помощ за обучение, чрез курсове и чрез информационни дейности в областта на земеделието и горите на земеделски производители и собственици на гори, както и на заетите в техните стопанства.Описание на целите

-Подобряванедо на човешкия потенциал в земеделието и горското стопанство чрез разпространение на знания и придобиване на нови умения.

-Осигуряване на адекватно равнище на техническите и икономическите знания и умения в областта на управлението и бизнеса, новите технологии, качеството и безопасността на продуктите, устойчивото управление на природните ресурси, включително изискванията за кръстосаното съответствие, възобновяемите източници на енергия и биологичното производство.Размера на финансовата помощ

100% от общите одобрени разходи

(в % за различните видове бенефициенти)Финансови параметри за проектите (минимален и максимален размер)

(1) Стойността на проектите са в пряка зависимост от броя обучаеми, като се съобразява с бюджет на СМР за територията на МИГ Средец.

Размерът на финансовата помощ за обучението на едно лице се формира на база брой обучавани в една дейност и допустими разходи.

(2) Максимално допустимата помощ за обучението на едно лице е:

левовата равностойност на 1750 евро за обучение чрез курсове от 150 часа;

левовата равностойност на 350 евро за обучение чрез курсове от 30 часа;

левовата равностойност на 210 евро за обучение чрез информационни дейности.

Минималният размер на проектите е левовата равностойност на 3 500 евро;

Максималният размер на проектите е левовата равностойност на 35 000 еврос. 1

скачать файл