Чл. (1) Тази наредба урежда обществените отношения, свързани с осигуряването


с. 1
Проект !

НАРЕДБА
за осигуряване на обществения ред, опазване на околната среда и опазване на имуществото на територията на Община Враца

Глава първа.
Общи положения

Чл. 1. (1) Тази наредба урежда обществените отношения, свързани с осигуряването и опазването на обществения ред, опазването на околната среда и на имуществото на територията на Община Враца.

(2) Наредбата определя правомощията на кмета на Община Враца, общинската администрация и задълженията на гражданите, на ръководителите на учрежденията, обществените организации и на търговците, свързани с осъществяването на дейността и целите по предходната алинея.

(3) Разпоредбите на настоящата наредба са задължителни за всички физически и юридически лица, които живеят, временно пребивават или управлението на които е на територията на общината.Глава втора.
Осигуряване и опазване на обществения ред

Чл. 2. (1) На територията на Община Враца, се забранява:

1. викането, пеенето и шумния говор, както и използването на озвучителни системи на обществени места;

2. забраната по предходната точка не се прилага при обществени прояви, разрешени по реда на Закона за събранията митингите и манифестациите /Обн. ДВ. бр.10 от 2 Февруари 1990г./ или разрешени от кмета на общината публични увеселения, културни, спортни и други мероприятия;

3. хвърлянето и възпламеняването на бомбички и други запалителни и избухливи предмети и смеси на местата за обществено ползване;

4. хазартните игри на обществени места, освен в специално предназначените за целта игрални заведения;


5. просията на обществени места;

6. извършването на неприлични и непристойни действия, нарушаващи обичайните норми за морал и поведение по улици, площади и други обществени места, както и неприлични изрази, оскърбително отношение и държание към гражданите и органите на властта или предизвикване на скандал, сбиване и други действия, с които се нарушава обществения ред и спокойствие.


Чл. 3. (1) Освен забраните по предходния член, в жилищните сгради се забраняват шумни увеселения, ремонтни работи и други дейности, които нарушават спокойствието на останалите обитатели.

(2) Дейностите по предходната алинея могат да се извършват през времето от 8.00 часа до 14 часа и от 16 часа до 22 часа.

Чл. 4. (1) Нарушителите на обществения ред в държавни, културни, увеселителни заведения, театрални, циркови и кино-салони, музейни сгради и зали, художествени галерии, игрални и спортни зали, игрища, стадиони, заведения за обществено хранене, обектите за търговия и други услуги, се отстраняват от техните служители.

(2) Органите на полицията са длъжни при необходимост да оказват съдействие на служителите по предходната алинея.Глава трета.
Опазване на общинското имущество, имотите общинска собственост и имуществото на гражданите на тириторията на Община Враца

Чл. 5. (1) На територията на Община Враца се забранява:

1. рязането, късането и изкореняването на цветя, дървесни видове и клоните им, както и газенето на обособените тревни площи;

2. ползването на неизправни сградни и площадкови водопроводни инсталации, поливането и миенето на пътните подстъпи, дворовете, превозните средства, балкони, тераси, изпирането на килими, черги, охлаждането на напитки и др. с течаща питейна вода, предназначена за общо ползване;

3. повреждане на благоустройствени и комунални съоръжения – настилки, озеленяване, гробища, водоснабдяване и канализации, електрификации и др.;

4. поставяне на временни търговски обекти или извършването на търговия в терени и места без съответното разрешение или извън местата, определени за тази цел;

5. разкриването на магазини за погребални атрибути, престоя и домуването на погребални катафалки на разстояние не по-малко от 300 м. от детски, учебни и здравни заведения, както и на територията на пазари, тържища и в съседство с аптеки;

6. изписването на знаци, фигури и рисунки по стените на сгради, по паметници на културата и паметни плочи;

7. събарянето, разместването и повреждането на съдове за отпадъци, табелки, пейки, навеси на спирки, пътни знаци, чешми, фонтани, уличните, подлезните и парковите осветителни тела, светофари, ограждения, съоръженията, поставени в детските и спортни площадки, както и други елементи на градското обзавеждане;

8. действия и прояви, с които се замърсяват улици, тротоари, площадки, паркове, зелени площи и други обществени места;

9. ползването на съоръженията в детските площадки от лица над 14-годишна възраст;

10. управлението и престоят на моторни превозни средства, мотоциклети, мотопеди и др. по тротоарите, тревните площи, паркове и градини, както и на неопределените за това места;

11. лепенето на некролози, обяви, реклами, афиши и други материали, извън определените за тази цел места;

12. паленето на съдовете за смет, както и оставянето им с отворени капаци.

Чл. 6. Лицата, които повреждат или унищожават държавно или общинско имущество, когато деянието не съставлява престъпление по Наказателния кодекс на Република България /Обн. ДВ. бр.26 от 2 Април 1968 г./, се наказват по реда на тази наредба, независимо от имуществената отговорност за причинените вреди.

Глава четвърта.

Опазване на обществения ред и чистотата при провеждане на събрания, митинги, манифестации и други масови прояви

Чл. 7. (1) Събрания, митинги и манифестации могат да се провеждат от граждани, от сдружения, от политически и други обществени организации по реда и при спазване изискванията на Закона за събранията, митингите и манифестациите /Обн. ДВ. бр.10 от 2 Февруари 1990г./.

(2) Организаторите на масови обществени мероприятия отправят писмено уведомление до кмета на общината и до органите на Районно управление полиция – Враца най-малко три дни преди началото съответното мероприятие.

Чл. 8. (1) В уведомлението за провеждане на събрание или митинг се посочват пълното наименованието на организатора и неговото седалище, точните имена и адреси на представляващите го лица, както и техните изборни длъжности, целта, мястото, времето на провеждане и предполагаемия брой на участниците.

(2) В уведомлението за провеждане на манифестация, освен данните по предходната алинея, се посочва и пътя на движението й.

Чл. 9. Организаторите на събрание, митинг или манифестация, разгласяват провеждането им след изтичането на 24 часа от уведомлението, ако в този срок не е наложена забраната по чл. 12, ал. 3 от Закона за събранията митингите и манифестациите.

Чл. 10. (1) Когато след изтичането на двадесет и четири часа от получаването на уведомление от даден организатор, постъпят уведомления за провеждане на други прояви за същото време, място и път на движение, съответните органи осигуряват провеждането само на проявата по първото уведомление.

(2) Когато са постъпили уведомления от няколко организатори за провеждането на различни прояви в едно и също време, място и път на движение преди изтичането на двадесет и четири часа от постъпването на първото уведомление, съответните органи на общинската администрация съдействат за постигане на съгласие между заинтересованите организатори за безконфликтно провеждане на планираните прояви в различно време или място. Ако съгласие не бъде постигнато, органите на общинската администрация осигуряват провеждането на обществената проява, за която е пристигнало първото уведомление.

Чл. 11. (1) Организаторите на проявите по тази глава са длъжни да осигурят спазването на обществения ред при провеждането им, чистотата на ангажираните площи след края на съответната проява, както и опазването на имотите - собственост на държавата, общината, юридически и физически лица, от повреждане и/или унищожаване.

(2) Органите на общинска администрация, със съдействието на полицията, взимат необходимите мерки за нормалното протичане на проявата, осигуряване на обществения ред и безопасността на движението.

(3) При нарушения на задълженията по ал. 1, контролните органи съставят актове на нарушителите.

Чл. 12. (1) Разрешение за провеждане на спортни, културни и други индивидуални и масови прояви на открити общински площи се дава от кмета на общината или от упълномощено от него длъжностно лице по реда и условията на тази глава.

(2) При провеждане на мероприятия по ал. 1 на места, предназначени за това (стадиони, зали, салони и други), разрешение се дава в случай, че има струпване на граждани и се налага да се предприемат мерки за недопускане нарушения на обществения ред и осигуряване безопасност на движението.

(3) Заявленията за провеждане на масовите прояви по ал. 1 и ал. 2 се подават най-малко 7 работни дни преди датата, обявена за провеждане на мероприятието.

(4) При провеждането на мероприятията по ал.1 се забранява:

1. внасянето на огнестрелно или хладно оръжие, както и на други предмети, предназначението или употребата на които би застрашило обществения ред, живота и здравето на присъстващите;


2. внасянето, продажбата и употребата на спиртни напитки и упойващи вещества;
3. посещението на лица в явно нетрезво или неадекватно състояние;
4. тютюнопушенето в закрити съоръжения;
5. ползването на предмети, предизвикващи силен шум.
Глава пета.

Опазване на околната среда
Чл. 13. (1) За опазване на околната среда общината извършва следните дейности:

1. кметът на общината разработва и внася за приемане от общинския съвет програма за опазване на околната среда в съответствие с указания на министъра на околната среда и водите с период на изпълнение не по-малък от 3 години;

2. кметът на общината ежегодно до 31 март внася в общинския съвет отчет за изпълнението на програмата за околна среда, а при необходимост - и предложения за нейното допълване и актуализиране;

3. осъществява контрол на проблемни производства и обекти, съвместно със специализираните държавни органи;

4. предприема мерки и действия за опазване на защитените територии, флората и фауната;

5. провежда образователни кампании с обществеността по опазване на околната среда.


Чл. 14. Общината има право на достъп до наличната информация, за състоянието на околната среда.
Чл. 15. (1) Общината извършва проучване на постъпилите инвестиционни предложения за строителство, дейности и технологии и издава становища относно влиянието им върху околната среда и проявения обществен интерес към реализирането им.

(2) Общината организира публични обсъждания на докладите по опазване и възпроизводство на околната среда (ОВОС) на проекти и обекти в действие. Тя може да спре изпълнението на проекти и упражняване на дейности, за които ОВОС е отрицателна или могат да причинят неотстраними вреди на околната среда и човешкото здраве.


Чл. 16. (1) Поддържането на зелените площи се извършва от техния собственик, лично или чрез възлагане, а поддържането на градинките, които са върху общински терени се извършва от общината.

(2) Задължават се ръководителите на фирми и организации да съдействат за опазването на зелените площи, прилежащи към имотите им и декоративната растителност в тях.

(3) Инвеститорите и строителните фирми са длъжни максимално да опазват съществуващата дървесна растителност, като информират общината за нарушителите.

(4) Притежателите на етажна собственост поддържат прилежащите благоустроени зелени площи във вътрешно-кварталните пространства.


Чл. 17. (1) Във връзка с опазването и поддържането на околната среда се забранява:

1. горенето на гуми, трева и други отпадъци, както и паленето на огън и изхвърлянето на неугасени предмети в паркове, градини, улични платна и тротоари;

2. косенето на трева в зелените площи и събиране на дървен материал без разрешение от общината;

3. поставянето на рекламни табели върху дърветата чрез заковаване;

4. паленето на огньове за приготвяне на зимнина, калайдисване, топене на асфалт в междублоковите пространства;

5. добив на инертни материали от общински терени без разрешение на общината;

6. повреждането и замърсяването на извори, чешми, отводнителни канали и други водни площи, промяна на коритата на реките и отклоняване на водите им;

7. прането с перилни препарати в естествени водоизточници или язовири;

8. изливането в канализацията на отровни вещества и нефтопродукти;

9. ловенето и убиването на пойни птици, гълъби, гугутки, събирането на яйцата им, повреждането на хранилките, птичите къщички и гнездата им в градинките, както и разрушаване на мравуняците.


Чл. 18. (1) Общината съвместно с „ВиК” ООД - Враца осигурява картографирането и опазването на вододайните зони на ползваните източници за питейни нужди.

(2) При недостиг на питейна вода, общината може да изисква от фирмите да изградят собствени водоизточници за технологични нужди или да налага ограничения за ползването й.

(3) При констатиране на аварии в сградите и дворните, водопроводни и канализационни мрежи, собствениците се задължават да извършват своевременно необходимите ремонти.

Глава шеста.

Отглеждане на селскостопански животни, птици и пчелни семейства

Чл. 19. (1) На територията на Община Враца се допуска изграждане на животновъдни обекти и отглеждане на селскостопански животни в съответствие с изискванията на Закона за ветеринарномедицинска дейност / Обн. ДВ. бр.87 от 1 Ноември 2005г /, Правилника по прилагането на Закона за ветеринарномедицинска дейност, както и Наредба № 44 от 20 април 2006 г. за ветеринарномедицинските изисквания към животновъдните обекти / Обн. ДВ. бр.41 от 19 Май 2006г./.

(2) Забранява се отглеждането на селскостопански животни в регулационните граници на гр. Враца, с изключение на кварталите Бистрец, Кулата, а в кв. Медковец – само в жилищните имоти със собствени дворни места.

(3) В кварталите по ал. 2 се разрешава стационарно отглеждане за собствени нужди на следните по вид и по брой селскостопански животни:

1. до 2 броя едри еднокопитни и двукопитни животни;

2. до 2 броя свине, овце и кози;

3. до 20 броя домашни птици;

4. до 20 зайци.
(4) Отглеждане на по-голям брой животни с търговска цел става извън населените места при спазване на условията на Наредба № 44 от 20 април 2006 г. за ветеринарномедицинските изисквания към животновъдните обекти.

(5) Допуска се отглеждането на пчелни семейства до 5 бр. в урегулирани поземлени имоти, предвидени за ниско застрояване при спазване разпоредбите на Закона за пчеларството / Обн. ДВ. бр.57 от 24 Юни 2003г /.

(6) Отглеждането на декоративни птици и гълъби в регулационните граници на населените места с търговска цел, се извършва при спазване на разпоредбите на Наредба № 41 от 10 декември 2008 г. за Изискванията към обекти, в които се отглеждат, развъждат и/или предлагат домашни любимци с цел търговия, към пансиони и приюти за животни /Обн. ДВ. бр.1 от 6 Януари 2009г./ и след изрично писмено съгласие на непосредствените съседи на имота.
Чл. 20. (1) Собствениците, които притежават временно или постоянно селскостопански животни, са длъжни да ги регистрират в общината /кметството/ и в Областна дирекция по безопастност на храните в срок от седем работни дни от придобиването им.

(2) Стопаните на селскостопански животни са длъжни да не замърсяват с животински отпадъци улиците, тротоарите и всички други места за обществено ползване.


Чл. 21. (1) При отглеждане на селскостопанските животни в личните си дворни места, собствениците са длъжни да се съобразяват с инфраструктурата на района и със зоохигиенните, ветеринарно-санитарните и санитарно-хигиенните изисквания.

(2) Допуска се изграждане на помещения за отглеждане на животни на отстояние най-малко на 3 /три/ метра от оградата откъм страничната регулационна/имотна граница и на 10 /десет/ метра от жилищна сграда в съседен имот при спазване на следните изисквания:

1. разрешен режим на застрояване на стопански постройки за отглеждане на селскостопански животни;

2. водонепроницаем под и стени на сградите;

3. заустване на отпадъчните води в канализационната мрежа или в утаечна шахта;

4. редовно почистване, измиване, дезинфекциране;

5. склад /помещение/ за фуражите;

6. ежедневно почистване на твърдия торов отпадък и ежеседмичното му извозване в собствени земеделски земи.


Чл. 22. Придвижване на селскостопански животни на територията на гр. Враца, в кварталите Бистрец, Кулата и Медковец, както и в селата става само по маршрути, определени от кметските управи и общинската администрация.
Чл. 23. Кметът на общината и кметовете на съответните села определят със заповед терените за паша, маршрутите за придвижване на животните до тях и местата за депониране на тора, когато стопаните нямат собствени земеделски земи.

Чл. 24. Собствениците на умрели животни се задължават да ги предават на екарисаж и обезвреждане, съгласно разпоредбите на Закона за ветеринарномедицинската дейност и Наредба № 22 от 10 февруари 2006 г. за условията и реда за обезвреждане на странични животински продукти и на продукти, получении от тях, и на специфичнорискови материали извън обектите, регистрирани в РВМС / Обн. ДВ. бр.21 от 10 Март 2006г/.

Чл. 25. Забранява се пашата на селскостопански животни и свободното им пускане на територията на паркове, градини, училища, културни и здравни заведения, междублокови пространства, сметоразтоварища и на всички места за обществено ползуване.


Чл. 26. Забранява се отглеждането на птици, зайци, пчелни семейства, влечуги и др. в жилищните сгради в режим на етажна собственост, както и в общите им части – сервизни помещения, тавани, балкони, мазета и гаражи.

Глава седма.

Административнонаказателни разпоредби

Чл. 31. (1). Контролът по прилагането и изпълнението на настоящата наредба се осъществява на кмета на община Враца или упълномощени от него лица.

(2) Органите по предходната алинея определят със заповед длъжностните лица, които имат право да извършват проверки, съставят констативни протоколи и актове, задължителни предписания за отстраняване на допуснатите нарушения, както и актове за установяване на административни нарушения по тази наредба.

(3) Актове за установяване на административни нарушения по тази наредба се съставят от длъжностни лица в общинска администрация, кметовете и служителите в кметствата, органите на МВР и други лица, определени от кмета на общината.


Чл. 32. Въз основа на съставените актове, кметът на община Враца или упълномощени от него длъжностни лица издават наказателни постановления в месечен срок от получаването на административнонаказателната преписка.
Чл. 33. (1) Наказва се с глоба от 50 до 100 лв., ако по друг нормативен акт не е предвидено по-тежко наказание, физическо лице, което наруши забраната:

1. по чл.2, ал.1, т.1 за викане, пеене и шумен говор, както и за използването на озвучителни системи на обществени места;

2. по чл.2, ал.1, т.3 за хвърляне и възпламеняване на бомбички и други запалителни и избухливи предмети и смеси на местата за обществено ползване;

3. по чл.2, ал.1, т.4 за осъществяване на хазартни игри на обществени места, освен в специално предназначените за целта игрални заведения;


4. по чл.2, ал.1, т.5 за извършване на просия на обществени места;

5. по чл.2, ал.1, т.6 за извършването на неприлични и непристойни действия, нарушаващи обичайните норми за морал и поведение по улици, площади и други обществени места, както и неприлични изрази, оскърбително отношение и държание към гражданите и органите на властта или предизвикване на скандал, сбиване и други действия, с които се нарушава обществения ред и спокойствие;

6. по чл.3 за шумни увеселения, извършването на производствени дейности и ремонтни работи, извън установените за това часови граници, които нарушават спокойствието на останалите обитатели.

(2) За нарушения по чл.2, ал.1, т.1, т.3, т.4 и по чл.3, извършени от юридически лица или еднолични търговци се налага имуществена санкция от 500 до 2000 лв.


Чл. 34. Който повреди имот общинска собственост и/или унищожи общинско имущество и с това наруши чл.5, ал.1, т.1 – т.12, се наказва с глоба от 50 до 500 лв. - за физически лица и с имуществена санкция от 1000 до 5000 лв. – юридически лица и еднолични търговци.

Чл. 35. Организаторите на обществени мероприятия (спортни, културни и други индивидуални и масови прояви), които не изпълнят задължението си за осигуряване на обществения ред при провеждането им, чистотата на ангажираните площи след края на съответната проява, както и опазването на имотите общинска собственост и/или общинско имущество от повреждане и/или унищожаване, се наказват с глоба от 100 до 1000 лв. когато са физически лица и с имуществена санкция от 1000 до 5000 лв. юридически лица и еднолични търговци.

Чл. 36. За нарушаване на забраните по Глава пета, установени за опазване и поддържане на околната среда, се налагат следните наказания:

1. за горенето на гуми, трева и други отпадъци, както и паленето на огън и изхвърлянето на неугасени предмети в паркове, градини, улични платна и тротоари, се налага глоба от 50 до 200 лв. за физически лица и имуществена санкция от 100 до 500 лв. за юридически лица и еднолични търговци;

2. за косенето на трева в зелените площи и събиране на дървен материал без разрешение от общината, се налага глоба от 50 до 300 лв. за физически лица и имуществена санкция от 200 до 500 лв. за юридически лица и еднолични търговци;
3. за поставянето на рекламни табели върху дърветата чрез заковаване, се налага глоба в размер на 20 лв. за физически лица и имуществена санкция от 50 лв. за юридически лица и еднолични търговци;

4. за паленето на огньове за приготвяне на зимнина, калайдисване, топене на асфалт в междублоковото пространство, се налага глоба от 50 до 100 лв. за физически лица и имуществена санкция от 500 до 2000 лв. за юридически лица и еднолични търговци;

5. за копаенето и изземването на инертни материали от общински терени без разрешение на общината, се налага глоба в размер на 500 лв. за физически лица и имуществена санкция от 1000 до 5000 лв.за юридически лица и еднолични търговци;

6. за повреждането и замърсяването на извори, чешми, отводнителни канали и други водни площи, промяна на коритата на реките и отклоняване на водите им, се налага глоба от 100 до 5000 лв. за физически лица и имуществена санкция от 1000 до 5000 лв. за юридически лица и еднолични търговци;

7. за прането с перилни препарати в естествени водоизточници или язовири, се налага глоба от 50 до 200 лв. за физически лица и имуществена санкция от 500 до 2000 лв. за юридически лица и еднолични търговци;

8. за изливането в канализацията на отровни вещества и нефтопродукти, се налага глоба от 500 до 5000 лв. за физически лица и имуществена санкция от 2000 до 10 000 лв. за юридически лица и еднолични търговци;

9. за ловенето и убиването на пойни птици, гълъби, гугутки, събирането на яйцата им, повреждането на хранилките, птичите къщички и гнездата им в градинките, както и разрушаване на мравуняците, се налага глоба от 50 до 200 лв. за физически лица и имуществена санкция от 300 до 1000 лв. за юридически лица и еднолични търговци.
Чл. 37. (1) Наказват се с глоба в размер на 50 лв. собствениците, които не спазят установения 7-дневен срок за регистриране на притежаваните от тях селскостопански животни по чл.20, ал.1.

(2) Наказват се с глоба от 50 до 200лв. стопаните на селскостопански животни, които замърсяват с животински отпадъци улиците, тротоарите и всички други места за обществено ползване, когато са физически лица и с имуществена санкция от 1000 до 2000лв. когато са юридически лица или еднолични търговци.

Чл. 38. Наказват се с глоба от 50 до 100 лв. стопаните на селскостопански животни, пуснати на паша или свободното придвижващи се на територията на паркове, градини, училища, културни и здравни заведения, междублокови пространства, сметоразтоварища и на всички места за обществено ползване когато са физически лица и с имуществена санкция от 500 до 1000 лв. когато са юридически лица или еднолични търговци.
Чл. 39. За отглеждането на птици, зайци, пчелни семейства, влечуги и др. в жилищните сгради в режим на етажна собственост, както и в общите им части – сервизни помещения, тавани, балкони, мазета и гаражи, на собствениците се налага глоба от 50 до 100 лв. за физически лица и имуществена санкция от 200 до 500лв. за юридически лица или еднолични търговци.

Чл. 40. (1) Административното наказание се определя съобразно разпоредбите на тази наредба в границите на наказанието, предвидено за извършеното нарушение.

(2) При определяне на наказанието се вземат предвид тежестта на нарушението, подбудите за неговото извършване и другите смекчаващи и отегчаващи вината обстоятелства, както и имотното състояние на нарушителя.
Чл. 41. (1) За маловажни случаи на нарушителя може да бъде наложена глоба в размер от 10 до 50 лв. чрез издаване на фиш, по реда на чл.39, ал.2 от Закона за административните нарушения и наказания или наказващият орган може да не наложи наказание, като предупреди нарушителя, че при повторно извършване на нарушение ще му бъде наложено административно наказание.

(2) За маловажни случаи на административни нарушения, извършени от непълнолетни, наказващият орган изпраща съставените актове на местните комисии за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните за налагане мерки от възпитателен характер.


Чл. 42. За повторно извършено нарушение по тази наредба, на нарушителя се налага глоба или имуществена санкция в двоен размер на вече наложената му такава.
Чл. 43. Установяването на нарушенията, налагането на глоба на местонарушението, издаването, обжалването и изпълнението на наказателните постановления става по реда, предвиден със Закона за административните нарушения и наказания / Обн. ДВ. бр.92 от 28 Ноември 1969г./.


Допълнителни разпоредби
§ 1. По смисъла на тази Наредба:

1. „Обществен ред” е състояние на обществените отношения, при което лицата придържат своето поведение към спазването на законите, на етиката и добрите нрави в общуването и в личното поведение.

2. “Селскостопански животни” са животните, отглеждани и развъждани от човека за производство на животински продукти, за консумация от човека, за други селскостопански цели или за работа.

3. „Птици” са кокошки, пуйки, патици, гъски, гълъби, яребици, пъдпъдъци, токачки, пауни и фазани, отглеждани в затворени помещения и в кафези с търговска, нетърговска или с развъдна цел.


4. „Маловажни случаи” са тези, при които извършеното нарушение с оглед липсата или незначителността на вредни последици или с оглед на други смекчаващи обстоятелства, представлява по-ниска степен на обществена опасност, в сравнение с обикновените случаи на нарушение от същия вид.
5. “Повторно нарушение” е нарушение, извършено в едногодишен срок от влизането в сила на наказателното постановление, с което е наложена санкция за нарушение от същия вид.

 
Преходни и заключителни разпоредби


§ 2. Наредбата се приема от Общински съвет - град Враца, на основание чл. 22, ал. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация на редовно заседание, проведено на ……….. 20… година, с решение № ……. от протокол № …….. 20… година.


§ 3. Тази наредба отменя Наредба за осигуряване на обществения ред, поддържане на чистотата, опазване на околната среда и защита на имуществото на територията на Община Враца приета
с. 1

скачать файл