Често задавани въпроси за списъка с авиационни оператори и техните


с. 1
Често задавани въпроси за списъка с авиационни оператори и техните администриращи държави-членки


В:

1. Какви са правните задължения на авиационен оператор по ЕС СТЕ в зависимост дали е или не е включен в списъка?
О:

Включването в ЕС СТЕ е свързано с извършването на авиационна дейност съгласно Директива 2003/87/ЕС и не зависи от включването в списъка. Авиационни оператори, извършващи авиационна дейност посочена в Приложение І към Директива 2003/87/ЕС са обхванати от ЕС СТЕ, независимо дали са или не са включени в списъка с оператори. И обратното, авиационни оператори който не са в списъка, не попадат в обхвата на ЕС СТЕ, ако не упражняват авиационна дейност посочена в Приложение І към Директива 2003/87/ЕС.


В:

2. Защо не съм в списъка?

2.1. Използвам обслужващи компании за регистриране на полетни планове и плащане на пътни такси и не съм в списъка – как мога да се зачисля към държава-членка?
О:

Ползватели на въздушно пространство, които използват услугите на обслужващи компании за планиране на полети и плащане на пътни такси, не са задължително включени в списъка.

За да се идентифицира авиационен оператор отговорен за даден полет, се използва повиквателния сигнал (call sign), използван за целите на АТС (контрол на въздушното движение). Повиквателният сигнал започва или с трибуквения код на ИКАО за оператора или, ако той не е наличен, представлява регистрационния знак на самолета. В последния случая, авиационния оператор се идентифицира като оператора, посочен в поле 18 от полетния план, или като оператора, идентифициран от Eurocontrol’s Central Rout Charges Office (CRCO) чрез алтернативни източници на информация (като държавни регистри и държавни администрации)
Причините, поради които ползвател на въздушното пространство не е показан като обособен авиационен оператор в текущия списък, се дължат на факта, че всичките му полети са били извършени или с ИКАО кода на една или повече обслужващи компании или с регистрационния знак на ВС, за което една или повече обслужващи компании са предявили отговорност пред CRCO за аеронавигационни такси. В такива случаи, всички полети на ползвателя са били причислени към обслужващата компания.
Комисията вече е установила процедура за идентифициране на ползвателите на въздушно пространство. Всички обслужващо компании и техните клиенти се приканват да представят декларация пред Комисията. Декларациите трябва да включват информация за състава на авиационния парк на операторите от 2004г. и имената на юридическите лица. Попълнените декларации се изпращат до Комисията на следния електронен адрес:ENV-EU-ETS-AIRCRAFT-OPERATOR-LIST@ec.europa.eu
Моля да посочите в полето „Относно” следното: “EU ETS Fleet List Form”

След получаването на тази информация би трябвало да е възможно да се идентифицират полетите на тези оператори и да се определи администрираща им държава-членка. С оглед включване в списъка на авиационните оператори, който ще бъде актуализиран на 01.02.2010 г., декларациите трябва да се подадат до 31 октомври 2009г.


В:

2.2. Използвам обслужващи компании за аеронавигационно обслужване. Какво да направя, че бъдещите ми полети да не се причислят на обслужваща компания?
О:

Ако авиационен оператор има трибуквен ИКАО код, той трябва да направи така, че този код да се използва в неговите полетни планове, или в поле 18 от полетния план да посочва неговия ИКАО код като оператор на този полет.

Когато даден оператор няма трибуквен код на ИКАО, трябва да подаде годишна декларация, включваща информация за неговия авиопарк.
В:

2.3. Филиали на компанията ми не са в списъка, защо е така?
О:

Авиационният оператор, отговарен за полета е идентифициран на основата на информацията записана в поле 7 от полетния план. Следователно, полети на дъщерни компании, извършени под трибуквения ИКАО код на компанията-майка, ще бъдат разпределени на компанията-майка. Освен това, дъщерни компании, извършващи полети под собствения си трибуквен ИКАО код, може също да са били разпределени на компанията-майка, когато последната е поела отговорност за тези полети за целите на аеронавигационните такси.

Ако компанията-майка е била идентифицирана като авиационния оператор за всички полети на дъщерната компания, последната няма да се появи като обособен авиационен оператор в текущия списък, тъй като няма полети свързани с нея.

Ако дъщерни компании пожелаят в бъдеще да бъдат регулирани отделно от техните компании-майки, те трябва да направят така, че да идентифицират полетите си с отделен ИКАО код и/или да включат целия си авиопарк в декларацията, подадена до Eurocontrol’s Central Rout Charges Office (CRCO).


В:

2.4. Започнах авиационна дейност през 2009 г. Защо не съм в списъка? Кога ще бъда разпределен към администрираща държава-членка?
О:

Последната версия на списъка включва информация за всички полети, извършени през 2006, 2007 и 2008г. Затова, ако сте започнали авиационната си дейност през 2009г., няма да се появите в списъка.

За нови оператори, ако те притежават оперативен лиценз от държава-членка на ЕС, тази държава ще е тяхната администрираща държава-членка. В такива случай операторът трябва да се свърже с администриращата държава-членка и да обсъди подаването на мониторинг план. Също така е препоръчително да представите и копие от оперативния си лиценз на EUROCONTROL.
Ако авиационен оператор няма оперативен лиценз от държава-членка на ЕС, администриращата държава-членка ще бъде държавата, където са причислени най-големите измерени авиационни емисии от полети, извършени през цялата 2009г. По принцип това ще бъде държавата-членка, където оператора лети най-често.
Тъй като всички емисии през календарната година трябва да бъдат взети предвид, не е възможно формалното разпределяне на нови оператори без оперативен лиценз до края на 2009г. Затова администриращата държава-членка за новите оператори ще бъде формално определена следващата година.

В:

2.5. Не съм в списъка с авиационни оператори, но предвиждам, че ще бъда обхванат от ЕС СТЕ през 2010 г. Бих искал да участвам в мониторинга на данните за тонкилометрите през 2010 г. Как мога да бъда разпределен към администрираща държава-членка?
О:

Европейската комисия създаде един предварителен списък (prior compliance list) с авиационни оператори, който понастоящем са извън обсега на ЕС СТЕ, но предполагат, че ще бъдат обхванати от Директива 2003/87/ЕС през 2010 г. Те може да са извън обсега на ЕС СТЕ поради това, че са под „de-minimis” прага или са започнали или планират да започнат авиационна дейност през 2009 или 2010г. Целта на този предварителен списък е да разпредели тези оператори към администрираща държава-членка, за да им позволи участието в мониторинга на тонкилометрите и емисиите през 2010 г.

Важно е да се отбележи, че за авиационните оператори без оперативен лиценз от ЕС, разпределянето към държава-членка трябва да счита за предварително. Възможно е държавата-членка, която окончателно ще регулира тези оператори, да се промени на по-късен етап.

Предварителния списък е на разположение на уебсайта на Комисията. Ще бъде обновяван според необходимостта през 2009г.

Авиационни оператори, който искат да бъдат вписани в предварителния списък трябва да изпратят заявление на:ENV-EU-ETS-AIRCRAFT-OPERATOR-LIST@ec.europa.eu
За да могат държавите-членки да приемат и одобрят мониторинг плановете най-късно до 1 януари 2010 г., авиационните оператори трябва да ги изпратят възможно най-скоро. Авиационни оператори в предварителния списък трябва също да проверят при тяхната администрираща държава-членка процедурата, която ще бъде приложена за одобряване на такива планове и крайните срокове за подаването им.
В:

3. Защо съм в списъка?

3.1. Не би трябвало да съм в списъка, защото съм търговски оператор и трябва да бъда освободен по т.(к) от Приложение І към Директива 2003/87/ЕС.
О:

Включването в ЕС СТЕ е свързано с упражняването на предвидената в Директива 2003/87/ЕС авиационна дейност и не зависи от включването в списъка (вж. въпрос1)


Три условия трябва да са изпълнени, за да не сте в списъка поради правилото de-minimis (освобождаване по т.(к) от Приложение І на Директива 2003/87/ЕС):

1. да сте търговски авиационен оператор; И

2. през всяка от трите референтни години – 2006, 2007 и 2008 г., да сте извършили по-малко от 243 полета за период от 4 месеца (януари-април; май-август; септември-декември) ИЛИ вашите годишни СО2 емисии да са по-малко от 10 000 тона; И

3. да не сте извършили никакви полети, предназначени само за превоз в официална мисия на действащ монарх и неговите непосредствени близки, държавен глава, правителствен глава и министри на държава-членка на ЕС.


Ако смятате, че тези условия са налице, най-вероятната причина да бъдете в списъка е, че EUROCONTROL не са задължени да имат подробни данни за САО на всички оператори, изпълняващи полети в ЕС. Като резултат EURCONTROL не знае кои са търговски оператори (както е определено в чл.3 на Директива 2003/87/ЕС) и кои не са. Когато липсва информация за САО, операторът не е разпознат като търговски въздушен оператор.
Ако вашето САО съдържа информация потвърждаваща, че сте търговски въздушен оператор, моля осигурете копие от него на EUROCONTROL. Моля също да информирате компетентните власти, че сте изпратили копие на САО до EUROCONTROL. Не е необходимо да получите допълнително потвърждение от Европейската Комисия, че сте изключени от ЕС СТЕ.
Тази информация ще бъде отчетена в следващата версия на списъка.
За оператори, които не са от ЕС, може да е невъзможно да се определи търговския им статус от националния сертификат, който е еквивалентен на САО. Въпреки това, те също могат да изпратят копие от сертификата си до EUROCONTROL, който може да се свърже с тях за допълнителни документи.
В:

3.2. В списъка съм дори ако оперирам само с въздухоплавателни средства с максимална излетна маса до 5.7 тона.
О:

Максималната излетна маса, която се използва за определяне дали полетите могат да бъдат освободени от ЕС СТЕ съгласно подпарараграф (з) от Приложение І на Директива 2003/87/ЕС, е тази, която е използвана от EUROCONTROL за изчисляване на пътните такси.

Ако смятате, че всичките ви полети са изпълнени само с ВС до 5.7 тона, моля да обсъдите този въпрос с компетентните власти. Комисията не е в състояние да решава дали даден оператор може да бъде изключен от ЕС СТЕ.

Може да се свържете с EUROCONTROL за да съберете информация в подкрепа на вашето твърдение.В:

3.3. В списъка съм въпреки, че изпълнявам полети, които са освободени по подпараграф (a) до (и) от Приложение І към Директива 2003/87, като например тренировъчни или обиколни полети.
О:

Ако сте в списъка означава, че сте идентифициран като авиационен оператор на поне един полет през 2006, 2007 или 2008 г., който не е бил счетен за освободен според Приложение І.

Ако смятате, че всички извършени полети подлежат на освобождаване съгласно някой от параграфите на Приложение І към Директива 2003/87/ЕС, моля обсъдете това с компетентния орган. Комисията не е в състояние да решава дали даден оператор може да бъде изключен от ЕС СТЕ. Може да се свържете с EUROCONTROL за да съберете информация в подкрепа на вашето твърдение.
В:

3.4. В списъка съм, но никога не съм летял до, от и във вътрешността на ЕС .
О:

Ако сте в списъка означава, че сте идентифициран като авиационен оператор на поне един полет през 2006, 2007 или 2008 извършен от, до или във вътрешността на ЕС и този полет не е бил счетен за освободен според Приложение І към Директива 2003/87.

Ако смятате, че никога не сте извършвали полети до, от и във вътрешността на ЕС или не смятате да извършвате полети в бъдеще, моля дискутирайте това с компетентната власт.Може да се свържете с EUROCONTROL за да съберете информация в поддръжка на твърдението си.
В:

4. Името на авиационния оператор е неправилно.
О:

Името на оператора е това, което се използва от EUROCONTROL ‘s Central Route Charges Office (CRCO) при издаването на фактури за пътни такси. Ако желаете да коригирате името на оператора в списъка, моля уведомете EUROCONTROL за промяната в името, осигурявайки достатъчно доказателства за правилното име на авиационния оператор.


В:

5. Авиационния оператор не упражнява вече своята дейност.
О:

Списъкът е съставен на основата на информацията за въздушния трафик за 2006, 2007 и 2008 г. Операторите са включени в него, доколкото са извършили поне един отговарящ на условията полет през тези години. EUROCONTROL може да определи кога е бил най-скорошния полет на даден оператор, но не разполага с информация дали този оператор все още оперира.

Ако смятате, че даден оператор не трябва да присъства повече в списъка, защото е прекратил окончателно или временно авиационната си дейност в ЕС, моля информирайте компетентните власти за това. Моля също да уведомите и Европейската Комисия изпращайки съобщение на: ENV-EU-ETS-AIRCRAFT-OPERATOR-LIST@ec.europa.eu.

Може да се свържете с EUROCONTROL за да съберете информация в поддръжка на твърдението.


В:

6. Некоректно определена администрираща държава-членка.

6.1. Администриращата държава-членка е некоректно определена с оглед на оперативния лиценз.
О:

EUROCОNTRОL разполага с пълна и подробна информация за всички оперативни лицензи, издадени от държавите-членки в съответствие с Регламент на Съвета (ЕС) No. 1008/2008.


Когато се прилага параграф (а) от чл.18а(1) на Директива 2003/87/ЕС, се счита, че авиационният оператор притежава оперативен лиценз, издаден от държава-членка на ЕС, когато:

- държавата на оператора е държава-членка на ЕС; и

-според информацията на EUROCONTROL ‘s Central Route Charges Office (CRCO), такъв авиационен оператор е идентифициран като търговски оператор на базата на неговото САО.

В такъв случай държавата-членка, за която се предполага, че е издала оперативния лиценз, е определена като администрираща държава-членка за този оператор. Това предположение може да е довело до некоректно определяне на администриращата държава-членка.

Ако притежавате оперативен лиценз от държава-членка на ЕС, но в списъка сте разпределен към друга държава-членка, моля да представите копие от лиценза на EUROCONTROL.
В:

6.2. Администриращата държава-членка е некоректно определена, защото оператора не лети (вече) от (до) тази държава.
О:

Администриращата държава-членка е определена на базата на наличната информация за базовата година на оператора, както е дефинирана в чл.18а на Директива 2003/87/ЕС.

Фактът, че даден оператор не оперира вече или не лети главно от/до летищата, разположени в такава държава-членка, не променя определянето на администриращата държава-членка.
В:

6.3. Филиали на компанията ми са разпределени към различни администриращи държави-членки на ЕС, как мога да избегна това? Известен брой от филиалите ми са разпределени към една и съща държава-членка, можем ли да докладваме заедно?
О:

Авиационния оператор, отговорен за даден полет, е идентифициран на база на информацията поместена в поле 7 на полетния план т.е. или чрез ИКАО кода или чрез регистрационния знак на ВС. Ако в поле 7 са се намирали данните на дъщерната компания, то тя е била идентифицирана като авиационен оператор.

Следователно е възможно и компанията-майка (авиационен оператор) и дъщерната компания (също авиационен оператор) да са идентифицирани като отделни авиационни оператори и съответно може да са разпределени към различни администриращи държави-членки.

За да се избегне тази ситуация в бъдеще, дъщерните компании трябва да използват един и същи ИКАО код за всичките си полети.


В:

7. Какво означава идентификационния номер на авиационния оператор в списъка с оператори ?
О:

Списъкът съдържа уникален идентификационен номер (код) за всеки авиационен оператор. Този код ще се използва за допълнителни цели. Кодът съвпада с номера, използван от EUROCONTROL‘s Central Route Charges Office (CRCO) за идентифициране на ползвателите на въздушното пространство в системата за таксуване. Този идентификационен номер е показан в сметката за аеронавигационно обслужване.


В:

8. Защо съм идентифициран само според моя ИКАО код или номера на ВС?
О:

В списъка множество авиационни оператори са идентифицирани само според техния ИКАО код или според регистрационния знак на ВС.Мнозинството от тези оператори са свързани с извършването на полети изцяло извън региона, за който EUROCONTROL осигурява Central Route Charges Office (CRCO) функции, като например полети от френските отвъдморски територии до Америка. В тези случаи EUROCONTROL няма пълна информация за самоличността на оператора на този етап. В бъдещи версии на списъка, намерението е да се впише пълното име на компанията.
с. 1

скачать файл