Честита Нова 2011 година!


с. 1 с. 2 с. 3 с. 4

Честита Нова 2011 година!


Happy New Year!

Уважаеми колеги!

Измина една тежка година за икономиката на страната ни. Тази криза засегна сериозно и безразрушителния контрол. Силно намаля производството и строителството, както и ремонтно - възстановителната дейност, където нашите знания и умения се търсят. Редица фирми по безразрушителен контрол ограничиха своята дейност и се ориентираха към нови дейности.

Независимо от кризата, рязко нараснаха изискванията към контрола – към обучението и сертификацията на специалистите и към акредитацията на лабораториите. Разработени бяха значителен брой европейски стандарти които регламентират дейността, както в традиционни, така и при прилагане на нови методи, процедури и апаратура.

Основна проява на ННТДД за 2010 г. бяха проведените вече традиционни Дни на безразрушителния контрол в Созопол с 112 научни доклада и повече от 200 участници. За съжаление, участието на млади учени и специалисти беше незадоволително.

За международната общност по безразрушителен контрол основна проява бе 10 Европейска конференция по БК в Москва с повече от 6000 участници, впечатляваща изложба, повече от 600 доклада и участието на 115 фирми от целия свят. По време на конференцията ни бяха връчени официално сертификати за членове на EN NDT и IC NDT. Дейността на ННТДД на 10 ЕС NDT бе представена, както с научни доклади, така и със специален щанд който бе посетен от повече от 600 специалисти. Подготвени бяха специални материали, свързани с историята и дейността на Дружеството.

През 2010 г. бяха защитени 2 докторски дисертации в областта на безразрушителния контрол.

Дейността на ННТДД бе подпомогната от фирмите БУЛСИБ и Контрол ООД.

Дружеството участвува и в подготовката и провеждането на ІІ Източно европейски конгрес по заваряване в София на който се обсъдиха и проблеми на заваряването и контрола на нефто и газопроводите които се планират да бъдат построени на Балканите.

ННТДД участвува и в научен проект по 7 рамкова програма “Ship inspector” с ръководител TWI - Англия.

Особено полезно в международен план бе сътрудничеството с Израелското, Руското, Белоруското и Украинското дружества по БК.

Несъмнени успехи бяха постигнати в областта на образованието, сертификацията на кадри и по специално в сертифициране на кадри за БК в авиацията. Учебният център при БАН, СЦП КБР и БНАКБ работиха за утвърждаването на своя авторитет при подготовка на висококвалифицирани кадри в областта на БК в България. БНАКБ бе приет в Европейския форум на авиационните бордове.

В края на 2010 г. несъмнено може да бъде отчетена положително дейността на ННТДД като обществена, неполитична организация на дефектоскопистите в България.

За Новата 2011 г. Ви желая добро здраве, творчески успехи и лично щастие.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ННТДД:

/ст.с. I ст. дтн М. Миховски/


БЮЛЕТИН N 40




1. ВЕСТИ ОТ НАЦИОНАЛНОТО ДРУЖЕСТВО ПО ЕФЕКТОСКОПИЯ

1.1. Заседания на Управителния съвет на ННТДД

На 09.07.2010 г. се състоя заседание на УС при следния дневен ред: отчет за Дните на БК 2010 г. , проблеми на БК в строителството, програма на изпълнението на задачите по плана за 2010 г., информация за работата на СЦП КБР, отчет за участието на представители на ННТДД в 10 Европейска конференция по БК, подготовка на Общото събрание на ННТДД за 2010 г., списване на бюлетина, информация за работата на ТК 24, участие на ННТДД в “Ship inspector”, Дни на БК 2011 г.

Отчетена бе добрата работа на лаборатория „Механика, диагностика и безразрушителен контрол” в организирането, провеждането и участието на нейни представители в Юбилейната 25 конференция по БК в рамките на Дните на БК.

Фирмите Контрол ООД и БУЛСИБ спомогнаха за участието на български специалисти в 10 ЕС NDT в Москва.

Работата по приемане на новите стандарти върви успешно, като списък на стандартите се публикува в сайта на ННТДД.

Проведен бе семинар по проекта “Ship inspector” по 7 рамкова програма с участието на специалисти от Англия и Украйна.

Дните на БК 2011 г. е целесъобразно да се проведат с нови такси за да се постигне самоиздържане на Дните.

Материалите от Дните на БК 2010 г. на CD се получават от участниците в Дните и могат да се закупят в офиса на ННТДД, а също така и CD с докладите от 10 ЕС NDT.

УС благодари на А. Скордев и М. Миховски за подготвения CD който бе раздаван на 10 ЕС NDT и по време на Дните. Той ще бъде предоставен и на всеки член на ННТДД.



Заседание на УС на 01.10.2010 г. На заседанието бяха разгледани следните въпроси: финансовото състояние на ННТДД, информация за работата на СЦП КБР, подготовка на отчета на Дружеството за 2010 г., избор на почетни членове на ННТДД.

Отчетено бе, че състоянието на финансиите на Дружеството е добро за съществуващите условия. Решено бе, че е целесъобразно БНАКБ да подготви докумен-тите си и да участвува за включване в Европейския форум на авиационните бордове. Предоставени бяха резултатите от одита на СЦП КБР от ИА БСА и постигнатото разширение на дейността му чрез акредитация и на методите за оценка на херметичност. Издбрана бе традиционната комисия за проверка на финансовото състояние на Дружеството в края на 2010 г. Утвърдени бяха комисии които да актуализират действуващите нормативни документи в ННТДД за регламентиране на дейността му.

За почетни членове на ННТДД бяха избрани проф. В.А. Троицки, председател на Украинското дружество на БКТД и доц. А.В. Мозговой, зам председател на УОДБКТД.

На 17.12.2010 г. се проведе заседание на УС на който бяха разгледани следните въпроси: приемане на проект за план и бюджет за 2011 г., определяне на дата за Общо събрание, приемане на отчети на СЦП КБР и на БНАКБ, подготовка на Отчета на ННТДД за 2010 г. Връчени бяха награди на проф. А. Балашев във връзка с 85 годишнина, на И. Гайтанджиев във връзка със 70 годишнината му, и на М. Миховски във връзка със 70 годишнината му. На Л. Добрева бе връчен диплом за почетен член на Дружеството.

1.2. План и бюджет на ННТДД за 2011 г. /проект/

1.2.1. План за работа


  1. Научно-технически прояви

1.1. Дни на БК 2011 г. ХХVІ Национална конференция с международно участие “Дефектоскопия 2011 и ХХIІ Международна младежка школа. - Орг. комитет с председател М. Миховски.

    1. Практически семинари – Отг. Р. Димитров.

1.3. Национален семинар по контрола и изпитването без разрушаване (заседания при поискване) – Отг. Ал. Алексиев.

1.4. Семинар на секция “Бизнес” – Отг. А. Русев.

1.5. Организиране на фирмени семинари – Отг. М. Миховски, Р. Димитров.

1.6. Избор на носител на наградата на името на Сл. Попов – Отг. А. Скордев.

1.7. Младежки конкурс за най-добра разработка – Отг. М. Миховски, Ал. Скордев, Й. Иванова.

2. Международна дейност

2.1. Поддържане на договорните взаимоотношения с IСNDT, EFNDT и дружествата с които ННТДД има подписани договори за сътрудничество – Отг. М. Миховски, Ал. Скордев.



3. Издателска дейност

3.1. Издаване на Бюлетини № 40 и 41 – Отг. М. Миховски, Й. Иванова, И. Маринова.

3.2. Подготовка за издаване на материали на СЦП – Отг. Й. Мирчев.

3.3. Актуализиране на сайта на ННТДД – Отг. Й. Мирчев.

3.4. Издаване на докладите, представени на Дните на БК 2011.

4. Организационна дейност

4.1. Упълномощаване на експерти на ННТДД – Отг. В. Ничев.

4.2. Обсъждане в УС на дейността на комисиите – Отг. М. Миховски и председателите на комисии.

4.3. Заседания на УС – февруари, април, юни, септември и ноември.

4.4. Заседания на комисиите към УС – Отг. председателите на комисии.

4.5. Организиране на Общо събрание на ННТДД - Отг. Р. Димитров, М. Миховски..

4.6. Обсъждане на участието на представители на ННТДД в ТК към ИА БСА, ДАМС и БИС – Отг. М. Миховски, Р. Димитров, Ал. Скордев.

4.7. Организация на спонсорството на NDT 2010– Отг. А. Русев, Р. Димитров, Г. Петков.

4.8. Обсъждане на дейността на клоновете – Отг. М. Миховски.

4.9. Обсъждане на дейността на БНАКБ – Отг. Ив. Гайтанджиев.

4.10. Обсъждане на дейността на секция “Бизнес” – Отг. А. Русев

4.11. Обсъждане на дейността на СЦП по КБР - Отг. А. Скордев.

4.12. Приемане на тримесечните финансови отчети на ННТДД - Отг. К. Мавракова, М. Миховски.

4.13. Обсъждане на участието на ННТДД в дейността на НТСМ - Отг. А. Скордев.



1.2.2. Бюджет на ННТДД за 2011 г.

ПРИХОДИ

СУМА (лв.)

РАЗХОДИ

СУМА (лв.)

Индивидуален чл. Внос

1500

Бюлетин

1500

Колективен чл. Внос

2000

Колективно членство в НТСМ и в EF NDT

1000

ХХVІ Конференция на NDT 2011

12000

ХХVІ Конференция NDT 2011

11000

Семинари

1000

Семинари

1000

СЦП по КБР

50000

СЦП по КБР

48000

Други дейности

1500

Други дейности

2500







Остатък

3000

ВСИЧКО

68000

ВСИЧКО

68000

с. 1 с. 2 с. 3 с. 4

скачать файл