Брюксел, 15 септември 2008 г


с. 1


IP/08/1318

Брюксел, 15 септември 2008 г.

Започва своята работа Европейският институт за иновации и технологии (ЕИТ)

Европейският институт за иновации и технологии (ЕИТ) — водещата инициатива на ЕС за насърчаване на иновациите в Европа, отбелязва началото на дейността си с първото заседание на неотдавна назначения управителен съвет. Заседанието ще се проведе днес в Будапеща, където е разположено седалището на института, и ще бъде предхождано от тържествено откриване, като сред гостите са унгарският министър-председател Ференц Дюрчани, председателят на Комисията Жозе Мануел Барозу и комисарят за образованието, обучението, културата и младежта.

Много се радвам, че днес ЕИТ започва официално своята работа, заяви председателят на Комисията Жозе Мануел Барозу. Като привлича и задържа на работа най-добрите и талантливи студенти, изследователи и служители от цяла Европа и света, ЕИТ представлява ценна придобивка в областта на организацията на научните изследвания и иновациите в ЕС.Той ще служи като инкубатор за нови идеи и ще помага за превръщането на новаторските идеи в действителност. Откриването на института е важен етап в усилията за практическото реализиране на петата свобода — свободното движение на знания. Ангажиментът на деловите среди е от решаващо значение, тъй като например липсата на финансирани от бизнеса научни изследвания и развойна дейност е причина за почти 85 % от изоставането на ЕС спрямо САЩ в това отношение. С времето ЕИТ ще допринесе за насърчаването на научните изследвания и развойната дейност в Европа, намаляването на недостига на финансирането им от страна на бизнеса и приближаването до целта от 3 % (дял от БНП за разходи в тази област), която държавите-членки сами са си поставили.

Унгарският министър-председател Ференц Дюрчани заяви: Талантът и знанията са „природни ресурси“ или „суровини“, налични във всички европейски страни. С помощта на ЕИТ ще бъдем повече от всякога в състояние да ги използваме ефективно, така че всеки гражданин на ЕС да бъде облагодетелстван.

Европейският институт за иновации и технологии е основна инициатива на ЕС, целяща да направи европейските иновации синоним на най-високи научни достижения и да предостави нови решения за основни предизвикателства като изменението на климата, възобновяемата енергия или следващото поколение информационни и комуникационни технологии (MEMO/08/153).

С цел постигане на амбициозните цели на института организацията на ЕИТ включва изцяло независим, съставен от изтъкнати личности управителен съвет. Той ще отговаря за определяне на стратегическата ориентация на ЕИТ и за избора, мониторинга и оценката на оперативната база на ЕИТ, т.нар. общности на знания и иновации. 18-те членове на съвета идват от света на бизнеса, на висшето образование и на научните изследвания и имат доказан професионален опит в иновациите на най-високо ниво (IP/08/1220).

Очаква се на първото си заседание в Будапеща съветът да вземе няколко важни решения, определящи за дейността на ЕИТ, сред които избора на председател и на останалите четирима членове на изпълнителния комитет. Освен това съветът ще обсъди как да се пристъпи към избора на първите две-три общности на знания и иновации, който ще се осъществи до началото на 2010 г.Редом с унгарския министър-председател Ференц Дюрчани, председателя на Комисията Жозе Мануел Барозу и комисаря за образованието, обучението, културата и младежта Ян Фигел на заседанието ще присъстват и председателят на Унгарската академия на науките Йозеф Палинкаш, министърът без портфейл, отговарящ за научните изследвания и развойната дейност Карой Молнар, заместник-председателят на Европейския парламент Роди Кратца-Цагаропуло, министърът на висшето образование и изследванията и представител на френското председателство г-жа Валери Пекрес, както и комисарят за данъчното облагане и митническия съюз г-н Ласло Ковач.

Уебсайт на ЕИТ:

http://eit.europa.eu

Често задавани въпроси относно ЕИТ:

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/08/153&format=HTML&aged=0&language=

Съобщение за пресата относно назначаването на управителния съвет на ЕИТ:

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/08/1220&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en


с. 1

скачать файл