Българска асоциация на производителите на оранжерийна продукция –


с. 1
БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ НА ОРАНЖЕРИЙНА ПРОДУКЦИЯ – БАПОП

4003 Пловдив,ул.Добротич 12,тел.факс:032/968 158, e-mail: bapop@abv.bgРегистрационен №..................../.....................


РЕГИСТРАЦИОННА КАРТА

(юридически лица)

1. Наименование на юридическото лице

2. ЕДИНЕН ИДЕНТИФИКАЦИОНЕН КОД

3.Представляващ фирмата и длъжностЕГН:

сл.тел.

моб.тел.

4. Седалище и адрес на фирмата /по съдебна регистрация/

пощ. код:

гр./с.:

общ.:

обл.:

ул./бул.:

№ вх. ет ап.

5. Легитимирам се като СОБСТВЕНИК (НАЕМАТЕЛ) на: СТОМАНЕНО-СТЪКЛЕНИ ОРАНЖЕРИИ и/или ОРАНЖЕРИИ С ПЛАСТМАСОВО ПОКРИТИЕ (подчертава се)

Площи, дка

Производство на: (дка)

стом.-стъклени

полиетиленови

зеленчуци

цветя

други
6. Местонахождение на оранжерията и клоновете, ако има такива:

Град/ село

Община

Област

Площ, дка


7. Адрес за кореспонденция


пощ. код:

гр./с.:

общ.:

обл.:

ул./бул.:

№ вх. ет ап.

тел.:

факс:

e-mail

уеб сайт

8. Лице упълномощено за участие в работата на БАПОП и кореспонденция:

Име

Позиция

образование

учебно заведение

година на завършване

тел.:

факс:

моб.тел.:

e-mail:

9. Оранжерията се отоплява с:
  • Мазут....................…...…….дка Природен газ.............дка

  • Твърдо гориво................дка Геотермална вода................дка

  • ТЕЦ...............………..дка Неотоплявани................дка


10. Форма на собственост на капитала: (подчертава се)

БАПОП се задължава да запази конфиденциалността на предоставената информация.

Дата:................................... Подпис:.................................

(печат)
с. 1

скачать файл