Българска агенция по безопасност на храните сигурност всеки ден


с. 1РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО

И ХРАНИТЕ


БЪЛГАРСКА АГЕНЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕСИГУРНОСТ ВСЕКИ ДЕН

Дата на получаване№ на разрешителното

/ако има/

Код на продукта:


ЗАЯВЛЕНИЕ
за биологично изпитване

на продукти за растителна защита

(Наредба № 111, ДВ. бр.86/24.10.2006 г)

от:/име и адрес на заявителя /производителя, или упълномощеното лице/

В план - програмата за . . . . . . година, за биологично изпитване на продукти за растителна защита (ПРЗ) да бъде включен продукта:

/търговско наименование и формулация на продукта за растителна защита/


Производител на продукта за растителна защита:Производител на активното/ите/ вещество/а/:1. Функция: фунгицид; хербицид; инсектицид; акарицид;

 растежен регулатор; феромон; други


2. Вид на продукта /формулация/:
3. Физико - химични свойства:
3.1. Физично състояние на ПРЗ:
3.2. Цвят на ПРЗ:
3.3. Мирис на ПРЗ:
3.4. Стойности на рН на ПРЗ: 1. Съкратено химическо наименование на активното/ите/ вещество/а/ (Сommon name); съдържание на активно вещество (г/л или г/кг) в готовия продукт:
1.


2.


3.


4.

4.1. На другите компоненти, влизащи в състава на ПРЗ:
1.


2.


3.


4.

 1. Състав:

 1. На чистото/ите/ активното/ите/ вещество/а/ (технически):


Съдържание

(г/л или г/кг)Произход на активното вещество

1


2


3


4

 1. На другите компоненти, влизащи в състава на чистото/ите/ активно/и/ вещество/а/:
1234


 1. Метод за анализ на формулацията и остатъчните количества.
1.

0,5 гр. аналитичен стандарт от активното/ити/ вещество/а/ със сертифицирана чистота.

2.

Мостри от изпитвания ПРЗ за химичен анализ за съответствие с декларирания химичен състав.

3.

Метод за анализ на формулацията и за остатъци от ПРЗ в растения, растителни продукти, почви и води.
 1. Механизъм на действие на заявения продукт:
 1. Смесимост с други пестициди:


 1. Последействие: 1. Сведения за възможни повреди от продукта върху третираните растения и растителната продукция. Отрицателно влияние върху биологичните видове,

които не са обект на провежданата борба:
 1. Данни за резистентност на вредителя, при който се изпитва ПРЗ:
12. Действие върху качеството и количеството на добивите от третираните култури:
13. Токсикологични данни:

Активно/и/ вещество/а/

Продукта

LD50

1.

2.

3.


Дразнимост на очитеДразнимост на кожатаПри вдишване LC50Токсичност за: риби

1.

2.

3.


пчели

1.

2.

3.


дивеч

1.

2.

3.


Карантинен срокМаксимални граници на остатъци в: изпитваните култури, въздуха, почвата, водата

1.

2.

3.
14. Съхранение; унищожаване на празните опаковки; гасене при пожар
15. Първа помощ и медицински съвети
16. Опаковка и маркировка
1.

R - специфични рискови фрази

2.

Изрази, даващи съвет за безопасност (S - фрази)

3.

Пиктограми

4.

Предпазни мерки при работа с ПРЗ с оглед опазване здравето и живота на хората, животните и опазване на околната среда. Противоотрова.
17. Начин на приготвяне на разтвора:18. Начин на приложение на продукта (апаратура; дози; разходна норма/дка) – Приложение: таблици 1, 2, 3, 4.
19. Предпазни мерки при третиране:
20. Приложена друга документация:
20.1.

Биологично досие
20.2.

Друга информация (лист за безопасност) 1. Документ за платена такса по тарифа на БАБХ .

22. Декларирам, че информацията в настоящето заявление е вярна.Дата:
Подпис:


с. 1

скачать файл