Битови и електротехнически стоки


с. 1
Битови и електротехнически стоки
Електрическите стоки като самостоятелна група изделия за потребление включват всички електробитови прибори, принадлежности и машини, чиято употреба е свързана с използването на електрическа енергия.

Според класификацията на Зайцев всички електробитови машини и прибори се разделят по предназначение на следните групи: проводници и шнурове, електроинсталационни материали, осветителни тела, електронагреватели, хладилници, машини за пране, машини за почистване, шевни машини, машини за механизиране на кухненската работа, машини и прибори за подържане на микроклимат в помещенията, прибори и машини за лична хигиена, машини за механизиране на домакинската работа, химични източници на ток, трансформатори за ток, контролно измервателни и сигнални прибори.

В зависимост от степентта на защита от поражение на електрическия ток електрическите прибори и машини се разделят в 5 класа:

Клас 0 – уреди, чиято защита срещу поражение от електрически ток се осигурява от основната изолация, без защитно устройство – заземяващо и зануляващо;

Клас 0І – уред с основна (работна) изолация и защитна клема (зануляваща или заземяваща);

Клас І – уред, в който защитата срещу поражение от електрически ток се осигурява както от основната изолация, така и от допълнителна мярка за безопасност, при която достъпните токопроводими части се присъединяват към защитния проводник на електрическата мрежа, така че достъпните токопроводими части не могат да попаднат под напрежение в случай на повреда на основната изолация;

Клас ІІ – уред, в който защитата срещу поражение от електрически ток се осигурява както от основната изолация, така и от допълнителни мерки за безопасност (двойна или усилена изолация). Защитният проводник или защитният контакт липсват;

Клас ІІІ – уред, в който защитата срещу поражение от електрически ток се осигурява от захранването му с безопасно свръхниско напрежение и в които не се получават напрежения по-високи от безопасното свръхниско напрежение.

В зависимост от защитата на електроуредите от влага те се разделят на обикновени, защитени от капеща вода и водонепроницаеми.

По отношение на степента на подвижност на електроуредите и машините битовите електрически изделия биват стационарни, преносими, за закрепване и за вграждане.

Кабелите, проводниците и шнуровете се опаковат във вид на рула, макари и барабони. Количеството им се определя чрез изброяване на отделните опаковки и измерване на дължината или масата на кабелните изделия.

Останалите електробитови прибори и машини се опаковат в кутии, кашони и каси. Количеството им се установява чрез изброяване на опаковките при получаването им от транспортната организация. Окончателното определяне на количеството, вида и качеството на изделията се извършва в склада на получателя след отваряне на оригиналните опаковки.

При електробитовите уреди и машини от особено значение е проверката на тяхната комплектованост. Осъществява се чрез съпоставяне на намерените в оригиналните опаковки детайли, принадлежности и резервни части с посочените в договора, спецификацията, паспорта или други документи, придружаващи стоката.

Окачествяването на битовите електромеханични и електронагревателни уреди и машини се извършва чрез сложен комплекс от органолептични и лабораторни изпитвания, които могат да се разделят на две групи: типови и контролни изпитвания.

Типовите изпитвания се извършват при всеки нов тип уреди и в случаите, когато са направени изменения в конструкцията, технологичния процес или използваните материали. Типовите изпитвания се провеждат периодично или при повтарящи се недопустими отклонения при контролните изпитвания на продукцията най-малко един път в годината.

На контролни изпитвания подлежат всички уреди и машини по предвидените в съответните стандарти норми. За всички видове уреди и машини са задължителни следните изпитвания: външен преглед, проверка на окомплектоваността, проверка за функциониране, проверка на електрическата якост на изолацията в студено състояние.Маркировката при електрическите уреди и машини е от особено значение, тъй като в повечето от случаите тя дава указание за номиналните стойности и условия на експлоатация (напрежение, мощност и др.). Когато в стандартите за отделните уреди не са посочени други изисквания, на всеки уред трябва да са означени следните данни: наименование на предприятието производител или негов знак, наименование на вида (типа) на уреда, заводски номер, година на производство, БДС, номинално напрежение или обхват във волтове или киловатове. Допълнително могат да се маркират още следните данни: клас на уреда, степен на защита от влага, номинален ток на предпазителя.
с. 1

скачать файл