Бианор Холдинг ад междинен консолидиран финансов отчет


с. 1

Бианор Холдинг АД

Междинен консолидиран финансов отчет

31 декември 2010 г.Пояснения към Консолидирания Финансов отчет
 1. Обща информация

“Бианор Холдинг” АД (Дружеството) е акционерно дружество, регистрирано в Софийски градски съд по фирмено дело № 8453/1998г.


„Бианор Холдинг” АД се формира като тип холдингово дружество в областта на информационните технологии и други видове инвестиционни проекти. В него е концентрирана административната, финансовата и счетоводната дейност, изготвяне на стратегията за развитие на дружествата (Групата), в които „Бианор Холдинг” АД има инвестиции и вземането на инвестиционните решения.
Седалището и адреса на управлението на Дружеството е: България, гр. София, ул. “Черковна” № 78.
Дружеството има едностепенна форма на управление – Съвет на директорите.
Съветът на директорите на Дружеството е в състав: Николай Рашев, Костадин Йорданов и Неделчо Неделчев.
Изпълнителен директор на Дружеството е Костадин Стоянов Йорданов.

 1. Счетоводна политика
  1. База за изготвяне на финансовите отчети

Настоящият финансов отчет е изготвен в съответствие с изискванията на Международните стандарти за финансови отчети (МСФО), които са одобрени от Европейския съюз и МСФО издадени от Комитета по международни счетоводни стандарти (КМСС). Всички МСФО издадени от КМСС и влезли в сила към момента на изготвяне на финансовите отчети са одобрени и от Европейския съюз чрез процедурата установена от Европейската комисия.Стандарти, изменения и разяснения, отнасящи се за периоди, започващи на или след 1 януари 2010 г., които са приложими за Дружеството
МСС 1, Представяне на финансови отчети (изменен през март 2010 г.; в сила за отчетни периоди започващи на или след 1 януари 2010 г.). Измененият МСС 1 дава определение за класификацията на даден пасив като текущ, който се представя в Отчета за финансовото състояние на дружествата.
МСС 7, Отчет за паричните потоци (изменен през март 2010 г.; в сила за отчетни периоди започващи на или след 1 януари 2010 г.). В променения стандарт са по-точно определени паричните потоци, които се отчитат към инвестиционната дейност.
МСС 36, Обезценка на активи (изменен през март 2010 г.; в сила за отчетни периоди започващи на или след 1 януари 2010 г.). Измененият МСС 36 цели да се определи дали дадена единица е обезценена, като разпределя репутацията към всяка от единиците на придобиващия, които се очаква да генерират парични потоци и да извлекат полза от синергията на бизнес комбинацията.

МСС 38, Нематериални активи (изменен през март 2010 г.; в сила за отчетни периоди започващи на или след 1 януари 2010 г.). Промяната в стандарта е по отношение на разграничаването на нематериалните активи, придобити като част от бизнес комбинация..
МСС 39, Финансови инструменти: признаване и оценяване (изменен през март 2010 г.; в сила за отчетни периоди започващи на или след 1 януари 2010 г.). Измененият МСС 39 въвежда промени в обхвата на видовете финансови инструменти, отнасящи се до форуърдните договори във връзка с покупка или продажба на придобито предприятие.

Стандарти, допълнения и разяснения, отнасящи се за периоди, започващи на или след 01 януари 2010 г., чийто промени не се отнасят за дейността на Дружеството и не се прилагат:
МСФО 2 Плащане на базата на акции;
МСФО 5 Нетекущи активи, държани за продажба, и преустановени дейности;
МСФО 8 Оперативни сегменти;
КРМСФО 9 Преоценка на внедрени деривативи.
КРМСФО 16 Хеджиране на нетна инвестиция в чуждестранна операция;


  1. Промени в счетоводната политика

През четвъртото тримесечие на 2010 г. няма промяна в счетоводната политика. Направена е промяна в приблизителните оценки на полезния живот на някои нетекущи активи, които подробно са описани в раздел III, точка 1.
  1. Основни принципи при осъществяването на отчетността

Счетоводството се осъществява и финансовите отчети се съставят в съответствие с изискванията на чл. 4 ал. 1 от Закона за счетоводството при съобразяването със следните основни счетоводни принципи:


 • текущо начисляване

 • действащо предприятие

 • предпазливост

 • съпоставимост между приходите и разходите

 • предимство на съдържанието пред формата

 • запазване при възможност на счетоводната политика от предходния отчетен период

 • независимост на отделните отчетни периоди и стойностна връзка между начален и краен баланс

Консолидираният финансов отчет е изготвен при спазване на принципа на историческата цена, модифициран в определени случаи с преоценката на някои активи и пасиви. Базите за оценката са оповестени подробно в счетоводната политика към консолидирания финансов отчет.
  1. Използване на приблизителни счетоводни оценки и предположения

Следва да се отбележи, че при изготвянето на представените консолидирани финансови отчети са използвани счетоводни оценки и допускания. Въпреки че тези оценки са базирани на най-пълното познаването на текущите събития и действия от страна на ръководството, то реалните резултати могат да бъдат различни от направените оценки и допускания.
  1. База за консолидиранеДъщерни дружества
Дъщерни са тези предприятия, които се намират под контрола на Групата. Контролът върху дъщерните предприятия се изразява във възможността да се ръководи финансовата и оперативната политика на дъщерното предприятие така, че да се извличат изгоди в резултат на дейността му. Консолидираните финансови отчети на Дружеството включват финансовите отчети на предприятието майка, така както и тези на дружествата под контрола на Групата чрез пълна консолидация. Дъщерните фирми са консолидирани от датата, на която ефективно е започнало упражняването на контрол. Консолидацията се преустановява при загуба на ефективен контрол върху дъщерното предприятие.
В самостоятелните финансови отчети на Дружеството, инвестициите в дъщерни предприятия, са включени по метода на покупката. При отчитане придобиването на дъщерни предприятия се използва метода на покупката. Стойността на придобиването се определя по справедливата стойност на придобитите активи, издадените капиталови инструменти, поетите пасиви към датата на придобиване плюс разходите, директно свързани с придобиването.
Придобитите разграничими активи и поети пасиви и условни задължения се измерват първоначално по справедливата стойност в деня на придобиването независимо от размера на малцинствено участие.

На 22.10.2010 г., беше взето решение от Дружеството за извършване на преобразуване на две от дъщерните му дружества, чрез вливане на „Некстборн” ЕООД в „Бианор Сървисиз” ЕООД, с цел обединяване структурите и дейността на дружествата, и постигане на оптимизация и по-голяма ефективност за холдинга. Съгласно това решение цялото имущество на вливащото се дружество („Некстборн” ЕООД) преминава към приемащото дружество („Бианор Сървисиз” ЕООД), което става негов универсален правоприемник, а вливащото се дружество се прекратява без ликвидация. За дата на вливането ще се смята датата на вписване му в Търговския регистър, която съвпада с датата за счетоводни цели, от която действията на „Некстборн” ЕООД се считат за извършени за сметка на „Бианор Сървисиз” ЕООД. Вследствие на вливането капиталът на приемащото дружество ще бъде увеличен с 50 000 лв. (петдесет хиляди лева), с издаването на нови 5 000 (пет хиляди) дяла с номинална стойност от 10 лв. (десет лева), като по този начин ще се запази инвестицията в дъщерни дружества на „Бианор Холдинг” АД.


На 02.12.2010 г. в търговския регистър към Агенцията по вписвания бе вписано преобразуването чрез вливане на двете дъщерни дружества – „Некстборн” ЕООД и „Бианор Сървисиз” ЕООД.
На 13.12.2010 г., беше осъществено и вливане на дъщерното дружество „Bianor Inc.” (Ню Йорк) в новосъздаденото по-рано тази година (16.11.2010 г. – регистрация в щата Делауер, Съединени Американски Щати) дъщерно дружество на „Bianor Inc.” (Ню Йорк) - „Bianor Inc.” (Делауер). По този начин „Bianor Inc.” (Ню Йорк) се прекрати без ликвидация, и „Бианор Холдинг” АД придоби 75% от собствеността на приемащото дружество „Bianor Inc.” (Делауер). Новото дъщерно дружество има право да издава до 5,000,000 акции с номинална стойност 0.01 долара на САЩ, от които 4,000,000 обикновени акции и 1,000,000 преференциални акции. До момента няма издадени акции.
Към 31 декември 2010 г. „Бианор Холдинг” АД има инвестиции в следните дъщерни дружества:

 • „Бианор Сървисиз” ЕООД – 25 000 дяла по 10 лева

 • „Най-Маг” ООД – 10 000 дяла по 10 лв.

 • Bianor Inc. – 1 500 000 акции по 0.01 щатски долар.

 • Bianor GmbH – 150 дяла по 100 швейцарски франка.Асоциирани предприятия и малцинствено участие
Асоциирани са тези предприятия, върху които Групата е в състояние да оказва значително влияние, но които не са дъщерни предприятия, нито съвместно контролирани дружества. В консолидирания финансов отчет инвестициите в асоциирани дружества се отразяват първоначално по себестойност, а в последствие се отразяват по метода на собствения капитал. На 15.02.2007 г. „Бианор Холдинг” АД намалява инвестицията си в асоциираното дружество „Ол Телекомс” АД от 50 % на 15 %. През месец август 2008г. „Бианор Холдинг” АД намалява инвестицията си в това дружество от 15 % на 4,5% и вече няма представителство в Съвета на директорите на „Ол Телекомс” АД. Нов мажоритарен собственик става люксенбурската компания "Нотос Инвестмънтс". „Бианор Холдинг” АД преоценява инвестицията си по справедлива стойност в съответствие с МСС 39, като тя достига до 126 хил. лв. В резултат на подписаното споразумение и прекратяване участието в контролните органи от „Ол Телекомс” АД, дружеството вече не се третира като свързано лице според изискванията на МСС 24 Оповестяване на свързани лица.

На 16.11.2009 г. по силата на сключеното на 21.08.2008 г. инвеститорско споразумение, с което дружеството "Нотос Инвестмънтс" базирано в Люксембург придоби 70% от дъщерното „Ол Телекомс” АД и в изпълнение на опция по същия договор, „Бианор Холдинг” АД увеличи дела си в „Ол Телекомс” АД от 4,5% на 13,25%, като по този начин инвестицията достига до 154 хил. лв.Операции елиминирани при консолидацията
Всички вътрешно групови сделки, разчети и нереализирани печалби, свързани със сделки между компании от Групата, са елиминирани при консолидацията. Нереализираните загуби са също елиминирани, освен ако съответната стопанска операция не дава основание за обезценката на прехвърлените активи.


  1. Сделки в чуждестранна валута

Отделните елементи на Консолидираните финансови отчети на Групата са изготвени в български лева (лв.). Това е функционалната валута и валутата на представяне на Групата.


В Групата има дружества с функционална валута, различна от български лев и това са Bianor Inc. и Bianor GmbH, чиито отчети са съответно във валута Щатски долар и Швейцарски франк. Резултатите и финансовото състояние на предприятията, чиято функционална валута е различна се преизчисляват в български лева. Активите и пасивите се преизчисляват по заключителен курс към датата на баланса.
Заключителните курсове към датата на баланса, използвани за преизчисление на финансовите отчети на Bianor Inc. и Bianor GmbH, чиято функционална валута е различна от български лев са както следва:

31 декември 2010
Щатски долар

1 USD = 1.47276 BGN
Швейцарски франк

1 CHF = 1.56780 BGNСделките в чуждестранна валута се отчитат при първоначалното им признаване в отчетната валута на Групата по официалния обменен курс за деня на сделката, (обявения фиксинг на Българска народна банка). Приходите и разходите от курсови разлики, които възникват при уреждането на тези сделки и преоценяването на паричните позиции в чуждестранна валута в края на периода, са отразени в Консолидирания Отчет за дохода.


Паричните позиции, които са част от нетната инвестиции на Групата в Bianor Inc. и Bianor GmbH са деноминирани във функционалната валута на Групата. Възникналите курсови разлики са прекласифицирани в отделен компонент на капитала в консолидирания финансов отчет.

Валутният борд в България е въведен на 1 юли 1997 г. в изпълнение на препоръките на Международния Валутен Фонд (МВФ) и първоначално стойността на българския лев бе фиксирана към стойността на германската марка в съотношение 1:1. След въвеждането на еврото българският лев бе фиксиран към еврото в съотношение 1EUR = 1.95583 лв. 1. Дефиниция и оценка на елементите във финансовите отчети
  1. Имоти, машини, съоръжения и оборудване

На 04.10.2010 г. две части от закупената офис сграда, обединени в един общ офис, бяха въведената в експлоатация. Първоначално закупените четири офиса в момента представляват два самостоятелни офиса, след направените промени, които обединяват всеки две части. Към момента на въвеждане в експлоатация се извърши калкулация на отчетните стойности на офисите. Двата офиса са на обща стойност 3,570 хил. лв. Полезният живот на офис-сградата е 80 години.


Всички други машини, съоръжения, транспортни средства и оборудване са представени по историческа цена намалена с начислената от придобиването им амортизация и обезценка. Историческата стойност включва разходи, които директно се отнасят към придобиването на актива и привеждането му в работно състояние. Последващото оценяване се извършва въз основа на препоръчителния подход.
Последващи разходи свързани с определен дълготраен материален актив, се прибавят към балансовата сума на актива, когато е вероятно предприятието да има икономически изгоди, надвишаващи първоначално оценената ефективност на съществуващия актив. Всички други последващи разходи се признават за разход за периода, в който са направени.
Амортизацията като процес на намаляване на стойността на дълготрайните материални активи вследствие на тяхното използване се начислява като се прилага МСС 16. Дълготрайните материални активи в Групата се амортизират по линейния метод при прилагане на следния полезен живот:

2010г.

2009г.

Сгради

80 години

33,33 години
  • комуникационно оборудване и компютърна техника – 2.5 години;

  • транспортни средства – 5 години;

  • обзавеждане и други нетекущи активи – 6.67 години.

Избраният праг на същественост за материалните дълготрайни активи на Групата е в размер на 500 (петстотин) лева.
Остатъчната стойност и амортизационната норма на активите се преразглеждат, и ако е необходимо, се правят съответни корекции към всяка дата на изготвяне на финансовия отчет.
Печалбите и загубите от продажбата на имоти, машини, съоръжения и оборудване се определят като се сравнят приходите от продажбата с балансовата стойност и са включени в резултата от дейността.


  1. Нематериални активи

Разходи по придобиване на патенти, лицензи, софтуер и фирмени марки се отчитат като актив по историческа стойност намалена с начислените от придобиването им амортизация и обезценка. Нематериалните активи не се преоценяват. Ръководството извършва годишни прегледи на подлежащите на обезценка активи и в случаите, когато балансовата стойност на актива е по-висока от неговата възстановима стойност, той се обезценява до възстановимата си стойност.


Амортизацията се изчислява, като се използва линейният метод. Определеният полезен живот на активите е, както следва:


  • софтуер и права за ползване на софтуер – 2.5 години;

  • други нематериални дълготрайни активи – 6.67 години;

  • търговска марка – 20 години.

„Бианор Сървисиз” ЕООД притежава два собствено разработени продукта – MobiECO и iMediaShare, и продукта – SyMa Pac, който е съвместна разработка с друго дружество. Продуктите са на обща стойност 379 хил. лв. Полезният живот на активите е 2,5 години.


„Бианор Холдинг” АД притежава права за използване на софтуерна система за управление Clarity PPM (Project Portfolio Management System). През 2008 г. този актив е позициониран в отделна категория нетекущи активи с полезен живот 5 години. Към тази категория се отнася и специализирани софтуерни бизнес системи (ERP).
Избраният праг на същественост за нематериалните дълготрайни активи е в размер на 500 (петстотин) лева.
Търговска репутация
Всяко превишение на цената на придобиване над дела на придобиващия в нетната справедлива стойност на разграничимите активи, пасиви и условни задължения към датата на придобиване представлява положителната репутация и се признава като актив. Положителната репутация се оценява първоначално по цена на придобиване, която представлява превишението на цената на придобиване над дела на придобиващия в нетната справедлива стойност на разграничимите активи, пасиви и условни задължения.


  1. Обезценка на активи

Балансовата стойност на активите на Групата се преразглежда към датата на изготвяне на консолидирания баланс с цел да се определи дали има индикации, че стойността на даден актив е обезценена.


За загуба от обезценка се признава сумата, с която балансовата стойност надхвърля възстановимата. Възстановимата стойност е по-високата от нетната продажна стойност и стойността в употреба.
За целите на определяне на обезценката, активите на Групата са групирани на най-малката разграничима група активи, за които могат да бъдат разграничени парични потоци – единица генерираща парични потоци.


  1. Финансови активи

Финансовите активи включват парични средства и следните категории финансови инструменти, с изключение на хеджиращите инструменти: заеми и вземания, финансови активи, отчитани по справедлива стойност като печалба или загуба, инвестиции, държани до падеж, и финансови активи, обявени за продажба. Финансовите активи се отнасят към различните категории в зависимост от целта, с която са придобити. Принадлежността им към съответната категория се преразглежда към всеки отчетен период.


В резултат на подписаното споразумение по отношение на „Ол Телекомс” АД, „Бианор Холдинг” АД преквалифицира инвестицията си в това дружество от асоциирано предприятие във финансов актив (виж II. т. 5).


  1. Материални запаси

Материалните запаси се посочват по по-ниската от цена на придобиване и нетната реализируема стойност. Нетната реализируема стойност представлява предполагаемата продажна цена в нормалния ход на стопанската дейност, намалена с приблизително оценените разходи по завършване на производствения цикъл и тези, които са необходими за осъществяване на продажбата.


Загуба от обезценка се признава винаги в случай, че балансовата стойност на даден материален запас превишава неговата възстановима стойност. Загубите от обезценка се признават в Отчета за доходите. Разходът при потребление/ изписване се определя по метода „среднопретеглена” стойност.


  1. Активи на лизинг

Лизинг при който Дружеството приема в последствие всички рискове и изгоди от собствеността върху актива, се класифицира като финансов лизинг (финансово обвързан договор). При първоначално признаване активите на лизинг се оценят на стойност равна на, или по-ниска от тяхната справедлива стойност и сегашната стойност на минималните лизингови плащания. Всяка от тях се определя в началото на лизинговия договор.
  1. Данъци върху дохода

Текущите данъчни активи и/ или пасиви представляват тези задължения или вземания от бюджета, които се отнасят за текущия период и които не са платени към датата на баланса. Те са изчислени в съответствие с приложимата данъчна ставка и данъчни правила за облагане на дохода за периода, за който се отнасят, на база на облагаемия финансов резултат за периода. Всички промени в данъчните активи или пасиви са признати като елемент от разходите за данъци в Консолидирания Отчет за дохода.


Отсрочен данък се начислява по балансовия метод за всички временни разлики, явяващи се между данъчната основа на активите и пасивите и отчетната им стойност във финансови отчети. Ако обаче, данъчните временни разлики възникват от първоначалното признаване на актив или пасив, при което не е засегната нито счетоводната, нито данъчната печалба (загуба) по време на транзакцията, то тази разлика не се осчетоводява. При изчисляване на отсрочените данъци се използват данъчните ставки (и нормативна уредба), действали към датата на съставяне на баланса или тези, които се очаква да са в сила след нея.


  1. Данъци за възстановяване

Групата има данъци за възстановяване в размер на 14 хил. лв. и представляват ДДС за възстановяване.
  1. Капитал

Акционерният капитал на Дружеството отразява номиналната стойност на емитираните акции.


През третото тримесечие на 2010 г. Дружеството е изкупило 495 собствени акции с цена на придобиване 1 хил. лв.
Към 31 декември 2010 г. „Бианор Холдинг” АД притежава 20 849 обратно изкупени собствени акции. През 2008 г. с протокол на Съвета на директорите е взето решение да не се използват обратно изкупените след 01.07.2008 г. акции на дружеството по програмата за стимулиране на служителите. По този начин тези акции попадат в обхвата на МСФО 32 Финансови инструменти.
Формираните резерви на Групата представляват законови резерви и резерв от емисия на акции.
На 12.07.2010 г., на проведено Редовно годишно общо събрание на акционерите на „Бианор Холдинг” АД, беше взето решение за разпределяне на част от печалбата за 2009 г. под формата на дивидент на акционерите, притежаващи акции от капитала в размер на 0,09 лв. (девет стотинки) за една акция. Собствените на Дружеството 20 354 броя акции няма да участват в разпределението на дивидента съобразно ограниченията предвидени в законодателството.
Финансовият резултат включва текущия за периода финансов резултат и акумулираните печалби и загуби определени в Отчета за доходите.


  1. Доходи на персонала10.1. Планове за дефинирани вноски
Правителството на България носи отговорност за осигуряването на законовия минимален праг на пенсии по планове за дефинирани вноски. Разходите по ангажимента на Групата да превежда вноски по планове за дефинирани вноски се признават в Консолидирания отчет за доходите при тяхното възникване.
10.2. Платен годишен отпуск
Групата признава като задължение недисконтираната сума на оценените разходи по платен годишен отпуск, очаквани да бъдат заплатени на служителите в замяна на труда им за изминалия отчетен период.
10.3. Транзакции на базата на акции
Справедливата стойност на акции или опции към датата на издаването им се признава като разход за персонала, като се увеличава капитала на Дружеството. Разходите се признават за периода, за който се отнася възнаграждението. При прехвърляне на собствени акции, капитала на Дружеството не се променя.


  1. Финансови пасиви

Финансовите пасиви включват банкови заеми, търговски и други задължения и задължения по финансов лизинг.

Финансовите пасиви се признават тогава, когато съществува договорно задължение за плащане на парични суми или друг финансов актив на друго предприятие или договорно задължение за размяна на финансови инструменти с друго предприятие при потенциално неблагоприятни условия. Всички разходи, свързани с лихви, се признават като финансови разходи в Консолидирания отчета за дохода, освен в степента в която са капитализирани в съответствие с параграф 11 от МСС 23 Разходи по заеми. Групата е възприела алтернативния подход за признаване на разходите по заеми. Съгласно разрешеното алтернативно третиране, разходите по заеми, които могат пряко да се отнесат към придобиването, строителството или производството на един актив, се включват в стойността на този актив. Такива разходи по заеми се капитализират като част от себестойността на актива, когато съществува вероятност те да доведат до бъдещи икономически изгоди за предприятието и разходите могат надеждно да се оценят. Другите разходи по заеми се признават като разход в периода, през който са извършени. Групата прилага този принцип при третирането на разходите за лихви по ипотечния кредит, с който се финансира закупуването и строителството на новата офис сграда.


  1. Провизии, условни активи и условни пасиви

Към 31 декември 2010 г. няма начислени провизии за задължения в баланса на дружеството. Провизии се признават при наличие на правно и конструктивно задължение по най-добрата приблизителна оценка на възможните икономически изгоди, които ще изтекат при погасяването към датата на финансовия отчет. Към същият период няма признати условни активи и условни пасиви.
  1. Приходи и разходи

Приходите се оценяват по справедлива стойност на полученото или подлежащото на получаване плащане или възмездяване, като се отчита сумата на всички търговски отстъпки и количествени рабати, направени от Групата.


При продажба на стоки, приходът се признава, когато са изпълнени следните условия:


 • значителните рискове и ползи от собствеността върху стоките са прехвърлени върху купувача;

 • не е запазено продължаващо участие в управлението на стоките или ефективен контрол върху тях;

 • сумата на прихода може да бъде надеждно оценена;

 • вероятно е икономическите изгоди от сделката да бъдат получени;

 • направените разходи или тези, които предстои да бъдат направени могат надеждно да бъдат оценени.

Приходът, свързан със сделка по предоставяне на услуги, се признава, когато резултатът от сделката може надеждно да се оцени, на базата на степен на изпълнение.


Оперативните разходи се признават в Консолидирания Отчет за дохода в момента на ползване на услугата или към датата на тяхното възникване.
Приходи и разходи за лихви се отчитат на принципа на начислението. Приход от дивиденти се признава когато е установено правото да се получи плащането. 1. Свързани лица

„Бианор Холдинг” АД е отпуснало заеми на свързани физически лица и фирми, като конкретната информацията е следната:
No

Заемател

Характер на взаимоотношенията

Сума

/лева/

1

Атанас Георгиев

Управител на „Най-Маг” ООД

50 000.00

2

„Най-Маг” ООД

Дъщерно дружество на „Бианор Холдинг” АД

180 000.00

Предоставените заеми на дъщерни компании представляват 70.04% от общия размер на предоставените заеми.


 1. Финансирания

Клиент на едно от дъщерните дружества на „Бианор Холдинг” АД предоставя комуникационно оборудване с цел тестване на разработения за клиента софтуер. Това оборудване се предоставя безвъзмездно, и се осчетоводява като финансиране. Финансиранията се разсрочват и системно признават в Отчета за доходите с цел съпоставянето им със съответните разходи.
 1. Събития след балансовата дата

На 18.01.2011 г. търговския регистър на Швейцария обяви ликвидацията на Bianor GmbH, регистрирано в гр. Цюрих, Швейцария, дъщерно дружество на „Бианор Холдинг” АД. Ликвидацията на дъщерното дружество е в резултат на решение на Съвета на директорите на „Бианор Холдинг” АД от 03.11.2009 г., и последвало извънредно общо събрание на Bianor GmbH.


Няма други събития, настъпили след датата на баланса, които да имат материален ефект върху финансовите отчети и да изискват оповестяване.

Дата на съставяне: 25 февруари 2011 г.


Изготвил:__________________________

Вяра ТодороваИзпълнителен директор:______________________

Костадин Йорданов1712 София, бул. „Александър Малинов” 51, тел. (02) 460-4200, факс (02) 955-5686,e-mail: investor@bianor-holding.bg, www.bianor-holding.bg

с. 1

скачать файл