Bg-габрово: 23 Детективски и охранителни услуги, с изключение на


с. 1
00278-2011-0005

BG-Габрово: 23 - Детективски и охранителни услуги, с изключение на услугите с бронирани автомобили

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА МАЛКА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Услуги

чл. 7, т. 5 или 6 на ЗОП

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

"Общински пътнически транспорт" ЕООД, ул. "Стефан Караджа" № 2, За: Генка Влахова, България 5300, Габрово, Тел.: 066 804400, E-mail: opt_gabrovo@abv.bg, Факс: 066 804470

Място/места за контакт: "Общински пътнически транспорт" ЕООДДопълнителна информация може да бъде получена на: На горепосочения адрес за контакти.

Документация (спецификации и допълнителни документи) може да бъде получена на: На горепосочения адрес за контакти.

Оферти трябва да бъдат изпратени на: На горепосочения адрес за контакти.

I.3) Основна/и дейност/и на възложителя, свързана/и с:

Градски железопътни, трамвайни, тролейбусни или автобусни услуги

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание

II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

Организиране и осъществяване на денонощна невъоръжена охрана на обекти собственост на „Общински пътнически транспорт” ЕООД” гр. Габрово: 1. Денонощна охрана на обект „Депо”, ул. Индустриална” без номер гр. Габрово. 2. Денонощна охрана на Автогара Габрово, ул. „Стефан Караджа” № 2 гр. Габрово.

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата

Услуги
Категория услуги: 23

Място на изпълнение: Габрово


Код NUTS: BG322

ІІ.1.3) Кратко описание на поръчката

Организиране и осъществяване на денонощна невъоръжена охрана на обекти собственост на „Общински пътнически транспорт” ЕООД” гр. Габрово: 1. Денонощна охрана на обект „Депо”, ул. Индустриална” без номер гр. Габрово. 2. Денонощна охрана на Автогара Габрово, ул. „Стефан Караджа” № 2 гр. Габрово.

ІІ.1.4) Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

79713000

Описание:

Охранителни услуги

ІІ.1.5) Обособени позиции

НЕ

ІІ.1.6) Ще бъдат приемани вариантиНЕ
II.2) Количество или обем на поръчката

ІІ.2.1) Общо количество или обем

1. Денонощна охрана на обект „Депо”, ул. Индустриална” без номер гр. Габрово- 2 /два/поста 2. Денонощна охрана на Автогара Габрово, ул. „Стефан Караджа” № 2 гр. Габрово - 1 /един/ пост

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчкатаСрок на изпълнение в месеци

12
РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

ІІІ.1) Условия свързани с изпълнение на поръчката

ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

Гаранциите се представят във вид съгласно чл. 27 НВМОП: 1. Гаранция за участие - 500 /петстотин/ лева; 2. Гаранция за изпълнение на договора - 3 /три/ процента, като същата се внася преди подписването му.

ІІІ.1.2) Условия и начини на финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредби, които ги уреждат

Плащането се извършва с платежни нареждания по посочена от изпълнителя банкова сметка и издадена данъчна фактура.

ІІІ.2) Условия за участие

ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри

Изискуеми документи и информация: Всеки участник представя в офертата си: Документи съгласно чл. 13, ал. 1 НВМОП и условията на възложителя: 1. Удостоверение за актуално състояние или ЕИК; 2. Лиценз за извършване на частна охранителна дейност по смисъла на Закона за частната охранителна дейност /ЗЧОД/, валиден към момента на провеждане на процедурата; 3. Декларация за липса на обстоятелства по чл. 47, ал. 1 и 5 ЗОП; 4. Декларация за липса на обстоятелства по чл. 47, ал. 2 ЗОП; 5.Срок за изпълнение на поръчката; 6. Предлагана цена; 7. Срок на валидност на офертата; 8. Документ за закупена документация 9. Документ за внесена гаранция за участие; 10. Друга информация посочена в обявлението или в документацията за участие; 11. Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан и подпечатан от участника.

ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности

Изискуеми документи и информация: 1. Баланс и ОПР на участника за 2010 год.; 2. Информация за общия оборот на услугите, обект на поръчката за последните 3 /три/ години или за периода след съдебната регистрация или започване на дейността на участника, ако е в този период.


Минимални изисквания:

ІІІ.2.3) Технически възможности

Изискуеми документи и информация: 1. Списък на основните договори за услуги, изпълнени през последните 3 /три години, включително стойностите, датите и получателите, придружен от препоръки за добро изпълнение. 2. Гаранции при нанесени имуществени щети - копия от застрахователни полици за застраховка "Професионална отговорност на охранителна дейност" 3. Декларация относно наличието и осигуряването на униформено облекло на охранителите според сезона с прикачени към него отличителни знаци и емблеми на фирмата, придружена със снимков материал; 4. Декларация относно наличието и осигуряването на охранителите с технически и помощни средства: защитна палка, белезници, метало-детектор, секюрити огледало за проверка на МПС, ел. фенерче, радиостанция за връзка с дежурния оперативен център на фирмата охранител и др.
Минимални изисквания:

ІІІ.2.4) Запазени поръчки

НЕ

ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услугиІІІ.3.1) За изпълнението на услугата се изисква определена професия

НЕ

ІІІ.3.2) Юридическите лица трябва да посочат имената и професионалната квалификация на персонала си, отговорен за изпълнението на услугатаНЕ

РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура

ІV.1.1) Вид процедура

Открит конкурс
ІV.2) Критерии за оценка на офертите

ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите

Най-ниска цена

ІV.2.2) Ще се използва електронен търг

НЕ
IV.3) АДМИНИСТРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ

ІV.3.3) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи)Срок за получаване на документация за участие

Дата: 20.12.2011 г.  Час: 16:30Платими документи

ДА

Цена

20 BGN

Условия и начин на плащане

Документацията за участие в открития конкурс се получава всеки работен ден, от деня следващ деня на публикуването на обявата в АОП, от 09.00 ч. до 16.30 ч., в “Деловодството“ на “Общински пътнически транспорт” ЕООД гр. Габрово, ул. “Стефан Караджа” № 2 , стая 304 срещу представена квитанция за сума от 20 /Двадесет/ лева, платени в касата на дружеството или по банков път. Банкова сметка: IBAN:BG79SOMB91301045850801, BIC: SOMBBGSF “Общинска банка” АД - Габрово.

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти

27.12.2011 г.  16:30

IV.3.5) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.6) Срок на валидност на офертите

Срок в дни

60

IV.3.7) Условия при отваряне на офертитеДата: 28.12.2011 г.  Час: 10:30

Място

"Общински пътнически транспорт" ЕООД гр. Габрово, ул. "Стефан Караджа" № 2, ет. 3Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите

Участниците в процедурата или техни упълномощени представители могат да присъстват при действията на комисията по чл. 38, ал. 3 и 4 НВМОП, както и при отварянето на ценовите оферти

РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Tова представлява периодично възлагане на поръчка

м. ноември 2012 г.

VI.4) Процедури по обжалване

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и (URL):: http://www.cpc.bg.

VI.4.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

"Общински пътнически транспорт" ЕООД, ул. "Стефан Караджа" № 2, България 5300, Габрово, Тел.: 066 804400, E-mail: opt_gabrovo@abv.bg, Факс: 066 804470

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление21.11.2011 г. 
с. 1

скачать файл